Tillbaka till Snoilsky  


 Moderna illustrerade arbeten öfver längre perioder af Sveriges historia.

 Märkvärdiga händelser ur svenska historien ifrån Calmare-unionens början. I teckningar framställde af Johan Holmbergsson. Utgifne af C. Forssell. [Titeln lånad från subskriptions-anmälan.]

82 B 63 Fol.

Folio. Stockholm, L.J. Hjerta, 1844. Profhäfte, inneh. 6 pl. med text. Arbetet skulle, enligt subskriptions-anmälan, omfatta 72 teckningar, men afstannade med profhäftet. 24 af de utaf Holmbergsson och Forssell graverade plåtarne inköptes 1864 af bokh. H. Klemming, som lät göra några afdrag. Af Holmbergssons hand finnes dessutom en serie etsningar öfver händelser ur Gustaf Vasas historia, i några af de tidigare årgångarne utaf F. Boijes månadsskrift: Magazin för konst, nyheter och moder.

 

#Tillägg: De 24 färdiga planscherna utgåfvos icke af bokhandl. H. Klemming, utan genom Hr H. Bukowski.

 Fosterländska bilder 1520 - 1632. Tecknade af Carl Wahlbom. Med historisk text.

61 E Fol

Folio. Stockholm, tryckt hos L.J.Hjerta. På P.G. Bergs förlag 1838. - 24 litografier, tryckta hos Gjöthström och Magnusson. Texten författad af Karl August Nicander.

 Teckningar till svenska historien. Första delen. Från Oden till konung Gustaf I. - Andra delen. Från kon. Gustaf I till kon. Gustaf II Adolfs död.

61 E

Oktav. Del.I. Sthlm, L.J. Hjerta 1839, med 40 litografier efter teckningar af Anders Lundquist. Del. II. Ib., P.G. Berg 1843, med 60 litogr. tecknade dels af föreg., dels förminskade kopior efter Wahlboms Fosterländska bilder. Litografierna af Holm och v. Schéele.

 Teckningar ur Wasa-regenternas historia. Componerade och lithografierade af C.A. Dahlström. Med text af Axel Em. Holmberg.

61 E (Neg. till planschen med Nils Dacke.)

Aflång kvart. Stockholm, Hörbergska boktryckeriet, 1853. Litografierna, 20 till antalet, tr. hos A.J. Salmson.

 /Sid. 6/

 

Teckningar ur Sveriges historia under Carolinska tidehvarfvet, af C.A. Dahlström.

61 E

Kvart. Stockholm, Hörbergska boktryckeriet, 1851. Med 40 lithografier, tr. hos P.M. Anderson. På ett annat titelblad står: Teckningar ur Sveriges historia af C.A. Dahlström, med text af -.

 Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar i sex delar. Af Oskar Montelius, Hans Hildebrand, Oskar Alin, Martin Veibull, - - m. fl. Med 2,312 träsnitt.

25 T

Oktav. Stockh. 1877-81. Hj. Linnströms förlag. Tr. hos Hæggström (sista delen hos Beckman). Valet af illustrationerna besörjdes af Chr. Eichhorn och H. Hildebrand.

 *[Kronologisk tablå över Sveriges historia] tr. Sthlm 1976.

St.f.18Före Gustav I.

 

*Le veritable portrait du Chien de Gunnar Roy de Suede quil établit Viceroy en Norvege par derision ... - A Paris chez F. Guerard [ca 1680]. - Avbildning av hunden sittande med framtassarna på ett par döda fåglar. - Kpst. 305 x 196 mm. - Ill. till en historia (hämtad ur Saxo) i "Paralleles historiques", Paris 1680 (Hist.Allm.Bland.).

F. G.I. A.1*- D:o. - A Paris chez Crepy. - Kpst. 490 x 365 mm.

F. G.I. B.5*- D:o. - Campion Pinxit. A Paris chez Landry. - Kpst. 645 x 460 mm (beskuren).

F. G.I. C.1*Ragnar Lodbrok beskattande Paris, af Hofmålaren Anders Hultgren. Tafla beställd för Rosendal af Carl XIV. 4 aln. hög 5 aln. bred. - Linjeetsning 219 x 275 mm. - Ur Boijes Konst och Nyhets Magasin, 1 (1818) N:o 37.

F. G.I. A.2*Anskarius predikar i Sverige. - Wahlbom inv. et lithogr. - Lit. 225 x 282 mm bildyta. Text i blyerts "endast några få aftryck gjorda".

F. G.I. A.3*Ansgarius. - Em. Bærentzen & C:o lit. Inst. - Lit. 94 x 239 mm ram.

F. G.I. A.4/Sid. 7/

 

*Ansgarius predikar Christna läran i Swerige.

 

Träsn. Lundström 1838, 1841.

Kistebrev*Disa-sagan. - David Klöker invent: et delin: G.C. Eimmart sculpsit Noribergæ. - Ca 1670. - 8 pl. samt ett textblad. - Kpst. ca 150 x 180 mm. - Kopior av Ehrenstrahls målningar för Venngarns slott. - Till varje pl. finns svenska strofer av Samuel Columbus och latinska av Petrus Lagerlöf. - Se: Svenska hävder genom konstnärsögon (Nationalmusei utställningskatalog 258, 1960).

F. G.I. B.1-2*Le baptęme d'Olof Skötkonung. Olof Skötkonungs dop. - F. Westin pinx. C.F. Vougt Lith. Tr hos Gjöthström & Magnusson. - Lit., 42,5 x 32,2 cm bildyta.

F. G.I. C.2*Monumenti S. Erici Regis. - Tab. I-IV. - 4 pl. kpst ca 245 x 315 mm. - S:t Eriks skrin, kpst av Truls Arvidsson 1697 för Peringskiölds Monumenta Ullerakerensia 1719.

F. G.I. B.3-4*Magnus Eriksson utkoras till konung vid Mora sten. - Lit. m. tonplatta 38,2 x 45,2 cm. - Tr. Lith. Aktiebolaget i Norrköping.

F. G.I. C.3*Valdemar Atterdag brandskattar Visby. Tafla af C.G. Hellqvist. Gotlands Allehandas minnesplansch. - Reprod. av oljemålning av Carl Gustaf Hellquist (1851-90) tillhörande Nationalmuseum, deponerad i Gotlands fornsal, Visby. - Xylografi 33 x 50,5 cm bildyta. - Kæseberg & Oertel X.Y. ; H. Schlumprecht sc. - Tr. Sthlm Ivar Hæggström 1888. - Medföljer Gotlands Allehanda 14 dec. 1888.

F. G.I. C.4/1*- D:o. Medföljer Hemvännen nr 12, 1883.

F. G.I. C.4/2*- D:o. Färgreprod. utg. av Nationalmuseum ca 1980. - Tr. Jernström offset. - 38,5 x 64 cm.

F. G.I. C.4/3*Sten Sture d.y:s död på Mälarens is. - Reprod. av oljemålning av Carl Gustaf Hellquist (1851-90) i Nationalmuseum, utg. av museet ca 1980. - Tr. Jernström offset. - 42,3 x 63,5 cm. - Orig. utfört i München 1880, storlek 167 x 250 cm.

F. G.I. C.5*De både Ribbingarne. - Grav. 92 x 73 mm ram. - Ur Kalender för Barn 1831. - Bröderna Peder och Lindorm Ribbing halshöggs i Jönköping 23/1 1521 på befallning av Kristian II för anstiftan av uppror.

F. G.I. A.6*Kristina Gyllenstierna inför Kristian II på Sthlms slott. Av Holmbergsson. - Linjeetsning 96 x 179 mm ram. - Ur Boijes Magasin för Konst, Nyheter och Moder, 4 (1827) pl. 14.

F. G.I. A.7*Christina Gyllenstjerna i fängelse. - Grav. 91 x 72 mm ram. - Ur Kalender för Barn 1831.

F. G.I. A.8*Gustaf Vasa i slaget vid Brännkyrka. - Reprod. av målning av J.G. Sandberg. - 184 x 279 mm.

F. G.I. A.9*Gustaf Wasa vid Brännkyrka. - Sundberg. tr. hos Salmson. - Lit. m. tonplatta 90 x 134 mm. - Ur Andersson, Minnen, 1855. - Konstnärsnamnet felstavat, skall vara J.G. Sandberg.

F. G.I. A.5*Plan över slaget vid Brännkyrka finns i Julius Mankell, Svenska krigens och krigsinrättningarnas historia, 1890, del 1, pl. 5 (Militärlitteraturföreningen nr 61). - Ex. även i kartsamlingen.

Kartor 16 b
1499.

 

Gustaf Vasa och konung Hans.

 

" Nog blifver du en man uti dina dagar, derest du får lefva." Riksföreståndaren Sten Sture framleder den unge Gustaf till konung Hans, som lägger sin hand på gossens hufvud, i det han uppmärksamt betraktar honom.

G.I C.1

Folio. Litografi af Johan Cardon efter Professor Sandbergs, af Konstföreningen i Stockholm år 1845 inköpta tafla. Aftrycken utdelade bland föreningens ledamöter.

 1520.

 

Christiern II:s tyranniska framfart i Sverige.

 

Hæc est effigies et situatio civitatis Stockholmensis regni Sueciæ, quam Rex Daniæ Christiernus obsidione cinxit - - Staden och de båda malmarne, där Christiern II håller sitt intåg efter att högtidligt hafva besvurit kapitulationsvilkoren. Under denna större bild äro 8 mindre som framställa de följande händelserna, blodbadet, m.fl. skräckscener, och slutligen Christierns förjagande. Under alla taflorna latinska underskrifter. Nederst: Tabula hæc antiqua denuo exsculpta est minori hac forma a Dionysio Padt Brugge Stockholmiæ Anno 1676.

G.I C.2

Även uts. Sthlm (Allm.B.1-2, bästa ex. men i lösa blad).

Även Inr.pl.

Kopparstick, sammansatt af 2 blad, tills. 410 x 603 mm. Originalet, i större format, lät Gustaf skära i trä i Antverpen 1524. Intet exemplar är numera kändt. Det sista *(i Antikvitetsarkivet) förstördes genom vådeld 1802. *Se: Östman, N. Förteckning över Stockholmsbilder, Sthlm 1912 - . Nr 2.

 

Af kopparsticket finnes äfven fotolitografisk kopia af P.H. Mandel.

G.I C.3

*(Se: Klemming, Ur en antecknares saml. 73-94.)

G.I B.1*"Gustave". Gustav i bojor inför Christian II. Därjämte hans moder "Leonore". - Ur tragedin "Gustave Wasa" 1773 av Alexis Piron (1689-1773), akt 4, scen 5. C. Cochin jnv., D. Sornique sculp. - Kpst 130 x 72 mm (beskuret). Ur Piron, A., Oeuvres, t. 2, 1758 (?).

G.I A.1/1

 *Gustav Vasa hos familjen Brahe. - Holmbergsson [underskrifter i blyerts]. Etsn. 84 x 139 mm (ram). Ur Boyes Magasin för Konst, Nyheter och Moder 4(1827) pl 1.

G.I A.1/2*Gustav Vasa o. Banér inför rådet i Lübeck [underskrift i blyerts]. Etsn. 101 x 176 mm (ram). Ur Boyes Magasin för Konst, Nyheter och Moder 3(1826) pl. 46.

G.I A.2*Gustaf Wasa inför rådet i Lübeck. - C.A. Dahlström inv. & Lith. - Tr. hos Salmson. - Lit. 150 x 220 mm (bildyta).

G.I A.3*Gustaf erhåller på Gripsholm underrättelse om sin faders och svågers tragiska död [blyertstext på baksidan. På framsidan underskrift i blyerts: På Räfsnäs]. - Etsn. 84 x 117 mm (ram). - Ur Magasin för Konst, Nyheter och Moder, ej angiven årgång, pl. 22.

G.I A.4*Gustaf Vasas tjänare rymmer för honom på väg till Dalarna [underskrift i blyerts]. - Etsn. 96 x 161 mm (ram). - Ur Magasin för Konst, Nyheter och Moder 4(1827) pl. 30.

G.I A.5*Danska ryttare förfölja Gustav Vasa. Två ryttare, den ene med en fackla i handen, frågar en kvinna om vägen. [Sign:] Laureus 1815. Etsn. 123 x 148 mm. Av Alexander Laureus.

G.I A.6

 /Sid. 8/

 

1520 - 1521.

 

Gustaf i Dalarne.

 

1. Gustaf Wasa vid Rankhyttan. Gustaf, klädd i dalkarlsdrägt, med slaga på axeln, skall just stiga upp i logen. Anders Persson och hans hustru stå utanför samtalande.

G.I C.4

 

Folio. Litografi af Cardon, efter Professor Sandbergs, af Konst-föreningen i Stockholm år 1835 inköpta tafla. Aftrycken utdelade bland föreningens medlemmar. Tryckt hos Gjöthström & Magnusson.

 2. Gustaf Wasa hos Sven Elfsson. Danska spejare genomleta Sven Elfssons stuga, medan dennes hustru, för att bortleda deras uppmärksamhet, ger den förklädde Gustaf ett slag med brödspaden.

G.I B.2-3

 

Folio. Litografi. Gratis-premie till subskribenter på Svenska Familj-journalen 1867.

 3. Gustaf Erikson Wasa nära at bli fången af de Danske undkom faran genom Bonden Sven Nilssons rådighet. Original-Taflan tilhör Hofmarskalken Herr Baron F: Klingspor. Danska spejare, af hvilka en bär ett bloss, hafva hejdat halmlasset, i hvilket Gustaf ligger gömd. - Radering 350 x 392 mm. [Sign.:] A. Lauréus 1815.

G.I C.5

 

- Äfven kolor. exemplar finnes.

G.I B.4*Gustaf Vasa i Utmeland. Målning af J. F. Höckert i Utmelandsmonumentet. - Reprod.

G.I B.54. Gustaf Wasa talar till folket i Mora. Gustaf står på en snöbetäckt häll, omgifven af lyssnande dalamän. - Folio. Litografi. Gratis-premie till subskribenter på Svenska Familj-journalen 1867.

G.I B.6-7

 *Gustaf Wasa hos Anders Pehrson i Rankhyttan. [Kop. av no. 1]. - Träsn. Björk 1853, 1854, 1855, 1856  Bergman 1860.

Kistebrev*Gustaf Wasa (sedermera Konung Gustaf den Förste) räddas, genom en Dalqwinnas rådighet, undan Danskarnas förföljelser. - Träsn. Lundstr. 1833, 1850, Björk 1856.

Kistebrev*Gustaf Wasa (sedermera Konung Gustaf den Förste), dold i ett halmlass, räddas, genom en dalkarls fintlighet, undan danskarnas förföljelse. - Träsn. Lundström 1833, Björk 1852.

Kistebrev*Wendelius, Jacob, Kopior av historiska planscher från Gripsholm 1722.

HS.S.61. (Kort i konstnärsreg.)

Plåtar (6 st.) i Vitterhetsakademiens arkiv.

 

Se: Östman, N. Förteckning över stockholmsbilder, Sthlm 1912-, Nr 13, 15-18.

 *Gustaf Wasa hos Sven Elfson. C. Dahlström lith. - Tr. hos A.J. Salmson.

G.I A.34*Gustaf Wasas räddning genom Sven Elfson. - C. v. Schéele efter Laureus.

G.I A.35*Gustaf Vasa i halmlasset. Alex Lauréus. - Efter en radering i Kungl. Bibl.

G.I A.36*Gustaf Vasa och Sven Elfsons hustru. - Sven Elfson med Gustaf Vasa i halmlasset. - Förr och nu 1874.

G.I A.37*Gustaf Vasa vid Rankhyttan. - Efter Sandberg.

G.I A.40*Gustaf Vasa hos Arendt Persson på Ornäs [underskrift i blyerts]. Etsn. 82 x 118 mm (ram). Ur Magasin för Konst, Nyheter och Moder 5(1829) pl. 2.

G.I A.7*Gustaf Vasa på Rankhyttan [underskrift i blyerts]. Etsn. 93 x 140 mm (ram). Ur Magasin för Konst, Nyheter och Moder 4(1827) pl. 41.

G.I A.8*D:o. [Numrerad:] 64. [Sign:] J.G. Sandberg. - Konturetsn. 198 x 233 mm.

G.I A.9*Brun Bengtsson och Arendt Persson kommer för sent till Ornäs att fängsla Gustaf. - Holmbergsson [underskrift i blyerts]. - Etsn. 119 x 195 mm (ram). Ur Magasin för Konst, Nyheter och Moder 5(1828) pl. 13.

G.I A.10*Gustaf Vasa hos Sven Nilsson i Isala by [underskrift i blyerts]. - Etsn. 98 x 176 mm (ram). Ur Magasin för Konst, Nyheter och Moder 5(1828) pl. 25.

G.I A.11*Gustav Wasa wird auf der Flucht nach Dalekarlien zu Isala durch die Geistesgegenwart einer Bäuerin gerettet. - Lit. 215 x 167 mm. På baksidan datering i blyerts: 1834.

G.I A.12*Gustav Wasa als Bauerknecht. - Lit. 163 x 97 mm.

G.I A.13*Gustaf i halmlasset af Holmbergsson [underskrift i blyerts]. - Etsn. 115 x 201 mm (ram). Ur Magasin för Konst, Nyheter och Moder 5(1828) pl. 37.

G.I A.14*Gustaf Vasa talar till dalkarlarna vid Mora. - Etsn. 135 x 190 mm (ram). Ur Magasin för Konst, Nyheter och Moder 6(1829) p. 2.

G.I A.15*Gustav Wasa. - Gustaf Vasa talar till dalkarlarna. - Litogr. - Påskr.: "Rar". Acc. 1921/87.

G.I A.16*Gustaf Wasa vid Mora. - Litogr. 7,6 x 11,7 (ram). Efter Wahlbom.

G.I A.17*Gustav Wasa im Jahr 1520 auf seiner Flucht i Mora unter den Dalecarliern. [Sign.]: bei J. Velten. - Litogr. 21,5 x 16,7.

G.I A.18*Anfang der Erhebung Gustav Wasas. - B.V. T.IX. - L. Wolf del. Buchhorn dir. - Etsn.

G.I A.19*Dalkarlarne hyllar Gustaf. - [Av] Holmbergsson. [Underskrift i blyerts]. - Etsn. 11 x 20,2 (ram). Ur Magasin för Konst, Nyheter och Moder 6(1829) pl. 18.

G.I A.20Gustaf Vasa i Uppland

 

*Gustaf Vasa vid Läby vad. [Underskrift i blyerts]. - Etsn. - Ur Magasin för Konst, Nyheter och Moder 7(1830) pl. 30.

G.I A.21*Gustaf Vasa med sin här på Brunkeberg 1521. - [Av] Holmbergsson. [Underskrift i blyerts]. - Etsn. - Ur Magasin för Konst, Nyheter och Moder 8(1831) pl. 14.

G.I A.22*Gustaf Vasa i Upsala domkapitel 1521. [Av] Holmbergsson. [Underskrift i blyerts]. - Etsn. - Ur Magasin för Konst, Nyheter och Moder 6(1829) pl. 37.

G.I A.23*IV. Gustav Wasa bricht die Macht der katholischen Kirche... - bei J. Velten. - Litogr.

G.I A.24*V. Gustav Wasa, nachdem er die für Schweden heilsamsten Reformen eingeführt lässt sich im Jahr 1525 krönen ... - Litogr.

G.I A.261527.

 

Gustaf I på Vesterås riksdag.

 

Gustaf 1:sta vägrar att återtaga Regeringen vid Westerås Riksdag 1527. Gustaf, sittande, afvisar en biskop och en riddare, som knäböja. Folio. Litografi. J. Holmbergsson inv. et lith. Tr. hos Gjöthström & Magnusson. Ur "Lithographiskt album" 1830.

G.I A.26*Westerås Recess. - Tr. hos Salmson 1852. - Litogr.

G.I A.25#Tillägg.

 

Herr Thure Jönsson.

 

Herr Thure Jönsson återvänder från Riksmötet i Westerås. (Johannis 1527) Thure Jönsson, föregången af en flöjtblåsare och en trumslagare. [Sign.:] G. von Rosen f. 1869. Folio. - Fototypografi på sten, tr. hos Simonau & Toovey i Brüssel (1870). - 31 x 41 cm.

G.I C.6

Å ett annat exemplar står under titeln: Konstföreningen i Stockholm till sina medlemmar för året 1869.

 /Sid. 9/

 

*Gustave Wasa soulčve les Dalécarliens. - Gustave Wasa est proclamé roi. - Gustave recoit son épouse ā son débarquement. - Gustave Wasa donne la bénédiction á ses enfans. - Sebastien le Roy inv. - Bosselman sculp. - A Paris chez Boulard et chez Bulla. - Kpst. 4 bl. vart. 24 x 32 cm.

G.I B.8-10, 12.*Konung Gustaf 1 straffar Dalkarlarne. C.v. Schéele litt.

G.I A.391537.

 

Drottning Margareta.

 

Svante Sture och Margaretha Lejonhufvud. (Originalet tillhör H.K.H. Hertigen af Dalarne.) Gustaf finner Sture knäböjd för drottningen. - Kvart. Litografi efter J.G. Sandbergs tafla. Tr. hos Abr. Lundquist. Ur Litografiskt Allehanda 1865.

G.I A.281541.

 

Gustaf I och bibelöfversättningen.

 

Gustaf Wasa emottager bibelöfversättningen af Laurentius Petri. Konungen sittande i en sal med Luthers porträtt på väggen emottager bröderna Olaus och Laurentius Petri, som framlemna ett exemplar af 1541 års bibel. - Folio. Litografi af Cardon efter Sandbergs af Konstföreningen år 1837 inköpta tafla. Aftrycken utdelade bland föreningens ledamöter.

G.I C.7

(tontr.)

G.I C.8.*Gustaf I emottager ... Petri - Lit. Huldberg.

Kistebrev1543.

 

*Nils Dackes död.

 

A. Hård lith.

G.I A.381560

 

Gustaf I:s sista lefnadsår.

 

1. Konung Gustaf den förste tager afsked af Rikets Ständer. Gustaf, sittande på sin tron i kunglig skrud, med krona på hufvudet samt omgifven af sina söner, uttalar sina afskedsord till ständerna.

 

Folio. Litografi af H. Neuhaus, utförd på Generalstabens litografiska anstalt.

G.I C.122. Gustave Wasa. Dédié ā S: M: le Roi des Francais. Gustaf, stödd på två sina söner, nedstiger utför trappstegen till sin tron, under hvars baldakin läsas orden Swecorvm liberatori omgifna af en lagerkrans. En del af de närvarande ständerna böja knä för att emottaga hans sista farväl.

 

Kopparstick 580 x 643 mm. Graveradt, efter L. Hersents tafla, af Henrique Dupont i Paris 1831. Originalet, som tillhörde k. Ludvig Filip, lär blifvit förstördt under revolutionen 1848.

G.I C.9*Hersent, Louis, [Gustave Wasa tager avsked av ständerna.] - Lit.

G.1. B.11

C.10-11

 *D:o. Konturetsn. av Boye

G.I A.30*D:o. Kolor. etsn. av Forlier

G.I A.31*D:o. 93. Konturetsn.

G.I A.32*Gustaf den 1ste tager afsked af Ständerna. - Litogr.

G.I A.33*Gustav Vasa tar avsked av ständerna. 1560

 

Färgfotografi av osignerad oljemålning, troligen av Niclas Hagelberg (1767-1818) storlek ca 85 x 115 cm, tillhörande (1985) Tora Bergwik, Stockholm. - Se Svenska hävder genom konstnärsögon, Liljevalchs utställningskatalog 1960 nr 644. På omslaget avbildas Gustav II Adolfs avsked till ständerna, en pendang till ovanst. tavla, signerad av Hagelberg.

G.I A.41/Sid. 10/

 

3. Konung Gustaf den Första söker förlika sina söner. Gustaf sittande på sin tron, med Laurentius Petri vid sin sida, vänder sig förmanande till sönerna Erik, Johan och Carl, som stå framför honom. - Folio. Litografi. Rit. af H. Hamilton. Tr. hos Gjöthström & Magnusson. Ur Lithographiskt Album. 1830.

G.I A.294. "Konung Gustaf i sin enslighet" af C. Wahlbom. Gustaf sitter med hufvudet stödt mot handen. Vid hans sida är en luta.

 

Kvart. Litografi, tr. hos A. J. Salmson. Ur Litografiskt Allehanda 1859.

P.Erik XIV.

 

Nordiska Sjuårskriget 1563 - 70.

 

1. Soeslag imellem de Dansche oc Svensche holden ved Oeland 1564.

E.XIV A.32. Elsburg Slot belagt aff de Suenske.

E.XIV B.I.3. Feldtslag imellem de Dansche oc Svensche paa Aastrop Heede - -

E.XIV A.4Tre kopparstick, 265 x 330 mm, hörande till Peder Hansön Resen's Kong Fredrichs den Anden Krönicke. Kbvn 1680. Folio, i hvilken bok åtskilliga andra tilldragelser under detta krig jämväl äro afbildade.

F1700/Fol.224*Den gandske siu Aars Suendske Krig. - Karta. Under teckenförklaring och latinska verser, sign. C. Ens. - Kpst.

E.XIV A.1*Pugna navalis, in qua ingens illa Suecorum navis Magelosa incendio perit, et Admiralius Jacobus Bagge capitur, Ao 1564 30 Maij. - Kpst.

E.XIV A.2*Svenska flottan under Klas Kristersson Horn tager tull i sundet av 250 holländska och danzigska fartyg i sikte av en Dansk-lybsk flotta maj 1565.

E.XIV A.5*Der Sieg der Lübecker über die Schweden in Seeschlacht bei Gothland am 31. Mai 1564.

E.XIV A.6*Söeslag imellan de Dansche oc Svensche holden imellem Oeland oc Gulland 1564.

E.XIV A.7

Fotokopia ur: Resen, Peder Hansön "Kong Frederichs den Anden Krönike".

 *Sticken hos Resen äro förgrovade kopior av kpst. i Hogenberg - Novellanus "Res gestæ ... Friderici II. Daniæ" (1589). Ett exemplar av detta arbete (Rudb. 1052), saknande 1 bl.: "Pictura emblematis Henr. Rantzovii" köptes 1936 fr. Goldschmidt, London, för 22 2/3  Ŗ

F1700/Fol.197

Samma plåtar ha använts av Caspar Ens i hans "Rerum danicarum Friderici II... historia" 1593.

RAR 125 B 10 aScener ur sjuårskriget återfinns också på den s.k. Rantzauske Tavle, som återger släkten Rantzaus stamträd och Johan Rantzaus (1492-1565) bedrifter, graverad av Franz Hogenberg 1586. Orig. i KB Köpenhamn.

Dia i KoB1566.

 

#Göran Persson.

 

Göran Pehrsson (15 Juni 1566). Göran, stående i sin skriftkammare, gläntar på fönstret för att åse Nils Stures skymfliga intåg. [Sign.:] G. von Rosen f. 1868. - Folio. Fototypografi på sten, tr. hos Simonau & Toovey i Brüssel.

[Var?]1567

 

Hertig Johans fångenskap.

 

Johan, hans gemål och den lille Sigismund uti ett gemak på Gripsholms slott. Nederst t.v.: Prison du Pce Jean a Gripsholm. - Folio. Färgtryck af Lemercier i Paris. - Kasserad och förstörd plansch til C.J. Billmarks verk Gripsholm (1853.)

[Var?]

#En annan plansch öfver samma ämne ingick i Billmarks Gripsholm, i stället för den kasserade.

 Erik och Katarina Månsdotter.

 

Erik, sittande vid Karin Månsdotters fötter, uppmanas af Göran Persson att underteckna en dödsdom.

Sv. konstn.

Folio. Oljetryck efter G. von Rosens tafla på Nationalmuseum. Premieplansch till Förr och Nu 1873.

 1571-73.

 

Erik XIV fången på Gripsholm.

 

Erik den XIV:de i fängelse på Gripsholm. af A. Jernberg. Erik står bredvid det gallrade fönstret i en ohygglig fängelsehåla. - Kvart. Färgtryck af Arnz & C:ie, Düsseldorf. Hör till Taflor af Svenska Konstnärer (1858). Att Erik varit inspärrad i det ifrågavarande fängelserummet är en fullkomligt obestyrkt sägen.

PJohan III

 

/Sid. 11/

 

[Johan III:s audiensrum i nordvästra tornet.]

[G.II A. A.3]

Ur: Goeteeris, Antonis. "Journal der Legatie ghedaen in de Jahren 1615, ende 1616" (F1700-2784).

 1592.

 

Johans likfärd.

 

Deductio funeris ex Regio triclinio in arcis Sacellum - - . Johan III:s liktåg skrider öfver borggården. Öfverst, mellan två texttaflor, konungens porträttmedaljong. Längst ned i förgrunden det kungliga liket, utsträckt i en öppen kista som är prydd med inskrifter och 28 provinsers vapensköldar. I nedre hörnet till höger en liten tafla med dedikation till k. Sigismund af gravören Hier˙: Nvtzel Glavchensis 1593. - Kopparstick 302 x 365 mm. Aftryck af den gamla plåten gjordes för Peringskiölds Monumenta. II.

J.III B.1

2) Även porträtt Sv.P. Johan III.

3) Även uts. Sthlm, Slottet B.I.

4) Visningssalen

 Sigismund.

 

1592.

 

Sigismund emottager sin brud Anna.

 

Was gestalt des Königes in Polen Sigismundi Braut Anna Caroli Ertzhertzogen Von Ostereich - -. Tochter den 28 Majus. 92 b˙ Cracaw ankommet und wie sie von. I. Königl: Maj. mit grosser pompe empfangen. - Framställning af det festliga mottagandet. - Kopparstick 302 x 359 mm.

Sigism. A.11593.

 

Upsala möte.

 

Hertig Carl afslutar Upsala möte. Hertigen sitter på en tron under svenska vapnet, bland rådsherrar och andlige.

Sigism. C.1

Folio. Litografi af H. Neuhaus, utförd på Gen.-stabens lit. anstalt.

 

Äfven finnes ex., avant la lettre, i brunt tryck.

Sigism. C.21594

 

*Sigismund avlägger konungaeden, sittande under tronhimmel, med högra handen på en uppslagen bibel, i vänstra en spira, omgiven av andliga och världsliga dignitärer. På ömse sidor om tronhimmeln: PALAST och VPSALIA. - Under bilden: "Erklärung dieses Kupfferstucken und eijgentliche Nachrichtung der Zifferzalen ist zusehen im Tractat. I Fra 1594". - Kpst. 21 x 27,5 cm.

Sigism. A.2

Se även: Krönung, Schwedische. Erzehlung etlicher fürnemmen Sachen ... bey Krönung Herren Sigismundi ... Prag 1594. (F1700-Br1431a), (Rudb. 721). *Bilden hör dock inte till denna skrift. Bildtexten syftar på ett häfte av den av pseudonymen Jacobus Francus till Frankfurtmässan utgivna halvårs­tidningen Relationes Historicae, 1594. (Hist. Ny, Tidskr.), (Rudb. 744). På s. 14 omtalas kröningen, men där sägs blott ”wie in der Figuren von Nu. 1 bis 16 zu sehen ist” utan ytterligare förklaring.

 1598

 

*Slaget vid Stångebro 25 september 1598.

 

'Stångebro'. Litografi av Carl Wahlbom i: Fosterländska bilder, Sthlm 1838.

Praktsamlingen Fol..

Hertig Karls trupper mötte Sigismunds vid Stora och Lilla Stångebro vid Linköping. Hertig Karl vann vissa framgångar.

 
1605

 

*Sigismund III:s och hans gemåls intåg i Krakau 1605.

 

[I Livrustkammaren finnes deponerad av Riksarkivet en samtida målning 15,30 m. lång rulle 27 cm bred, föreställande intåget. Denna målning har beskrivits av C.A. Ossbahr i Nord. tidskr. 1904, 322--29. Finnes numera i Kungl. slottet Warschawa.]

 /Sid. 12/

 

Carl IX.

 

Strider mot polackarne i Livland 1601 - 02.

 

[A.T. Dzialynski, Collectanea vitam resque gestas Joannis Zamoyscii - - illustrantia. Posnaniæ 1861. Kvart. Innehåller följande 7 planscher in folio, litografiskt kopierade efter kopparstick af Jacobus Laurus, Rom 1603: Slag vid Kokenhusen, Juni 1601. Polackarnes anfall på samma fäste, Juni 1601. Hertig Carl angriper Dünamünde, Sept. 1601. Hertig Carl beskjuter Riga, Sept. 1601. Polackarne intaga Volmar, Dec. 1601. Polackarne intaga Fellin, Maj 1602. Polackarne intaga Weissenstein, Sept. 1602.]

 *Weissenstein intages sept. 1602.

 

Weissen Stein vô Hertzog Carollen ingenomen in Liffland.  Kpst. 19 x 24 cm.

C.IX A.11605.

 

Riga och Kirkholm.

 

1. Riga die Haupt Statt in Liefflandt von König Carln auss Schweden mit Krig Etlich mal angefochten. Utsigt af Riga åt flodsidan. I närheten af staden utkämpas ett slag.

C.IX A.2

Kopparstick 188 x 236 mm. *Grav. GK [: G. Keller] 1609.

 2. Victoria relata in Carolo Duce Sudermaniæ perduelle Sere: Poloni. et Suetiæ Regis per Illum Joan Carolum Chodkieuicium - - 27 Sept: anno dni 1605. - - Romæ - - Jacobus Laurus Romanus f: et excudit. Superiorum permissu 1606. Antonio Tempesta sculpsit. Framställning af slaget. Öfverst svensk-polska vapnet. I förgrunden kämpande ryttare. Titeln m.m. på en rektangulär tafla i nedre hörnet t.h. - Folio. Facsimile, tr. hos Druard i Paris.

C.IX C.1

*Kopia i blyerts.

Handrit. B.82Carl IX räddas af Henrik Wrede. - Lit. P A Huldberg. N:o 69a.

C.IX B.21606

 

Mordförsök mot Carl IX.

 

Petrus Petrosa afskräckt från att begå mord på Carl IX. Carl sittande vid sitt skrifbord vänder sig om och blir varse Petrosa, som döljer ett mordvapen bakom sin rygg. [Sign.:] J. Holmbergsson inv. & sc.

C.IX B.1

Kopparstick. 205 x 203 mm. - Kopia i Litografiskt Allehanda 1859, under titel: Carl IX och Petrus Petrosa handteckning af Holmbergsson. - Kvart.

C.IX A.3/Sid. 13/

 

"Ille faciet".

 

Carl IX och Gustaf Adolf som barn. Originalet tillhör Herr Kongl: Sekreteraren A. Odelberg. Sittande vid ett bord, låter Carl den unge prinsen utpeka orter på en geografisk karta som Johan Skytte håller upprullad. - Folio. Litografi. N. Andersson del. Strömer lith. Ur Svenskt Album. A.J. Salmson, 1852.

P. C.IX
1611.

 

Novgorods eröfring.

 

Typus Expugnationis Magnæ Novogardiæ Anno MDCXI. d XVI. July. - - Novgorod och svenskarnes stormning i fogelperspektiv. D. Padt. Brugge fecit Stock-Holm 1672.

C.IX C.2

Kopparstick 301 x 578 mm. Hör till J. Widekindi Svenska och Ryska Krigshistoria, där det förekommer både i svenska och latinska upplagan.

 Gustaf II Adolf.

 

Illustrerade arbeten till Gustaf Adolfs historia.

 

1. [Historische Chronick Oder Warhafdte Beschreibung aller vornehmen vnd denckwürdigen Geschichten, so sich hin vnd wider in der Welt, von Anno Christi 1629 biss auff das Jahr 1633 zugetragen, - - Beschrieben Durch M. Johannem Philippvm Abelinvm Argentoratensem: mit schönen in Kupffer gebrachten Landtafflen, - - Schlachten, Belägerungen vnd dergleichen - - gezieret, vnd verlegt Durch Matthævm Merianvm, Buchhändlern vnd Kupfferstechern zu Franckfurt am Mayn: [Vignett: stork med orm i näbben) Jm Jahr, M. DC. XXXIII. Framför titelbladet: en i koppar stucken allegorisk frontispice. Folio.]

 

Så lyder titeln till första upplagan af andra delen utaf det bekanta verket Theatrum Europæum, hvars 21:a och sista del utkom i Frankfurt 1738. Följande upplagor af andra delen heta, liksom öfriga delar, Theatrum Europæum. Talrika där förekommande kopparstick hafva afseende på Sverige, framför allt på dess ingripande i 30-åriga kriget. De flesta skola i det följande beskrifvas. - Af ofvannämnda "Historische Chronick" utgaf Cornelis Danckaertz en holländsk upplaga under titel: Historis oft Waerachtich Verhael Van den gantschen toestant van Oorlooge, soo die ghevoert is in Duytschlandt, door den - - Koningh. Gustavus Adolphus. - Amsterdam 1642. Folio. Kopparsticken äro i det närmaste lika den tyska upplagans.

 2. [Trettioåriga kriget. Historisk skildring bearbetad efter Schiller, Sporschil, Fryxell m.fl. af L. Westerberg. Folio. Sthlm, på C.A. Dahlströms förlag. Tryckt i Hörbergska boktryckeriet 1847, med 20 af C.A. Dahlström utförda litografier, af hvilka de 12 första framställa scener från krigets början till och med Gustaf Adolfs död.]

82 Aa 286*Gustaf Adolph. Konungen stående framför en stuga, omgiven av knäböjande kvinnor och män.

G.II A. A.207

Reprofoto av gravyr av M.R. Heland efter C.J. Hjelm. Ill. till Gustaf III:s pjäs 'Gustaf Adolph och Ebba Brahe', Konung Gustaf III:s skrifter, del 1, 1806, s. 112.

 /Sid. 14/

 

1611

 

*Kalmar belägras 1611

 

I: "Samtida bilder över belägringen av Kalmar stad och slott år 1611" av I. Wadén (Festskrift till Martin Olsson 1936 s. 37-58) omnämnes ett kopparstick med tit.: "Eygentliche afbeeldinge der stat Calmar in Sweden, door Cristianus de 4de van deenmarken etc. Anno 1611 in Maij" - Gedrukt t-Amsterdam bij Herman Albriss Coster ende Claes Janss Visscher wonende in de Kalverstraat.

 

- Exemplar finnes i Wolffenbüttel (36,13, Fol. 90 r. samt i Khvn KB Thottske saml. 1848 4:o.)

G.II A. A.2/2 (fotostat)

*Dessutom nämner Wadén två handteckningar, en i Krigsark. (Sv. kr. Kalmar 1611 nr 1. (repr. i Katalog över Gustav Adolfs utst. 1932 pl. 59)), samt den andra i Wolffenbüttel, samma saml.bd som ovan. C[arl] B[jörkbom] 13.5.36.

G.II A. A 2/3 (fotostat)*Gustav Adolf, König von Schweden, erprobt die Treue der Besatzung von Gothenburg. Kpst 16.5 x 23 cn.  C. Geiger del. - Lor:  Neumayer sc.

G.II A A.2/11612.

 

Danskarne intaga Elfsborg (Älvsborg).

 

Belägerung der Festung Elfenburg In Schweden von Denmerkhern. Framställning af angreppet på Elfsborg.

G.II A. A.1.

Kopparstick 192 x 235 mm. [Af F. Memmius.]

 

*Ur: G. Arthus, Mercurius Gallobelgicus succenturietus, t.9. lib.2. Frankf. 1612, s.183.

 

*Behandlas av I. Wadén "Ett kopparstick över Elfsborgs belägring (Rig 20, 1937, 147-155). Uppgiften, på bladet skriven av Klemming, att kpst skulle vara utfört av F. Memmius; detta namn hänsyftar i st. på det arbete varur kpst är urtaget, nämligen Iacobi Franci relationis historicæ continuatio... Frankfurt 1612. Francus är pseud. för Conrad Lautenbach och Conrad Memmius var en av hans efterföljare. På ex. tillh. överstelöjtn. Theod. Jakobsson, Sthlm, finnes en ant. att kpst. skulle ha gjorts av Georg Keller. - Wadén påpekar slutligen att detta kpst egentligen är en kopia av kpst föreställande Elfsborgs belägring 1563 i Hogenberg-Novellanus Res gestæ... Friderici II. 1589 (även i C. Ens, Rerum danicarum Friderico... 1593. (= HP Erik XIV B.1.).

Se: Kartavd., Ref. Särtr. ur RIG 1937:3Danskarne landstiga på Öland.

 

Folio. Litografi efter F.C. Lunds afritning af en bland Carl van Manders historiska tapeter, förstörda vid Frederiksborgs brand.

G.II A. B.11616.

 

Gustaf Adolf slår till riddare Nederländernas sändebud.

 

Kopparstick 101 x 161 mm. Blad 135 i A. Goeteeris' Journael Der Legatie ghedaen inde Jaren 1615 ende 1616. s'Graven-Hage 1619. Aflång kvart. I samma bok förekomma åtskilliga andra afbildningar som hafva afseende på Sverige. (F1700-2784)

G.II A. A.3
1618.

 

Göteborg grundlägges.

 

Götheborgs grundläggning genom Gustaf II Adolf år 1618. Gustaf Adolf, stående på Otterhällebärget, pekar på en karta, som Torstenson håller i knä. Rundtomkring stå flera andra personer, hvaribland Margareta Cabeliau och hennes fader. Under bilden två spalter text i boktryck. Alltsammans omgifvet af en prydlig ram.

G.II A. B.2.

Patentfolio. Träsnitt, tryckt i Göteborg hos A.Lindgren 1854. Samma träsnitt, utan ram och text, förekommer i Några blad ur Götheborgs historia. Ib. 1854. Kvart.

 /Sid. 15/

 

Gustaf Adolfs friarefärd.

 

Konung Gustaf Adolphs möte med dess blifvande gemål. Enkekurfurstinnan föreställer Gustaf Adolf för sin dotter.

G.II A. A.4/1

Folio. Ritadt af Sandberg. Stentr. hos C.v. Schéele. Ur Lithographiskt Album 1830.

 
1621.

 

Rigas eröfring.

 

Kopparstick 275 x 371 mm: Advmbratio obsidionis Civitatis Rigen: a Seren. Sveciæ & Rege Gustavo Adolpho 16 Septembris ad deditionem compulsæ. Riga och krigsrörelserna däromkring i fogelperspektiv. Vid sidan af kopparsticket är fäst ett blad i boktryck med Denominatio locorum, 2 spalter. Excusa opera & impensis Nicolai Mollini Typographi Rigensis.

G.II A. B.3

Hör till skriften: De expugnatione civitatis Rigensis -- Riga 1622. Kvart. Äfven i tyska upplagan af samma skrift.

 *Staden och omgivningar i fogelperspektiv. Överst t.v. tom kartusch. Kpst. 28 x 37 cm. (Original finnes Krigsarkivet.)

G.II A. A.4/2 (fotostat)

*Tuschritning sign. Georgius Schwengel Prutenus. Civis Rigensis. Tillh kapt. Gripenstedt, Bysta (1985 inköpt av Armémuseum). Möjligen förlaga till föreg.

G.II A. A.4/3 (fotogr.; saknas)*Allegorisk bild över de politiska förhållandena 1625/26.

 

Vid ett bord sitta nio personer och spela bräde, kort och tärning. Längst till vänster står Bethlen Gabor, bredvid honom sitter Gustav II Adolf, därefter Kristian IV av Danmark och Karl I av England. Vid bordsändan stå påven Urban VIII och ärkebiskopen av Prag Ernst Albrecht von Harrach (?). Ovanför varje person en latinsk sentens. Osign. kpst. Ex. i The Society of Antiquaries of London och i Brit.Mus. Repr. och beskr. i NTBB 25(1938), s. 178 ff.

 
1626

 

Slaget vid Wallhof.

 

Två titlar i jämbredd: Acies Valhoffiana, hoc est Vera utriusq(ue) tam Sveticæ quam Polonicæ acierum delineatio; prout eæ ad curiam Ducis Curlandiæ in Semigallia, Walhoff dictam, Anno. 1626. die 4/17 mensis Januarij á Serenissimo Rege Sveciæ av una: et Mareschallo Magni Ducatus Lithuaniæ Sapieha ab altera parte; ad pugnam utrinq(ue) dispositæ fuerunt; una cum præcipuorum, tam equistrium(!) quam pedestrium Officialium nominibus. [Svenska krönta riksvapnet med lejon till sköldhållare.] Pugna Valhofiana, sive Vera repræsentatio ipsius Conflictus qui inter dictos utriusq(ue) Regis Regniq(ue) Sueciæ & Poloniæ exercitus eodem die commissus est: in quo tandem Serenissimus Rex Sueciæ de Polono Victoriam reportavit. Under hvardera af ofvannämnda titlar motsvarande framställning: slagordningen och själfva sammandrabbningen, som slutar med polackarnes oordnade flykt. I öfre hörnet t.v. Fama, kring hvars basun läses:

St.f. 1

             Fortia facta velox volitans fert fama per Orbem.

 

I motsvarande hörn t.h.: Segergudinnan med palm och lagerkrans, den senare omgifven af följande vers:

 

             Victor eris moderante Deo et victricibus armis.

 

Lång kopparstickstafla, hopsatt af två stycken, tillsammans 290 mm x 1 meter 70 mm. - Detta högst märkliga blad, hvaraf något annat exemplar icke är kändt, skänktes till K. Bibl. af Frih. A.E. Nordenskiöld, som anträffadt detsamma i ett band gamla kartor.

 Elbing intages.

 

Königlicher. Maiestät. von. Schweden. Gustaui. Adolphi Einzug. in. Elbing. Ao 1626. 5/15 Julij. Intåget. - Kopparstick 99 x 251 mm. [Sign.:] Hans Bas Fecit Elbingæ 1633.

G.II A. A.5

 - En variant finnes med gravörens signatur J.B. Fecit i slutet af öfverskriften.

G.II A. A.6Svenskarne befästa Danzigerhaupt.

 

1. Kopparstick 216 x 225 mm: Sweetsche Schans op de Weiselstrom - - 1626. Skansen och de båda Weichsel-armarne i fogelperspektiv. Nedanför: en situations-karta öfver en del af Vest-preussen, som två soldater hålla framför sig. [Sign.:] C.J. Visscher. Under kopparsticket, 3 spalter i boktryck: Corte verclaringhe van dese Figure. - - t' Amsterdam, Ghedruckt by Claes Jansz. Visscher.

G.II A. A.7

Patentfolio.

 2. Schwedische Schantz uff dem Weisselstrom, welche 9 meilen über Dantzigk gelegen ist. Im Jahr 1627. Skansen m.m. ungefär som 1. - Kopparstick 225 x 335 mm.

G.II A. A.83. Abbildung der Schwedischen Schantz auff dem We˙sselstrom in Preussen gelegen. Anno 1626. Skansen m.m. - Kopparstick 237 x 288 mm. Ur Theatrum Europæum. II.

G.II A. B.4
1627.

 

Sjöslag utanför Danzig. (Slaget vid Oliwa).

 

Abbildung des hartten Treffens zwischen Ihr: Kön: Majestat Sigismundi tertii - - Schiff Armadæ, und 6. Schwedischen Orlojschiffen auf der Reide vor der Stadt Dantzig Seeport, Weisselmünde - - den 28. Novemb: 1627. Sjöstriden. Kopparstick 265 x 332 mm.

G.II A. A.91627 - 28.

 

Strider mellan svenskar och polackar samt nederländska medlingsförsök.

 

[A. B(ooth), Journael, Van de Legatie gedaen inde Iaren 1627. en 1628. - -t' Amstelredam, By Michiel Colijn, - - 1632. Aflång kvart med kopparstick (134 x 175 mm), hvaribland flera afbilda händelser under svensk-polska kriget, såsom träffning vid Dirschau, sjöstrid vid Weichselmünde, möte mellan svenska och polska underhandlare m.m.]

F1700-2687/Sid. 17/

 


1628

 

Stralsund försvaras.

 

Straelsundt belegert door Albert - - Hertoch van Fridland - - doch sonder ver-overinge verlaten den 19en Jul˙ Anno 1628. Belägringen i fogelperspektiv. I nedra hörnet t.v. en tafla med dedikation till Christian IV af Nicolaus a Wassenaer. Amsterod. Medicus.

G.II A. B.5

Kopparstick 395 x 532 mm. [Sign.:] C.J. Visscher exc.

 *Stralsvnd ein gutte Hänse Statt / Hertzog von Friedtlandt belägert hat / In Sturmen ein sehr harten Strauss / Die Burger bisher stehen auss / O Gott den Frieden uns bescher / Vnd alles Unglock von uns Wehr / Pourtraict de du ville Anséatique Stralsvnd, avec le Sičge faict par le Generall de Wallenstein, duc de Friedland.

G.II A. A.10

Kpst. 20,5 x 26 cm. Titeln i 3 sp. under bilden. I nedre vänstra hörnet förklaringar.

 *Abriss der Stadt Stralsund, wie selbige von dem Keyserischen volck belägert und bestürmt worden. 1628. - Kpst 19 x 29 cm.

G.II A. A.11/11629

 

*[Slaget vid Gķrzno jan. 1629. Målning i Wrangelska gravkoret på Skokloster.] (Mycket dålig.) - Foto.

G.II A. A.11/2*Gustaf Adolf i slaget vid Stuhm 17/6 1629. Oljetafla af J. G. Sandberg. [Underskrift i blyerts]. - Konturetsning. Ur Magasin för Konst, Nyheter och Moder 1(1824) pl. 26-27.

G.II A. A.12
1630

 

Gustav II Adolfs avsked av ständerna före avresan till Tyskland 20 maj 1630.

 

*Gustav Adolph entschlossen Deutschland zu retten ... Etsn. - Ur Historischer Calender für Damen, 1791.

G.II A. A.13*Gustav Adolf med dottern i famnen. I bakgrunden drottningen avdånad. Kpst. signerat.

G.II A. A.14*Gustav Adolf's Abschied von den schwedischen Reichsständen. - Scen som ovan, med omgivande hovmän. - Litogr. signerad.

G.II A. A.15*D:o. - Litogr. signerad. - Ur: S. Flathe, Gustav Adolf und der dreissigjährige Krieg, 1841.

G.II A. A.16Gustaf Adolf uppträder i Tyskland till den förtryckta protestantiska lärans försvar.

 

*Swenske Konungen Gustaf den Andre Adolf i Tyskland. Träsn. Lundström 1838.

Kistebrev*Konung Gustaf Adolfs landstigning i Tyskland den 24. Juli 1630. - Lit. P.A. Huldberg.

Kistebrev1. Schwedische Rettung der Christlichen Kirchen. Anno 1630. Det svenska lejonet har lemnat sitt och renlärighetens bärgiga hemvist på andra sidan vattnet och stiger nu ur sin farkost upp på en strand för att där bekämpa påfvedömets månghöfdade hydra, liggande framför ett med Ecclesia betecknadt tabernakel, af hvars pelare hon redan sönderbrutit flera. Därunder två spalter rim: Als jetzt das Firmament am Himmel war erhoben - - Kopparstick 319 x 284 mm.

G.II A. A.24*Schwedische Rettung... 1630. - Variant; kpst. 19 x 28 cm sign. Lucas Schn[itzer] sculp. - Tit. och verser i typtryck. Under texten Gedruckt im Jahr MDCXXX. - Hela bl. 40 x 82 cm.

G.II A. B.6/12. Öfverskr. i boktryck: Schwedische Rettung der Christlichen Kirchen. Anno 1631. Kopparstick 175 x 275 mm: Allegorisk framställning ungefär som föreg. Därunder, i boktryck, samma rim: Als jetzt das Firmament - -. Gedruckt im Jahr XXXI. - Patentfolio.

G.II A. B.6/23. Öfverskr. i boktr.: Continvatio Schwedischer vnd Anderer Rettung der Christlichen Kirchen, Anno 1631.

G.II A. B.7

Kopparstick 186 x 275 mm: Ofvannämnda allegoriska framställning riktad med en mängd nya figurer: Luther, Melanchton m.fl. Det svenska lejonet har fått till medhjälpare en grip (Pommern) och en jungfru ridande på ett svart lejon med biskopsmössa på hufvudet. Därunder tre spalter rim: Es hatten abermalss die zwölff dupplirrten Stunden -- Patentfolio.

 /Sid. 18/

 

4. Öfverskr. i boktr.: Das Gebett So Ihr Königl: May: in Schweden Anno 1630. im Monat Aprill in der Insel Riga(!) ankommen, da Er alsbald auff seine Knye nidergefallen mit auffgereckten Händen zu Gott im Himmel gethan. Kopparstick 55 x 82 mm: Gustaf Adolf knäböjande. Därunder, på 2 spalter i boktryck, den bön han föreställes hafva hållit. Augspurg bey Hans Georg Manasser, Anno 1632. - Kvart.

G.II A. A.25

- Samma bön och ett snarlikt litet kopparstick finnas äfven på ett duodesblad: Zu Augsburg, bey Hanss Jerg Manasser, auffm Creutz.

G.II A. A.26*Gustav II Adolf knäböjande på stranden omgiven av andra bedjande, läsande präst, urlastande fartyg etc. - Dramatisk komposition i Romeyn de Hooghes manér. Kpst.

G.II A. A.17*Gustaph Adolph betritt Deutschland 1630.

G.II A. A.18*Gustav Adolph landet auf Rügen. - Th. VI. S. 227. - Volz del. - Fleischmann sc. - Etsn. (?)

G.II A. A.19*Gustav Adolph's Landung an der pommerschen Küste. Etsn. (?)

G.II A. A.20*D:o. Litogr. (?)

G.II A. A.21*Gustav Adolph's Landung auf der Insel Rügen den 24 Juni 1630. - Etsn. (?)

G.II A. A.22*Gustaf Adolfs landstigning på Rügen. - Litogr.

G.II A. A.235. Josua Suecicus, Der Schwedische Josua von Gott dem Allmächtigen seiner Betrangten Kirchen zu Hülff Heill vnd Trost gesendet, 1630. Gustaf Adolf till häst på tyska stranden mellan två allegoriska figurer Ware Religion och Gerechtigkeit. Därunder två spalter rim:

G.II A. A.27

             Der Löw von Mitternacht,

 

             Ist kommen ins Teutschlandt - -

 

Kopparstick 190 x 126 mm.

 6. Cum Duplicantur Lateres Venit Moses. Wenn man die Zigel duplirt, So kompt Moses vnd liberirt. Gustaf Adolf, i full rustning, står på stranden framför Stralsund och emottager ett svärd, som räckes honom från himlen. Till höger synes hafvet fullt af fartyg; till venster predikar en prest för det landstigna krigsfolket. Nederst trenne sköldar med bildliga framställningar af protestanternas lidanden och upprättelse genom Gustaf Adolfs segrar. Alltsammans rikt utsiradt med bibel-citat.

G.II A. B.8

Kopparstick 271 x 352 mm. Georg Köler Sculps. et Excud. Norimb.

 7. Öfverskr. i boktr.: Wahre Contrafactur vnd Bildtniss der hier auff Erden bedrengten, vnd in höchster gefahr schwebenden, doch aber endtlich erlöseten Christlichen vnd rechtgläubigen Kirchen. Symb. Ecclesiæ. Von Gott kömpt offt Hülffvnverhofft. Kopparstick 145 x 241 mm: I ett landskap med hus och träd står Gustaf Adolf med båge i handen. Han har just med sin pil genomborrat en hök (Ligistischer Tilly) hvilken slagit ned på en dufva (Christliche Kirche). Därunder, i boktryck, två spalter rim: Ein fromb vnschuldig Täubelein, - -. Patentfolio.

G.II A. A.28/Sid. 19/

 

Peenemünde.

 

Abbildung der Penemünder Schantz vnd See haffen sampt dem Königlichen Schwedischen Läger. Plan i fogelperspektiv af de kejserligas befästning vid Oder-mynningen och svenskarnes läger på flodens andra strand. Kopparstick 176 x 254. Ur Hist. Chronick.

G.II A. A.29/1*Damgarten intages av svenskarna sept. 1630.

G.II A. A.29/2

Kpst. 10,6 x 17,6 cm. Ur: Theatrum Europæum.

 
1631

 

Aflägsna folkslag i Gustaf Adolfs tjenst.

 

1.Öfverskr. i boktr.: Kurtze Beschreibung, dess auss Irrland, der Königl. Maj. in Schweden ankommenden Kriegs Volck ins Teutschland, von dero Lands-Art, Natur, Speiss, Waffen vnd Eygenschafft. Kopparstick 150 x 200: Fyra irländska krigare (bergs-skottar?) I bakgrunden staden Stettin, hvaröfver Gustaf Adolfs porträtt och svenska vapnet i två ovaler. Under kopparsticket en beskrifning i boktryck. Patentfolio.

G.II A. B.92. Öfverskr. i boktr.: Seltzames Gespräch, So in den Königl. Schwedischen Lager zwey frembde Nationen, alsz ein Lapländer mit einen Newen ankommenden Irrländer, von den jetzigen Zustandt vnd Kriegswesen gehalten c. Kopparstick 131 x 200: En Irländare och en Lapp. I bakgrunden en stad. På hvar sida om kopparsticket en spalt i boktryck, innehållande beskrifning. Under detsamma en rimmad dialog på 4 spalter mellan Lappen och Irländaren. Gedruckt im Jahr, M.DC. XXXJ. - Folio, hopsatt af 2 stycken.

G.II A. A.30/2*In solchem Habit gehen die 800 in Stetin angekomene Irrländer oder Irren. - Radering 17 x 19,5 cm (kopia av nr. 1).

G.II A. A.30/1*Gustav Adolph straft die falsche Tapferkeit. Etsn.

G.II A. A.30*D:o. Variant.

G.II A. A.31/Sid. 20/

 

Frankfurt a/O. stormadt.

 

1. Kopparstick 280 x 355: Eigentliche Abbildung, welcher gestaldt Ihre Königl: Ma˙t: in Schweden, den 3 Apprilis Anno 1631. die Stadt Franckfort an der Oder berandt vnd Eingenommen hatt. Utsigt i fogelpersp. af staden och den angripande svenska hären i förgrunden. I nedre hörnet t.h. stå två musketörer. Nederst uttydning på 3 rader af tecken. [Sign.:] Petrus Rollos fecit. Vid kopparsticket är fäst ett folioblad med trespaltig beskrifning i boktryck.

G.II A. B.10

Af förenämnda kopparstick finnas två varianter: den ena, tillskrifven Wenzel Hollar, 279 x 350 - den andra, vackrare utförd och med uttydning af tecknen på 4 rader, 237 x 287.

G.II A. A.33

G.II A. A.342. Franckfurt an der Oder. I bakgrunden den stormade staden. I förgrunden bryggan öfver Oderfloden, där de flyende kejserliga drunkna. Underskrift: Aigentlicher abriess vnd Kurtze erzelung wie Ihre Königl. Majestät in Schweden, &c die ChurBrandenburgische Stadt, Franckfurth an der Oder, den 3-13 Aprilis - - in schneller eil mit Sturm erobert haben, samt därefter rim på 4 små spalter: Nachdem ihre Königl. Majestät starckh - -

G.II A. B.11

Kopparstick af 2 sammansatta plåtar. Tillsammans 228 x 282.

 3. Francofvrtum ad Viadrum. Staden. Angreppet sker i förgrunden. Närmast åskådaren en skara ryttare, en trumpetare, hvars häst slår bakut m.m. - Kopparstick 205 x 327 ur Th. Europ. II.

G.II A. B.12

samt en kopia 237 x 327 ur Danckaertz' nederländska upplaga.

G.II A. A.35Magdeburgs förstöring.

 

1. Kopparstick 234 x 331: Plan i fogelperspektiv af Magdeburg och de kejserligas angrepp. En vidhäftad remsa, som följer stadsbildens konturer, visar utseendet efter branden. [Sign.:] Typis J. ab He˙den. Med kopparsticket är sammanfogadt ett folioblad i boktryck, innehållande beskrifning på 3 spalter under titel: Eigentlicher Bericht, So wol auch Abcontrafeytung, welcher gestalt die - - Hänse Statt Magdeburg - - den 20. Tag Maij dieses - - 1631. Jahrs, mit gewehrter vnd stürmender Hand erobert worden - -

G.II A. B.13/Sid. 21/

 

2. Öfverskr. i boktr.: Kurtze, jedoch warhafftige Beschreibung, Welcher gestalt die alte löbliche Jungfraw vnd Stadt Magdeburgk, durch Verrätherey etlicher vornehmer Bürger, &c von dem Käys. General Tylli den 11. Maij, Anno 1631. gstürmet, erobert, vnd in brandt gesteckt worden. Kopparstick 184 x 288: Den kejserliga hären intränger på flera punkter i den brinnande staden. I förgrunden batterier och tält, dit soldater släpa fångna kvinnor. Under kopparsticket är fäst ett blad med tvåspaltig beskrifning i boktryck.

G.II A. A.363. Magdeburgvm. Utsigt af den belägrade staden åt flodsidan. I förgrunden angripa de kejserliga trupperna ett befäst brohufvud. - Kopparstick 194 x 357. Ur Theatrum Europæum II.

G.II A. B.144. Eroberung Magdeburg 1631. De kejserliga bestiga vallarne och intränga från alla sidor i den brinnande staden. På en pallisaderad upphöjning i förgrunden stå tre krigare, af hvilka en svänger en flagg med enhöfdad örn. I nedre hörnet till höger: P. 1809.

G.II A. B.15

Kopparstick 300 x 365. Är icke samtidig. - *Ur: F.C. Khevenhüller, Annales Ferdinandei, P.11. 1726.

 5. Den segrande Tilly, åtföljd af beriden eskort, framtågar öfver lik och spillror. Framför domkyrkan anropa knäfallande stadsbor fältherren om misskund. *[Handskr.:] Componeradt och ritadt på sten för lithocromie af C.A. Dahlström. Till vännen J. Cardon af Ritaren. Folio (lit. 51,5 x 87,5 cm). Outgifven litografi af C.A Dahlström. Ingick sedan i förminskad skala uti hans planschverk Trettioåriga kriget.

G.II A. C.1Tyska betraktelser i anledning af Magdeburgs fall.

 

1. Öfverskr. i boktr.: Klägliches Beylager Der Magdeburgischen Dame, so sie den 10. Maij dieses 1631. Jahrs, mit jhrem Blutdürstigen Gemahl, dem Tylli gehalten. Kopparstick 160 x 136: Tilly stående bredvid den "Magdeburgska damen", öfver hvilken en hand från himlen håller en krona. I bakgrunden staden. Figurerna omgifvas af bibelspråk. [Sign.:] S.W: sculp. Under kopparsticket rim på två spalter: Ach Gott! Ach höchster Gott! Jetzt ist der Tag auffgangen, - - Geschrieben vnd in Druck gegeben Durch Wolffgangum B. - - Nederst: Gedruckt im Jahr 1631. - Patentfolio.

G.II A. A.37

- Häraf finnes en variant utan tryckår och gravörens signatur. Kopparsticket 162 x 155.

G.II A. A.38/Sid. 22/

 

2. Öfverskr. i boktr.: Capitvlationes. Was gestalt Herrn General Grafen von Tylli den 20 May 1631. die alte Jungfraw zu Magdeburg verheirat worden, vnd seyndt folgende Heyraths Nottel. Kopparstick 99 x 188: Den magdeburgska jungfrun framledes af Gustaf Adolf till hennes brudgum Tilly och hans fältöfverstar. I hennes bröllopståg uppträda representanter för Tysklands protestantiska ständer. [Sign.:] LH. Därunder i boktryck rim på två spalter: 1. Soll Ulm das Heyratgut geben. 2. Strassburg die Morgengab darlegen -- 5. König in Schweden Ehrwatter seyn, - - Aflång kvart.

G.II A. A.393. Abbildung was gestalt Herr Graff von Tilly - - be˙ den Magdenburger gehalten fre˙ shiessen den 20. Ma˙ 1631.das böste gewohnen. Följa 2 spalter Tilly lofprisande verser: Demnach dem König in Schweden vor allem - -. Ofvanför titeln: en afbildning huru Tillys kanoner skjuta till måls på en skottafla med Magdeburgs vapen. - Kopparstick 300 x 180.

G.II A. A.41*Magdenburger Laug. Titel ovan bilden; under 2 sp. rim.  Kpst. 22 x 21,7 cm (bilden 13,2 x 21,7 cm).

G.II A. A.40Mecklenburg befrias.

 

Kopparstick 200 x 315: Wahre abbildung wie die beyde Hertzogen von Mechlenburg von ihr Kon: Ma˙t: zu Schweden in ihr Lande eingeführt worden. Framställning af det högtidliga intåget, som skedde i Güstrow den 5 juni 1631, och hvari Gustaf Adolf personligen deltog. Vid kopparsticket är fäst ett folioblad i boktryck, innehållande beskrifning på 3 spalter, under titel: Wahre Abbildung vnd Verzeichnuss, Welcher gestalt die Fürsten von Mechelburg zu Güstraw jhren Einzug gehalten, - - mit grossem Tryumph vnd Frolocken Jhrer Untherthanen.

G.II A. B.16Gustaf Adolf befäster sig vid Elbe i Juli.

 

1. Tangermünd. Staden och det svenska lägret förbundna genom en pontonbrygga. Kopparstick 170 x 250. Ur Hist. Chronick.

G.II A. A.422. Eigentliche Abbildung des Königlichen Schwedischen Veldlägers bey Werben an der Elbe Anno 1631.- - Staden och det svenska lägret i fogelperspektiv. I förgrunden skärmytsling med Tillys armé.

G.II A. B.17

Kopparstick 222 x 352. Ur Theatrum Europ. II. -

 

Kopia ur Danckaertz, med holländsk skrift, 237 x 341.

G.II A. A.43/Sid. 23/

 

Politiska reflexioner i anledning af Gustaf Adolfs första framgångar.

 

1. Des Römischen Reichs Grosse Weldt Uhr. Tidens hjul vrider sig omkring ett stort torn med 7 våningar. Hvarje våning har ett fönster, hvarur framblickar en af de 7 kurfurstarne. Innanför tidshjulet, 6 på hvar sida om tornet, gruppera sig representanter för det protestantiska och det katolska partiet, hvilka liksom kurfurstarne gifva till känna sin mening om de politiska tidstecknen genom uttalanden på bilagda remsor. Gustaf Adolf yttrar sig sålunda: Gott richt den Zeiger recht. Utomkring söka 4 krönta figurer följa med hjulets fart. Kopparstick 292 x 266.

G.II A. A.442. Öfverskr. i boktr.: Der Deutschen Wecker. Kopparstick 217 x 274: I en kyrkas midtelskepp ligger kurfursten af Sachsen på en bädd, vid hvilken knäböjer en kvinna med genomstunget bröst (Tyskland). En harneskklädd krigare (Gustaf Adolf) undandrager sänggardinen. Framför bädden hvilar ett lejon med svärd och lilja mellan framtassarne. Kyrkan uppfylles i öfrigt af en mängd figurer, representerande skilda makter och stater. [Sign.:] CK. i monogr. Under kopparsticket 2 spalter rim: Wer ist die klagende, so durch vnd durch gestochen, - -. Patentfolio.

G.II A. A.45*2 a. [Samma bild som i " Der deutsche Wecker"] under: 3 sp. text i typtryck med tit.: Prophecye gevonden inde Cancelerye van zijne Majesteyt van Bohemen ... Anno 1632.

G.II A. B.183. Kopparstick 145 x 290: I ett hvalf sitta i halfcirkel protestantismens representanter med Gustaf Adolf öfverst i ringen. I midten af halfcirkeln sitter som sekreterare Unruhiger Geist. Utanför hvalfvet stå t.h. exkonungen af Böhmen med gemål och son, t.v. kejsaren mellan Ortodoxien och Tilly. Till den senare gruppen talar Christus framblickande ur ett moln: Keiser ob deiner Kirche halt, mein Hülf spürstu manigfalt. Vid kopparsticket är fäst ett folioblad i boktryck under titel: Lutherisch, vnd Calvinisch, Jüngstgehaltner Rathschluss, Darinnen ein Jedweder sein Meynung fürbringt, wie dargegen - - Jhr intent wieder Jhr Käys: May: zurück gehet, - - hvarefter följer, på 3 spalter, ett rimmadt samtal mellan de särskilda personerna. Gustaf Adolf begynner: Alss Beruffner komb ich in diesen Rath - - Gedruckt im Jahr 1631.

G.II A. B.19/Sid. 24/

 

4. Öfverskr. i boktr.: Schwedischer Beruff, Das ist: Abtreibung, etlicher vngereimbter Judiciorvm, von den jetzigen verenderungen im Röm: Reich, vnd rechter grundt derselben. Kopparstick 178 x 293: Vid foten af en bärgskedja stå konungarne af Polen och Sverige. Den senare tilltalas af en ängel med palmkvist i handen. Till höger om konungarne sitter i bedjande ställning den kristna kyrkan; till venster utkämpas ett fältslag. I luften sväfvar en örn med en hatt i näbben. Under kopparsticket 2 spalter rim i boktryck: Gleich wie ein gläsern Meer die klein vnd grosse Thier, - - Gedruckt im Jahr: M.DC.XXXI. - Patentfolio.

G.II A. B.20

Variant utan tryckår, samt med smärre skillnader i texten.

G.II A. B.215. Öfverskr. i boktr.: Schwedischer Hercules, Das ist: Trost und Frewde der Frommen, und getroste zuversicht der Göttlichen instehender Errettung. Kopparstick 187 x 299: Gustaf Adolf, under Herkules' gestalt och med hjärtat synligt i sitt öppnade bröst, framträder, trampande ormar under sina fötter, i spetsen för sin väpnade här ur öppningen af en grotta. En knäböjande gubbe, en kvinna och ett barn helsa honom. På afstånd ses ett vilddjur med flera hufvuden, i färd med att omstörta en kyrka. Därunder, i boktryck, verser på 2 spalter: Auff Gottes Werck allein stets sey gericht dein Aug, - -  Patentfolio.

G.II A. B.226. Öfverskr. i boktr.: Schwedischer Ankunfft und forthgang im Reich, Das ist: Glückliche Continuation der Göttlichen hülffe, nebenst angehefftem wüten der Tyrannen böser Unthaten, und Pharisäischen Rhatschlägen, so jetzo im schwange gehen. Kopparstick 180 x 297: Det tyska riket, förestäldt af en stor sal, på hvars synliga långvägg de särskilda riksländernas vapenfanor äro uthängda. Vid öfversta kortväggen, under den krönta dubbelörnen, sitter påfven jämte den katolska ligans herrar. Nere i sjelfva salen föröfvar den katolska soldatesken allehanda ogärningar, mord, brand, plundring, våldtägt o.s.v. Genom en öppen dörr, utanför hvilken man ser en förankrad flotta vid en klippig strand, inträder Gustaf Adolf med draget svärd och rättvisans vågskål i händerna, helsad af de förtryckta med knäfall. Han åtföljes af en ängel och en fjättrad kvinna, hvars kedjor hållas af Tilly. Under kopparsticket i boktryck 2 spalter rim: So lang sah ich jhm nach, biss ich bin Jnnen worden, - - Gedruckt im Jahr: M. DC. XXXI. - Patentfolio.

G.II A. B.23

Äfven finnes en variant med Commination i stället för Continuation i öfverskriften. Odaterad.

G.II A. B.24/1*Geistlich Schützenwerck, Erklerung des Hochbewehrten Symboli und Ehren-Zwecks, Scopus vitæ meæ Christus ...  Kpst. 14,5 x 22,8 cm. - Tit. i typtr. över bilden; under 2 sp. tysk vers undert. E[lias] R[udelius]. - Det hela: 37 x 22,8 cm.

G.II A. A.46*Allegorisk bild. I mitten Ludvig XIII omgiven av Kyrkan och Richelieu. I bakgr. t.v. kejsar Ferdinand och Filip IV; t.h. Fredrik Henrik av Oranien och Gustav II Adolf. Överst två verser: t.h. "Louis, fils ainé de l'Eglise..."; t.v. "Grand Roy, le soleil dans les cieux...". - A Boudan excud. Kpst. 17 x 41 cm. Tydligen utsnitt av större gravyr.

G.II A. B.24/2/Sid. 25/

 

Slaget vid Breitenfeld.

 

1. Öfverskr. i boktr.: Warhafftige Abbildung vnd Beschreibung, dess grossen und gewaltigen Treffens, welches vor der Chur-Sächsischen Statt Leipzig, zwischen der Catholischen Liga Generaln Graf Johann von Tilly, an einem; vnd der Königl. Mayst. in Schweden, auch Churfürstl. Durchl. zu Sachsen, andern theils, den 6. (16.) September 1631. Vnd hernacher vorgangen. Kopparstick 254 x 340: Fältslaget, utan historisk trohet. I förgrunden Leipzig. Vid kopparsticket är fäst ett folioblad i boktryck, med beskrifning på 3 spalter, som börjar: Die der Röm. Käys. Maystät von der Churfürstl. Durchl. zu Sachsen in mehr wege mit Raht und That erwisene auffrichtige getreue - - K. Bibliotekets exemplar är defekt.

G.II A. B.252. Kopparstick 233 x 328: Fältslaget ungefär som 1, endast igenkänligt genom Leipzig i förgrunden. Öfverskriften och den 3-spaltiga texten, af enahanda lydelse, på ett särskildt folioblad i boktryck.

G.II A. B.26

             K. Bibl. har 1 ex. af kopparsticket samt 2 varianter af textbladet.

G.II A. B.27-28

Äfven finnes ett textblad med något avvikande titel: Waarhaftige ... Stadt Leiptzig ... von Tylli... Mayst. zu Schweden ... den 7 (17) September ... Lernach vorgangen. Texten börjar: Als den 2. Tag Septemb. altes Calenders, Jhr Excell. Herr General Tylli - -

G.II A. B.29/1

*Med samma titel som B.29/1, men i gravyren (233 x 325) helt olika (förenklad variant av nr. 4 nedan), [Sign.:] gestochen Ao 1631, 7. sept. bei Georg Köser Kupferstecher Nürnberg zu finden. Texten identisk med B.29/1, dock med tillägg "Was für Stück auff der Walstadt dem Tylli abgenommen". - Hela bladet 535 x 325.

G.II A. B.29/23. Kopparstick 281 x 355: Eigentliche Abbildung der Löblichen Victoria, Welche Ihre Königliche Ma˙estet in Schweden. etc: neben Chur Sachsen, wider den Ligistischen Generaln Graffen von Till˙ erhalten hatt, - - den 7 Septembris 1631. davor dem allmächtigen Zu dancken. Fältslaget, ett oredigt vimmel af kämpande härafdelningar och flyende. Vid synranden Leipzig. Nederst i förgrunden flyr skrikande af förskräckelse en vederstygglig figur, betecknad Lo˙olitische Ligistische Triumphirende Sect. Under taflan uttydning af därå förekommande bokstafstecken. Till kopparsticket hör ett textblad in fol., 3 spalter i boktryck, som begynner: Es ist nunmehr Weltkündig, welcher gestalt die auss Italia ankommende Käyserl. Armada - -

G.II A. C.2

             K. Bibliotekets ex. af kopparsticket defekt.

 4. Öfverskr. i boktr.: Eigentlicher Abriss der belägerten Stadt Leipzig, und der grossen Feldschlacht, so Königl. Majest. in Schweden und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen, wider die Papistische Liga, - - den 7. Septembr Anno 1631. glücklichen erhalten. Kopparstick 282 x 381: Slagtningen och de kejserligas flykt. I förgrunden Leipzig omgifvet af afbrända förstäder.

G.II A. B.30

Hit hör ett textblad in fol., 4 spalter i boktryck, som begynner: Als Churf. Durchl. zu Sachsen den 24. August. mit seiner Armada - -

G.II A. B.31/Sid. 26/

 

5. Kopparstick 397 x 541: Fältslaget. I förgrunden t.v. Leipzig och dess ödelagda förstäder; t.h. en tafla med uttydning af tecknen, samt signaturen: Andreas Bretschneider Mahler in Leiptzig, fe. und gradiret. J: W: J: Exculbz. I öfre hörnen Gustaf Adolfs och Kurfursten Johan Georgs medaljongporträtter. Vid kopparsticket är fäst ett folioblad med beskrifning på 4 spalter i boktryck, som begynner: Alhier hastu, günstiger Leser, den rechten und eigentlichen Abriss der von Graff Tylli belägerten Stadt Leipzig - -

G.II A. C.36 och 7. Två tillsammans hörande kopparstickstaflor, båda hopsatta af två blad. Hvardera taflan i sin helhet 545 x 774.

 

Den första har följande titel, fördelad på 2 fält i nedre hörnen: Aciei inter Serenissimos Svecorum Regem, et Saxoniæ Electorem, nec non Catholicæ Ligæ Generalem, Comitem ā Tilly, VII. Idus Septembris Anni MDCXXXI. prope Lipsiam instructæ Typus, - Qvem Jussu et Auspicijs Regijs Supremus Castrorum Metator & Architectus Oluf Hans emendatč expressum per J. Jacobum Gablerum Augustanum Lipsiæ æri incidendum curavit. Plan i fogelperspektiv af de båda härarnes uppställning i början af slaget. Den svensksachsiska hären intager platsen närmast åskådaren.

G.II A. C.4

Den andras titel, äfven fördelad på ofvannämnda sätt, lyder: Prælii, firmata jam acie, utrinqve commissi, et mox subsecutæ exercitus Catholici stragis, fugæq(ue) ad omnem posteritatem commemorabilis Delineatio, - Qvamprædictus Dn Oluf Hans Supremus Regiorum Castrorum metator, et Architectus adornavit. J. Jac. Gabler, Augustanus Lipsiæ sculpsit. Slagets utseende mot slutet af dagen. Den svenska hären kringränner den kejserliga, som upplöses i flykt. Med båda taflorna är förenad samma, af tre stycken hopfogade beskrifning på 6 spalter i boktryck: Warhafftiger und beglaubter Bericht - - Leipzig, In Verlegung Hans Jacob Gablers, Kupfferstechers von Augspurg, Gedruckt Bey Johann Albrecht Mintzeln. M DC XXXII.

G.II A. C.5

Dessa efter svensken Olof Hanssons ritningar utförda graverade planer af slaget vid Breitenfeld ligga mer eller mindre till grund för alla följande framställningar däraf.

 /Sid. 27/

 

8. The figure of the Battell of Leipsich fought the 7th of September 1631 as it was first Ranged. - Set out by the Comannd and directions of the King of Sweden: by Olvf Hans his Maties Chief quarter maister & Enginier. Uppställningen före slaget, som 6. - Kopparstick 400 x 515. Se följande.

G.II A. B.329. The figure of the battell as. it was. in fighting when. Tilley was. overthrowing - Sett out by Olvf Hans and cut in brasse at Leipsich by Jaacob Gabler and here inmitated by Michaell Droshant London 1632. Sjelfva slaget, som 7. - Kopparstick 400 x 515. - 8 och 9 äro kopierade efter Olof Hanssons taflor 6 och 7, samt höra till The Svvedish Discipline. London 1632 Kvart, som plägar åtfölja The Svvedish Intelligencer.

G.II A. B.3310. I nedre hörnet t.h.: Delineatio Prælii inter Ser: Suecorum Regem et Saxoniæ Elector: nec non Catholicæ Ligæ General: Com: ā Tily 7. Septemb: Ao 1631 prope Lipsia commissi. Fältslaget efter Olof Hanssons ritning, senare bladet. - Kopparstick 275 x 382. Hör till Inventarium Sveciæ af Joh. Ludw. Gottfried, (pseudonym för Joh. Phil. Abelin) Frkfrt 1632. Fol.

G.II A. A.4711. I nedre hörnet t.v.: Prælii inter Sereniss: Suecor. Regem et Saxoniæ Electorem, nec non Catholicæ Ligæ Generalem Com. ā Tily VII. Septemb: Anni M.D.C. XXX1. prope Lipsiam comissi, et Subsecvtæ Exercitus Catholici stragis, - - cum instructæ aciei typo, Delineatio, Quam Iussv et Auspiciis Regiis Suprem9 Castrorum Metator et Architectus Oluf Hanson adornauit et ā mendis Gablerianis repurgatam æri denuo incidendam curauit per Matthæum Merianum Ciu: Francofurt. I nedre hörnet t.h.: Dedikation till Gustaf Adolf af Matthæus Merianus Sculpt. Fältslaget i sitt senare stadium. Öfverst t.v. på en uppvecklad rulle: In Tesseram Militarem Vtriusque Exercitus Quæ Regi erat Gott mit Vns. Tilio verō Iesvs Maria. Rex Suec9 Tilium cur vicerit, en tibi causam: Invocat iste homines, inuocat ille Deum.

St.f.17

             Kopparstickstafla, hopsatt af 2 blad, tills. 353 x 940.

 

Hör till Hist. Chronick och Danckaertz, hos hvilka äfven förekommer planen öfver härarnes uppställning i början av slaget: Diatyposis vtrivsque aciei --

G.II A. C.9*11.a. Samma grav. med under 9 sp. lat. text, dat.: Francofurti apud Matthæum Merian 1631.

St.f. 19*11.b. Samma grav. med under 9 sp. tysk text; dat: Frankfurt am Mayn. bey Mattheo Merian.

St.f. 20/Sid. 28/

 

12. Titel fördelad på 2 taflor i nedra hörnen: Prælii inter - - VII. September Anni MDCXXXI prope Lipsiam commissi, - Et Subsecvtæ exercitus Catholici Stragis - - cum instructæ aciei typo delineatio Quam Iussu et Auspiciis Regis Suprem9 Castrorum Metator et Architectvs Oluf Hanson. delineavit. Fältslaget i sitt senare stadium. Öfverst t.v. på en uppvecklad rulle: In Tesseram Militarem Vtriusque Exercitus Quæ Regi erat Gott mit Vns Tilio verō Iesvs Maria. - Kopparstickstafla, hopsatt af 2 blad, tills. 285 x 715. Ur Theatr. Europ. II.

G.II A. C.10*Leipzigische Schlacht. Tit. ovanför bilden. Teckenförklaring i nedre vänstra hörnet. - Grav. 13 x 17 cm. Under 32 rader ty. text. - I: Abbildung der denckwürdigen Schlachten ps. 6. 1664.

(Hist. Ty. Fol.)13. Titel i nedre hörnet t.h.: La Battaglia di Lipsia Frā gli Eserciti Imperiale, e della Lega Cattolica contro quelli del Rč Gustauo Adolfo di Suezia, e dell' Elettore di Sassonia seguita alli 17. di Settembre 1631. I nedra hörnet t.v.: uttydning af tecknen. Fältslaget i sitt senare stadium. - Kopparstickstafla, hopsatt af 2 blad, tills. 280 x 737. Hör till: Historia di Ferdinando Terzo Imperatore, descritta dal Conte Galeazzo Gvaldo Priorato. Wien 1672. Fol.

G.II A. C.1114. Diatyposis aciervm Regiæ Sveciæ et Electoralis Saxonicæ, hisqve oppositæ Cæsareæ ac Ligisticæ svb dvctv Comitis Tillii; & quo pacto ante conflictum in Campis Lipsiacis ex adverso dispositæ constiterint. Härarnes uppställning vid slagets början. - Kopparstick 372 x 547.

G.II A. B.3415. Samma första slagordning utan all skrift. - Kopparstick 370 x 550.

G.II A. B.3516. Slagets senare stadium. Utan all skrift. I nedre hörnet t.h. som är tomt, handskrifven titel: Battaille de Leipzig gaignee par le Roy de Suede. - Kopparstick; stil och format som 15.

G.II A. B.3617. Kopparstick 315 x 415: Bataljscen med blandade tyska och nederländska inskrifter. I förgrunden t.v. Gustaf Adolf, kurfurstarne af Sachsen och Brandenburg, samt fältöfverstarne Arnheim och Baudis, alla till häst. En förbitågande kavalleritrupp helsar konungen med sänkt standar. Vid synranden staden Leipzig och fältslaget, hvaröfver sväfva tvänne ryktets gudinnor. Under kopparsticket är fogad text i boktryck, innehållande på 5 längre och 4 kortare spalter beskrifningar på franska öfver Gustaf Adolfs tyska segrar, under gemensam titel: Le Lavrier Svedois. Kopparsticket och texten omgifvas på långsidorna af 2 graverade smala border hopsatta af 2 stycken och framställande tvänne krönta lagerträd, där stam och blad äro fullsatta med afbildningar af Gustaf Adolfs segrar och eröfringar. Lagerträden hvila på piedestaler, den ena prydd med en ur skyar framsträckt väpnad hand, den andra med krönta svenska riksvapnet. - Hela taflan: 530 x 600.

G.II A. C.12*Dessutom existerar samma stick men med engelsk text: "The triumphal victories of the Kinge of Sweden". Ett ex. finnes inhäftat i kapten Th. Virgins exemplar av Swedish Intelligencer. P.1. (Se NTBB. 1938, 186.)

 * Fältslaget efter Merian. Upptill porträtt av Johan Georg, Gustav Adolf och Tilly samt förklaring till siffror och bokstäver i bilden. - Kpst. 25,2 x 36,3 (beskuret). - Inköpt från Nils Germundsson, Zürich, 1996.

G.II A. A.210/Sid. 29/

 

18. Von Gottes gnaden Johans Georg Hertzogk zu Sachssen, Gulich, Cleve vnd Bergk, Churfürst. Bey Leiptzigk in der Blutign Schlacht, Obschon war gross des Feindes macht - - Kurfursten Johan Georg i hatt med stor plym samt fältherrestaf i handen rider på en galopperande häst i stridsvimlet framför Leipzig. Under bilden sachsiska vapnet i sirlig ram samt ofvanvämnda titel och verser, i hvilka kurfursten skördar egentliga äran och Gustaf Adolf nämnes mera i förbigående. - Kopparstick 360 x 285. [Sign.:] Andreas Gentzsch Excudit Dresdæ 1632. Nicolaus Weishun fecit.

G.II A. B.37

Joh.Georg I av Sachsen. P 22*Schlacht Ordnung I. May. In Schweden, Und I. Churf. Durchl. Zu Sachsen und Dan des Graffen von Tilli Bey Leipzig. 7 Sept. 1631. - Kpst. 20 x 31,2 cm.

G.II A. A.48*Abris Der Blutigen Schlacht Darin der Römisch Catholischen Kriegsher zertrennet Unt in die Flucht geschlagen worden. 7. Sept. 1631. - Kpst. 20 x 31,2 cm.

G.II A. A.49*Slaget vid Leipzig den 7 september 1631. - O. Mankell pinx. et lith. - Färglit. 47 x 77,5 cm.

St.f. 6*Gustav Adolph nach der Schlacht bei Leipzig.- Etsn. - Ur Historischer Calender für Damen, 1791.

G.II A. A.50*Gustav Adolfs tacksägelse efter slaget vid Breitenfeld. Underskr.: Geschichte des XXX Jährigen Krieges. I Theil II Buch. - Etsn.

G.II A. A.51* - Samma scen utan underskrift.

G.II A. A.52*Slaget vid Breitenfeld. - Litogr.

G.II A. A.53*Monument på slagfältet vid Breitenfeld. - Ur: Portföljen : Nytt illustreradt Skillings-Magasin för Nytta och Nöje, 1852.

G.II A. A.54*Minnesvård över slaget vid Breitenfeld. - Ur N.I.T.

G.II A. A.55*D:o. - Fotografi.

G.II A. A.56Allegoriska framställningar af Gustaf Adolfs triumf vid Breitenfeld.

 

1. Aflångt kopparstick, hopsatt af 4 stycken, tillsammans 250 mm. x 1 meter 178 mm. Öfverskr.: Triumph über die Herrliche und fast undenckliche Victori, welche von dem Herren der Heerscharen den Lobwürdigsten Christlichen Helden - - Herrn Gustavo Adolpho - - so wol auch Herrn Johan: Geörgen - - vnd dan Herrn Georg Vilhelm - - Beeden Churfürsten - - verlihen worden - - Stort allegoriskt festtåg, gående från venster till höger emot en med svenska vapnet smyckad triumfport. Hufvudgruppen utgöres af en utaf 4 lejon (England, Pfalz, Frankrike, Nederländerna) dragen char, hvaruti sitta Gustaf Adolf, kurfurstarne af Sachsen och Brandenburg, samt Gideon. Bakom följa, slagna i kedjor, den Babyloniska skökan med vilddjuret, samt tyranniet och kriget. Kring charen gå dygderna, hållande standarer i händerna, jämte flera figurer. I spetsen af tåget föras troféer och fångar, företrädda af Josua. På afstånd framställes Gustaf Adolfs tillryggalagda segerbana från Stockholm till Leipzig. Dels latinska, dels tyska inskrifter äro flerstädes anbragta.

Husesynen 50
[förvaras i magasin 2:01V ovanpå länga 4-5]

Under kopparsticket är fäst en i längd motsvarande, rimmad Erklärung dieses Triumphs, som begynner: Herbey, herbey, du liebe Schaar, - - 12 spalter i boktryck, sammansatt af 4 särskilda stycken.

 /Sid. 30/

 

2. Dylikt festtåg, gående från höger till venster mot en smyckad stadsport, innanför hvilken synes en gata med uppstälda åskådare. Kompositionen är mindre rik, men bättre utförd än 1. Inskrifterna äro på latin. I charen förekomma icke de båda kurfurstarne. I fjärran ser man svenska flottan framför Stralsund samt striderna vid Leipzig och Lech. - Aflångt kopparstick, hopsatt af 4 stycken tillsammans 235 mm. x 1 meter 384 mm.

St.f. 23. Öfverskr. i boktr.: Herrlicher Triumphs Platz Königl. Mayt. zu Schweden. Kopparstick 190 x 290: På en strand, där ett lummigt träd växer och där tvänne segerpelare äro resta, framrider Gustaf Adolf, omgifven af dygderna, m.fl. allegoriska figurer, bland hvilka en, Misericordia, upplyfter den neddignade Religio. En från himlen nedsväfvande genius bekransar konungen. På den motsatta stranden knäböja landsflyktiga protestanter. [Sign.:] Mattias Gerke f. Under kopparsticket är fäst ett blad i boktryck med rim på 2 spalter: Sag an Religio, was hat man dir gethan? - -

G.II A. A.57Tacksägelsefest firad i Sachsen 1632 i anledning af slaget vid Leipzig.

 

Kopparstick 250 x 309: Under Guds strålande namn uppväxer ett palmträd, från hvars krona två händer från himlen aflyfta en stor sten, fullskrifven med namn på katolska dogmer och kyrkobruk: Ablass - Fürbitte der Heiligen - Fasten etc. Palmens stam omfattas af Tron, Hoppet och Kärleken, medan Gustaf Adolf och Johan Georg knäböja vid dess fot. Framför palmträdet ränner Beständigheten ett långt spjut (Christliches Gebett) genom lifvet på Tyranniet, en grym, pansarklädd krigare, hvilken samtidigt anfalles af ett lejon. Längst i bakgrunden synas dels Leipzig och en bedjande menighet, dels den flyende kejserliga hären, öfver hvilken ett åskväder urladdar sig. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck: Evangelisches Lob-Danck-vnd Frewden Fest, So der - - Churfürst zu Sachsen, etc. wegen der - - Victori, so Gott der Allerhöchste - - vor einem Jahr, am 7 Septembris - - vor Leipzig gnädigst verliehen: Zu schuldigstem Danck vnd Lobe Gottes, auff obbenimten Tag, - - löblichst angeordnet hat. Följa 3 spalter rim:

G.II A. B.38

  So ist doch endlich troffen / Der grimme Wütterich, - -

 /Sid. 31/

 

*Intåget i Erfurt 22 sept.

G.II A. B.39

Handteckn. av "Samuel Fritz coquus" i Hs. H 14 a i Erfurt Stadsarkiv. - Se NTBB. 1929. 185-6. Fotostat.

 Würzburg intages.

 

1. Öfverskr. i boktr.: Eygentlicher Abriss der geschwinden Eroberung der Stadt Würtzburg, von Jhrer Königl. Majest. in Schweden, sampt dem vesten Schloss daselbsten, geschehen den 8. Octob. 1631. Kopparstick 187 x 301: Det af svenskarne stormade slottet, med staden i förgrunden. I öfre hörnet t.h. Gustaf Adolfs bild i oval medaljong. [Sign.:] bej Georg Köler Kupferstecher. Nurnberg. 1.6.31.8. October. Därunder beskrifning på 3 spalter i boktryck: Nach der siegreichen - -  Patentfolio.

G.II A. B.402. Öfverskr. i boktr.: Gründtlicher Bericht, von Eroberung der Stadt vnd dess Schloss Würtzburg im Land zu Francken, im October dieses 1631. Jahrs. Kopparstick 232 x 278: Slottet och staden samt Gustaf Adolfs porträtt som 1. Beskrifningen i boktryck på 2 spalter: Demnach die Königliche Majestat - - Patentfolio.

G.II A. B.413. Öfverskr. i boktr.: Eroberung der Stadt Würtzburg in Francken, vnd Vesten Schlosses daselbsten. Kopparstick 190 x 302: Staden och slottet. Gustaf Adolfs medaljongbild utelemnad. Beskrifningen i boktryck på 3 spalter: Nach der Siegreichen - - [I slutet:] M. DC XXXI. - Patentfolio.

G.II A. B.424. Öfverskr. i boktr.: Eroberung der Stadt Würtzburg - - Kopparstick 197 x 290: Staden och slottet som 3. Beskrifningen i boktryck på 3 spalter: Die herrliche vnd fürtreffliche Statt Würtzburg - - Patentfolio.

G.II A. B.43*Gravyr liknande nr 3, men med samma text som nr. 4.

G.II A. B.44/Sid. 32/

 

Rothenburg, intaget af svenskarne, återtaget af de kejserliga.

 

1. Öfverskr. i boktr.: Eygentliche, Der Stadt Rotenburg vff der Tauber, abbildung, nebenst kurtzem doch waarhafftigem bericht, in was für einen Erbärmlichen Elenden vnd Traurigen Zustandt selbe, den 29.30. Octobris dieses 1631. Jahrs, gesetzet worden. Kopparstick 190 x 300: 16 Rotenburg vff der Tauber. 31. skrifvet på ett veckadt band öfver en afbildning af staden. I förgrunden ett batteri och tågande trupper. I nedre hörnet t.v. en tafla med uttydning af tecknen. Under kopparsticket beskrifning i boktryck,på 3 spalter. Dat. Jm Jahr Christi M DCXXXI. - Patentfolio.

G.II A. A.582. Öfverskr. i boktr.: Der Stadt Rotenburg an der Tauber grosses Hertzenleyd. Kopparstick 167 x 292: Stadens namn och årtalet på ett veckadt band öfver afbildning ungefär som 1, men utan taflan i nedre hörnet t.v. Under kopparsticket 2 spalter rim i boktryck: O Edles Rotenburg Biss an Himmel erhaben - - I slutet uttydning af tecknen. Nederst i sjelfva inramningen mellan de båda spalterna: G.O. Hoff. 1631. Patentfolio.

G.II A. B.45Aschaffenburg och Steinheim intagas.

 

Aschaffenburg. - Steinheim. Utsigter af nämnda städer, mot hvilka svenska trupper synas antåga. - På ett och samma blad i kopparstick 235 x 320 ur Hist. Chronick.

G.II A. A.59Gustaf Adolf i Frankfurt a/M.

 

1. Contrafactur der Statt Franckfurt am Main, Vnd wie Königl. Ma˙. Zu Schweden Daselbst mit ihrer Armee ein vnd Durchgezogen. den 17. Nouem. Ao 1631. Svenska hären inrycker i Frankfurt genom förstaden Sachsenhausen.

 

             Kopparstick 207 x 317. Ur Hist. Chronick. -

G.II A. B.46

Samma kopparstick ur Theatrum Europ., med tillägg af latinsk undertitel: Francofurtvm ad Moenvm.

G.II A. B.47/Sid. 33/

 

2. Franckfurt am Ma˙n. und wie Jhro Königl.Ma˙: Gustavs Adolphus aus Schweden Ao 1631. den 17.November mitt dero Armee Ein- und durch gezogen. Intåget ungefär som 1. - Kopparstick 155 x 310. Utgör måhända en del af ett större flygblad.

G.II A. A.61*De Stat Franckfoort an Main en hoe de Ko.M. van Sweeden met zyn Arme daer deur getrocken is den 17. Nove. 1631. - Kpst. kolor. 23 x 32,5 cm.

G.II A. A.60*Reprod. av måln. av M. Merian i Sammlung Stiebel.

G.II A. A.62Spaniorerna slagna vid Oppenheim.

 

Abbildung des Ohrts vnd gelegenheit, da Jhr Ma˙stat der König zu Schweden mit dero Armeen über den Rhein gesetzt, die Spanische Reüterei in die Flucht gebracht vnd die Statt Oppenheim eingenohmen 7. 9bris 1631. Svenska hären uppstäld på högra Rhenstranden, under det att afdelningar på båtar öfvergå floden.

 

             Kopparstick 202 x 316. Ur Hist. Chronick. Månaden orätt uppgifven. Öfvergången skedde uti Dec.

G.II A. A.63

- Samma kopparstick ur Th. Eur. med tillägg af latinsk undertitel: Rex Suecorvm cum exercitv Rhenum traiicit.

G.II A. B.48/1

Hit hör äfven ett annat kopparstick ur Th. Eur. (290 x 182), framställande det till minne af flodöfvergången uppresta monumentet: Piramis in memoriam Rhenitraiectvs [Sign.:] Matthæus Staud Architect9 Reg. Suec. M. designauit.

G.II A. B.48 v:o*Samma bild. Tit. ovanför: De oort daer de K. van Sweden ouer de Rhyn setten, en de Spaensche Ruyte inde Vlucht sloeg en Stat Oppenheim innam 7. [!] Aug. 1631. - Under bilden 4 rader teckenförkl. - Kpst. 23,3 x 32,4 cm.

G.II A. A.64/1*"Schwedensäule" upprest till minne av övergången av Rhen

 

Abbildung der Seülen so Ihr M. dem König in Schweden an dem ort da er über Rehin gesetzt zur gedechtnus aufgericht worde. - Kpst. 28 x 18 cm.

G.II A. B.48/2Monument vid Rhen efter Swenskarnes öfvergång (Die Schweden-Säule). - Lit. 11,2 x 7,2 cm.

G.II A. A.64/2Die Schwedensäule bei Erfelden am Rhein. - Gez. v. C. Schweich. Stahlst. v. G. Rudolf. - Druck & Verlag v. G.G. Lange in Darmstadt. - Stålst. 9 x 12,5 cm.

G.II A. A.64/3*Fotogr. av "Schwedensäule". Se: Från Sv. statsförv. 1914, h.1.

 Maynz intages.

 

1. Öfverskr. i boktr.: Abriss vnd Beschreibung Der Churfürstl. Residentz-Statt Mäintz, wie dieselbe von Jhrer Königl. Majestät in Schweden erobert worden. Geschehen den 14. Decembris dess M DC XXXI. Jahrs.  Kopparstick 163 x 290: Utsigt af Maynz åt flodsidan. Den kejserl. besättningen aftågar och den svenska hären inrycker. Därunder i boktryck beskrifning på 2 spalter. Nederst: Verzeichnuss der vornembsten Gebäwen zu Mäintz. 4 små spalter. - Patentfolio.

G.II A. B.492. Öfverskr. i boktr.: Kurtzer Abriss vnd Warhafftige Beschreibung, Was gestalt Jhr Königl. Majest. in Schweden, die Churfürstlich Residentz-Statt Maintz den 14. Decemb. dieses endlauffenden 1631. Jahrs mit Accord Erobert vnd Einbekommen. Kopparstick 148 x 281: Staden m.m. ungefär som 1. Därunder i boktryck: beskrifning på 2 spalter och förteckning å byggnader på 6 korta d:o. - Patentfolio.

G.II A. A.65/1

K. Bibl. eger häraf en fotolitografisk kopia, utg. jämte text, i Mainz af Franz Heerdt

G.II A. B.50/Sid. 34/

 

*Mayntz. - Graverad text under bilden: " Nach dem Ihr König. May in Schweden ... an Proviant Anno 1631". - Grav. 137 x 270. Hela bl. 180 x 270.

G.II A. A.65/2
1632.

 

Bacharach intages.

 

Bacharach. Utsigt af staden och den förbiflytande Rhenfloden. Svenska batterier beskjuta den ofvanför belägna borgen Staleck. Öfverst inom en krans af drufklasar och vinlöf dedikation till borgerskapet i Bacharach af Matth. Merian. - Kopparstick 195 x 310. Ur Hist. Chronick. Staden intogs den 6 Januari.

G.II A. A.66Anläggningen af Gustavsburg.

 

Abriss vnd gelegenheit der Newerbawten Schwedischen Festung Gustauusburg vndten am auslauff des Ma˙ns in den Rhein. Utsigt af svenska lägret och den i Januari anlagda nya fästningen.

G.II A. B.51

Kopparstick 202 x 325. Ur Theat. Europ. II. Uti Hist. Chronick, där samma bild förekommer, kallas fästningen Pfaffentraub.

 Förstöring af de kejserligas skansar bredvid Strassburg.

 

Öfverskr. i boktr.: Eygendlicher Abriss der Situation vnd Demolirung zweyer Schantzen am Rhein, welche zwischen Hagenaw vnd Liechtenaw, nahe bey Strassburg gelegen, von dem Obristen Ossa, Anno 1630. gebawet, jetzo aber dem Vatterland vnd Teutschen Freyheit zum besten im Januario dieses 1632. Jahrs wider abgebrannt vnd geschleifft worden. Kopparstick 131 x 137: De båda skansarne på hvar sin sida om Rhenfloden. Bredvid den ena dansar folket i ring omkring en glädjeeld. Under kopparsticket i boktryck verser på 3 spalter: Vmb diese Schantzen Thun wir jetzt Tantzen, - - Liten folio.

G.II A. B.52/Sid. 35/

 

Forchheim.

 

Öfverskr. i boktr.: Abriss, vnd Eygentliches Contrafet, der Stadt Forchheim, sampt beschreibung der gelegenheit selbigen Orts, auss beglaubten Historicis zusammen getragen. Kopparstick 180 x 276: Utsigt af staden. Därunder i boktryck: beskrifning och uttydning af tecknen på 3 spalter. M D C XXXII. - Patentfolio.

G.II A. B.53Kreuznach intages.

 

Wahre Bildtnuss der Statt Creützenach wie dieselbe von J: M: Zu Schweden eingenohmen worden. 1631. Angreppet på staden. Svenskt kavalleri vadar öfver Nahe-floden.

G.II A. B.54

             Kopparstick 207 x 327. Ur Hist. Chronick.

 

Samma kopparstick ur Th. Europ. med latinsk undertitel: Crucenacvm a Suecis occupatur. Kreutznach intogs af svenskarne 22 Febr. 1632, icke såsom kopparsticket angifver, 1631.

G.II A. B.55Sammanfattning af Gustaf Adolfs tyska segrar och eröfringar 1630-Febr. 1632.

 

[Sammanfattning af alla Gustaf Adolfs tyska segervinningar förekommer längre fram.]

 

1. Öfverskr. i boktr.: Kurtze Beschreibung, vnd ins Kupffer gebrachte Contrafacturn, der fürnembsten Städt, Vestungen vnd Päss, welche die Königliche Majestät zu Schweden - - in Anno 1630, biss zu end dess 1631 Jahrs, im Teutschland, theils gütlich, theils mit Accord, theils aber mit Gewalt vnd stürmenter Hand, nach einander erobert vnd eingenommen hat. Kopparstick 275 x 350: Inom en oval infattning af lager, Gustaf Adolf till midjan, hållande fältherrestaf och en uppslagen bok. Vid sidan frihetshatten på en stång. Gustaf Adolfs-bilden omgifves i flera hvarf af en sferisk slinga, fullsatt med små afbildningar af tyska städer, i fortlöpande nummerföljd från Stralsund 1. till Mannheim 103. I alla fyra hörnen sköldar med emblemer och inskrifter. Under kopparsticket ett folioblad i boktryck innehållande kronologisk text på 3 spalter. Nürnberg bey Simon Halbmayern zu finden. Anno 1632. Öfverskriften och texten på två särskilda stycken, sammanfogade med kopparsticket.

G.II A. C.13/Sid. 36/

 

2. Ny upplaga, med något olika sättning. Gotha, gedruckt bey Christoph Reyhern 1690. Kopparsticket signeradt: I. G. Göbel sc.

G.II A. C.143. Öfverskr. i boktr.: Warhafftige Historische Beschreibung, Vnd Contrafacturn, der fürnembsten Städt, Vestungen vnd Päss, welche die Königlich Majest. zu Schweden - - in Anno 1630. 1631. vnd biss ins 1632. Jahr, allbereit im Teutschland, - - nach einander Erobert vnd Eingenommen hat. Kopparstick 292 x 350: Inom en oval: Gustaf Adolf på en galopperande häst. Rundtomkring, på en i flera hvarf fortlöpande slinga, 112 små numrerade sköldar med afbildningar af städer (Stralsund 1 - Drusenheim 112) äfvensom några tomma sköldar på slutet. I alla fyra hörnen emblematiska framställningar. Under kopparsticket ett folioblad i boktryck med kronologisk text på 3 spalter. Nürnberg, bey Ludwig Lochnern zufinden, 1632. Det hela sammansatt af 3 särskilda stycken, som 1.

G.II A. C.154. Öfverskr. i boktr.: Abbildung der fürnembsten Stätt, Festungen. vnd Päss, welche die Königliche May. zu Schweden - - von Anno 1630. biss auff gegenwertige Zeit, in Teutschlandt - - nacheinander einbekommen, sambt einer kurtzen Beschreibung. Kopparstick 235 x 368: En tafla indelad i 117 små numrerade fält med afbildningar af städer från Stralsund 1. till Bamberg 117. I öfre hörnen Gustaf Adolfs medaljongbild och svenska vapnet. Under kopparsticket beskrifning i boktryck på 3 spalter. Det hela, liksom föregående, sammansatt af 3 stycken.

G.II A. C.165. Gustaf Adolfs bild till midjan infattad i en uti flera hvarf omgifvande slinga, liksom 1. De numrerade städerna, hvilka som vanligt börja med Stralsund, äro här 124, utom ett par onumrerade på slutet. Bobenhausen är den sista. Från och med Drusenheim 114. hafva de följande, hvilka icke fått rum på slingan, ordnats på 2 rader under denna. I de öfre hörnen: två sköldar med svenska vapnet och en af vindarne förgäfves bestormad krona på spetsen af en klippa; i de nedre: 2 taflor öfver Strassburg och Nürnberg. - Kopparstick 322 x 346.

G.II A. B.56/Sid. 37/

 

6. Abriss der Fürnemsten Stät Festunge vndt Päss in Teudschlandt Welche J.M. König Gustaff Adolph Zu Schweden etc. Theils mit Accort Theils mit gewalt eingenomen. 1632. En tafla, indelad i små fält som 4. De numrerade städerna äro 134 (Stralsund - Kirchberg), hvarefter följa 5 tomma fält. I de öfre hörnen: Gustaf Adolfs medaljongbild och svenska vapnet. - Kopparstick 290 x 372.

G.II A. B.577. Tafla, indelad i små fält, med 124 numrerade afbildningar af städer, utan all skrift. 4 fält i slutet äro tomma. I öfre hörnet t.v.: Gustaf Adolf knäböjande efter sin landstigning på tysk jord. Kopparstick 284 x 364. Till taflan hör sannolikt ett förklarande textblad. Se hundraårsminnet af Augsburgs befrielse.

G.II A. B.58

* Textbladets titel: Kurtze Beschreibung und ins Kupffer gebrachte Contrafacturen, der fürnemsten Städte, Vestungen und Pässe, welche .... Herr Gustavus Adolphus, von Anno 1630 biss auff den 11. Februarii des 1632 ... eröbert und eingenommen. Leipzig, Hans Jacob Gablern, 1632. - Kopparsticket jämte textbladet 670 x 370.

 *Bericht wie ir Kön. Mayst: in Schwöden, dem Jahr und Monnat nach sich 103. vornemer ort Bemechtiget ... Kpst. 20,7 x 13 cm. Tit. ovan bild. under 4 r. text. Sep. namn.

G.II A. A.67/1*A true and lively Description of those Townes, Citties, Castles and Forts, that the King of Sweden hath taken since he came into Germany ... Kpst med 53 ovala bilder i mitten Gustav II Adolf, samt lejon med svärd och bok. Under bilden graverad lista på 63 städer. Titel i typtr. vid vänster sida av bilden. Fotostat efter ex. inhäftat i ett ex. av The Swedish Intelligencer P. 1, tillhörigt T. Virgin.

G.II A. A.67/2Tilly vid Bamberg.

 

Öfverskr. i boktr.: Kurtze Beschreibung der Statt Bamberg; im Hertzogthumb Francken gelegen, wie dieselbe von Jhr Excel: Herrn Graffen von Tylli, - - auss der Schweden gewalt erobert vnd eingenommen. Kopparstick 80 x 121: Tilly, med bart hufvud, på en galopperande häst, leder de sinas angrepp mot svenskarne. Under kopparsticket beskrifning i boktryck på 2 spalter. Gedruckt zu Augspurg, bey Daniel Mannasser Kupfferstecher, Wonhafft bey S. Jergen Kloster. - Liten folio.

G.II A. B.59*Flucht der Schwedischen Regimenter Baudissen und Solms bei Bamberg, den 28. Februar 1632. - Gezeichnet von S. L'Allemand 1861. Lith. v. Schönberg. - Lit. 21 x 35 cm.

G.II A. B.60*D:o. i: Q. Leitner, Gedenckblätter aus der Geschichte des Kais. Kon. Heeres.

LF Bland. 55Gustaf Adolf intågar i Nürnberg.

 

1. Öfverskr. i boktr.: Andeutliche kurtze Beschreibung vnd Figurliche entwerffung, Welcher gestalt, - - Gustavus Adolphus - - Aller wahren Evangelischen Verfolgten vnd Betrangten, von Gott erküster Obrister Feld Hauptmann vnd General - - zu Nürnberg, am 21. Tag Monats Martij, dieses lauffenden 1632. Jahrs, mit Männiglichs Frohlocken gantz herrlichen Eingeritten. Kopparstick 248 x 327: Det högtidliga intåget, med en stor mängd figurer. Vid Gustaf Adolfs sida rider konungen af Böhmen. På ett vidfogadt blad tvåspaltig beskrifning i boktryck: Demnach Königlich Majestatt in Schweden, - - GVstaVVs ADoLphVs MIt Gott erVVehLter KönIg.

G.II A. B.612. Öfverskr. i boktr.: Wahre Contrafactur vnd kurtze Beschreibung dess Einzugs, welchen - - Gustavus Adolphus - - den 21. Martii, am Tag Benedicti, dess 1632. Jahrs zu Nürnberg gehalten. Kopparstick 151 x 134: Gustaf Adolf, med fältherrestaf i handen, på en galopperande häst. I bakgrunden intåget. I öfre hörnen: svenska riksvapnet samt 4 foglar kretsande kring ett hjärta. Rundt omkring kopparsticket stå verser och bibelspråk i boktryck, äfvensom nederst tvåspaltig beskrifning: Nach dem die Königliche Mayst. zu Schweden - -  Patentfolio.

G.II A. B.62/Sid. 38/

 

3. Kopparstick 175 x 131: Samma bild som 2, men med underskrift: Einzug Köngl. Ma˙. Zu Schweden & nacher Nürnberg, 21. Martij die Benedicti 1632. samt ett bibelspråk.Öfver och under kopparsticket i boktryck: lofprisande verser, äfvensom Erklärung der Zahlen des obstehenden Königlichen Einrits. - Liten folio.

G.II A. A.68*D:o - Kopia i ljustryck, tr. 1894 å Generalstabens litogr. anstalt.

G.II A. A.69*Gustav Adolphs Ankunft in Nürnberg. - Etsn. - Ur Historischer Calender für Damen, 1791.

G.II A. A.70*S:a bild samt: Tyll ist lötlich am Knie verwunden

G.II A. A.71*Gustav Adolph's Einzug in Nürnberg. - Etsn.

G.II A. A.72Donauwerth intages.

 

1. Öfverskr. i boktryck.: Eygentliche Contrafactur Der Statt Thonawerth, welche am 27 Martij, dises 1632 Jars, von jhr Königl.Mayst. in Schweden, mit gestürmter Hand eingenommen vnd erobert worden, nebenst beschreibung der Stadt Vrsprung, - -. Kopparstick 187 x 235: Utsigt af staden, som svenskarne bemäktiga sig. Garnisonen flyr öfver Donaubryggan i förgrunden. Under kopparsticket i boktryck: beskrifning på 4 spalter, samt uttydning af tecknen på 2 rader. Patentfolio.

G.II A. B.63/Sid. 39/

 

2. Vrbs Donawerda unacvm obsidione per Svecos facta, mense Martio Anno 1632. - - Staden och svenska lägret i fogelperspektiv. - Kopparstick 264 x 335. Ur Th. Eur.II.

G.II A. B.64*Der Statt Thonauwerth Eynnemung. - Sv. armén intågar och hälsas av borgmästare och råd. - Kpst. 19 x 24 cm.

G.II A. A.73Lechflodens öfvergång.

 

1. Kopparstick 270 x 376: Prælii inter Sereniss:m Svecorvm Regem, et Catholicæ Ligæ Generalem Comitem a Tilly. Anno M DC XXXII prope Rein in Bavaria commissi Vera delineatio, ita adumbrata ā Præfecto quodam Uinariensi (!) F.C. Lipsiæ. Sculpsit Johann Jacob Gabler. Plan af striden och svenskarnes öfvergång. Vid kopparsticket är fäst ett folioblad i boktryck, innehållande på 2 spalter tysk beskrifning under titel: Eigendliche Abbildung, vnd beglaubte Beschreibung, - -

G.II A. C.172. Öfverskr. i boktr.: Wahrhafftige Beschreibung, sampt Figurlicher vorstellung, Was gestallt, Jhr Königliche Mayst. zu Schweden, den 5.6. Aprilis eine Brucken über den Lech in grosser Eyl geschlagen, dem Feind mit schiessen starck zu gesetzt, auch entlich - - den Pass in das Land zu Bayren mit gewalt - - eröffnet. Kopparstick 175 x 283: Afbildning af flodöfvergången. Under kopparsticket beskrifning i boktryck på två spalter. M.D.C.XXXII. - Patentfolio.

G.II A. A.743. Öfverskrift i boktr.: Kurtzer Abriss, vnd wahrhafftige Beschreibung, Was gestallt, Jhr Königliche Mayst. zu Schweden, den 5.6. Aprilis eine Brucken über den Lech in grosser Eyl geschlagen, dem Feind mit schiessen starck zu gesetzt, auch entlich - - den Pass in das Land zu Bayren mit gewalt - - eröffnet. Kopparstick 185 x 285: Flodöfvergången. På ett tält i förgrunden står årtalet 1632. Under kopparsticket beskrifning på två spalter i boktryck - af samma lydelse som 2. - Patentfolio.

G.II A. A.75

2 varianter af något olika sättning finnas.

G.II A. A.764. Delineation dess Treffens an dem Lech, welcher gestalt der König in Schweden vber selbiges Wasser Kommen vnd den Hertzogen in Be˙ern neben dem Graffen von Till˙ in die flucht geschlagen. Flodöfvergången.

 

             Kopparstick 206 x 325. Ur Hist. Chronick.

G.II A. B.65

Samma blad med latinsk undertitel i Th. Eur. II.

G.II A. B.66*Gustav Adolph geht über den Lech. Tylli ist tödlich verwundet. - Etsn. - Ur Historischer Calender für Damen, 1793.

G.II A. A.775. Passagen öfver Lech Strömmen den 5 April 1632. Flodöfvergången. - Aqvatinta-gravyr, 244 x 365, efter Th. Eur. [Sign.:] Carpelan Aq. fort. Från 1820-talet.

 

#Tillägg: Carpelans aquatinta-gravyrer öfver striderna vid Lech, Wiseloch och Wittstock höra till Svensk Plutark af I.F af Lundblad. Oktav. Två delar. Stockholm 1823, 26.

G.II A. A.78*Treffen beym Lech, Gescheen den 3. Aprill Anno 1632. - Kpst. 13,4 x 17,4 cm. - I: Abbildung der denckwürdigen Schlachten. 1664.

Hist.Ty.Fol.Strider mot spaniorerna i Pfalz.

 

Grundtriss vnd Entwurff etlicher ohrt der Chur Pfaltz, vnd wie die Spanier nach etlichen treffen, Endtlich gar darauss geschlagen worden. - - Krigskarta i fogelperspektiv. Kopparstick 207 x 320. Ur Th. Eur. II.

G.II A. B.67Satirer öfver Tillys och Ligans nederlag 1631 - 32.

 

*Se: W. Lahne."Tillys Niederlag bei Breitenfeld in der zeitgenössigen Karikatur und Satire." (Thüring - Sächs. Z. f. Gesch. u. Kunst 21(1932):36-50).

 *Tugendt und Laster Kampff. - Kpst. 20,5 x 37,2 cm. - Tit. ovan., nedt. 4 sp. rim, allt grav.

G.II A. A.79*Tugendt und Laster. Kampff, Zwischen Gottes kleinen ... Häufflein, an einem, Vndt dann dess. Teuffels Schuppen ... am andern Theil. - Kpst. 14,7 x 24 cm. - Tit. typtr. över bild; under 2 sp. ty. rim i typtr.

G.II A. A.801. Öfverskr. i boktr.: Tyllisch Glücke, Darinnen dem Tylly aus seiner Handt Wahr-gesaget wird, was seine Sachen für einen Aussgang gewinnen werden. Kopparstick 119 x 159: Tilly står och låter en turbanklädd Sibylla spå sig i handen. I bakgrunden det brinnande Magdeburg. Därunder i boktryck rimmad dialog på 2 spalter: Herr Tylly reicht mir ewre Hand, - -  Patentfolio.

G.II A. A.812. Öfverskr. i boktr.: Die fressende Rotte, Welche durch eine glückselige Cur eines erfahrenen Artztes vnd trewen Pflegern vom kranckgewesenen Sachsen Land abgetrieben. Kopparstick 100 x 170: Gustaf Adolf och kurfursten af Sachsen stå bredvid en disk och en ammunitions-tunna. Midt emot står Tilly med sin här, som börjat gräfva en djup gång. I bakgrunden ett slagfält, hvarest sårade bortföras eller få nådestöten. Därunder i boktryck 2 spalter rim: Jr Artzte wisset wol wie schwer darnider ligen, - - Gedruckt im Jahr, Dess TiLLI VVVten VVIrD Ietzt ein enDe seIn. - Patentfolio. Se sid. 54. 1. (=G.II A. B.86).

G.II A. A.82/Sid. 41/

 

3. Öfverskr. i boktr.: Tyllische Confect-Besegnung. So jhm von Jhrer Königlich Mayst. in Schweden vnd Churfürstl. Durchl. zu Sachsen ist gesegnet worden vor Leipzig den 7. Septembris, am Tage Reginæ, Anno 1631. Kopparstick 140 x 238: Gustaf Adolf, kurfursten och Tilly sitta i ett rum vid ett dukadt bord. Därunder i boktryck 4 spalter rim: Nach dem Schein der klaren Sonnen - - Gedruckt Jm Jahr, 1631. Patentfolio

G.II A. A.83

- Variant, annat tr.

G.II A. A.844. Kopparstick 146 x 230: Sächsisch Confect. Heillig ist vnss dises Confect Drum Schlagen wir dich billig weck. Gustaf Adolf, kurfursten och Tilly stå vid ett dukadt bord, fullsatt med allehanda rätter, betecknade: Familia, Dignitas, Libertas, Regio, Religio etc. Tilly, som står på tvänne klot, Fraus och Invidia, utsträcker girigt händerna efter rätterna, men afvisas af Gustaf Adolf. Kurfursten stående på två fyrkantiga stenar, Bona Causa och Spes infallibilis, slår Tilly på fingrarna med stafven Bona Conscientia. I fjärran Leipzigerslaget och de kejserligas flykt. Vid kopparsticket är fäst ett folioblad med 2 spalter rim: Es war ein starcker Tisch in einem Breiten-felde - - Jm Jahr M.DC. XXXI. [Fraktur].

G.II A. A.85

Äfven finnes en variant med titeln Sächsisch Confect i boktryck öfver kopparsticket. Benämningarna på skåderätterna och andra inskrifter äro tyska, m. fl. smärre olikheter. Gedruckt im Jahr, M.DC. XXXII [fraktur].

G.II A. A.865. Kopparstick 154 x 235: Sächsisch Confect Sampt dem darauff gefolgten Fränckischen Früstück. Gustaf Adolf, åtföljd af det svenska lejonet och i spetsen för sina krigare, kullslår ett dukadt bankettbord, hvars gäster Tilly m.fl. falla öfver ända. På något afstånd synes ett annat dukadt bord, vid hvilket Gustaf Adolf och hans män låta uppassa sig af katolska prelater och munkar, som måste kringbära faten. Vid kopparsticket är fäst ett blad med 3 spalter rim i boktryck: Ein Rott hat sich zusammen gethan, - - Jm Jahr 1631.

G.II A. A.876. Öfverskr. i boktr.: Newgedeckte Confect-Taffel, So Jhre Königl. Mayest. in Schweden vnd Churf. Durchl. zu Sachsen General Tyllen vnd seinen Confect-Näschern den 7. Sept. 1631. vor Leipzig angerichtet. Kopparstick 143 x 243: På slagfältet vid Breitenfeld, där de kejserliga fly åt alla sidor, står till venster ett stort dukadt bankettbord, till hvars ena ända Gustaf Adolf och två andra harneskklädda krigshöfdingar framträda. Kring bordet tränger sig en skara Tillyanska krigare, alla mer eller mindre ömkligt tilltygade, med klufna hufvuden, afskjutna ben eller armar o.s.v. Därunder i boktryck 2 spalter rim: Wie, wie, jhr Brüder wie? begehrt jhr keine Gäste? - - Nederst på 5 spalter: Küchen vnd Taffelzettel, so General Tylli Abends vor der Schlacht von Leipzig begehret. - Patentfolio.

G.II A. A.88

             Variant a. Datum i öfverskriften efter nya stilen den 17. September. Küchen vnd Tafelzettel på 4 spalter, m.fl. smärre skilnader.

G.II A. A.89

             Variant b. Öfverskrift: Anderer Theil, Neugedeckte Confect-Taffel - - den 7. Sept. 1631. vor Leipzig angerichtet. Bankettbordet står här till höger. Den Tillyanska matsedeln upptager 5 spalter.

G.II A. A.90/Sid. 42/

 

7. Des Till˙ Confect Panquet gehalten be˙ Leipzigk den 7. Septemb: Anno 1631. Vid ett dukadt bord till höger sitter Tilly med uppsväld mage, lidande af indigestion. Prester och munkar pyssla om honom. Från venster nalkas till bordet en procession, företrädd af Gustaf Adolf med högburet svärd och sachsiska kurskölden på venstra armen. Efter honom bäras, lagda på fat, kanoner, kulor och gevär. Sist i tåget komma bönder beväpnade med slagor och högafflar, samt för Tillys räkning, en "Sella perforata." Bredvid öfverskriften 2 rimmade strofer: Was manglt eur Excellenz nuhr doch, - - Under bilden andra rim på 2 och 3 spalter: Jhr Iesuiter all, versteckt nun ewr Scartecken, - - Kopparstick 252 x 257.

G.II A. A.91

             Variant a. Endast bilden, öfverskriften och de 2 begynnelsestroferna i kopparstick (167 x 292). Verserna: Jhr Jesuiter all, etc. i vanligt boktryck. Tillys bord är placeradt t.v. - Patentfolio.

G.II A. B.68

             Variant b. Öfverskriften och alla verserna i boktryck. Kopparsticket 101 x 272. Tillys bord t.v. - Patentfolio.

G.II A. A.928. Öfverskr. i boktr.: Nun folgen nach dem Leipzigischen confect Etliche SchawEssen, so der Edle Löw von Mitternacht, die Königliche Mayestätt in Schweden, ?c Jtem ChurFürstliche Durchleucht in Sachsen, vnd dann Jhr Fürstlich Gnaden in Hessen, den Herrn Gästen præsentierten, wie folgt. Kopparstick 145 x 251: Fyra kejserliga fältherrar sitta under öppen himmel wid ett dukadt bord, t.v. Till bordet frambära svenska lejonet, Gustaf Adolf, sachsaren och hessaren följande skåderätter: Leipziger Shlacht. Mintz. Wirtsbvrg. Praga och Fvlda. I bakgrunden trädgrupper och ett fältslag. Under kopparsticket 4 spalter rim i boktryck: Dieweil jetzund nun etlich Jahr, - - Patentfolio.

G.II A. B.69/1/Sid. 43/

 

9. Etliche Schaw-Essen so dem Sächsischen Confect gefolgt. Framställning ungefär som 8, med tillägg af skåderätten Bamberg, som frambäres af Gustaf Horn. Under bilden verser på 4 spalter: Nach dem die Ligistische Schar - - Kopparstick 202 x 280.

G.II A. A.9310. Öfverskr. i boktr.: Ettliche Schau-Essen, So dem Sächsischen Confect gefolgt vnd vffgetragen sind worden. Kopparstick 140 x 281: Bild som 9, men bordet stäldt åt höger. Verserna, i boktryck, på 3 spalter: Nach dem die Ligistische Schar, - - med ett tillägg på slutet, hvari de katolska fältherrarne, som här namngifvas: Schönberger, Tilly, Altringer och Cronberger, betacka sig för mera undfägnad af samma slag. Gedruckt im Jahr M.DC.XXXII. Patentfolio.

G.II A. A.9411. Öfverskr. i boktr.: Der Tyllischen Sauffpancket beym Nach-Essen, zu Aschenburg mit einem Reyh-Trunck, auff den Leipziger Confect vnd wie er vmb selbige Gegent wiederumb zu vnterschiedenen Malen geklopfft worden, da er viel tausend Mann verlohren. Kopparstick 162 x 255: Det stora dryckesbordet, vid hvilket många gäster sitta, står dukadt vid Mainfloden, på hvars båda stränder stridande och flyende trupper. I fjärran en brinnande stad. Under bilden rim på 3 spalter i boktryck: Daniel 5. Auff einem guten Bissen Gehört ein guter Trunck, - - Gedruckt Jm Jahr, M.DC. XXXI. Patentfolio. Liknande kopparstick med annan text. Se 25.

G.II A. A.9512. Öfverskr. i boktr.: Der zornige Frantzösische Schneider. Kopparstick 155 x 240: Bredvid ett lågt bord, på hvilket en skräddare sitter med benen i kors, står mästaren med alnen i hand och afkräfver Tilly betalning för den brudgumsdrägt den sistnämnde låtit göra sig till det "Magdeburgska bröllopet". I bakgrunden Leipzig. Under bilden rimmadt samspråk mellan skräddaren och Tilly på 4 spalter i boktryck: Bon jour, bon jour, mon Seigneur - - Jm Jahr, M. D.C. XXXI. Patentfolio.

G.II A. A.96

* - Variant utan tryckår. Kpst. något ändrat.

G.II A. B.69/2/Sid. 44/

 

13. Öfverskr. i boktr.: Der jauchtzende Bothe, So den 6. Septembris, Anno 1631. früh aus dem Tyllischen Läger vor Leipzig, nacher Franckfurt am Mayn abgangen. Kopparstick 145 x 253.: En budbärare med kejserliga dubbelörnen på bröstet springer mot Frankfurt, som synes i bakgrunden. I venstra handen håller han en lång pik, med den högra svingar han hatten. Därunder i boktryck 2 spalter rim: Es mus vns doch nur wol vnd glücklich gehen künnen. - - Gedruckt im Jahr M DC XXXII. Patentfolio.

G.II A. A.9714. Öfverskr. i boktr.: Der hinckende Bothe, So den 7. Septembris, Anno 1631. Abends halbweg zehen Uhr, von Halle nacher Franckfurt am Mayn abgangen. Kopparstick 145 x 248.: En budbärare med krycka, träben och bandage släpar sig fram mot Frankfurt. Därunder i boktryck 2 spalter rim: Ach! aber dich erbarm, O fromme Mutter Gottes, - - Gedruckt im Jahr M DC XXXII. - Patentfolio. Fortsättning af 13.

G.II A. B.7015. Ein Kürtz: Jedoch Nachdencklich Gespräch Eines Fuchses vnd Katzen. En räf sitter bunden vid ett träd. En katt, som håller en råtta i munnen, ligger med alla fyra fötterna i vädret bredvid en omstjelpt råttfälla. Ett stycke därifrån dansa råttorna på bordet. Längst i bakgrunden står Magdeburg i lågor. Under bilden rimmad dialog mellan räfven och katten. Den förstnämnde börjar: Rath nun Jetzundt wer Rathen kan: Was da hie ligt bschaw Jederman. - - Jm Jahr. HeVr WIrt MagDenburg VnVerhofft geroChen. - Kopparstick 270 x 200.

G.II A. A.98*Ein Kurtz: Jedoch nachdencklich Gespräch, eines Fuchses und Katzen. Kpst. 10 x 19,7 cm. Tit. typtr. ovan, nedan rimmad dialog (def:) i typtr.

G.II A. A.9916. Öfverskr. i boktr.: Tillysche Deposition Nahe bey der Hohen Schul Leipzig, Depositore Langen Frizio. Kopparstick 139 x 180: Tilly utsträckt på en madrass. Hans hjälm, fältherrestaf och handskar ligga bredvid på ett bord. O Langer Fritz verzeih dirs gott, Dass du mich fast geschlagen todt. Därunder i boktryck rim på två spalter: Zu Münden hab ich so gemaust, - - Anno VVIe MagDenbVrg Von Gott VVar geroChen. - Patentfolio.

G.II A. A.100/Sid. 45/

 

17. Titel som 16. Två ryttare, en före och en efter, föra en hängbår med den liggande Tilly. I bakgrunden flyr hans här. O Langer Fritz etc. Därunder på 5 spalter: Zu Münden hab ich so gemaust, - - Kopparstick 158 x 320.

G.II A. A.10118. Öfverskr. i boktr.: Der Erbarn verderberischen Papistischen Liga Pritzschmeister, vnd dessen gehorsamste grobe Schüler. Kopparstick 152 x 230.: Tre kejserliga soldater med sönderslagna hufvuden ligga framstupa öfver en prygelbänk med "sachsisk konfekt" utströdd framför dem. Gustaf Adolf och en karl i rutiga kläder (skotte?) stå bredvid med karbaser i händerna. I bakgrunden fly de kejserliga vid Leipzig. Därunder i boktryck 9 strofer på 3 spalter: Potz tausent was seind das vor Leut, - - Gedruckt im Jahr, 1631. Patentfolio.

G.II A. A.10219. Öfverskr. i boktr.: Wolbestalte Pritzsch Schule, in welcher die Tyllischen Soldaten nach gebühr, bissanhero zimlich sind vber die Banck gezogen worden, - - Kopparstick 143 x 221: Samma prygelscen som 18. Därunder i boktryck: Der Soldat spricht. [9 sexradiga strofer på 3 spalter.:] Jhr Pfaffenknechte liget still, - - Gedruckt, Im Jahr 1631. Patentfolio.

G.II A. A.10320. Öfverskr. i boktr.: Betrübte Klage eines Tyllischen Soldaten. Kopparstick 111 x 146: En kejserlig soldat, kring hvars hufvud insekter svärma, sitter med en tom börs i handen bredvid sina nedlagda vapen. I bakgrunden ett bärgsslott midt i en flod. Under bilden rim i boktryck: Ich sinn, ich dencke hin und her, - - Gedruckt im Jahr 1631. - Liten folio.

G.II A. A.10421. Öfverskr. i boktr. på 4 rader: Post Bot, So von Jhrer Königl. Majest. in Schweden ist aussgesandt worden, dem Mons. Johann von Tylli nach zufragen, Wohin er - - so eylends sich verkrochen habe. Kopparstick 109 x 153: En postiljon rider i fullt galopp genom ett landskap. Ett stycke bakom honom vandrar en pilgrim. Därunder 15 sexradiga strofer på 3 spalter i boktryck: Ich bin ein Postbot aussgesandt - - Jm Jahr, 1631. - Patentfolio.

G.II A. A.105

En variant med öfverskrift på 5 rader. Gedruckt im Jahr 1631.

G.II A. A.106/Sid. 46/

 

*Der leyblichen dreyen Schwestern, Ligæ, Contribution und Exaction, so alle drey auff einmal in unterschiedene Kranckheiten gefallen, glückliche Schrepffung, Aderlass und Cur. Kpst. 15.22.2. Tit. typtr; under 3 sp. rim i typtr.

G.II A. A.10722. Öfverskr. i boktr.: Der arme Pilgrimirende Nimmer-Tyll. Kopparstick 173 x 134.: Tilly, med hatten i höger hand och den venstra mot pannan, springer förbi en by. Därunder i boktryck 2 spalter rim: Ich armer Nimmer-Till! Ach was nenn ich mich Tillen? - - Patentfolio.

G.II A. A.10823. Des Tilly (Umfall). Det sista ordet åskådliggjordt genom en man som kullkastar ett hus. Härefter följa 2 spalter rim, dels i hela ord, dels i rebus: Als (sechzehnhund)erd (ein und dreissig) Jahr - - Kopparstick 299 x 200.

G.II A. A.10924. Öfverskr. i boktr.: Die gemauste vnd gedilgete Dille. Das ist: Wie von einer jederzeit verachten vnd vernichten Wasser Mauss der Päbstlichen Ligæ jhre Dille von dem Leuchter entführet: - - Kopparstick 115 x 297: I påfvedömets kapell leta prester och munkar efter pipan till ljusstaken. Råttor hafva fört bort den och gömt den i en sophög bakom porten. Utanför denna stå andra andliga herrar och sårade kejserliga soldater komna från Leipzigerslaget, hvilket man ser utkämpas i fjärran. Därunder i boktryck 2 spalter rim: Wann man bedenckt, warumb doch hier und dort viel Kertzen Seynd wieder angesteckt, Gotts Klarheit ausszumertzen, - - Patentfolio.

G.II A. B.7125. Öfverskr. i boktr.: Salus jhr Tyllischen! die Maus bringt euch ein Katzentrunck. - - Das ist: Wie die Ligistischen - - sich wieder einen Muth gesoffen, vnd jhres Leids so lange vergessen, bis sich ein newes wieder angespunnen: Da jhnen der Valet-vnd Reyh Trunck zimlich gesegnet vnd vbel bekommen ist. Kopparstick 158 x 264: Samma scen vid Mainfloden som 11. Under bilden 2 spalter rim i boktryck: A Vous jhr Schelmenzunfft! Auff einen guten Bissen - - Gedruckt im Jahr 1632. - Patentfolio.

G.II A. A.11026. Öfverskr. i boktr. på 5 rader: Tillius pænitens, Das ist: Tyllische Buss vnd darauff erfolgete Absolution - - nach erlittener Leipzigschen Niederlage. Kopparstick 115 x 267: En tafla i sex afdelningar A - F. A. Jactabunda Superbia. Tilly med draget svärd mellan en örn och en björn. B. Raptus et Crudelitas. Tilly bortför på sin häst den våldtagna Magdeburgska bruden. C. Immoderata voluptas. Striden kring det "Sachsiska konfektbordet" vid Leipzig. D. Contemtio. Tilly, omsvärmad af flugor, sitter sörjande bland lik på slagfältet. E. Confessio. Samvetet kommer till Tilly under hans bikt. F. Satisfactio. Tilly anlägger munkkåpan. Därunder 2 spalter rim: Wer seiner Stärcke trawt, prangt mit viel steten Siegen, - -

G.II A. A.111

             Patentfolio.

 

Två varianter med öfverskrift på 4 rader; den ena med datering: Gedruckt im Jahr M DC XXXII.

G.II A. A.112-113/Sid. 47/

 

27. Öfverskr. i boktr.: Der alte Teutsche Zahnbrecher, Welcher die verlogene exsincerirte Auffschneider vnnd Confect-Fresser, (weil sie - - böse Zähne darvon bekommen,) Allamodisch vnd besser dann kein Charlatan - - curiret. Kopparstick 152 x 238: Framför en öppen butik, där spikklubbor, högafflar och slagor föreställa tandpetare och örslefvar, står tandläkaren vid sin stol och behandlar de kejserliga "konfektätarne", som komma ditlöpande från slagfältet vid Leipzig. Därunder 2 spalter rim i boktryck: Wie nun jhr Herren, wie? Wie stets mit ewern Zähnen? - - Gedruckt im Jahr 1632. Patentfolio.

G.II A. A.11428. Öfverskr. i boktr.: Sächsischer Vogelfang. Kopparstick 120 x 200: På fältet vid Leipzig sitter kurfursten Johan Georg bakom en skärm och drager tillsammans ett stort nät öfver en mängd foglar, som lockats dit af den utstälda "Sachsiska konfekten". Gustaf Adolf och hans män slå ihjäl dem. Deras anförare, en stor gam (Tilly) flyger sin kos. Därunder 2 spalter rim i boktryck: Es geht doch wunderlich in diesem Baw der Welt, - - Gedruckt im Jahr, M.DC. XXXII. - Patentfolio.

G.II A. A.11529. Öfverskr. i boktr.: Der Jesuiten Länderfang. Kopparstick 160 x 250: Innanför ett af jesuiter utspändt nät, genom hvilket från höger det svenska lejonet frambryter, ser man slagfältet vid Leipzig, fullt af flyende. Därunder 2 spalter rim i boktryck: Ist denn ein Winckel auch in breiter Welt zu finden, - - Gedruckt im Jahr M DC XXXII.

G.II A. B.72/1

             Patentfolio.

 

Dessutom en variant, helt och hållet stucken i koppar (271 x 230). Lejonet kommer här från venster. Nätet omfattar icke blott Leipzig och dess slagfält, utan äfven flera andra sachsiska städer.

G.II A. A.116/Sid. 48/

 

30. Öfverskr. i boktr.: Der Sih dich für. Kopparstick 145 x 245: En kringvandrande man utströr öfver allt en mängd med ofvannämnda varning försedda små papperslappar, hvilka jesuiter förgäfves söka nedgräfva eller uppbränna. Därunder 2 spalter rim i boktryck: Heran, jhr Leut, heran! Ich bin der Sih dich für, - - Gedruckt im Jahr M DC XXXII. Patentfolio.

G.II A. A.117*Der Sih dich für. - Förlagan till ovanst., bilden vänd åt motsatt håll. - Gedruckt ins Jahr MDCXXXII.

G.II A. B.72/231. Öfverskr. i boktr.: Geistlicher Eckstein vnd ewigwärendes Liecht Der reinen Evangelischen Lehre - - wie dasselbige von den Widersachern den Papisten auffs hefftigste angefochten, - - Kopparstick 135 x 222: Evangelii ljus står på en hörnsten, omgifven af de 4 evangelisternas sinnebilder. Jesuiter anstränga sig att utpusta eller omstörta ljuset, men kurfursten Johan Georg,åtföljd af Tapperheten, kommer till Evangelii skydd. På afstånd synes den gode herden bland sin hjord och det svenska lejonet jagande sina fiender, medan himlens blixt slår ned på hyckleriets tempel. Därunder 2 spalter rim i boktryck: Es ligt ein fester Stein in einem heilgen Lande, - - Gedruckt im Jahr M DC XXXII. - Patentfolio.

G.II A. A.118*Gehaime Andeutung vber den vermainten König. Kpst. 10,1 x 16,2 cm. - Tit. typtr.; under dens. 10 strofer vers i 3 sp. (defekt.)

G.II A. A.119*Neve Jahr Avisen. In Jehan Petagi Kramladen zu erfragen, Allen Kauffleuten und Zeitungs Liebhabern .... zu diesem Newen 1632. Jahre dediciret. Kpst. 13,8 x 27,4 cm. - Tit. typtr. under bild, därunder 3 sp. tyska rim.

G.II A. B.7332. Öfverskr. i boktr.: Eygendliche Abbildunng der vornemsten Oerter, Stätt, Vestungen vnd Päss, so in kurtzer Zeit auss der Gefängnuss vnd Trangsal dess Papstthumbs durch Gottes vnd der Gothen Macht, sind erlediget worden. Kopparstick 260 x 308: Gustaf Adolf, som vid sidan har ett lejon hållande en kompass, kommer från venster och ränner ett långt spjut i magen på påfven, hvilken med svärd och nyckel - båda sönderbrutna - sitter på "Sella perforata". Påfven utspyr 54 planritningar af städer och fästen (Stralsund - Creutznach), medan en jesuit, som står bakom stolen, hviskar honom i örat: Pax Pax. - Patentfolio.

G.II A. B.74

Äfven variant, helt och hållen stucken i koppar (225 x 305) Augenscheinliche abbildung der vornemsten Örter, Statt, vnd Flecken so in Jahrs frist auss der gefäncknus vnd Trangsal durch Gottes vnd der Gothen macht erlediget worden. Ao 1631. Gustaf Adolf kommer här från höger. De utspydda planritningarna äro 49. (Stralsund - Mannheim.)

G.II A. A.120/Sid. 49/

 

33. Öfverskr. i boktr.: Ab-bildung Der zwar Hochbetrübten, doch wolzeittigen vnd Allerschädlichsten Röm: Reichs-Verderberin, Leich bestättigung, Namens, die Contribvtion - - Kopparstick 187 x 306: I ett långt sorgetåg, hvaruti den katolska ligans andliga och världsliga representanter deltaga, föres en med Reichs Contribution betecknad kista hän mot ett flammande gap, framför hvilket en djefvul väntar, medan de från ligans utprässningar befriade bönderna dansa och dricka i glädjen. Därunder i boktryck, på tre spalter, rimmad text samt en Erklärung der Traurigen Leich-Procession: Hier wird getragen hin, hier fährt mit schlechtem schmuck, - - Ist (durch Gottes Gnad Hülff vnd Beystand) verschieden, den 7. Septembris Anno 1631. bey Leipzig, zwischen 4. vnd 5. vhrn Abends. - Patentfolio.

G.II A. B.75/1*Abbildung der prächtigen und zwar trawrigen Leichbestattung gehalten über den Tödlichen Abgang und wolreiffen Hintritt aussm. Röm. Reich der aller-schädlichsten Bestiæ der Contribution ... - Karikatyr. -

G.II A. B.75/2

Grav. 15 x 29 cm. - Under bilden 3 sp. ty. verser samt "Nachweisung der Figuren". Hela bl. 36 x 30 cm.

 34. Öfverskr. i boktr.: Wolbestalter Ligistischer General Lautenschläger. Welchem zwar jetziger Zeit, wegen missbrauchs seiner Kunst, sehr missgelungen, vnd fast alle Seiten, (!) nach dem sie so hart überspannet worden, abspringen. Kopparstick 186 x 137: Tilly sitter på en trumma och knäpper på en luta, hvars flesta strängar sprungit. Ofvanför ser man i luften Dädalus och den fallande Icarus. På hvar sida om kopparsticket rim i boktryck: Man wil so weit vnd breit von vilen Künsten sagen, - - Patentfolio.

G.II A. A.121

Äfven en variant med 'misslinget' i öfverskriften jämte andra smärre skilnader. Defekt.

G.II A. B.76/1*Abcontrafactur der grossen mächtigen und noch nie erhörten Trummel der Liga ... - Kpst. 14 x 28,5 cm. Under bilden 2 sp. ty. verser. Hela bl. 40 x 31 cm.

G.II A. B.76/235. Öfverskr. i boktr.: Jüngst verwichene Zusammenkunfft, des Generals Tilli vnd seiner Rathgeber der Jesuiten in einer RockenStuben der weitberühmten Stadt Ach. Kopparstick 151 x 240: I en spinnstuga sitter Tilly, jämte en mängd katolska prelater och munkar, sysselsatta med att häckla lin. På ett bord står en tarflig anrättning af sillar, lökar m.m. Under kopparsticket 2 spalter rim i boktryck: Wer nie von Kriegsgeschrey, von Rauberey vnd Stelen - - Gedruckt im Jahr 1632. - Patentfolio.

G.II A. A.12236. Laboratorivm Der Meijchel Gsponst. En jesuit sitter med en slända i hand, under det en svensk soldat tömmer hans fickor, ur hvilka falla penningar, kyrkor, kurhatt, m.m. Därunder rim på två spalter: Bonadies mein lieber Herr. - - Kopparstick 170 x 100.

G.II A. A.123/1/Sid. 50/

 

37. Öfverskr. i boktr. på 3 rader: Eigentliche Contrafactur, Wie Kön.May. zu Schweden den alten Corporal Tyllen nach dem Aprill schicket, vnd was er jhm für eine Last zu tragen auffgesacket habe. Kopparstick 150 x 225: Tilly, med bedröflig uppsyn, framlinkar åtföljd af en get och stödd mot en krokig käpp. På hans arm och rygg hänga två stora bördor, påtecknade Mala Conscientia och nimiæ exactiones. På afstånd staden Rom, öfver hvilken storm och slagrägn urladda sig. Därunder 2 spalter rim i boktryck: Hilff Gott, wie mus sich doch der gute Tilly leiden. - - Patentfolio.

G.II A. B.77

Variant med öfverskrift på 4 rader.

G.II A. A.12438. Öfverskr. i boktr.: Wie Gewonnen, So zerronnen, Dieses hat gegenwertiger armer Keyserlicher Cavalier Rittmeister Brigant genandt, welcher eine geraume Zeit an der Evangelischen theils Mechelb. vnd Pommerischen Contribution Taffel sich dick vnd fett gefressen vnd gemästet, bey vnlangsten eingefallenen Franckfurtischen harten vnd derben Schlossen, so von Mitternächtischen Schwedischen Aprillwetter herkommen, auch mit grossen Schaden erfahren, vnnd - - vber die mass stattlichen bastoniret worden, geschehen anderthalb Meil von Franckfurt, Jm Jahr 1631. Kopparstick 132 x 112: En kejserlig officer, klädd i trasor, med armen i band och tiggarstaf. En hund förrättar sitt tarf mot hans ben. I bakgrunden jaga svenskarne Tillys här. Vid sidorna af kopparsticket i boktryck: Ein bösz Gewissen, Die Kleider zerrissen, Kein Geld, Kein Ehr, Nichts vbrig mehr, Denn Spot vnd Hohn Bringn wir davon. Nedanför i boktryck rim på 2 spalter: O Glück O runtes Glück, wie thustu so betriegen, - - Patentfolio.

G.II A. B.78

- Variant a. Kopparsticket är större - 160 x 137 - och bättre utfördt. Öfverskriften slutar med 'Franckfurt'.

G.II A. A.125

Variant b. Kopparsticket 153 x 145. Bilden vänd åt motsatt håll. Öfverskriften slutar med 'worden'.

G.II A. B.7939. Öfverskr. i boktr.: Tyllisch Kloster Gelübde, Kopparstick 101 x 171: Påfven sittande på sin tron och en bredvid stående kardinal, som håller en sadlad stridshäst vid tygeln, söka förgäfves uppmuntra Tilly, hvilken kommer framridande på en uti lejonhud gömd hare. Därunder, på 4 spalter i boktryck, dialog mellan påfven och Tilly i 42 fyra-radiga strofer: Mein Tylly Ey was denckest du, Das du dich so verkehrt, - - Patentfolio.

G.II A. B.80/Sid. 51/

 

40. Öfverskr. i boktr.: Sepultura Tillia: Tyllisches Leichbegängnuss, oder letzter Ehrendienst vnd Seelmesse, vom Könige in Schweden mit Volckreicher Versamblung neulicher Zeit im Bayerland gehalten vnd gesungen. Kopparstick 133 x 235: Midt i en likprocession, i hvilken soldater och andlige deltaga, ligger Tilly utsträckt på en katafalk, omgifven af krigare som i stället för facklor bära brinnande städer i händerna. Bredvid står Gustaf Adolf, åt hvilken en kvinna öfverlemnar krona och krans. Därunder i boktryck: Herrn Tylli Abdanckung, samt rim på 2 spalter: Ich hab mein Tag gehört, vnd auch vielmehr erfahren - - Patentfolio.

G.II A. A.12641. Ein Fremder Artz et(!) ist Komen an. Der die plinten Recht Heillen Kan. I en öppen sal sitter kurfursten af Bayern, omgifven af prester och munkar. Gustaf Adolf opererar honom för starren. Ett stycke därifrån sitter Tilly med tillslutna ögon. Därunder på 2 spalter rimmadt samtal mellan de uppträdande: Der Be˙r F. Ach ich hab mich umb gesehn an allen orden - - Slutligen yttrar Der tille (Tilly): Ich bin an dem staren gestochen sehr, Ich betarf hinfort kein stechens mer. Kopparstick 285 x 203.

G.II A. A.127*Gustav Adolf och de protestantiska furstarna skydda den sanna tron mot de papistiska furstarnas anfall. - Samtida lav. pennt. 15 x 29 cm.

Handrit. A.155*Der Finländer new Cartten Spiel. 2 kortspelande "finnar", därunder 18 rader rebusdikt på tyska. Daterad 1632. - Elstatkopia av kpst. 27,8 x 16,9 cm. - Orig. i F.1700, Vitterhet, Historiska verser. - Uttydning i W. Harms, Deutsche illustrierte Flugblätter des 16 und 17. Jahrhunderts II:2. s. 498 (81F- 71/2)

G.II A. A.208Satirer öfver det katolska partiets förskräckelse vid Gustaf Adolfs tåg genom die Pfaffengasse.

 

1. Öfverskr. i boktr.: Bon Aviso Aus der Pfaffengasse Jm Jahr 1632. Kopparstick 77 x 297: Det svenska lejonet framrusar längs stranden af Rhen. Kejsarörnen och en björn (Bayern) söka sätta sig till motvärn. Katolska prester fly. Därunder i boktryck 2 spalter rim: Ach Wunderglück vnd Frewd, Ach Gottes grosse Thaté, -- Patentfolio.

G.II A. B.81

En variant med små textskilnader finnes.

G.II A. A.1282. Öfverskr. i boktr. på 3 rader: Der Mitternächtische Lewe, welcher in vollen Lauff durch die Pfaffen Gasse rennet. Kopparstick 102 x 186: Det svenska lejonet rusar genom ett skogigt landskap, drifvande örnen och björnen framför sig. På afstånd ett kloster och munkar som gripa till flykten. Därunder i boktryck 2 spalter rim: Triumpff! Victoria! Der Lew aus Mitternacht - - Patentfolio.

G.II A. A.129

Variant med öfverskrift på 2 rader. - - Gedruckt im Jahr, M. DC. XXXII.

G.II A. A.130/Sid. 52/

 

3. Die pfaffen Gass. Det svenska lejonet rusar uppför en brant skogsväg. En björn gömmer sig i en ihålig stam. Andra djur äfvensom jesuiter fly åt alla håll. Nedanför skogsvägen utbreder sig det af Rhen genomflutna landet från Basel till Cöln med sina många städer och borgar. Därunder verser på 1 spalt: Huy, juch, habt gutten mutt der Lew mit seiner macht, - Kopparstick 267 x 217.

G.II A. A.131

- Variant a. Som 3, men versspalten mellan två smalare spalter, upptagande namnen på 10 biskopsstift och 12 Rhenbroar.

G.II A. A.132

- Variant b. Som 3, men verserna fördelade på 2 spalter (210 x 215.)

G.II A. A.133

* - Variant med 9 biskopsstift och 12 broar.

G.II A. A.1344. Öfverskr. i boktr.: Der grosse Kam, den ein Jesuit auss der Stadt Rom gebracht, darüber bissher die Evangelische sind geschorn, vnd wie derselb dem Scherer genommen, vnd weit durch die Pfaffengass getragen, damit auch dem Scherer selbs, sampt seinen Mitverwandten geschoren worden. Kopparstick 127 x 217: En hårklippares verkstad, där åtskilliga andliga herrar undergå behandling. Midt i rummet äro 3 personer sysselsatta att grundligt klippa en stor sittande björn (Bayern). Genom det öppna fönstret synes Heidelberg. Därunder i boktryck 2 spalter rim: Sieh, was ist Newes da? Ich kom auch jetzt getretten - - Patentfolio.

G.II A. A.1355. En jesuit sitter på en med påfligt vapen prydd tron. Bakom står Gustaf Adolf och intvålar hans hufvud med det heta vatten som strömmar ur ett ofvanför hängande ämbar med påskrift: Magdenburger Laug. Jesuiten ropar: O heiss, ist genug, ist gnug, men en protestantisk andlig beder: Lieber Schwed zwag Mit deiner Hand, al Esawiter auss Teutschlandt. Under bilden 2 spalter vers: O Elend gross O Vnglück schwer - - Kopparstick 162 x 124.

G.II A. A.136*Der vertoffen Esawiter mit seinem Siebenfältigen Sack. - Kpst. 10,8 x 19,7 cm. Tit. typtr. under bilden därunder i typtr. 7 strofer i 3 sp. "Gedruckt Im Jahr MDCXXXIJ."

G.II A. A.137/1*Päpstische Pfaffen Beicht, und Schwedische Soldathen Buss. Kpst. (bild:) 10,5 x 26 cm: (hela:) 33 x 26 cm. - Under bilden 4 sp. ty. verser i gravyr.

G.II A. A.137/2/Sid. 53/

 

Hundraårig profetia om Gustaf Adolfs ankomst.

 

Magische Figurenn. Der triumphireden Löwen welche gott nach seiner weisheit erhaben vnnd gros gemacht hat so vor vil 100 iahren Prognosticirt vnnd prophezeit - - Anno. 1632. Allegoriska framställningar af lejonets bedrifter, jämte mystiska underskrifter, i 30 ovala sköldar grupperade i en stor sexkant. I hörnen äro 4 större ovaler med lejonbilder föreställande Fides. Ivstitia. Patientia. Fortitvdo. - Kopparstick 415 x 345.

G.II A. B.82Himlen beskyddar Gustaf Adolf under fortsatt segertåg.

 

1. Öfverskr. i boktr.: Königlicher Majestät zu Schweden, &c Englische Wagenburg. - - Kopparstick 204 x 327: Gustaf Adolf ligger på knä med sammanknäppta händer. Keruber, som hålla vagnshjul i händerna, sluta en krets omkring honom och hindra fienderna att nalkas. Därunder i boktryck verser på 4 spalter: Wer willig gern Rufft an den Herrn, - - Gedruckt im Jahr 1632. - Patentfolio.

G.II A. B.83

*Även repr. i ljustr.

G.II A. B.84*Königlicher Maystät zu Schweden, sc. von Gott zu geordnete Englische Wagenburg. - Kpst. 14 x 20,3 cm. - Tit.samt 3 sp. bibelspr. över bilden, under 3 sp. bibelspr. och 2 sp. rim "Gedruckt im Jahr 1632.

G.II A. A.1382. Öfverskr. i boktr.: Schwedischer Zug, Das ist: Guter anfang zu der instehenden Göttlichen hülffe, Vnd Exempel der rechten Buss. Kopparstick 175 x 280: Gustaf Adolf med svärd, treudd, vågskål m.m. i händerna, kommer i en af 4 symboliska djur dragen triumfvagn. Öfver hans hufvud är lyckans segel utspåndt och himlens änglar utströ blommor. Framför flyger en örn med röfvad frihetshatt i näbben. Bakom vagnen följa två af de kejserliga fördrifna furstar, Pfalz och Mecklenburg. Vid vägen synas flera andra figurer: religionen och den kristna kyrkan, som anropa segrarens bistånd, kejsarens gesandt Herr v. Dohna, som bringar fredsanbud m.fl. Till venster, vid en hafsstrand, hvarifrån triumftåget utgått, sitter konungen af Polen. Målet, dit färden ställes, synes vara en med riksörnen prydd borg, innanför hvars murar de 7 kurfurstarne trona. Därunder i boktryck 2 spalter rim: Da nun mit frolocken der Vogel sein Beut bracht - - Patentfolio.

G.II A. A.139

Variant (165 x 254). De fördrifna furstarne, som gå bakom vagnen, äro här 4 till antalet. Efter verserna är året utsatt: Gedruckt im Jahr M.DC.XXXII. jämte andra smärre olikheter.

G.II A. A.140

Afdrag af kopparsticket ensamt, utan överskrift och verser, förekommer äfven.

G.II A. A.141/Sid. 54/

 

3. Öfverskrift i boktr.: Der bedrengten Christenheit Consolation, Vnd Der beraubten Deutschen Freyheit Reparation. Kopparstick 175 x 297: Gustaf Adolf på triumfvagnen m.m. ungefär som 2. I stället för hafsstranden och konungen af Polen ser man en vagnen följande krigshär. Örnen med hatten är borta, likaså Herr v. Dohna. Till Gustaf Adolfs möte skynda sändebud, som erbjuda Fre˙ übung der Religion m.m. Den kejserliga örnen nedfiras från borgmuren. Därunder i boktryck 2 spalter rim: So offt nur Christi Braut Angst. trübsal aussgestanden, - - Jm Jahr, M.DC. XXXij. Patentfolio.

G.II A. B.85Tyska furstars samverkan med Gustaf Adolf.

 

1. Öfverskr. i boktr.: Der Königl. Majestät zu Schweden, vnd Churfürstl. Durchl. zu Sachsen, &c Wolbestalte Apotheck, wider den fressenden Wurm. Kopparstick 140 x 255: Gustaf Adolf och kurfursten af Sachsen, klädda i harnesk, stå vid ingången till en välförsedd arsenal, bredvid en kanon, riktad utåt ett fält, där kejserliga soldater (Fressente Rott) äro ifrigt sysselsatta att gräfva en lång gång. På andra sidan om denna, synas ligans uppstälda här och en stad, framför hvilken kämpas. Därunder i boktryck 2 spalter rim: Jhr Ertzte wisset wol, wie schwer darnieder ligen, - - Gedruckt im Jahr M.DC.XXXII. Patentfolio. Se sid. 40.2. (G.II A. A.82).

G.II A. B.862. Öfverskrift som 1. Bild ungefär som 1, men konungen och kurfursten klädda i kyller. Från arsenalen riktas 4 kanoner utåt fältet, m. fl. skilnader. Därunder verser på 3 spalter: Wie der fressende wurm, weit vnd breit vmb sich frist - - Kopparstick 200 x 267.

G.II A. A.1423. Öfverskr. i boktr.: Das Schwerdt des Herrn, Kopparstick 158 x 240: Gustaf Adolf och kurfursten af Sachsen stå på hvar sin sida om ett bord och lägga högra händerna på bibeln. Mellan dem sträcker sig ur en molnsky en hand med ett bart svärd. I bakgrunden ett fältslag. Rundt omkring stå bibelspråk. Därunder i boktryck 2 spalter rim: O Wunderbarer Gott! der Mensch wird nicht zu schanden - - Gedruckt im Jahr 1632. Patentfolio.

G.II A. B.87/Sid. 55/

 

*Schwedischer Bundt, mit Zweye Churfürsten Sachsen Vnd Brandenburg. Kpst. 20,5 x 12,7 cm. - Tit. ovan, under 5 sp. bibelspr. "Anno 1632."

G.II A. A.1434. Öfverskr. i boktr.: Schwedischer Bundt, Mit zweyen Churfürsten, Sachsen vnd Brandenburg. Kopparstick 221 x 155: Trifolium unionis aureum. In sanctæ huius concordiæ vinculum. Under Guds strålande namn stå Gustaf Adolf och de båda kurfurstarne på en stor treväppling, alla räckande hvarandra händerna och omslutna af ett sammanknutet band. I bakgrunden ett fältslag. Omkring kopparsticket i boktryck: tyska och latinska bibelspråk och verser. Nederst, på 3 spalter, tyska rim: Nach dem in dieses Land dess Pabstes Liga kam - - Im Jahr, M. DC. XXXij. - Patentfolio.

G.II A. A.144/1

Häraf finnes en variant med kopparstick (188 x 218) af långt sämre utförande.

G.II A. B.88*Kopia av ovanst. nr 4, ovanför bilder av Tetzel, uppspikandet av teserna m.m. - Under: "Zum Andencken dess Andern Hundert Jährigen Evangelischen Jubelfests, welches A. 1717 den 31 October gehalten worden. - I.I.B fec. - Etsn. 9,5 x 5 cm.

G.II A. A.144/2*Waare Abbildung Ihrer Königlichen Mayestät/Herzn Gustavi Adolphi, Christlichen Königs in Schweden/etc. Und Ihrer Chur Fürstlichen Dürchleuchtigkeit/Herrn Johann Georgen - Hertzogen zu Sachsen / und Chur Fürsten/ etc. - Kopparstick 172 x 138 mm (bilden utan text).

G.II A. A.144/35. Kopparstick 326 x 417: Tre horisontala fält: i det första och tredje upptages midten af prydligt infattade taflor, å hvilka den fortlöpande titeln: Heroës Anagrammatisati, seu, - - cohonestati. Cum Hieroglyphicis præcipuorum gestorum picturis. - Quos in honorem - - Dn. Friderici Wilhelmi Marchionis Brandeburg - - elaboravit Stephanus Schultetus Marchic: Philomathem. I midten af mellanfältet stå uti tre spalter, under Gustaf Adolfs och kurfurstarnes af Sachsen och Brandenburg resp. titlar, latinska disticha med tyska öfversättningar. På slutet: VIVat noster honos MILes GVsta VVs ADoLphVs De tre fältens sidopartier upptagas af 6 svårtydda allegoriska framställningar. Vid kopparsticket är fäst en pappersremsa, hopsatt af 2 stycken, med en Erklärung på två spalter i boktryck. - K. Bibliotekets ex. är defekt.

G.II A. C.18Gustaf Adolf intågar i Augsburg.

 

1. Öfverskr. i boktr.: Gründliche vnd Aussführliche Beschreibung welcher Gestalt die Königl. May. zu Schweden, &c nach erhaltener Victori am Lechfluss - - gegen die Statt Augspurg geruckt, - - Kopparstick 159 x 230: Augspurg. Svenska hären intågar i staden. I öfre hörnet till höger: Gustaf Adolfs medaljongbild. Därunder i boktryck tvåspaltig beskrifning: Nach dem die Königl.May. zu Schweden, - - M.DC. XXXII. Patentfolio.

G.II A. A.145/Sid. 56/

 

2. Öfverskr. i boktr.: Wahrer Bericht, wie vnd wann Jhr Königl: May: in Schweeden mit dero Kriegs Armada für Augspurg geruckt, auch was sich in kürtze daselbst zugetragen. Kopparstick 97 x 198: Utsigt af staden. Svenska hären rycker in. Därunder i boktryck tvåspaltig beskrifning: Demnach der Durchleuchigst - - Getruckt vnnd verlegt durch Daniel Mannasser, Burger vnd Kupfferstecher in Augspurg, anno 1632. Patentfolio. Intåget skedde den 14 April g.st.

G.II A. A.146*Patriæ liberatori a Deo απο μηχανης misso, Augustani iuramentum fidelitatis in amplissimo foro Vinario præstant 24. Aprilis victorj D. Georgio sacro, Anno restitutae salutis MDCXXXII. - Jacobus Custodj fecit. A.1634. - Kpst. 35,7 x 50,5 cm.

G.II A. B.89*Uebergabe der Stadt Augspurg an den König Gustav Adolph. Ofullb. lav. pennt. [1800-t.]. 8 x 14,5 cm.

Handrit. A.156*Augusta Vindelicorum Augspurg Wie es von König Gustavo Adolpho aus Schweden A:o 1632 bevestiget werden sollen. - G. Bodenehr fecit e. excud. Aug. Vind. - Kpst. 15,5 x 25,7 cm.

G.II A. A.147/1*Gustav II Adolfs intåg i Augsburg. I förgrunden konungen till häst med kommandostav, i bakgrunden utsikt över staden. Under bilden grav. text i 7 rader: Das in vorige Religionsfreyheit wider gesetzte Augspurg... gesetzt worden. - 25 x 19,2 cm, hela bl. 30,5 x 20 cm.

G.II A. A.147/2*Uebergabe der Stadt an den König Gustav Adolph in Schweden. - Eichler del. - I.F. Rein sc. - Kpst. 8 x 14,5 cm.

G.II A. A.147/3*Konungens porträtt i medaljong med texten GVSTAVVS ADOLPHVS SVECORVM GOTHORVM ET VANDALORVM REX omgivet av allegoriska figurer, emblem och scener från intåget i Augsburg 10 april 1632. Bildtexter och en dikt på tyska. - Radering 23 x 26 cm. - Ännu en porträttmedaljong har senare påklistrats.

G.II A. B.119Gustaf Adolf beskyddar den Augsburgska bekännelsen.

 

1. Öfverskr. i boktr.: Hertzlicher Wuntsch vnd sehnliches Verlangen, Der hochbetrangten Evangelischen Burgerschafft zu Augspurg, nach Gott vnd seinem H. Wort, so wol auch nach Jhrer Königlichen Mayestätt in Schweden, deroselben ankunfft, vnd Einzugs daselbsten. Kopparstick 195 x 248: Statt Augspurg. Gustaf Adolf i hatt och kyller, med fältherrestaf i handen, rider på en galopperande häst. I bakgrunden staden och marscherande trupper. Öfverst två sköldar med Augsburgs tallkotte och svenska riksvapnet. Under kopparsticket tvåspaltiga rim i boktryck: Biss wilkom, vnser Trost vnd offtgewüntschter Gast, - - AVgspVrg DIe VVerthe Gottes StaDt, SpVret nVn Gottes reIChe GnaD. Patentfolio.

G.II A. A.1482. Öfverskr. i boktr.: Die durch Gottes Gnad erledigte Stadt Augspurg. Kopparstick 145 x 284: Gustaf Adolf hugger i stycken den månghöfdade draken och en vädur, från hvars hufvud en jesuitmössa fallit. I bakgrunden utbreder sig staden Augsburg. Längst i fjärran synas München, Maynz m.fl. städer. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck, med tvåspaltig text: Nach dem die zwei Antichristische Thier - - [undert.] Dn. Dn. S. S. R. A. d.d. Gedruckt, Jm Jahr 1632.

G.II A. A.1493. Öfverskr. i boktr.: Fygürliche Fürstellung, Vnd Schrifftlicher Bericht, wie die wahre (vnd in Gottes Wort wol gegründte Augspurgische Confession) nach jhrer aussgestandnen Verfolgung vnd Trübsal, widerumb durch Gottes Allmacht, so er an gemelter Confession, durch die Königliche Mayst. in Schweden, &c. Augenscheinlich geoffenbaret vnd gantz herrlich auff freyen Fuess gestellt, wie volgt Kopparstick 165 x 231: 16 Augspurg 32. Den Augsburgska Confessionen, omgifven och krönt af Tron, Sanningen m.fl. allegoriska figurer, sitter framför en kyrka. Till henne framträder Gustaf Adolf ledsagad af Styrkan och Segern. I bakgrunden staden Augsburg. Kopparsticket omgifves af verser i boktryck, lagda i munnen på Gustaf Adolf, Confessionen och Gud sjelf: Der König spricht: Vnd weil dann der Barmhertzig Gott, - - Patentfolio.

G.II A. B.90/Sid. 57/

 

4. Öfverskr. i boktr.: Hertzbrechend Gespräch. Darinn begriffen 1. die Klag der in Teutschland verfolgten Augspurgischen Confession 2. der Trost vnd Bevelch Gottes an die Königliche Mayestatt in Schweden, Sie als sein liebe Tochter zuretten, 3. wie solchen Göttlichen Bevelch jhre Mayestätt ins Feld gerichtet. Kopparstick 166 x 212: På en strand, där två härar sammandrabba, framrider Gustaf Adolf i full rustning med krona på hufvudet och fältherrestaf i handen hän mot en kvinna, som med bibeln i knät sitter vid ingången till en grotta, dit Gud, som uppenbarar sig i skyn, låter falla en lång ljusstrimma. Längst borta synas hafvet och en flotta seglande från Sverige till Stralsund. Kopparsticket omgifves af verser i boktryck, i hvilka Gud, Augsburgska Confessionen och Gustaf Adolf yttra sig: Klag der Augspurgischen Confession. Ach Gott, Ach Gott, der grossen Noth - - Patentfolio.

G.II A. B.915. Öfverskr. i boktr.: Augusta angustiata, a Deo per Deum liberata: Teutsch: Geängstigt ward Augspurg die Stadt: Gott durch Gott jhr geholffen hat. Kopparstick 213 x 308: Nära ingången till ett katolskt tempel, där en figur med åsneöron mottager tillbedjan och offergåfvor , under det munkar äro ifrigt sysselsatta att sönderslita en uppstaplad hop biblar, ligger den Augsburgska Confessionen såsom en i smärta upplöst kvinna. Till henne framträder räddaren, Gustaf Adolf, i full rustning med fjäderhatt på hufvudet och fältherrestaf i handen. I bakgrunden staden Augsburg, bestrålad af Guds namn. Därunder i boktryck 2 spalter rim: Gleich wie ein Raub die Witwen sind, - - Gedruckt im Jahr 1632.

G.II A. B.92

             Patentfolio.

 

Variant med 'augustiata' i öfverskriften. Gedruckt im Jahr Christi. 1632.

G.II A. B.93

- Av detta blad finns 4 varianter. På endast ett av dessa omtalas tryckaren: Wolfgang Endter i Nürnberg (meddelat av Roger Paas, Minnesota, febr. 1996).

 /Sid. 58/

 

6. Inn Gottes Heiligen wortt befindtliche gantz ausfürlich wolgegründete hernach volgend - - wahre Abbildung vnnd Beschreibung Gegenwärttiger Zustandes, Der Heiligen Christlichen Kirchen, Als auch Deroselben Feinden vnd Verfolgern. Under den öppnade himlen, där Gud tronar omgifven af änglar, står Gustaf Adolf i full kunglig ornat. På hans ena sida ses den sanna religionen såsom en af strålgloria omgifven himladrottning, samt apostlar och profeter, hvilka stå på ett bärg. Under bärget framgår en procession af Evangelii stridsmän med de protestantiska furstarne i spetsen. Något längre ned frambryter den segrande svenska hären till häst och fot. På Gustaf Adolfs andra sida framställes papismen i liknande anordning: den sanna religionens bild motsvaras här af den babyloniska skökan på vilddjuret. På bärget stå påfven och kejsaren med kyrkofurstar och jesuiter. I den nedanför bärget framskridande processionen deltaga det katolska partiets andra krönta hufvuden och höfdingar. Längre ner ser man dess här flyende i full upplösning. Alla tomrum äro för öfrigt upptagna af bibelspråk. Nedersta delen af taflan upptages af en vidlyftig, med vapensköldar och andra bilder utsirad dedikation till Gustaf Adolf af kopparstickaren Johan Oeder i Augsburg 1632. - Kopparstick 350 x 461.

G.II A. B.94/1*"Confesion Von Gottes Gnaden. Widerumb floriert Vn allen schaden". Gustav II Adolf med Guds svärd i sin lyfta hand sätter Augsburgska bekännelsens ljus på Bibelns fundament. Katolska prelater försöker med kanon, blåsbälg m.m. släcka ljuset. Nedtill 18 rader text på tyska i 2 spalter. - Kopparstick 11,5 x 22 cm. Beskuren, uppfodrad. - Maneret snarlikt A.143.

G.II A. B.120Hundraårsminnet af Augsburgs befrielse firadt därstädes 1732.

 

1. Ett blad, helt och hållet stucket i koppar, (256 x 357) ämnadt att sammanvikas i brefform, med följande adress: Dem Königlichen Haupt der Schweden, Gothen, Wenden, Dem ersten Friederich, der Teutschen Fürsten Lust, Wolt dis geringe Blat in tieffster Demuth senden, So zeigt, wie Augspurg noch se˙ Danckbarlich bewuszt, Was ihm von diesem Reich vor nunmehr Hundert Jahren, Im wahren Gottesdienst vor Hülffe widerfahren.

G.II A. A.150

Ao 1732. d. 24. Aprilis, als dem Hundert Jährigen Bedächtnus Tag, des Königlich Schwedischen Einzugs, in Augsburg, von darauss nacher Stockholm aller unterthänigst übersand von Johann Michael Roth. På adressens baksida äro trenne af änglar kringsväfvade runda medaljong-bilder af Gustaf Adolf - Beschützer des Glaubens. - Fredrik I - Zierde des Glaubens. - och landtgrefven af Hessen, Philip den Ädelmodige - Anhänger des Glaubens. Föröfrigt upptagas bladets båda sidor af historiska och allegoriska afbildningar i medaljform med afseende å Reformationen och Gustaf Adolf, äfvensom förklarande beskrifning.

 

             I K. Biblioteket förvaras äfven ett par andra liknande blad från samma tid, men af mera allmänt religiöst innehåll. En uppsats angående dessa s.k. Augsburger-kuvert jämte afbildningar förekommer i "Förr och Nu", 1871.

 /Sid. 59/

 

2. Hundert Jähriges angedencken, das schnelle Kriegs Glück des Schwedischen Heldens ü. Königs Gustavi Adolphi - - I midten af öfverskriften, hvarigenom denna delas i två fält, en rektangulär tafla med Gustaf Adolfs bild till midjan, i en af troféer omgifven oval. Nedanför: 103 små numrerade afbildningar af tyska städer och fästen, som Gustaf Adolf eröfrat (Stralsund - Mannheim), ordnade i 12 rader, med tyska verser i ett par tomrum uti nedersta raden:

G.II A. B.95

             Es nimt Gustaf Adolph, der theure Held aus Norden

 

             In Einer Jahres Zeit al diese Städte ein, - -

 

Elias Bæck A: H: fecit et excudit. Aug. Vindel.

 

             Kopparstick 358 x 285.

 

Dessutom ett afdrag avant la lettre.

G.II A. A.157/13. Fortsättning af 2: Fortsetzung derer Siege und Eroberungen des Schwedis. Heldens Gustavi Adolphi - - nebst seinem prächtigen Einzuge in - - Augspurg geschehen den 23. April. Da Ihro K. Majestæt gleich de Gottes Dienst bey S. Anna beygewohnet. På en rektangulär tafla i midten af titeln: Gustaf Adolf, med bart hufvud och fältherrestaf i handen, på en galopperande häst. I bakgrunden svenska hären framför Augsburg. Nedanför: 102 små numrerade stadsbilder (Damm - Fieszen.) i 12 rader, med tyska verser i tomrum uti nedersta raden: Es setzt Gustav Adolph die Siege weiter fort - - E.B. ā. H. fecit et exc.

G.II A. B.96

             Kopparstick som 2.

 

- Taflorna 2 och 3 förekomma äfven aftryckta jämsides på ett och samma blad i stor patentfolio, med tillägg af en dedikation till svenska regeringsrådet Dietrich von Stade af kopparstickaren Elias Bæck, alias Heldenmuth, dat. Augsburg den 5 May 1732, graverad på en lång och smal plåt, med svenska riksvapnet i midten, ofvanför de båda taflorna.

G.II A. C.19

Se förebilderna: Sammanfattning af Gustaf Adolfs tyska segrar.

 *Augsburgkuvert.

 

Nun jubeliert in Gott die Evangelisch Schaar. Weil die Confession erscholt zwei hundert Jahr." Zu finden bey Johann Jacob Baumgartner. Kpst. 18,3 x 30 cm.

G.II A. A.151

(Även ex. med infogad lapp med förklaring över figurerna).

G.II A. A.152*"Wer zu das Lammes Freud in Himel wil gelangen..."

 

Johan Jacob Baumgartner invent. et excud. - Kpst. 17,8 x 29,6 cm.

G.II A. A.153

(Även en variant, där de å föreg. på bägge sidor tryckta bilderna finnas på samma sida [40 x 30,5 cm]; på baksidan ytterligare några bilder.)

G.II A. B.94/2*Preisz Augspurg Gottes Güte, so dir vor hundert Jahren ... - Kpst. 18,3 x 29,3 cm.

G.II A. A.154(Samma finnes även i reprod. utf. i Paris 1870).

G.II A. A.155-156*Kpst. blad utg.med anledning av hundraårsminnet av Augsburgs befrielse med porträtt av Gustav II Adolf, hertig Johan av Sachsen samt Martin Luther, avbildningar av "Gedächtnus-Müntzen", samt slutligen Gustav Adolf landstigande på Tysklands jord. - Joh. Balthazar Guthwein sculpsit. - Bey Gottfrid Rogg zu finden, wohnhafft in Jacober Vorstadt. - Kpst. 30,5 x 19 cm.

G.II A. A.157/2*Kpst. blad med anledn. av hundraårsminnet av Augsburgs befrielse. - Under en bild av Gustav Adolf 4 bilder i ovala ramar föreställande intåget i Augsburg och festligheterna därvid. - Under titeln: Schwedisches Ehren-Gedächtnuss... [följa 8 rader]. - Jo. Frd. Bæck sc. A.V. Kpst. 25,5 x 19,3 cm, hela bl. 29,5 x 19,3 cm.

G.II A. A.157/3Ingolstadt anfalles.

 

1. Öfverskr. i boktr.: Kurtzer vnd Eygentlicher Abriss, Der Haupt-Vestung Ingolstatt im Hertzogthumb Bayren, - - Kopparstick 145 x 270: Ingolstatt. Svenska hären på Donaustranden midt emot Ingolstadt. Därunder i boktryck tvåspaltig beskrifning jemte uttydning af tecknen. Patentfolio.

G.II A. A.158/Sid. 60/

 

2. Ingolstadium. Svenska hären beskjuter det befästa brohufvudet vid Donau och den på andra sidan floden liggande staden. Kopparstick 235 x 320. Ur Th. Eur. II.

G.II A. B.97*Ingolstatt so A:o 1632 von dem Könige aus Schweden vergeblich angegriffen worden. - G. Bodenehr fec. et excud. A.V. - Kpst. 16,5 x 34,5 cm.

G.II A. A.159München intages.

 

1. Öfverskr. i boktr.: Kurtzer vnd Eygentlicher Abriss, Der schönen Fürstlichen Haupt Stadt München, - - vnd wie selbige Statt (vermittels Göttlicher hülff) von Jhr Kön: Mayestät zu Schweden im Monat May dieses 1632. Jahrs mit Accord erobert - - Kopparstick 153 x 286: 16. München in Ba˙ern. 32. Svenska hären framtågar längs Isarfloden, på hvars motsatta strand staden München. Därunder 2-spaltig beskrifning i boktryck. Patentfolio.

G.II A. A.1602. Monachium Regi Suecorvm certis conditionibus deditur. Gustaf Adolf till häst, i spetsen för sin här på Isarstranden, mötes af en deputation, som knäböjande öfverlemnar Münchens nycklar. På motsatta stranden synes staden. - Kopparstick 235 x 323. Ur Th. Eur. II.

G.II A. B.983. München von der Iser Seiten zusehen, und wie Königl: May: Von Schweden Gustavus Adolphus als Sie Ao 1632 den 17 Ma˙ diese Statt er Obert alhier Eingezogen. Bild som 2: Gustaf Adolf med sin här på Isarstranden emottager en deputation från München. På båda sidor om bilden en spalt beskrifvande text. Kopparstick, hopsatt af 2 stycken, tills. 163 x 372.

G.II A. A.161*Gustavus Adolphus. Oorlogspel.

 

Intåget i München. - Kpst. 13,5 x 28,5 cm. Frontesp. till G. Wetsteins drama. Amsterd. 1723.

G.II A. A.162Koblenz intages.

 

Abbildung der Stadt Cobolentz, vnd wie selbige von den Schwedischen belägert vnd eingenohmen worden, 1632. Utsigt af staden, som beskjutes af svenska hären. Kopparstick 206 x 315.

G.II A. A.166/Sid. 61/

 

Gustaf Adolf befäster sig vid Nürnberg, Juli - Augusti.

 

1. Eigentlicher Conterfehtliher Abriss, wass massen jhr kon. May: Gustavus Adolphus - - Sich umb die Statt Nürnberg gelägert: - - vnd der Ka˙serlichen Armada vnder dem Hertzoge von Fridland alda erwartett, den 30 Jul˙ - 9 Aug. desselben Magasin an der Fre˙enstatt angegriffen, verbränd, vnd den entsatz geschlagen. Nachmahlen dass Läger am Alteberg angegriffen vnd sich zu Furt logiert, wo die Fridladische vorhin gelegen. Öfversigtskarta af krigsteatern kring Nürnberg. Kopparstick 279 x 346.

G.II A. A.1672. Grundtriss der Statt Nurnberg, sampt dem Königlichen Schwedischen Läger vnd tranchement. Anno 1632. Plan i fogelperspektiv af Nürnberg omgifvet af Gustaf Adolfs befästa läger. I förgrunden kavallerifäktningar.

G.II A. B.99

             Kopparstick 225 x 320. Ur Hist. Chronick.

 

- Samma kopparstick i Th. Eur. II med annan titel: Castra Suecica ad Norimbergam. Kön: Schwedische Läger Zu Nürnberg. Anno 1632.

G.II A. B.100Striderna vid Freystadt och Alte Veste.

 

1. Kopparstick 268 x 340: Plan i fogelperspektiv af Nürnberg samt Freystadt, där svenskarne under Taupadel bemäktiga sig den Wallensteinska härens förråder. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck på 3 spalter, under titel: Warhaffte Relation dess von Gott verlihenen Sigs, welche die Königl. Majest. in Schweden, ?c. Von der Fridlendisch: vnd Bairischen Armee zu Freystatt erhalten. 1632. - - Augspurg, bey Wolffgang Kilian, Kupfferstecher.

G.II A. B.101.2. Öfverskr. i boktr.: Kurtze Beschreibung Der Freystatt im Hertzogthumb Francken gelegen, wie dieselbe von Jhr Königl: Mayestät Erobert vnnd Eingenommen. Kopparstick 97 x 190: Svenskarnes angrepp på Freystadt, som uppgår i lågor. Därunder beskrifning på 2 spalter i boktryck. Getruckt zu Augspurg, bey Johann Jerg Mannasser Kupfferstecher, Wonhafft auffm Creutz. Patentfolio.

G.II A. A.168/Sid. 62/

 

3. Abris der Herrlichen Victori welche Ihr Kön: Maii: zv Schweden be˙ Erobervng Freiistat den I Avgvsti dises lavffenden 1632. Iahrs erlanget. Plan i fogelperspektiv af krigsrörelserna mellan Nürnberg och Freystadt. - Abris des harten Treffens Welches am Alten Berg, vnfern von Nürnberg zwischen der Königlichen Schwedischen (!) vnd dann der Friedländischen vnd Baiierischen Armeen den 24. Avgvsti vorgangen. Svenskarne gå till storms emot det branta, af Wallenstein befästa bärget. - Båda bilderna på samma kopparsticksblad 375 x 292.

G.II A. B 102/1-24. Abbildung des K. Schwedischen Läger be˙ Fürt, vnd des H. vo Friedlandt auffm Altenberg be˙ Nürnberg, sampt dem darauff geschechnen anfall. Ao 1632. Plan i fogelperspektiv af Gustaf Adolfs läger vid Fürth och svenska härens uppställning framför Wallensteins förskansningar på Altenberg.

G.II A. B.103

             Kopparstick 224 x 317. Ur Hist. Chronick. -

 

Samma kopparstick ur Th. Eur.II. under titel: Castra Svecica Furti posita. Fridlandivm ducem in monte veteri dicto, oppugnantia. Ka˙. Läger auff dem Altenberg be˙ Fürdt.

G.II A. B.104*Abbildung des K. Schwedischen Lager bey Fürt und des H. võ Friedlandt auffm Aldenberg bey Nürnberg sampt dem darauff geschechenen anfal A 1632. Kpst. 8,7 x 11,3 cm.

G.II A. A.169Gustaf Adolf och Oxenstierna.

 

Gustaf II Adolph und Axel Oxenstjerna bey Nürnberg den 15 Augusti 1632. Under ett öppet tält, som i fonden lemnar utsigt till staden, omfamnar Gustaf Adolf Axel Oxenstierna. Bakom hvardera hufvudfiguren en grupp af furstar och krigare, hvilkas namn angifvas i taflans nedre inramning. - Litografi i stor folio (45,5 x 64 cm). Hugo Hamilton comp och lith. Tr. hos Gjöthström & Magnusson.

G.II A. C.20-21*Konungen med draget svärd i högra handen; vänstra på Oxenstiernas skuldror, o. i handen ett blad med inskr. Instrumentum pacis. - A.W. Küstner 1790. - Kpst. 15 x 9,3 cm.

G.II A. A.171Gustaf Horns seger vid Wiseloch.

 

1. Delineation des Treffens so zwischen den Schwedischen vnd Ke˙serischen be˙ Wiseloch vorgangen. Fältslaget.

G.II A. B.105

             Kopparstick 230 x 315. Ur Hist. Chronick. -

 

Samma kopparstick med holländsk skrift ur Danckaertz' öfversättning.

G.II A. A.172/Sid. 63/

 

2. Slaget vid Wiseloch d. 16 August. 1632, emellan de Svenske under Gustaf Horn och de Kejserlige. Fältslaget.

G.II A. A.173

             Aquatinta-gravyr, 195 x 262, efter Hist. Chronick, af V.M. Carpelan.

 

- Äfven kopia i stentryck med samma underskrift, mindre format, gjord i Tyskland.

G.II A. A.174Benfeld intages.

 

Belägerung der Vestung Benfeldt in Nahmen J.K.M. zu Schweden etc. durch J. Exc. Herrn Feldmarschalck Gustau. Horn den 10-20 Septemb. 1632. - - Plan af Benfeld samt svenskarnes högkvarter och approcher. Kopparstick 230 x 315 ur Th. Eur. II.

G.II A. B.106*Belägerung des Vesten Orts Benfeld in Elsas, welches in namen ihr König:Maj: in Sweden etc  Durch ihr Excellentz Hern Feldmarschalcken Gustavum Horn etc. ist belägert wordt den 10/20 Sep. 1632. - Kpst. 27 x 35,2 cm

G.II A. A.175Satirer öfver Bayerns och de kejserligas mot Horn lidna förluster.

 

1. Öfverskr. i boktr.: Newe Zeitung, Der Bär hat ein Horn bekommen. Kopparstick 142 x 190: Två jesuiter, mellan hvilka Jonas, en pickelhäring, tränger sig, vilja sätta en kurhatt på den bayerska björnens hufvud, men hindras af det svenska lejonet, som i stället ditsätter ett stort horn. På ett vidhäftadt blad i boktryck 2 spalter rimmad dialog mellan jesuiterna, lejonet och Jonas:

G.II A. A.176

             A. Ach Marge zu Loret,

 

             Ach! Dass sie jhm nicht steth

 

             Die Mütze, ja nicht stehen wil. - -

 2. Öfverskr. på en vidhäftad remsa i boktr.: In Elsas jetzt erschalt das Horn, Zu stillen aller Pfaffen Zorn. Wer die Evangelische will vertreiben vnd plagen, Die muss man zur letzt wol schmiren vnd in ein Horn jagen. Kopparstick 166 x 301: En hand från himlen nedsänker vid ett snöre ett stort horn, å hvilket läsas namnen på 14 städer, som Gustaf Horn fråntagit de kejserliga. På signal af den svenske fältherren, som står med 2 jagthundar vid sidan, fösa hans soldater en hop jesuiter hufvudstupa in i hornet. Pickelhäringen åser scenen från ett fönster. I bakgrunden syns Wiseloch och den kejserliga härens flykt. Därofvanför verser: Der Pfaffen Rath vnd all ihr schwarm - - hvilka fortsätta under kopparsticket på en remsa i boktryck.

G.II A. A.177

Häraf finnes en variant, helt och hållet stucken i koppar 210 x 320. Stadsnamnen på hornet äro 16 till antalet.

G.II A. A.178*Coquus Pragensis redux. Der widerkommende Pragische Koch. Kpst. 23,8 x 16,2 cm. Tit. i typtr.; under bilden 4 sp. vers. "Im Jahr 1632".

G.II A. B.107-8/Sid. 64/

 

Slaget vid Lützen.

 

1. Öfverst på en remsa i boktr.: Eigendliche Abbildung Vnd Warhafftige Beschreibung Der grossen vnd blutigen Schlacht, so zwischen Königl. Maj. zu Schweden vnd dem Keyserl. General von Wallenstein, den 6. Novembris, Anno 1632. bey dem Städlein Lützen, 2 Meil von Leipzig vorgangen. In welcher Der Schwedischen Losungswort: Gott ist mit vns, der Wallensteinischen: Jesvs Maria. Hvarefter på 3 spalter: Bericht der Buchstaben in dem Kupfferstücke zu finden. - - Vidhäftadt kopparstick 299 x 352: Fältslaget. Den kejserliga hären intager platsen i förgrunden, hvilket äfven är fallet på alla de följande bladen. Ofvantill, mellan Gustaf Adolfs och Bernhards af Weimar ovala medaljongporträtter, en mindre tafla med plan öfver de båda arméernas uppställning. [Sign.:] Nicolaus Weishun. Fec: Goltt-schmitt Pirnna. Därunder, på ett vidfästadt blad i boktryck, 3-spaltig beskrifning: Nach dem Kön. Maj. in Schwede, weil General Wallerstein von Nürnberg vnverrichteter sachen auffgebrochen, - - samt: Bericht der Ziffern, so allhier gebrauchet worden. - -

G.II A. C.242. Öfverskr. i boktr. på en af 2 stycken i midten hopfogad remsa: Glaubwürdiger Bericht, was massen vnd mit was Succesz beyde, der Käyserisch Catholischen, vnd Evangelisch. Schwedischen Armeen, den 6. Nov. desz 1632. Jahrs bey Lützen, 2 Meil von Leipzig, mit einander getroffen, - - Två med boktrycket sammanfästa, jämsides satta kopparsticksblad, a och b, hvardera 268 x 375. Blad a: Prælium Invictissimi ac Gloriosissimi Suecorum Regis, Gustavi Adolphi cum Duce Fridlandiæ, - - prope Lützenam Die 6 Novemb: Anno 1632 feliciter commissum. - - Fältslaget. Blad b: Eygentlicher abrisz, Welcher gestalt be˙derseits Schlachtordnungen - - angestellet worden. Uppställningen. [Sign.:] Frid: Hulsius Exudit(!) Nederst, på 2 hopsatta blad i boktr.: Da dann benebens, Mit was Macht der Käyserliche Generalissimus, Hertzog zu Friedland, - - sich eines : andern theils die Königl. Mayest. zu Schweden, mit dero Armeen præsentiret - - Följer beskrifning på 6 spalter: Welcher Gestalt es doch jederzeit im gemeinen Wesen zugeschehen pfleget, - -

G.II A. C.25/Sid. 65/

 

3. På en tafla i nedre hörnet t.v.: In Tesseram Militarem Vtrius que Excercitus Quæ Regi erat: Gott mit uns Fridlandio verķ Jesvs Maria

G.II A. C.26

             Orat vterq(ue) Ducum nec vincit vterq(ue) salute              Fortis hic est hominum, fortior ille Dei.

 

Fältslaget. I öfre hörnet t.h. en tafla med plan öfver uppställningen.

 

Kopparstick 360 x 479. Tillsammans med detta kopparstick höra sannolikt 2 folioblad i boktryck, innehållande beskrifning på 2 spalter, under titel: Glaubwürdiger Bericht vnd Erzehlung, Was etwa von der vorm Jahr den 7. Septemb. bey Leipzig geschehenen Hauptschlacht biss dato - - vorgegangen, mit was Success beyder Theil sein Vornehmen continuiret, wie sie auch den 6. Novemb. dieses 1632. Jahrs abermal bey Lützen, 2. Meil von Leipzig, mit einander getroffen, - - Texten börjar: Waser Gestalt es doch jederzeit im gemeinen Wesen zugeschehen pfleget, - -

 *Delineatio Acierum S. Cæs. M. et R. M. Sveciæ uti instructæ fuerunt ante prælium prope Lutzam commissum VI Novemb. MDCXXXII. Kpst. 41,7 x 33,2 cm.

G.II A. B.109*Ordinanza dall' eserciti di Cesars e del Re' di Suetia nella battaglia appresso Lutzen. Kpst. 33,5 x 34,3 cm.

G.II A. B.1104. Kopparstick 300 x 378: På en tafla t.v.: Glauwürdiger(!) Bericht vnd Erzehlung was etwa von der vorm Jahr den 7. Sept. be˙ Leipzig geschehenen Hauptschlacht biss dato - - vorgang mit was Success beede theil sein vorneme continuirt, auch welcher gestalt sie den 6 Nov. dieses Iahrs abermal be˙ Lützen, 2. Meil von Leipzig mit einand. getroffé - - På en motsvarande tafla t.h.: Plan öfver uppställningen. Nedanför taflorna sjelfva fältslaget. Kopparstickets öfversta del upptages af en Bericht der Buchstaben vnd Zahlen, so allhier gebrauchet werden. 6 spalter. Sammanhäftadt med kopparsticket ett folioblad med beskrifning på 3 spalter: Wer nur ein wenig in sich gehen vnd behertzigen wil, - - Erstlich gedruckt zu Leipzig, Jm Jahr Christi 1633.

G.II A. B.1115. I en oval sköld uti nedre hörnet t.h.: Delineation Der Schwedischen vnd Ke˙serischen Schlachtordnung den 6. Nouemb: 1632. be˙ Lützen gehalten. Matthæus Merian sculpsit. Uppställningen i fogelperspektiv.

G.II A. B.112

             Kopparstick 271 x 345. Ur Hist. Chronick.

 

Samma kopparstick i Th. Eur. II. under titel: instructio aciei Casareanorvm (!) et Suecorvm prope Luzzenam. Lützer Schlacht Ordnung.

G.II A. B.113/Sid. 66/

 

6. I en oval sköld uti öfre hörnet t.v.: Typvs Cruentissimi illius præl˙, in quo exercitus Regis Sueciæ cum acie cæsarea sub Duce Fridlandiæ, cum magna utriusq(ue) partis strage et plerorumq(ue) Ducum interitu, ad Luzam conflixit, d.d. VI Novembris Anni MDCXXXII. Fältslaget. [Sign.:] M. Merian fecit. Kopparstickstafla, hopsatt af 2 stycken, tillsammans 270 x 695. I Hist. Chronick och Th. Eur. II.

G.II A. C.27

G.II A. C.287. Plan af båda arméernas uppställning, utan all skrift. I nedre hörnet t.h. ett tomrum med handskrifven titel: Ordonnantie vande Battaille van Litzen b˙ Leipzig. Kopparstick 410 x 490.

G.II A. B.1148. På en oval sköld i öfre hörnet t.v.: Battaglia di Lutzen. Fältslaget. [Sign.:] Tobias Sadler sculp. Nederst italiensk uttydning af tecknen på 5 rader. Kopparstickstafla, hopsatt af 2 stycken, tillsammans 300 x 680. Kopierad efter 6. Ur Historia di Ferdinando Terzo Imperatore af G. Gualdo Priorato. Wien 1672. Folio.

G.II A. C.299. Schlachtordnung Jhrer Königl. Ma˙. Zu Schweden vnd des Hertzogen Zu Friedland Ke˙serlichen Generalen, be˙ Lützen. 1632. Plan af arméernas uppställning. - Abriss der Blutigen Schlacht be˙ Lützen den 6. Nouembris. 1632. Fältslaget.

G.II A. B.115

Två taflor på samma blad i kopparstick 390 x 308.

 #10. Gustav Adolf's Gebet vor der Schlacht bei Lützen. Gustav Adolf, till häst framför fronten af sitt rytteri, har blottat sitt hufvud och åkallar Gud om hjälp, med händerna knäppta kring det upplyfta svärdet. [Sign.:] Louis Braun München 91.  (*Annan uppgift: 1831). Fotogravyr 585 x 800 (*annan uppgift: 43,5 x 70 cm). Efter Brauns oljemålning i gravyr utförd och förlagd af Franz Hanfstaengl i München. Orig. tillhör Rikssalsstiftelsen i Uppsala där tavlan, 350 cm hög, hängde 1947-57. I Nat.mus. före 1947. Nu åter i Uppsala (1978).

St.f. 3*Gustav Adolf vor der Schlacht bei Lützen am 16ten November 1632. Kolorerad litografi.

G.II A. C.22*L. Braun, Gustaf II Adolfs bön före slaget vid Lützen. Reprod. av målning.

G.II A. C.23*Litzner Schlacht, Gescheen den 5[!] Noueb. Ano 1632. Kpst. 13,6. x 17,5 cm. I: Abbildung der denckwürdigen Schlachten. 1664.

Hist.Ty.*Schlacht vor Lützen den 6.(16.) Nov. In welcher König Gustavus Adolphus umbkommit. Kpst. 6,3 x 8,7 cm.

 

I: A.L. von Imhof, Neu-Eröffneter histor. Bilder-Saal. 4. 1699.

Hist. Allm.*I Sv. Dagbl. 8/11 1918 omtalas en oljemålning av Jan Martsz de Jonghe förest. slaget vid Lützen. Härmed avses tydligen någon av hans målningar från trettioåriga kriget. (Se Gustav Adolfs-kat. s. 43, nr 76-77, Strömbom, Iconogr. nr 255, 260.)

 Gustaf Adolfs hjältedöd.

 

1. Gustaf Adolf, med draget svärd, och ledsagad allenast af tvänne följeslagare, af hvilka den ene i detsamma faller från hästen, försvarar sig mot en talrik trupp kejserliga kyrassierer. Kopparstick 110 x 150. Ur Th. Eur. II.

G.II A. A.1792. Gustav Adolph Koenig von Schweden in der Schlacht bei Lützen am 6-ten November 1632 nach dem Original Gemählde der Herzoglichen Braunschweigischen Gallerie zu Salzthalum Sr Koeniglichen Majestæt Gustav Adolph II(!) Koenig in Schweden der Gothen und Wenden - - in tiefster Ehrfurcht gewidmet von C. Schroeder. Gustaf Adolf, med draget svärd och bart hufvud, midt i stridsvimlet. En harneskklädd ryttare med sluten hjälm aflossar en pistol mot hans rygg. Närmast i förgrunden två fallna soldater.

G.II A. C.30

Aquatinta-gravyr 505 x 750. Gemahlt von M: de Jong 1636. Gestochen von C. Schroeder 1801.

 /Sid. 67/

 

3. Todt des Königs von Schweden be˙ Lüzen. 1632. Gustaf Adolf, i en grupp af kämpande ryttare, träffas af ett pistolskott i ryggen.

G.II A. A.180

Kopparstick 300 x 364 med hänvisning till p. 192 i ett illustreradt arbete - *näml. F.C. Khevenhüller, Annales Ferdinandei, T.12. 1726 (Hist. Ty. Allm.).

 *Motiv som 3. Helt utan text (beskuren). Kpst. 12 x 18 cm.

G.II A. A.1814. Konung Gustaf II Adolph på Slagfältet vid Lützen den 6 Nov. 1632. Sörjande krigare upplyfta det kungliga liket, som de igenkänt vid skenet af en fackla.

G.II A. C.31

Folio. Stentryck. Comp. & lith. af H. Hamilton. Tr. hos Gjöthström & Magnusson.

 5. Slaget vid Lützen den 6. November 1632. Gustaf Adolf, dödligt sårad i strid mot Pappenheims kyrassierer, neddignar från sin häst, som reser sig på bakbenen. En barhufvad ryttare (hertigen af Sachsen Lauenburg) söker understödja den fallande, hvilken äfven pagen Leubelfing vill bispringa.

G.II A. C.32-33

Stor folio. C. Wahlbom pinx. Lith. och tr. hos A.J. Salmson, Stockholm (1860). Litografien är signerad M.A. Janke. Originaltaflan på Nationalmuseum.

 

Annan litografi i mindre folio, med titel: Konung Gustaf II Adolfs död i slaget vid Lützen. Utförd på Gen.Stab. Lit. Anst. [Sign.:] H. Neuhaus lith.

G.II A. C.34

Oljetryck 355 x 485, utfördt i Wien. Premieplansch 1871 till Svenska Familj-journalen.

G.II A. B.1166. La Bataille de Lutzen le 6 Novembre 1632. - - [citat ur Schillers historia.] - - Dédié ā Sa Majesté Charles Jean Roi de Sučde et de Norvčge &.&.&. avec les sentiments du respect le plus profond par Joseph Loehle Directeur de l`institut lithographique - - ā Munich. Pappenheim, i hjälm och helt harnesk, på en stegande häst, såras dödligt af ett från en skyttegraf aflossadt skott, under det han i spetsen för sina ryttare angriper svenskt infanteri. I förgrunden ses, bland en hög af döda, Gustaf Adolfs liflösa kropp, öfver hvilken pagen Leubelfing fallit.

St.f. 4.

Litografi i stor folio. Peint par F. Dietz. Imprimé sons la direction de J. Loehle. Dessiné par G. Bodmer. (1835.)

 /Sid. 68/

 

7. Gustaf Adolf, neddignad bland döda och döende, försvaras af sin återstående omgifning mot de från venster framstormande kejserliga kyrassiererna. Till höger om Gustaf Adolf flyr på en svart häst en harneskklädd ryttare med en afskjuten pistol i handen. Trägravyr i stor folio. Gezeichnet von J.J. Kirchhoff. Druck der Xylographischen Anstalt von Eduard Kreitzschmar in Leipzig. - -

St.f. 58. Vereins-blatt für 1836-37. Oberst Stahlhansch entreisst in der Schlacht von Lützen die Leiche des Königs Gustav Adolph den Kaiserlichen. Das Gemälde befindet sich in der Königlichen Sammlung zu Hannover. Stålhandske har sprungit från hästen och lyfter af hatten inför konungens liflösa kropp, under det hans ryttare drifva undan de kejserliga.

G.II A. C.35

Litografi i stor folio. Gem. v. D. Monten. Lith. v. J. Giere. -

 

- Samma bild återgifven i stålgravyr 175 x 225 af L. Daut i Nürnberg, under titel: Schlacht bei Lützen, den 6. November 1632. Oberst Stahlhansch entreisst die Leiche - - den Kaiserlichen.

G.II A. A.182*Gustaf II Adolfs död. Div. framställningar o. tekniker.

G.II A. A.183 - 195*Invictus moritur Gust.Adolph9 Svec: R: Kpst. 6,3 x 6,3 cm.

 

I: Schmidt, Georg Andreas, Sculptura historiarum, 1697, p. 227.

125 A 1 c FOL RAR*Slaget wid Lützen, eller Swenske Konungen Gustaf II Adolfs död. Träsn. Lundström 1838.

Kistebrev*Gustaf II Adolfs död i slaget vid Lützen.

G.II A. A.206

Relief i elfenben. Nürnbergarbete från 1600 talets midt. Originalet eges af Frih. B. Taube. Ljustryck af J. Jæger. Stockholm. 11 x 20,5 cm.

 Samtidens känslor vid Gustaf Adolfs bortgång.

 

1. Gustaf Adolf ligger död, med regalier, svärd och bibel bredvid sig, på en med flera inskrifter försedd paradsäng, under en baldakin, hvars förhängen dragas undan af två änglar. Öfverst på baldakinen läsas orden Veni, Vidi, Vici. Under paradsängen på ett utspändt draperi: svenska vapnet samt pelikanen och fogel Fenix i 3 ovala medaljonger, mellan hvilka en latinsk dikt In Regem non mortuum. Kopparstick 282 x 331.

G.II A. A.196/1

Nytryck av ovanst.

G.II A. A.196/2*G.A. ligger död på en bädd; vid huvudgärd o fötter änglar m. timglas m.m. [Under bilden:] "Gustavus Adolphus D.G. Rex."...

G.II A. A.197

[Ovan bilden:] Bey gehaltenem Königl. Schwed. Ehrengedächtnus zu Franckfurt am Mayn den 23 Juni im Jahr 1633. - [Sign:] I: Hulsman inv. FS [=Sebastian Furck] fec. et. exc. - Under bilden 3 sp. lat. o. ty. verser. Kpst. 22,3 x 32,9 cm.

 2. Kopparstick 125 x 264: Gustavus triumphans. Typus aurei numismatis Sigerodiani. Två afbildningar i rund medaljform: på den ena, som motsvarar åtsidan, åker Gustaf Adolf, bekransad af religionens och rättvisans genier, i en med tvänne örnar (Polen och Österrike) förspänd triumfvagn, under hvars hjul vantrons vidunder krossas. Frånsidan framställer honom utsträckt på paradsäng, medan två änglar föra hans själ till himlen och fienden på afstånd flyr för hans ännu i döden segrande vapen. Under kopparsticket i boktryck: Triumphi Gustaviani typo cupreo delineati explicatio. hvarefter följer på 2 spalter en 8-radig strof på latin, franska, tyska, holländska och engelska, samt en latinsk dedikation till hertig Bernhard af Sachsen Weimar. - Anno: GVstaVVs Is geVeLt, Maer SVeDen staet In't VeLt.

G.II A. A.198

Patentfolio. Ifrågavarande s.k. Sigerodianska guldmedalj har aldrig blifvit präglad, men har måhända tjenat till förebild för Seb. Datlers stora minnespenning 1634 öfver Gustaf Adolfs apoteos.

 *Samma grav. men utan verserna i J. Narssius, Gustavus saucius, ed. 2:a, Francof. ad Moenum 1633.

F1700-2244*Samma som föreg. men storl. 34,8 x 14 cm. Medaljerna i mindre format, därunder Gustaf Adolf på lit de parade i en kyrka och bredvid båren ett skelett med palmkvistar och en Fama. Över medaljerna på ett å två pyramider hängande skynke: "Justa Gustaviana. Das ist christliche Klag- und Ehrenpredigt... gehalten durch Jacobum Fabricium ... Alten Stettin Be˙ Davidt Rehten. Pet: Rollas fecit".

G.II A. A.199

Hämtad ur Jacob Fabricius likabenämnda skrift, som också finns i ett bättre ex. i boksamlingen.

F1700-Br15683. Öfverskr. i boktr.: Lob-vnd klagspruch, der Augspurgischen Confession, Vber die Ritterlichen Heldenthaten, vnd hochseeligsten Ableiben - - Gustavi Adolphi Magni, - - Höchstseeligster Gedächtnuss, auff dessen hochlöblichsten Nahmen gerichtet. Kopparstick 144 x 250: Gustaf Adolf ligger död utsträckt på marken under ett träd. Bredvid står en kvinna i sorgdok, med sammanknäppta händer (den Augsburgska bekännelsen). I bakgrunden slaget vid Lützen, Därunder i boktryck på 3 spalter: 2 tyska dikter Lobspruch och Klagspruch samt på 4 spalter en efterskrift af Author. Patentfolio.

G.II A. A.200*Trawrige Klag, Uber dess Schweeden König Todt, von seinen Assistenten. Kpst. 8,5 x 14 cm. - Tit. typtr. över bild; under 2 sp. verser i typtr.

G.II A. A.2014. Öfverskr. i boktr.: Der Schwede lebet noch. Kopparstick 147 x 245: Ur hafvet, där papismens hydra simmar, uppskjuta tre krönta klippor. På den mellersta står Gustaf Adolf, med fältherrestaf och lagerviradt svärd, bekransad af två änglar; de båda andra klipporna bära Sveriges och Kur-Sachsens upprättstående vapensköldar. I fjärran synes en strand med två krigshärar, den ena flyende för den andra. Därunder i boktryck 2 spalter rim i parallela afdelningar Trawer Posten. och Frewden Post. Den sistnämnda afdelningen slutar med följande ord, lagda i munnen på Die Fraw Uranose, die Himmels Bürgerin:

G.II A. A.202

Der Schwede lebet noch,                 vnd wird auch ewig leben,

 

Wenn Christus wird das Reich       dem Vater übergeben,

 

Wird ruffen alle Welt:                      Da liget Babels Joch

 

Im tieffen Hellen Pful.                    Der Schwede lebet noch. -

 

             Gedruckt im Jahr 1633. Patentfolio.

 5. Widerleg vnd Vndergan (sic!) der von den Lutterischen aufgerichte Ehrensawel der Augspurgischen Confession. - - Gustaf Adolf med afbrutet svärd och ett släckt ljus i händerna ligger fallen bredvid en grundval, från hvilken Augsburgska konfessionens ljusastake blifvit nedstörtad. Representanter för reformationen stå bredvid i stor bestörtning. Tomrummen på taflan upptagas af inskrifter, i hvilka Gustaf Adolf och protestanterna förhånas. Kopparstick 145 x 205.

G.II A. A.203/Sid. 70/

 

Sammanfattning af alla Gustaf Adolfs tyska segervinningar. [Fortsättning]

 

1. Kopparstick 350 x 380: Gustaf Adolf till midjan med fältherrestaf och uppslagen bok samt frihetshatten vid sidan, uti en oval ring. Inskriften kring hufvudet slutar: Victor obiit. 1632. Bilden omgifves i flera hvarf af en sferisk slinga fullsatt med små afbildningar af tyska städer i fortlöpande nummerföljd, från Stralsund 1. till Siegburg 151. I de 4 hörnen något större aflånga taflor med afbildningar af städerna Ulm, Strassburg, Nürnberg och Frankfurt a/M. Till kopparsticket är fogadt ett folioblad i boktryck med kronologisk beskrifning på 4 spalter, under titel: Abbildung vnd Verzeichnuss aller deren vornehmen Stätte - - so die Königliche Majest. zu Schweden - - biss auff Jhrer Königlichen Majestät Höchstseeligen Ableiben - - eingenommen.

G.II A. C.362. Tafla, afdelad i små numrerade fält, framställande 196 namngifna städer (Stralsund - Schlettstadt), hvarefter följa 8 tomma fält. I öfre hörnet t.v. Gustaf Adolfs medaljongbild inom en lagerkrans. Öfverst å taflan finnes plats för en inskrift, hvilken måhända blifvit utslipad på plåten. Kopparstick 270 x 377.

G.II A. B.117Gustaf Adolfs likfärd.

 

Gustaf II Adolfs liktåg från Lützen. Af Professor Werner Schuch. Öfver en ödslig ljunghed framskrider ett sorgklädt tåg af ryttare och fotfolk, förande konungens stoft, doldt under en svart baldakin. Folio. Träsnitt af M. Weber. Bihang till Svenska Tidningar N:o 51. 1880.

G.II A. C.37Gustaf II Adolfs lik föres ombord i Wolgast. Efter en tafla af C.G. Hellqvist.

G.II A. C.39

Gratis konstbilaga till Allers Familj-Journal nr 51, 1906. - Reproduktion, bildyta 37 x 50 cm på ark 50 x 62 cm. - Gåva från Allers 1982.

 Maria Eleonora begråter Gustaf Adolf.

 

Maria Eleonora vid Gustaf II Adolfs lik. Drottningen, upplöst i smärta, har kastat sig öfver liket, som ligger i en öppen kista på en katafalk. Vid sidan stå Axel Oxenstierna och ett fruntimmer, som håller drottningens hand. - Folio. Litografi. C. Wahlbom pinx. Strömer lith. Ur Svenskt Album, A.J. Salmson, 1852.

G.II A. B.118*"The fyra Swea Rikes Ständer, såsom the woro klädde åhr 1632". - Kpst. 147 x 184 mm. Ur Magasin för Konst, Nyheter och Mode, 6(1829), pl. 6.

G.II A. A.209Tillbaka till Snoilsky  


Uppdaterad 2004-04-16
Sidredaktör Göran Bäärnhielm