Tillbaka till Snoilsky  


Carl X Gustaf.

Illustrerade arbeten öfver Carl Gustafs historia.

1. [Samuelis Liberi Baronis de Pufendorf De Rebus a Carolo Gustavo Sveciæ Rege gestis commentariorum libri septem elegantissimis tabulis æneis exornati cum triplici indice. Norimbergæ Sumptibus Christophori Riegelii. Literis Knorzianis. Anno M. DC. XCVI. - Folio.]

Ny latinsk upplaga 1729. Franska och tyska öfversättningar utkommo 1697. Kopparsticken äro utförda efter ritningar af Erik Dahlberg. De flesta skola närmare beskrifvas i det följande.

 2.[Batailles de Charles X Gustave Roi De Suede Gravées d'aprčs les desseins du Comte de Dahlberg et les tableaux de Lembke et publiées par ordre de Sa Majesté le Roi Regnant par A.F. Skjöldebrand. A Stockholm 1806. Folio. - Titel och 12 planscher, grav. i aqua-tinta.]

C.X G. B.121 - Bl. 1 saknas. Fullst. ex. i boksaml. 1700-1829 61 E Fol.1654.

 

Carl Gustafs kröning.

Actus coronationis - - Caroli Gustavi Suecorum, Gothorum, Wandalorumque Regis. die 6 Iunij, Anno Christiano 1654 in Templo Chatedrali Upsaliensi celebrati genuina repræsentatio - - Kröningsceremonien. [Sign.] Willem Swidde. Sculp: Holmiæ Ao 1688.

Kopparstick 292 x 364. Ur Pufendorf.

C.X G. B.1

 /Sid. 121/

 

Carl Gustafs förmälning.1)

Serenissimus ac Potentissimus Princeps ac Dominus. D. Carolus Gustavus, - - [stora titeln] - - ut et Serenissima ac Potentissima Princeps ac Domina, D. Hedvig Eleonora, - - [stora titeln] - -. Konungen och drottningen sammanvigas af ärkebiskop Lenæus, som läser formuläret ur en bok vid skenet af en fackla, hållen af en bredvid stående page. Till höger och venster grupper af uppvaktande och åskådare. Bakom högra gruppen, som till största delen utgöres af fruntimmer, synes en stor baldakin med fjäderbuskar i hörnen och nedhängande draperier, - nästan liknande en säng. Ofvanför denna nedsväfvar en skara änglar med två sköldar eller kuddar. - Kopparstick 346 x 453. - Cf. Sv. folket gn tiderna V, 270.

*1) Obs. förest. ej förmälningen utan "sängledningen" i Rikssalen på Stockholms slott. Är en något förändrad kopia av en målning av J. Ovens, som nu finnes på Nat. Mus. (Reprod. i M. Schmidt, J. Ovens. 1922. Abb. 10.) - Enl. uppgift i handl. inköpt på auktion i Holland av Louis Wrede och skänkt till KB 8/3 1866. - Enligt Nagler av Cornelis de Visscher (nr 136). K.B:s ex. saknar denna konstnärs signatur.

C.X G. B.2.

 *"Wie den 8 October Anno 1654. die Königliche Braut von Carlsberg nach Stockholm, durch ihr May: den König selbst... ist eingehohlet worden". Festtåg. Radering. 33,5 x 26 cm.

C.X G. B.120

 Hedvig Eleonoras kröning.

1. Clementissimus ac Potentissimus Princeps ac Dominus, Dn. Carolus Gustavus, - - [stora titeln] - - ut et Clementissima ac Potentissima Princeps ac Domina, Dn. Hedvig Eleonora, - - [stora titeln] - - Georgius OvenI sic ipsum Coronationis actum præsens adumbravit. Corn: de Visscher Fecit aqua forti. Krönings-ceremonien, som förrättas vid fackelsken. Till venster om hufvudgruppen sitter konungen under en baldakin. I förgrunden på samma sida, står en stor vindhund. - Kopparstick 455 x 692.

C.X G. C.1.

 

- Samma blad finnes äfven i en senare état: konungens hufvud är omgraveradt, hvarvid porträttlikheten förlorat. Clementissimus och Clementissima i konungaparets titlar äro rättade till Serenissimus och Serenissima, jämte ett par andra ändringar.

C.X G. C.2

 2. Solennis Coronatio Serenissimæ Principis ac Dominæ Dnæ: Hedwigis Eleonoræ Holmiæ d. 25. Octob. 1654. in Templo S:ti Nicolai peractæ. - - Kröningsceremonien. [Sign.] E.I.D.B. Delin. Kopparstick 298 x 380. Ur Pufendorf.

C.X G. B.3-4

 /Sid. 122/

 

1655.

 

En polsk här dagtingar vid Oustzie.

Repræsentatio Difficiliarum Viarum circa Oppidum Ousztie et quomodo D: Marschallus Comes Wittembergius, postquam Nobilitatem vulgō Pospolita Rusziene et Exercitum Majoris Poloniæ, sub Posnaniensi et Calisiensi Palatinis, Opalinskio scil: et Grudzienskio, in deditionem acceperat, fluvium Notetz traiecit. d: 15 Iul: Anno 1655. - - Svenska och polska härarne, mellan hvilka endast en smal väg leder genom ett träsk. [Sign.] Richer sculp. Kopparstick 285 x 345. Ur Pufendorf.

C.X G. B.5

 Danzig blokeras.

Tabula Geographica exhibens districtum inter Weichselmundam et promontorium Reesehķest, vna cum delineatione - - Classis Suedicæ, qua - - portus Dantiscanus - - cingebatur. Ao 1655. Plan i fogelperspektiv af redden och kusterna utanför Danzig, blokeradt af den svenska flottan under befäl af Carl Gustaf Wrangel. [Sign.] F D Lapointe sculp. Kopparstick 277 x 345. Ur Pufendorf.

C.X G. B.6

 Carl Gustaf vid Colo.

Situs Oppidi Colo in Polonia maiori, vbi Seren. Rex Sueciæ audito Regis Poloniæ cum copiosissimo exercitu aduentu, flunium Wartam trajecit, aciemq. instruxit ad d. 17. Aug. A. 1655. Svenska lägret vid Colo. [Sign.] Noel Cochin f. Därunder på samma blad: S:æ Ræ Mti: Sueciæ, Ablegatus Polonicus Prziemsky, Regis sui mandata exponit in Castris ad Oppidum Colo d. 16. Aug: A: 1655. Carl Gustaf, stående vid ett bord i sitt öppna tält, emottager den polska beskickningen. [Sign.] I. Le Potre. sculp. Kopparstick 298 x 377. Ur Pufendorf.

C.X G. B.7

 /Sid. 123/

 

Warschau intages.

Urbs Warsavia Sedes Regum Poloniæ ordinaria eo statu repræsentata quo ā S.R.M. Sueciæ d. 30. Aug. Ano 1655. occupabatur. Plan af Warschau. I förgrunden öfverlämnas stadens nycklar till Carl Gustaf. Kopparstick 256 x 320. Ur Pufendorf.

C.X G. B.8

 Polackarne drifna på flykten vid Czarnova.

Delineatio Camporum et Silvarum propč oppidum Czarnova, inter Opoxno et Przedbors vbi - - post leves aliquot Velitationes Poloni subitō terga verterunt relictis in Suecorum prædam 4000. jmpedimentorum plaustris. 6. Septemb. Ao 1655. Polackarne fly in i skogarne. I förgrunden svenska hären uppstäld i slagordning. T.v. Czarnova; t.h. en brinnande by. [Sign.] Cochin sculpsit. Kopparstick 294 x 376. Ur Pufendorf.

C.X G. B.9

 

 Gustaf Otto Stenbocks seger vid Bug.

Vera Delineatio Castrorum Suecicorum prope Nowodwor ubi Dn: Campi Marschallus Comes Gustavus Otto Stenbock cum Octo peditum ac duo Equitum Legionibus Fluvium Bugk transiit et 16000 Massovorum quibus Castellanus Plocki præerat fudit fugauitq: die 20. Septemb: 1655. Svenska lägret vid Bug-floden i förgrunden. På andra sidan floden sammandrabbningen och de fiendtliga ryttarskarornas flykt. Kopparstick 295 x 373. Ur Pufendorf.

C.X G. B.10

 Polackarne slagna vid Tarnowa.

Conflictus apud Tarnovam et Wounicium Ubi Rex Carolus Gustavus cum parte sui equitatus Conietzpolscium Polonicum strategum, qui cum aliquot milibus Quartianorum, walackorum et Dovarzorum Cracoviæ Succursum ibat, invadebat ac in fugam coniiciebat, - - Die 23 Septemb: 1655 - - Dalb: delin: I förgrunden fäktning mellan polska lansryttare och svenskt kavalleri. I bakgrunden striden och polackarnes flykt genom ett kuperadt och skogigt landskap. [Sign.] W. Swidde fecit Ao 1688. Kopparstick 293 x 373. Ur Pufendorf.

C.X G. B.11

 /Sid. 124/

 

Krakau intages.

Cracovia Sedes Regia obsessa et ā Serenissimo Sveo-Gothorum Rege Carolo Gvstavo diditone(!) capta d: 8 Octob: Anno 1655. Staden i hela dess utsträckning, öfver hvilken bomber nedfalla från svenskarnes batterier. I förgrunden svenska lägret. [Sign.] E.I. Dahlbergh ad viv: delin. - W. Swidde Sculp. Kopparstick i 2 blad, tills. 300 x 562. Ur Pufendorf.

C.X G. B.12

 *Cracovia Sedes Regia ... deditione capta d. 8. Octob. 1655. Kpst. 26 x 32,5 cm.

C.X G. B.13

 

 

 

Polska trupper svärja Carl Gustaf trohets-ed.

Repræsentatio actus quo Polonicus Strategus Princeps Coniespolscius post quam Ræ Maiis Sueciæ Carolo Gustavo se dedidisset - - una cum - - toto exercitu - - Iuramentum Fidelitalis Eidem præstitit. die 16 Octob: A 1655 - - Polska fältherren och hans på ett fält framför Krakau uppstälda här svärja hyllnings-ed, hvilken å Carl Gustafs vägnar emottages af Arvid Wittenberg. Nedanför på samma blad: vera Repræsentatio actus qvo Polonicus Strategus Potozki et Coronæ Signifer Coronce Coronie - - Reg. Sueciæ Carolo Gustavo - - d. 3 Novemb. 1655 non procul Sandomiria in aperto campo Iuramentum Fidelitatis dixerunt - - De polska fältherrarne med ett talrikt följe svärja trohets-ed inför General Douglas, såsom Carl Gustafs representant. [Sign.] W: Swidde Sculp. Holmiæ 1689. Kopparstick 300 x 380. Ur Pufendorf.

C.X G. B.14

 *Polska trupper svära Karl X Gustav trohetsed vid Sandomierz den 3 nov. 1655. - Oljemålning på duk av Johan Filip Lemke (1631-1711) efter Dahlbergs teckning. På Drottningholm. - Reprod. Semmy Nyströms litogr. anst. Sthlm. 20 x 30 cm.

C.X G. A.56Thorn intages.

Thorunium Primaria Prussiæ Regal. Urbis d. 26. Nov. An. 1655. deditione Capta; - - E.I. Dahlberg del. Staden, från hvars vallar kanonerna lossas, under det svenska hären intågar. I förgrunden öfverlämnas stadsnycklarne till Carl Gustaf. Kopparstick 300 x 380. Ur Pufendorf.

C.X G. B.15

 

 

 

/Sid. 125/

 

Svenskarnes angrepp på Czenstochova.

Das Veste Closter Czenstochav Mit dem wunderthätigen Bildnisse U: L. Frauen. Det befästa klostret på en höjd, beskjutet af svenskarne. I öfre hörnet t.h. på ett draperi: den undergörande Madonnan, med Jesus-barnet på armen. Till höger och venster om bilden en spalt beskrifvande text. [Sign.] G. Bodenehr fec. et exc. A.V.

Kopparstick 169 x 272. Grav. i Augsburg. Kopieradt efter ett kopparstick i skriften: Obsidio clari montis Czenstochoviensis - - Authore Stanislao A Kobierzycko. Danzig 1659. Kv. - Vallfartsorten Czenstochova, berömd genom den enligt legenden af evangel. Lukas målade "svarta madonnan", belägrades förgäfves af svenskarne i slutet af 1655. Att fiendens anslag misslyckades, tillskrefvo polackarne den undergörande Mariebilden. Flera skrifter utkommo i anledning häraf.

C.X G. A.1

 

Var.: Georg Chr. Kilian. exc. A.V.

C.X G. A.21656.

 

Svarta madonnan Czenstochova

Överst på bilden svävar två änglar, vilka håller en kartusch med orden: Jubilensz 550cio Lecia sprowadzenia obrazn N.P. marji na jasnez gore. I bildens centrum har den Svarta madonnan med Jesusbarnet placerats. Runt dem, i en halvcirkel, finns sex mindre bilder och under dem en större vy. Dessa sju bilder berättar hur svenskarnas belägring av Czenstochova, 1655, misslyckades. Polakerna ansåg att detta var den undergörande madonnans förtjänst. Litografi med guldinlägg. 48x64 cm.

C.X G C.21Politiska reflexioner öfver Carl Gustafs polska krig.

1. Kopparstick 207 x 276: Två stora örnar (Sverige och Polen) inbegripna i en vild strid med hvarandra. Österrikaren, kosacken, moskoviten och tartaren, med spjut eller klubba i händerna, försöka att blanda sig i leken. De Meester van`t spel (Carl Gustaf) betraktar scenen genom en kikare, vid sidan af holländaren, som med möda håller sitt lejon tillbaka. I bakgrunden sitter innanför ett högt skrank en samling af Europas monarker samt andra politiska personligheter: Protektorn, Christina, Turenne m. fl. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck under titel: Het Schou-Tonneel van't seer grouwelijck en wonderlijck Adelaars Gevecht. hvarefter följa 4 spalter rim, i hvilka de uppträdande och åskådarne yttra sina meningar, hvar och en på sitt eget tungomål.

C.X G. B.16

 

Af boktrycket finnas två varianter. - Man har gissat att den polska örnens motståndare skulle föreställa Brandenburg; men ett ställe i texten angifver bestämdt Sverige.

C.X G. B.17

 

 

 

/Sid. 126/

 

2. Fass nun ein tapfer Herz du Löu von mitternacht, Dann nun wird Feind auf Feind dier auf den hals gebracht.

                                              Antwort

Je mehr man feinde hat, je mehr man Ehr erwirbt.

Der stirbt nicht sonder Ruhm, der sowie Simson stirbt.

På sluttningen af en brant kulle kämpa det svenska lejonet och den polska örnen. Rundtomkring synas representanter för de europeiska makterna, hvaribland flera göra min af att blanda sig i striden. Till venster om kullen är en träställning, där jesuiter gladt spela upp till den väntade krigsleken, men en ängel drager undan bockarne, på hvilka ställningen hvilar. Kopparstick 115 x 188.

C.X G. A.3

 Turkisk ambassad till Carl Gustaf.

Rex Sueciæ Missum ab Imperatore Turcico Legatum Mustapha Hanassa Aga. Audit Soldoviæ An. 1656. Sittande uti en präktig tronsal emottager Carl Gustaf sultanens utskickade, hvilka buga sig ända till jorden. Audiensen bevistas af en stor mängd dignitärer och officerare, bland hvilka en med kryckor och på träben. Kopparstick 255 x 313. Ur Pufendorf.

C.X G. B.18

 *Belägringen av Grodno

Obsidio civitatis et Arcis Gravdensis die 4 Januarij Ao 1656. - W. Swidde sculp: Holmiæ 1694. - Kpst. 12,5 x 30,5 cm. - Ur Pufendorf.

C.X G. A.4.

 Slaget vid Golumbo.

Pvgna prope pagum Golumbo 1 Ŋ milliari ab Oppido Casimirs, ubi Ser: Rex Sueciæ, 85 Cohortes Polonicas, č duodecim millibus Quartianorum, et Dowarzarum, sub ductu Generalis Czarnetzkij constantes, fudit d: 8 Febr: 1656. Svec: tessera erat Devs Nobiscvm - - Svenskarne drifva på flykten den polska ryttarhären, som i full upplösning hastar emot den frusna Weichselfloden. I förgrunden en mindre kavallerifäktning. [Sign.] Noel Cochin sculp. Kopparstick 295 x 375. Ur Pufendorf.

C.X G. B.19

 *Slaget vid Golombo den 8 febr. 1656. - Reprod. efter målning av Lemke på Drottningholm.

C.X G. A.5/Sid. 127/

 

Kronprinsen Carls födelse firad af svenske Ministern i London.

Natalitia Serenissimi ac Celsissimi Principis Caroli Regnorum Sveciæ primi Hæredis, Deo propitio - - Svecorum etc: Regi in Polonia Lithuania et Borussia victricia arma circumferenti die 24 Novemb: 1655. Stockholmiæ Nati, insigni et persolenni festivitate, accensis undiquaq3 innummeris - - candelis, nec non scintillantibus circum summitates Domus diversi coloribus Lampadibus, - - ut et splendidissimo Convivio instructo cum Tubicinum clangore, præsentibus - - diversarum Nationum Legatis - - una cum pluribus Angliæ Proceribus - - Regiæ Majestatis in Anglia Legatus - - Excell: Dnus Christiernus Bonde L: Baro de Lahela - - Lætitiæ publicæ testandæ ergo commemorari ac celebrare voluit. Londini die 20 February Anno 1656. O.P. Cængssings Delin: R. Gaywood fecit Londini 1656. [skrifvet på ett utrulladt band.] Därunder afbildning af svenska ministerhotellet, praktfullt illumineradt med transparenter i första och andra våningarnes alla fönster. Takets balustrad omgifves af marschaller. På högra gafveln en stor lysande krona. På husets balkong spelar en musikkorps. Två hellebardierer posta vid ingången. - Kopparstick 595 x 480. Plåten förvaras å det friherrliga Wrangelska fideikommisset Säby i Södermanland.

C.X G. C.3

 Marienburg intages.

Delineatio Geometrica Arcis et Ciuitatis Marienbvrgensis in Borussia obsessæ 7. februar: et captæ 28, eiusd: ab Exercitu Suecico sub ductu Illustriss: et Exellent: Dn. Gustaui Ottonis Steenbock - - Anno 1656.

Plan i fogelperspektiv af den vid Nogat belägna staden och borgen, som beskjutas från svenska batterier. [Sign.] F. de Lapointe sc. - Kopparstick 255 x 320. Ur Pufendorf.

C.X G. B.20

 *Slaget vid Wlostowicz?

Brevissima Delineatio acerrimi illius Conflictus, quem Sueci superiores dies 18. Febr. Ao. 1656 prope Wlostowizium ad Casimiriam, cum Polonis Duce Czernictio Commiserunt. Kurtze Vorstellung des scharpffen Gefechts, so sich zwischen den obligenden Königl. Schwedischen, und Königl. Pohlnischen Völchern unter Conduicte dess Herrn Castellan Gernetzky im Jahr 1656 dens 18. Febr. an der Weixel zwischen Casimirs und Lublin veranlasst. - Engraved map (310 x 262 mm). Matted. - Plan of the battlefield, between Lublin and the Vistula, where Swedish troops won a victory over the Polish general Stephen Czarniecki during the Swedish Polish War, 1655-1660.

C.X G. B.119

 Carl Gustaf vid Sandomir.

1. Abbildung des Schwedischen vnd Pollischen(!) Feldläger, am Weixel, San vnd Nigerflus, da die Schwedische noch vbrige Völcker Eingeschlossen gehalten worden, geschehen im Martio Anno 1656. Plan i fogelperspektiv af Carl Gustafs läger vid Weichsel midt emot Sandomir. Kopparstick 262 x 347. Ur Theatrum Europæum VII.

C.X G. B.21

 2. Gesta ad Sandomiriam d. 24. Marti 1656. quando Ser. Rex Sueciæ structo ponte navali Vistulam traiecit - - aspicientibus Polonicis et Lithuanicis copijs in tres Exercitus divisis. I förgrunden Carl Gustafs läger, hvarifrån batterier beskjuta fienden på motsatta Weichselstranden, där Sandomirs befästa slott springer i luften. [Sign.] E.I.D.B. delin.

Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 253 x 453. Ur Pufendorf (nr. 34).

C.X G. B.22

 /Sid. 128/

3. Conflictus inter Svecos et Lithvanos dimidio ab Urbe Sandomiria milliari. Vbi Ser. Rex Sueciæ Carolus Gustavus - - flumen Sanum transijt, munitaque Lithuanorum Castra ab 8000. militibus sub Duce Sapieha - - expugnauit - - die 25. Martij Anno 1656. Flodöfvergången och striden. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 285 x 570. Ur Pufendorf (nr. 35).

C.X G. B.23

 

Nytryck m. litauisk text 1984.

C.X G. C.20Slaget vid Gnesen.

Prælium ad Gnesnam In quo Ser. Princeps Dn: Adolphus Ioannes - - et Ex: Dn: Campi Marescallus, Com: Carolus G. Wrangelius, exercitum Maioris Poloniæ - - in fugam conjecčre d: 27 April: A: 1656. Suecorum Tessera erat Adiuua Iesu - - Slaget och polackarnes flykt. - Kopparstick 295 x 370. Ur Pufendorf.

C.X G. B.24

 *Slaget vid Gnesen den 27 april 1656. - Reprod. efter målning av Lemke på Drottningholm.

C.X G. A.6Danzigerhaupt befäst af svenskarne.

Ichnographia Castelli ad Caput Vistulæ vulgo Hoft Schantz tribus Dantisco milliarib. a S.R.M. Sueciæ 19. Maij. An. 1656. extrui cæpti, nec non Castroru. ab. Exell. Dn. Campi Marescallo Com. Steenbokio eodem anno ibi positorum. - - Plan i fogelperspektiv af Danzigerhaupt och dess befästa läger mellan de båda Weichselarmarne. [Sign.] E.D.B. del. - Lapointe sc.

Kopparstick 254 x 315. Ur Pufendorf.

C.X G. B.25

 

 

 

/Sid. 129/

 

Polackarne återtaga Warschau.

Delineatio urbis Varsaviæ, pro-ut illam Serenissimus Poloniæ Rex Iohannes Casimirus, nova obsidione facta, mense Junio, 1656. suæ iterum potestatis fecit. [Samma öfverskrift på tyska.] Plan i fogelperspektiv af Warschau samt Czarneckis och Sapiehas läger på hvar sin sida om Weichsel. Skildt från dem af en annan flodarm ett svenskt läger under Douglas. Kopparstick 241 x 281.

 

 

C.X G. B.26

 Tredagars-slaget vid Warschau.

1. Delineatio Regionis Vbi Wistula, et Bugus confluunt, vt et Castrorum Suedicorum - - usq: ad coniunctionem copiarum S.R.M. Sueciæ et Seren. Electoris Brandenburgici, quæ die 17. Iulij fiebat - - Anno. 1656. Per Ericum I. Dahlberg. L. supr. Castror. Metator. delineatum. Plan i fogelperspektiv af svenska truppernas ställningar före slaget. Kopparstick 277 x 343. Ur Pufendorf.

C.X G. B.27

 2. Prælii ad Warsaviam dies primus - - d. 18 jul. 1656. - - Första dagens strid. Svenskarne uppmarschera mellan Biallalenka-skogen och Weichseln. Under ett stort träd t.v. i förgrunden synas Carl Gustaf och Kurfursten af Brandenburg till häst med ett talrikt följe. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 300 x 570. Ur Pufendorf.

C.X G. B.28

 *S:a motiv. -  Oljemålning på duk av Johan Filip Lemke (1631-1711) efter Dahlbergs teckning. På Drottningholm. Reprod. Semmy Nyströms litogr. anst. Stockholm. 20 x 30 cm.

C.X G. A.57

 3. Prælium ad Warsauiam dies Secundus. 19 Julij. 1656. Andra dagens strid. Svenskarne utföra sin flankrörelse t.v. om Biallalenka-skogen. I förgrunden handgemäng mellan svenskt kavalleri och tartarer, hvilka jagas ned i ett träsk t.h. [Sign.] Erich Jönson Dahlbergh ad Vivum Delineavit. - Willem Swidde. Sculp: Holmiæ 1689. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 297 x 558. Ur Pufendorf.

C.X G. B.29

 *Slaget vid Warschau 1656. Stridens utseende d. 19 juli kl. 4 - 5 e.m. - O. Mankell pinx. & lith. - Färglit. tr. Schlachter & Seedorff. 48,5 x 79 cm.

C.X G. C.4

 4. Prælium ad Warsauiam dies Tertius 20 Julij 1656. Tredje dagens strid och polackarnes nederlag. Carl Gustaf sittande under ett träd t.h., framför hvilket tagna fanor nedläggas. Vid synranden staden Warschau å motsatta Weichselstranden. [Sign.] Dahlbergh ad Vivum Delineavit. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 300 x 550. Ur Pufendorf.

C.X G. B.30

 *D:o. - - - Oljemålning på duk av Johan Filip Lemke (1631-1711) efter Dahlbergs teckning. På Drottningholm. Reprod. Semmy Nyströms litogr. anst. Stockholm. 20 x 30 cm.

C.X G. A.58

 

 

 

/Sid. 130/

 

5. Carl X Gustaf i slaget vid Warschau. Konungen och ryttmästaren Trafvenfelt i handgemäng med några tartarer, hvilka dels stupa, dels fly. - Folio. Litografi af Carl Dahlström. Tr. hos Salmson. Ur Konstnärsgillets Album, utg. af Vilhelm Malm, Häft. 2.

C.X G. B.31

 *Karl X Gustav omringas av tartarerna under slaget vid Warschau den 19 juli 1658. - Reprod. efter Lemkes målning på Drottningholm.

C.X G. A.7*Carl X Gustaf i slaget vid Warschau. - Dahlström - tr. hos Salmson. - Litogr.

C.X G. A.8Carl Gustaf intager Warschau andra gången.

Urbs Warsovia - - eo facie exhibita qua conspiciebatur postquam amisso prælio ā Ser. R. Poloniæ deserta et ā S.R.M. Sueciæ secunda vice occupata fuit d. 22. Iul. An. 1656. Utsigt af Warschau åt flodsidan. I förgrunden, på Weichselns andra strand, ridande och gående personer i polsk dräkt. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 249 x 627. Ur Pufendorf.

C.X G. C.5

 

 

 

*Krusewicz intages

Munita arx Krusewicz ā Suecis capta 12 Aug. 1655 [!].

Kpst. 12,5 x 30,5 cm. - Ur Pufendorf.

C.X G. A.9Ryssarne belägra Riga.

1. Delineatio Regiæ Urbis Rigæ et Obsidionis qua ā Magno Moschorum Czare Alexi Michalowitz a die 22 Augusti vsque ad 5. Octob: 1656, Exercitu 118000. militum arctissimč pressa, - - Plan i fogelperspektiv af den belägrade staden, öfver hvilken ryssarne låta falla ett regn af bomber. Tsaren, omgifven af en talrik svit, sitter till häst på en höjd i förgrunden. [Sign.] Ad. Perelle. sculp.

Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 295 x 547. Ur Pufendorf.

C.X G. B.32

 

 

 

2. Die von den Moscowitern belagerte Stadt Riga. Utsigt af den belägrade staden, som beskjutes från ryssarnes batterier. På Düna-floden i bakgrunden synes en svensk hjälpflotta. - Kopparstick 185 x 295.

C.X G. A.10

 3. Sehet die Stadt Riga. Wie sie von dem mächtigen feinde dem Moskowitter be˙ 6. wochen lange (als vom 23 Aug: bis 5 Oct: 1656) grausamer belägerung Zerschossen aber doch durch Gottes gnad und der belägerten /Sid. 131/ tapfere gegenwehr erhalten, - - Riga med Dünafloden i förgrunden. Ofvanför staden: dess vapen uppburet af 2 lejon, öfver hvilkas hufvuden 2 änglar hålla kransar. Nedanför stadsvapnet flyr den ryska örnen, ströende fjädrar efter sig. Under bilden tre spalter rim:

      Russen Adler, Welche reden,

      Hetzen dich auf die Von Schweden, - -

Kopparstick 170 x 205.

C.X G. A.11

 

 

- Häraf finnes äfven en variant med gravörens signatur: H. v. Winterstein. sculp. jämte smärre olikheter.

C.X G. A.12Slaget vid Philippowa.

Prælium ad Oppidum Philippoua 12 Octob: 1656 quo ā Regæ Mtis Sueciæ exercitu ductore Gustauo Ottone comite Steenbockio campi Mareschallo, cæsa fugataq: sunt Lithuanorum Decem millia sub duce Goncziewski - - Den Lithauiska ryttarehären försöker att uti en stor båge öfverflygla svenskarne, men drifves af dessa på flykten. Kopparstick 289 x 375. Ur Pufendorf.

C.X G. B.33

 *Nytryck m. litauisk text 1984.

C.X G. C.191657.

 

Svenskarne sätta trakten kring Danzig under vatten.

1. Eigentliche Abbildung wie Ao 1657. den 27.Febr. die Schweden den Weixel Damm durchstochen ü. den ganzen Danziger Werder unter Wasser gesetzt; samt umligender gegend. Situationskarta öfver det öfversvämmade landet mellan Dirschau och Danzig. Till höger och venster om kartan en spalt beskrifning. Kopparstick 170 x 385 [af G. Bodenehr?].

C.X G. A.13

 

 

 

2. Aigendliche Delineatio Welcher Gestalt die Schwedische den Weixel Tam dvrchstochen. Vnd den ganzen Dantziger Werder vber Schwimbt samt der ganzen Sitvation mid vmbligenden Örter. Situationskarta som 1. Under bilden uttydning af tecken. Kopparstick 200 x 315.

C.X G. A.14/Sid. 132/

 

Svenskar och Siebenbürgare vid Sacrozin.

Prospectus oppidi Sacrozin ubi Exercitus Svedicus sub ductu - - Comitis Steenbockij, Ungarorum sub Celsiss: Transiluaniæ Principe Ragotzio, - - Vistulam ponte navali transiebant d: 3. 4. 5. et 6. Martij 1657. E. Dahlbergh delineavit. Svenskarne och deras allierade öfvergå Weichseln. På motsatta stranden staden Sacrozin. [Sign.] I. Perelle sculp. Kopparstick 288 x 375. Ur Pufendorf.

C.X G. B.34

 *Ljustr. efter Dahlbergs orig. ritning i KrA. 1905. Ur: Munthers Sv. fortif. hist. 2.

C.X G. B.35

 Piotrikow intages.

Urbs Piotricovia a S.R.M. Sveciæ post duarum horarum obsidium occupata d. 23 Martij A. 1657. Afbildning af staden, från hvars vallar kanoner aflossas. På samma blad: Arx Ianowicz ā Suecis occupata et præsidio munita d. 7. febr. A. 1656. Borgen på en hög kulle. Kopparstick 284 x 342. Ur Pufendorf.

C.X G. B.36

 

 

 

Svenskarne vid Briestzie och Pinschow.

Urbs Briestzie in Cuiauia aduentu Copiarum S.R.M. Sveciæ, ab obsidio Polonico liberata. d. 14. Martij. Anno. 1657. Utsigt af staden. I förgrunden anrycker den svenska hären. På samma blad: Oppidum et Castrum Pinschou ā S.R.M. Sveciæ occupatum. d. 30. Martij Anno. 1657. Utsigt af staden och borgen. Kopparstick 285 x 343. Ur Pufendorf.

C.X G. B.37

 

 

 

Carl Gustaf och Rakoczy.

1. Tabula in qua ostenditur quomodo Ser. Rex Sueciæ Celsiss. Transiluaniæ Principem Prope Pagum Moidlbositze solenniter exceperit d. 1 April. 1657. Konungen emottager i dörren till sitt emellan några kala träd uppslagna tält Fursten af Siebenbürgen, som djupt bugande kysser hans hand. Utanför tältet en talrik samling svenskar och siebenbürgare. [Sign.] Erich Iönson Dahlberg l. Supr. Castror. metat ad viu: delineauit. I. le Pautre Sculp. Kopparstick 295 x 381. Ur Pufendorf.

C.X G. B.38

 /Sid. 133/

 

2. Repræsentatio Solennis Pompæ, qua Ser. ac Potentiss. Sueciæ Rex ā Celsiss. Transilvaniæ Principe Dn. Georgio Rakozio prope arcem Schmieloua excipiebatur d. 7. April. 1657. - - Dahlberg ad viv. delin. Carl Gustaf och Rakoczy, båda till häst framför hvar sin svit, hälsa hvarandra. I bakgrunden på båda sidor Rakoczys uppstälda krigsmakt. Kopparstick 299 x 384. - Ur Pufendorf.

C.X G. B.39

 Svenskarne och deras allierade öfvergå Weichseln vid Sawigost.

Prospectus Oppidi Savichost. In cuius Vicinia Serenis: Sueciæ Rex - - Vistulam Ponte Navali transmisit d. 8.9.10.11. et 12 Aprilis 1657. E.I. Dahlbergh. Supr: Castr: metat: delin. Flodöfvergången. På en ö i Weichseln ruinerna af ett stort nedbrändt slott. [Sign.] N. Perelle f. - Kopparstick 294 x 381. Ur Pufendorf.

C.X G. B.40

 Brest Litowski intages.

Vrbs et Castellum Brestzie Litewski ā S.R.M. Sueciæ die. 11. Maij 1657. obsessum, die vero. 13. ejusdem mensis deditione Occupatum. - - Per. E.I. Dahlbergh. Utsigt af staden, som beskjutes af svenska batterier. Under några träd i förgrunden t.h. stå Carl Gustaf och Rakoczy i en grupp af officerare. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 260 x 473. Ur Pufendorf.

C.X G. B.41

 

 

 

Svenskarne vid Poltowsko (Pultusk) och Bromberg.

Situs Oppidi et Arcis Poltowsko In Cuius Vicinia Exercitus Suedicus ductu - - Com. Gustaui Ott. Steenbockij - - flumen Narew traiecit. d. 27. Maij 1657. E.I.D.B. Del. Staden och slottet. I förgrunden svenska lägret.På samma blad: Situs Oppidi Brombergæ, vbi S.R.M. Sveciæ decreta in Daniam expeditione Copias Suas Congregauit d. 23. Junij. A. 1657. - - E.I.D.B. del. Utsigt af staden. Några svenska soldater på kullar i förgrunden. Kopparstick 295 x 386. Ur Pufendorf.

C.X G. B.42

 

 

 

/Sid. 134/

 

Flatou (Flotow) intages.

Flatou Pomerelliæ Arx dificillimi accessus 400. Militum præsidio munita post 24. horarum obsidionem ā Sereniss: Reg: Su: Expugnatur 28. Iun: 1657. - - Den af vatten helt kringflutna borgen beskjutes i förgrunden från svenska batterier, uppstälda bland ruinerna af förstörda hus. På samma blad: Delineatio Draheimij Arcis Pomerelliæ. Plan af nämnda orts läge på ett smalt näs mellan två sjöar. [Sign.] N. Perelle sculp. Kopparstick 275 x 337. Ur Pufendorf.

C.X G. B.43

 Svenskarne vid Mölln.

Ordinatio Exercitus Suedici, d: 20. Julij A: 1657. cum Sereniss: Rex Hamburgum inter et Lubecam prope Oppidum Mölln Holsatiam intrans Danorum aduentum præstolaretur. Svenska hären uppstäld i slagordning. [Sign.] E I Dalbergh delinea: På samma blad: Tabula exhibens delineationen oppidi Mölln et angustiarum eius viciniæ quas Exercitus Suedicus e Polonia redux, hoste non impediente superauit. Utsigt af staden Mölln vid sjön af samma namn. I förgrunden svenska trupper. [Sign.] N. Cochin sculpsit. Kopparstick 298 x 377. Ur Pufendorf.

C.X G. B.44

 Danskarne eröfra Bremervörde, men lida förlust emot Carl Gustaf Wrangel.

Delineatio Arcis Bremerfoerde Obsessæ 19. Iunij ab Illustr. Dn. Andrea Bilde - - et 9. Iulij Certis Conditionibus deditæ 1657. - - Borgen beskjutes från danska batterier i förgrunden. T.v. en galgbacke. På samma blad: Illustr. Campi marschal. Dn. Com. Wrangelius Cum 600 Suecis, fugat 1500 Equites Danos sub. Comiss. Generali Detlovio ab Alefelt et Fortalitium ad Behlem occupat 30. Iulij 1657. Träffningen. I förgrunden Elbefloden med danska fartyg. Kopparstick 277 x 335. Ur Pufendorf.

C.X G. B.45

 /Sid. 135/

 

Danskarnes skansar vid Butzfliet och Elmeshorn intagas.

Castellum ad Butzfliet Præsidio Sexcentorum peditum Danicorum - - sub Protribuno Magno Krage munitum, ab - - C.G. Wrangelio - - vi expugnatum d. 28. Iulij Ao 1657. - - Svenskarnes angrepp. På samma blad: Castellum vulgo Kruck Schanz ad Oppidum Elmeshoorn sub adventum S.R.M. Sueciæ ā Danis desertum d. 3. Augusti A. 1657. Danskarne utrymma skansen. I förgrunden antåga svenskarne. Kopparstick 270 x 323. Ur Pufendorf.

C.X G. B.46

 Fästet Lehe intages.

Castellum ad Pagum Lehe post quatridui Obsidionem Supremi Exercitus Ducis Dn: Comiti Carolo Gvstauo Wrangel arbitrio se subiicere coactum d: 2 Aug: 1657. - - Det vid Weserfloden belägna fästet beskjutes af svenska batterier. I förgrunden lägerscen i en by. [Sign.] Dahlbergh. Del. Richer. fe. Kopparstick 283 x 341. Ur Pufendorf.

C.X G. B.47

 Itzehoe intages.

Ichnographia Oppidi Itzehoæ - - quæ ā S.R.M. Sueciæ d. 6. Augusti obsessa et postquam die sequenti globis ignetis accensa deflagraverat, ā Danis deserta Ano 1657. Er. I. Dahlbergh. del. Plan i fogelperspektiv af anfallet på Itzehoe. Kopparstick 279 x 340. Ur Pufendorf.

C.X G. B.48

 /Sid. 136/

Sverige deltager i kejsarvalet i Frankfurt.

Kopparstick 180 x 370: Frantzösischer Prächtiger Einzug. Zu Franckfurt am Me˙n, den 9/19 Augusti. 1657. Intåget, ordnadt på 10 parallela rader. De franska ambassadörerna, hertigen af Grammont och marquis de Lionne äro till häst. Efter dem följa de svenska sändebuden Björnklous och Snoilskys vagnar, hvardera förspänd med 6 hästar. [Sign.] Mit Ihrer Churft. Durchl. zu Beyern vnd Sachsen als Reichs Vicariorum Privilegien Caspar Merian fecit. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck, innehållande Andeutung der Ziefern på 4 spalter. Franckfurt, Bey Caspar Merian. 1657.

C.X G. B.49

 

 

 

Striden vid Genevadsbro.

1. Acies seu Phalanx Pugnæ istius quam Sustinuit ac dirigebat Regni Suetiæ Drotzetus Illustriss Dn: Comes Petrus Brahe Contra Danos ad Pontem Genewadt inter Halmstadiam et Laholmiam in Hallandia, et Arxem Laholmiam Obsidione Liberavit die 13 Aug: Anno 1657. - - E.D. delin: Striden i fogelperspektiv. [Sign.] Willem Swidde. Sculp: Holmiæ A 1689. Kopparstick 295 x 375. Ur Pufendorf. Datum är rätteligen den 31 Aug.

C.X G. B.50

 2. Träfning vid Genevads Bro i Halland, under Riks Drotses H. Excellen: Gref Pehr Brahes anförande mot the Danska d: 13 Aug: 1657. - - Teknat af E. D. Striden i fogelperspektiv, som 1. Kopparstick 245 x 325. Ämnadt för Jac. Richardsons Hallandia Antiqua & Hodierna. Sthlm, 1752, 53. Fol., hvaruti det likväl icke kom att ingå. Är mycket sällsynt.

C.X G. B.51

 Träffning vid Dirschau.

Conflictus prope Dirschaviam vbi Ser. Princeps Dn. Adolphus Ioannes - - totum Dantiscanorum equitatum, vt et Desultores, et sedecim Centurias peditum, in fugam conjecit - - d. 23 Augusti Ao 1657. - - Striden i fogelperspektiv. Kopparstick 302 x 392. Ur Pufendorf.

C.X G. B.52

 /Sid. 137/

 

Svenska krigsrörelser vid Lilla Bält 23 - 28 Aug.

Tabula Geographica ostendens situm Castrorum Suedicorum in Iutia Septentrionali vt et Oppidorum Coldingæ Medelfarthi, Friderici-uddæ, et Sophia-uddæ, A: 1657. Opera E.J. Dahlberghi L. Supr. Castr. met. Öfversigtskarta i fogelperspektiv. Kopparstick 248 x 315. Ur Pufendorf.

C.X G. B.53

 Oafgjord sjöstrid vid Möen.

Kopparstick 182 x 210: Sjöstriden. Därunder i boktryck: Allen und jeden Liebhaberen der Novellen Salutem. Två spalter beskrifning. - Patentfolio.

C.X G. B.54

 Häraf finnes en variant med större kopparstick: 200 x 253. Salut i.st.f. Salutem i öfverskriften, jämte andra smärre skilnader. - Den här framstälda sjöstriden utkämpades den 12 Sept. mellan Bjelkenstjerna och den danska amiralen Bjelke.

C.X G. A.15

 

 

 

Svenska lägret vid Fredriksudde.

Castra Suedica ad Friderici Uddam d: 23 Aug: locari cæpta, et d: 26. Octobr: A: 1657. soluta. - - E.I.Dahlb. delin. Lägret i fogelperspektiv. [Sign.] N. Perelle sc. Kopparstick 280 x 340. Ur Pufendorf.

C.X G. B.55

 

 

 

Stormningen af Fredriksudde.

1. Bestürmung vnd Einnehmung der New erbauwten Dänischen Schantz vnd Vöstung Friderichsödde, von der Königl: Schwedischen Haupt Armee, vnter Conduite dess Königl: H: General-Lieutenant Carl Gustaf Wrangel Exl. den 24 Octob. 1657. Utsigt i fogelperspektiv af Fredriksuddes fästningsverk, där de svenska stormkolonnerna inbryta. Vid horisonten uppstiger solen bakom Fyens kuster. I förgrunden t.v. en galge innanför en mur och kullvräkta skanskorgar. Kopparstick 300 x 382. Ur Theatrum Europæum VIII.

C.X G. B.56

 /Sid. 138/

2. Profil der Grossen wercken zu Fredrichsodde, gegen dem Hohenland Gestürmet, von der Königl: Schwedischen Haupt Armee, den 24 octobris. 1657. - - Erich Dahlberg Delineavit. Profil af vallarne, öfver hvilka svenskarne framstorma.

Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 260 x 510. Ur Th. Eur. VIII.

C.X G. B.57

 3. Attaco, e presa di Fedricsodde fatta dal Conte Wrangel Generale del Re di Svetia L'Anno 1657 adi 24 Ottobre. - - Fredriksuddes stormning i fogelperspektiv, efter 1. Kopparstick 305 x 380.

C.X G. B.58

 4. Repræsentatio Op: et Expugnationis nuper exstructi Oppidi et Munimenti Fridericiudde abs Locumtenente Regio Illust. et Exell. Dn. Comiti Carolo Gustavo Wrangelio 24. Octob. 1657. factæ. - - Erich Dahlberg ad viuum del. Stormningen m.m. ungefär som 1, men förgrunden rikare på figurer. T.v. galgen, hvari tvänne hängda; t.h. ett stort träd. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 275 x 565. Ur Pufendorf.

C.X G. B.59

 1658.

 

Öfvergången af Lilla och Stora Bält.

1. Tabula exhibens situm locorum ubi - - Rex Carolvs Gvstavus Superato - - Freto balthico minori, glacie pontis vicem præbente copias Danorum fudit totaque insula Fionia potitus est, d. 30. Ian. st. V. 1658. - - Öfversigtskarta af Lilla Bält och svenska härens väg däröfver. [Sign.] Dahlbergh. delineauit. På samma blad: Tabula depingens tres Danorum naues bellicas Neoburgi Fyoniæ in glaciæ(!) hærentes, quæ d.2.3.4 et 5. Febr. ā Suecorum tormentis petebantur. Anno. 1658. I förgrunden en trädbevuxen strand, hvarifrån svenska batterier beskjuta 3 infrusna danska örlogsmän, hvilka äfven angripas af svenska trupper ute på isen. Kopparstick 282 x 345. Ur Pufendorf.

C.X G. B.60

 /Sid. 139/

 

2. Repræsentatio prælii d. 30. Ianua. An. 1658 ad Ifwersnääs commissi - - Carl Gustaf slår och förskingrar de danska trupperna på isfältet utanför Ivernæs på Fyen. [Sign.] Dalbergh ad viu. delin. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 255 x 465. Ur Pufendorf.

C.X G. B.61

 3. Expeditio Gloriosa Potentisimi: Regis Svecorum Caroli Gustavi qua mare Balticum glacie constrictum transiens - - č Langelandia in Laalandiam et cæteras insulas Danicas penetravit, die 7 februarij Anno 1658. Erich Iönson Dahlbergh Supr. Castr: metat: ad Vivum delineavit. Den svenska härens marsch öfver Stora Bält. Vid synranden Nakskov. Under bilden latinska verser af J. Bergenhielm. [Sign.] W: Swidde Sculp. Holmiæ. 1689: Kopparstick 290 x 442. Ur Pufendorf.

C.X G. B.62

 

 

 

4. Karta i fogelperspektiv öfver Bälten och de danska öarne. Den svenska hären, medförande tross och hela boskapshjordar, tågar i en oafbruten linie från fastlandet öfver till Seeland. De förklarande inskrifterna äro italienska. Ur: Priorato. Kopparstick 367 x 480. Arbetet groft och dåligt.

C.X G. B.63

 

 

 

5. Der K: M: von Schweden vnd dero Armee wunderbarer Zug zwölff Meilen über das gefrorne Meer nähmlich auss Iüttlandt in Fühnen vnd Seeland. Geschehen Ao 1658. Im Ianuar: und Februario. alt: styl. H.M. Widerstein sculp. Hamb. - Öfversigtskarta, ungefär som 4, men i geografiskt afseende något bättre. Kartan omfattar äfven Öresund och skånska kusten. Under bilden 8 rader text. - Kopparstick 147 x 194.

C.X G. A.16

 

- Finnes i 2 varianter. - *Variant utan gravörnamn. Ex. även intr. i: "Extract Zweyer unterschiedlicher Schreiben aus dem schwedischen Haupt-Quartier Ottersloo".

C.X G. A.17

(F-1700. Förh. t. utl. makter. 1658).*[Karta över Bältena med på ena sidan Karl X Gustavs på andra Fredrik III:s porträtt. Del av större blad]. Tot Hærlem gedrukt by Pieter Casteleyn Ao 1660.

I: Hollandsche Mercurius. D.9. 1659. - Fotostatkopia.

C.X G. A.17/2

 *Passage du Petit Belt, bataille d'Ivarnæs. Dessiné p Dahlberg, paint p. Lembke. Copié p. Aleander, gravé au levis p. Skjöldebrand. [1805]. - Akvatint 29 x 42,5 cm.

C.X G. C.6/1

 6. Konung Carl den Tionde går öfver Stora Bält 1658. Konungen till häst och med kommandostaf i handen, åser från stranden sin härs marsch öfver isfältet. [Sign.] H. Ns - Folio. Trägravyr, utförd på Gen. Stab. Lit. Anst.

C.X G. C.6/2

 *Th. Pixis, Karl X Gustafs tåg över Bält 1658. - Reprofoto av fresk i München 1909.

C.X G. B.64Freden i Roskilde.

Två upprättstående krönta lejon strida mot hvarandra. Fredsgudinnan med palmkvist i handen och två män, den ene med båge och pilkoger (Holland), den andre med Irlands harpa på ryggen (Cromwell) försöka att hålla dem till baka. Ofvanför denna grupp sitta på en framskjutande trädgren två harpyor med jesuitermössor och underblåsa striden: da da das sehen wir gerne. Vid sidan af denna bild är en annan: de två lejonen gå nu fredligt bredvid hvarandra, tyglade af en från skyn utsträckt hand, som tillika pekar på de bortflygande harpyorna: Ha Ha nu fliehet ferne. Framför lejonen vandra de båda nyssnämnda männen, den ene spelande på harpa, den andre sigtande med sin pilbåge på harpyorna. Under bilderna inskriften: Vber den getroffnen friden zwischen den Nordischen gekrönten Löuen den 17 februarij Anno 1658. hvarefter följa 3 spalter rim: Gott lob! Von dem der Zorn der Löuen aus dem Norden - - Kopparstick 150 x 195.

C.X G. A.20

 /Sid. 140/

 

Carl Gustaf besöker danska konungen på Fredriksborg.

1. Delineatio Pompæ qua Ser: Sueciæ Rex a Ser. Daniæ Rege Exceptus et in Arcem Fridericiburgum deductus fuit. die 3. Martij. An. 1658. De båda konungarne hälsa hvarandra ute på ett öppet fält, omgifna af talrikt följe, vagnar o.s.v. På afstånd Fredriksborg, dit truppafdelningar tåga. På samma blad: Tabula exhibens discessum Ser. Regis Sueciæ a Ser. Rege Daniæ d. 5. Martij An: 1658. Konungarne, omgifna af talrik uppvaktning, bjuda hvarandra farväl utanför Fredriksborgs slott. [Sign.] Erich Dahlbergh General Quartier meister Lieut. ad vivum delineauit. I. le Pautre sculp. Kopparstick 295 x 380. Ur Pufendorf.

C.X G. B.65

 2. Repræsentatio Accubitus Regum Sueciæ Daniæq: Fridericiburgi d. 3. 4. et 5. Mart. 1658. Taffeln på Fredriksborg, där Carl Gustaf är det danska konungaparets gäst. En talrik samling dignitärer, pager m.fl. bilda grupper i bankettsalen. [Sign.] Dahlberg Delineauit. I. Pautre sculp. Kopparstick 299 x 390. Ur Pufendorf.

C.X G. B.66

 3. På en af Guds namn bestrålad brant klippa omfamna de båda nordiska konungarne hvarandra, medan tvedräktens och härjningens furier nedstörta, träffade af åskviggar. Vid klippans fot betraktas konungamötet af fyra män med hattarne i hand. Längre bort står Storturken, mot hvilken de försonade kristna monarkerna nu väntas skola förena sina vapen. Under bilden: Emblema oder Sinnenbildt über die Frid-Freundliche Zusamekunft der be˙den Nordischen Könige, zu Fridrichsburg den 3. 4. 5. Martij. 1658. hvarefter följer en spalt rim: Schau, wie sich die Könige von dem Norden lieb vertragen - - Kopparstick 170 x 93.

C.X G. A.21

 /Sid. 141/

 

Carl Gustaf besöker sitt nyvunna landskap Skåne.

1. Ser. Reg. Caroli Gustavi Victoriosus e Sialandia discessus facta Pace Rothschildensi d. 5. Martij 1658. - - Carl Gustaf går ombord på Fredrik III:s lustjakt utanför Kronborgs slott, från hvars vallar saluteras. På samma blad: Ser. Reg. Sueciæ Aduentus Helsingburgi postquam Ser. Reg. Daniæ Fridericiburgi valedixerat eiusdemque Celoce fretum traiecerat 5. Mart: 1658. - - Utsigt af Helsingborg. Kopparstick 300 x 382. Ur Pufendorf.

C.X G. B.67

 2. Sacræ Regiæ Maj:tis Caroli Gustavi Solennis Ingressus, in Urbem Landscrona habitus 7 Martij ao 1658, - - Utsigt af staden och slottet. I förgrunden öfverlämnas stadsnycklarne till Carl Gustaf som sitter ensam i en släde, förspänd med en häst. [Sign.] Willem Swidde. Sculp: Holmiæ Ao 1689. På samma blad: Serenissimi ac Potentissimi Regis Caroli Gustavi Solennis Ingressus in Urbem Malmogiam habitus die 9 Martij A: 1658, - - Staden och slottet. I förgrunden, ute på Sundets is, emottages den kungl. släden af stadens och provinsens honoratiores. [Sign.] E. Dahlberg ad viu. del. W. Swidde sculp: Kopparstick 295 x 380. Ur Pufendorf.

C.X G. B.68*Samma plansch i nytryck. "Denna plansch är tryckt i 3000 ex. av AB Landstryck Landskrona med klichéer från Sydsvenska dagbladets Kemigrafiska anstalt". 23,8 x 73,3 cm.

C.X G. C.18

 3. Ichnographia Munitissimæ Urbis Christianstad - - vna cum representatione ingressus S.R.M.tis in eandem 20. Martij. Ao 1660. (1658). - - E.I. Dahlberg delin. Staden och slottet. I förgrunden mottages Carl Gustaf af representanter för den skånska adeln m.fl., hvilka möta konungens släde vid den långa bron öfver Helge å. [Sign.] N. Perelle. f. Kopparstick 300 x 389. Ur Pufendorf.

C.X G. B.69

 /Sid. 142/

 

Allegorisk framställning af Carl Gustafs segerbana.

Symbolum Victoris Caroli Gustavi, Regis Sveciæ ex Psalmo 37. et 73. Carl Gustaf, i helt harnesk, med hjälm på hufvudet och svärd i högra handen, vandrar på en utstakad väg öfver norra delen af jordklotet, där städerna Odensee, Warschau och Muscau äro utsatta. I venstra handen håller han ett snöre, vid hvilket han kringföres af en ängel högt uppe i skyn. Under bilden följande rim:

      Der grosse Gott, der mich zum Krig verordnet hat,

      der stercket meinen Arm, führt mich nach seinem Raht

      Er wird auch entlich mich zu Ehren nehmen auff

      Darumb befehl ich Ihm auch meine Weg' vnd Lauff.

Kopparstick 180 x 128.

C.X G. A.22

 Krigsrörelser vid Weichsel April -- Aug. under befäl af Adolf Johan.

1. Delineatio Fortalitij Polonorum ad Lysouiam, quod a - - Adolpho Iohanne - - in Borussia Regali Gubernatore sumo oppugnari ceptum est. d. 17. mens Apr. A. 1658, die autem 20. mens. eiusdem deditionem certis conditionib. fecit. - - Plan i fogelperspektiv af det svenska lägret och polackarnes skans vid Leissau på Weichselstranden midt emot Dirschau. [Sign.] Lapointe f. Kopparstick 255 x 320. Ur Pufendorf.

C.X G. B.70

 2. Situs loci in quo Sereniss: Princ. Sueciæ General.mus subito - - Vistulam inter Montower Spitz et paruum Montow trajecit, cohortes Polon. fugavit, - - fluminiq. Pontem imposuit d. 4. Aug: Ao 1658. - - Plan i fogelperspektiv af svenskarnes flodöfvergång. [Sign.] La P. Sc. Kopparstick 250 x 314. Ur Pufendorf.

C.X G. B.71

 Betraktelser öfver Carl Gustafs fredsbrott mot Danmark.

1. Kopparstick 207 x 257: Vt cum igne sic cum principe namqve solent longæ regibvs esse manus. Inför gudinnan Themis' domaresäte uppträda det nederländska lejonet, tre örnar m. fl. djur för att anklaga den svenske björnen, som slagit sina ramar i ryggen på den knäböjande danske elefanten. Därunder i boktryck: De Hooge Vierschaer van Themis, Godin der Gerechtigheydt. samt på 4 spalter en dramatiserad domstolsscen i holländska rim. Patentfolio. Kopparsticket tillskrifves C. de Passe.

C.X G. A.23

 

 /Sid. 143/

 

2. Kopparstick 208 x 249: Uti en cirkus har den svenske björnen slagit under sig den danske elefanten, men anfalles i detsamma af en leopard, tre örnar och ett lejon med nyckel om halsen (Holland). För att hjälpa björnen framskyndar em man i kardinalsdräkt med 3 liljor på hatten (Mazarin), hållande ett spjut i händerna samt åtföljd af doggar. Bakom det banan omgifvande skranket sitta Europas potentater och i deras midt den evangeliska läran - en gråtande kvinna i sorgdok. I nedre hörnet t.h. en liten tafla med en sjöstrid utanför Kronborgs slott. Nedanför kopparsticket tre spalter holländska rim i boktryck under titel: Den Leeuw, Beer, Oliphant, Tyger, en Ad'laers Strijdt. Patentfolio. Kopparsticket tillskrifves C. de Passe.

C.X G. A.24

 3. Under en trofée af vapen stå två personer inbegripna i läsning af ett papper. På hvardera sidan om denna större midtelbild äro tre smärre figurtaflor, öfver hvilka förklaring nedanför lämnas på 17 rader i tysk skrifstil. Holländarne, som kallas Käsekrämer och Pfeffersäcke, varnas för att emotsätta sig Konungen af Sverige och Cromwell. Kopparstick 315 x 235.

C.X G. A.25

 *En hök på en ek ämnar störta sig över en duva; en katt söker fånga en fågel i bur. - Kpst. 11,5 x 14,2 cm till lat. o. da. verser med tit. "Irruptionis Svedicæ in Selandiam icon emblematica 1658 7 Aug." - Fotost. av bl. ur Wallenbech, Diarium polemicum. 1660.

C.X G. A.26

 *Karl X vid Bält. Detalj av målning av Gustaf Olof Cederström i Riddarhuset 1912.

C.X G. A.55

 Kronborg intages.

1. Ichnographia Helsingoræ et Arcis Croneburgensis Quæ - - ā Comite Carolo Gust. Wrangelio - - die 15 Aug. oppuguari cepta est, die a. 6. Sept. A. 1658. deditionem fecit. Plan i fogelperspektiv af Helsingör och Kronborg äfvensom svenskarnes belägingsarbeten. Kopparstick 255 x 317. Ur Pufendorf.

C.X G. B.72

 2. Repræsentatio Scenographica Arcis Cronenburg Auspiciis S.R. M. Sueciæ. ductu vero Exell. Dn. Com. C.G. Wrangelij - - occupatæ. Anno 1658. - - Kronborgs slott, som häftigt bombarderas från svenska batterier i förgrunden. [Sign.] E.I. Dahlbergh ad viuum del. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 302 x 570. Ur Pufendorf.

C.X G. C.7

 /Sid. 144/

 

3. Attacco, e presa del Castello di Cronenburg fatta dal Generale Conte Vrangel. - - Öfre delen af Sundet och dess kuster i fogelperspektiv. Kronborg beskjutes af svenska batterier. [Sign.] G. Bouttats fe. Kopparstick 309 x 385.

C.X G. B.73

 Köpenhamns belägring.

1. Kopparstick 290 x 410: Abildung(!) der Stadt Copenhafen Wie sie Von Ihr Königl: Ma˙: Von Schweden belägert gewesen. Anno Christi. 1658. Plan i fogelperspektiv af Köpenhamn och Amager samt det svenska angreppet. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck, innehållande beskrifning på tre spalter under titel: Kurtzer Bericht, was Anno 1658. bey Belagerung der Königlichen Residentz-Stadt Copenhagen vorgelauffen.

C.X G. B.74

 2. Kopparstick 190 x 288: Ernstliche Belegerung der Stat Coppenhagen in Zeelant. Utsigt i fogelperspektiv af staden, som beskjutes både från sjö- och landsidan. På ömse sidor om öfverskriften: 2 runda medaljongbilder af konungarne Carl Gustaf och Fredrik. Under kopparsticket text i boktryck på 2 spalter. Patentfolio. Häraf finnas två varianter, båda utan konungarnes medaljongbilder.

C.X G. A.27-30

 3. Abbildung der Königl. Dannem: Residentz- vnd Haupt. Stadt, wie auch weltberuhmten Festung Copenhagen, welcher Gestalt dieselbe vom Schwedischen Könige Carl Gustav Ao 1658 den 12 Augusti ist belagert worden. Utsigt af Köpenhamn från landsidan. Staden bombarderas från svenskarnes belägringsverk i förgrunden. På hvarje sida om öfverskriften en sväfvande ängel: den t.v. håller Köpenhamns vapen och en eklöfskrans, den t.h., som blåser på basun, håller framför sig ett blad, hvarå dedikation till stadens borgmästare och råd af Alberto Haelwegh Sculptore Regio. Nederst på taflan: uttydning af bokstafstecknen, upptagande 4 rader. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 305 x 790.

C.X G. C.8

 /Sid. 145/

 

4. Delineatio Geometrica urbis Haffniæ - - et Suburbiorum vti erant cum ā Ser. Rege Sueciæ ab 11. Augusti A. 1658. vsq: in 29. d. Octob eiusdem anni obsiderentur: - - E.I. Dahlberg Locumt: sup: Castr: Metat: - - Plan i fogelperspektiv af staden och svenskarnes belägringsverk framför Vesterport. Kopparstick 300 x 383. Ur Pufendorf.

C.X G. B.75

 5. Obsidium Haffniense Ao 1658. Köpenhamns belägring och bombardement. Stor figurrik komposition. I förgrunden de svenska mörsarebatterierna vid Ladegaarden. På en liten kulle, närmast åskådaren, står Carl Gustaf, omgifven af sina krigshöfdingar. [Sign.] Accurate Obseruauit et deline. Er.I. Dahlberg L. Suprem. Castrorum metat. - I le Pautre Sculp. Kopparstick, hopsatt af 3 blad, tills. 592 mm x 1 meter 73 mm. Ur Pufendorf.

St.f. 8

 Svenskarne fördrifvas från Amager.

Den Svenske Kong Carl Gustavs Flugt fra Amager, da de Danske i Overværelse af deres Konge Frederik III, og under Anförsel af Generalerne Gyldenlöve og Ahlefeldt, aldeles sejrede over de Svenske og fordrev dem d. 10 October 1658. Danska ryttare drifva svenskarne framför sig. I förgrunden faller, tillika med sin häst, en svensk som håller ett standar i handen. Till venster synes Carl Gustaf stiga i en båt. [Sign.] Malet af C.A. Lorentzen. Stukket af A. Flint. Kopparstick 375 x 490.

C.X G. B.76

 Svenskarne anlägga ett befäst läger vid Brönshöi.

1. Accurata delineatio Castrorum Suecicorum, ut et Haffniæ, Regni Daniæ Metropolis. Opera E.I. Dahlberg Locumt. Supr. Castr: Metat: Öfversigtskarta af lägret vid Brönshöi och de svenska truppernas ställningar utanför Köpenhamn. Kopparstick 250 x 310. Ur Pufendorf.

C.X G. A.31

 2. Castra Suedica ad Haffniam, Figi cæpta d. 20. Octobr. An. 1658. et soluta d. 27. May An. 1660. - - Accuratissime delineata per E.I. Dahlbergh L. General. Castror. Met. - - Plan af lägret i fogelperspekiv. På samma blad: Orthographia circumvallationis castrorum. Afbildning af vallarnes utseende. Kopparstick 300 x 305. Ur Pufendorf.

C.X G. B.77

 /Sid. 146/

 

Sjöslaget i Sundet.

 

1. Prælium navale inter Belgos(!) et Suecos. Ao 1658. [skrifvet på ett band] Å ömse sidor därom, ett par änglar hållande mellan sig, inom lagerkransar, porträtt af Iacob Baron van Wassenaer, Heere tot Obdam, etc. samt af Carl Gustaf Wrangel. Nedanför afbildning af sjöslaget vid inloppet till sundet mellan Helsingborg och Kronborg. I förgrunden t.v. kämpar det svenska amiralskeppet Victoria emot Obdam ombord på Eendracht. I midten det redlösa holländska vice-amiralskeppet Brederode, t.h. spillror och bemannade båtar. Under bilden inskrift på holländska och tyska, samt på 6 små spalter holländsk förklaring af de förekommande tecknen. [Sign.] C I Visscher Excudit. Kopparstick 405 x 515.

C.X G. C.9

 2. Prælium navale inter Belgas et Suecos Ao 1658. Vid sidorna och i midten af öfverskriften tre par änglar hållande inom lagerkransar porträtt af C.G. Wrangel. Obdam och Pieter Florisz, holländsk vice-amiral. Nedanför: sjöslaget m.m. efter 1. [Sign.] F. De Witt excudit. Kopparstick 395 x 503.

C.X G. B.78

 3. Prælium navale inter Belgas et Suecos. Ao 1658 Å ömse sidor om öfverskriften Obdams och Wrangels porträtt efter 1; underskrifterna likaså, men i sjöstriden är fartygens läge annorlunda. Brederode är mera t.v. och har endast aktern öfver vattnet, jämte flera skillnader. [Sign.] Clement de Ionghe Excudit. Kopparstick 405 x 494.

C.X G. B.79

 4. Ware Afbeeldinge van den Bloedigen Zeeslag Tussen D.E.L. Ad. Obdam. en. hogh moedigen. Ad. Vrangel. geschiet tussen 8. en. 9. nouember: 1658: Öfverskriften afdelad genom en flygande Fama med basun och lagerkrans. I öfre hörnen 8-kantiga medaljongporträtt af Wrangel och Obdam. /Sid. 147/ Sjöslaget. Nederst i förgrunden sjunker Brederode. Under bilden uttydning på 4 små spalter. [Sign.] Hugo Allardt. excudit. Kopparstick 365 x 510.

C.X G. B.80

 5. Zee Slagh inde Sondt op den 8. November 1658. Å ömse sidor om titeln en liten spalt med uttydning. Sjöslaget. I förgrunden en strand, på hvilken några personer uppklättra. Kopparstick 180 x 275. Ur Tilas III.

C.X G. B.81

 6. Kopparstick 245 x 320: Blvedtiges Treffen der Hollender vnd Sveden: Sjöslaget. I förgrunden seeländska stranden med Kronborg och Köpenhamn. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck med beskrifning på två spalter, under titel: Delineation Dess Holländischen Anzugs im Sund, vnd drauff erfolgten sehr blutigen Treffens. - Gåva av I A Gerken. (Handl. 20/3 73).

C.X G. B.82

 7. Eigentlicher Abris des starcken vnd Bludtigen See treffen im Sund, zwischen der Könniglicher Schwed: vnd Hollandischen Schiffs Flotten. So geschen den 8. Nouem: 1658. - Sjöslaget. I förgrunden Kronborg och Köpenhamn. I öfre hörnet t.v. uttydning af bokstafstecknen. Kopparstick 149 x 327.

C.X G. A.32

 8. See Treffen Zwischen den Schweditchen(!) vnd Hollandischen Flootten, durch den He: Reichs Admiral Wrangel, vnd He: Admirael Leut: Opdam, so geschegen im Sund, Anno 1658. im 9bris. Sjöslaget närmast lika 1. Kopparstick 280 x 365. Ur Th. Eur. VIII.

C.X G. B.83

 

 

 

9. Das. Ao 1658 den 1. Novemb: Zwischen den Schweden und Holländern vorgegangene Seetreffen. - - Sjöslaget, efter Th. Eur. Kopparstick 310 x 365.

C.X G. B.84

 10. Battaglia Nauale tra Suezzesi, et Olandesi Anno 1658. 1. Nouember. - - Sjöslaget, efter Th. Eur. [Sign.] G. Bouttats fe: Kopparstick 295 x 370. - Gåva av I.A. Gerken (Handl. 20/3 73).

C.X G. B.8511. Pvgna Navalis in ipsis faucibus Freti Öresund Svecos inter et Belgas Fæderatos Commissa d. 29. Octob: An: 1658. Sjöslaget. Rik komposition, med Wrangels Victoria närmast i förgrunden. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 300 x 570. Ur Pufendorf.

C.X G. C.10

 

 

 

*Zee-Slach tusse D.E. Heer Obdam en Wrangel voor gevallen in den Orizondt den 8 Novemb. 1658. - Kpst. 10,8 x 14,8 cm.

Wrangel, C.G.

P.57

 

 

 

*Se: G.L. Grove, Samtidige Billeder fra Slaget i Öresund. (Kunst 5, 1906. H. 11/12)

 

*O. Andrup, Slaget i Öresund 1658 fremstillet af Willem van de Velde (Kunstmus. aarsskr. 1924/25) s. 156-160.

 /Sid. 148/

 

Sjöträffning utanför Landskrona.

Delineatio Eorum quæ d. 19. Nouemb. Anno 1658. ad Landscoronam gesta sunt, cum Dani Hollandis juncti, - - ā Suecis fortiter repellerentur. - - Danska och holländska flottornas misslyckade angrepp. Kopparstick 300 x 384. Ur Pufendorf.

C.X G. B.86Danskarne återtaga Trondhjem.

Delineatio Urbis Niderosiæ vulgo, Dronheem In Norvegia, ā Danis d. 28. Septem. obsessæ et 11. Decemb. deditione capta An. 1658. Plan i fogelperspektiv af Trondhjems belägring. Kopparstick 282 x 343. Ur Pufendorf.

C.X G. B.87

 Polackarne återtaga Thorn.

1. På en tafla i nedre hörnet t.h.: Obsidio Torvniensis Armis et auspicijs Serenissimi ac Potentissimi Ioannnis Casimiri Polonorum ac Svecorum Regis Gloriossimi Anno Christi MDCLVIII. [Uttydning af tecknen på 2 spalter.] Dantisci Excudebat Georgius Försterus cum Privilegio. S.R.M. Plan i fogelperspektiv af Thorn och polackarnes belägringsarbeten. I öfre hörnet t.v. dedikation på italienska till Furst Stanislaus Lubomirski, dat. den 6 Jan. 1659, af Isidoro Affaita Ingegniero Regio. [Sign.] J. Benssheimer faciebat. Kopparstick 395 x 520.

C.X G. B.88

 2. Delineatio Schenographica Urbis Thoruniensis. in Prussia, exhibens ejusdem obsidionem - - Utsigt i fogelperspektiv af Thorns belägring. - Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 250 x 460. Ur Pufendorf. - Staden, som försvarades af Bengt Oxenstierna, belägrades från Juli till slutet af December, då den uppgafs.

C.X G. B.89

 *Turonia in Prussia assediata é presa 1658. Adj 30 Decembre dal Re Gio. Casimiro di Poloniæ ... - Kpst. 29 x 36 cm.

C.X G. B.90

 

 

 

*Wahrer geometrischer Abriss der Statt Thorn in Preussen wie selbige der Zeit, mit Ihren Fortificationen vom Augen anno 1659. - Kpst. 24,8 x 33,5 cm.

Uts. Thorn. B.1.

 

 

 

*Thorn mit Ao 1658 erlittener Belagerung. - G. Bodenehr fec. et excud. Aug. Vind. - Kpst. 16,5 x 37 cm.

C.X G. A.33

 *Sönderborg intages.

Attacca e presa di Sondernburg fatta dalle armi imperiali di Brandenburg anno 1658 adi 14 di Decembre. - Grav. 29 x 37,5 cm.

C.X G. B.91

 /Sid. 149/

 

1659.

 

Stormen mot Köpenhamn.

 

*Stormen paa Kjöbenhavn den 11 Febr. 1659. Målning, 65,5 x 83,5 cm, Rosenborg Slot. Repr. Lund, Danske malede Portræter 2.260.

 

 

 

1. Af-beeldinge der Stadt Coppenhagen Soo alshet van de Koning van Sweden belegert is den Jaere 1658 en 1659. Seer curieus na de gelegentheyt op sijn maet afgetekent, ende nytgegeven met den laetsten storm der Sweden op de Stadt. Plan i fogelperspektiv af Köpenhamn med Amager samt svenskarnes stormning. I öfre hörnet t.h. en karta öfver Seeland. Nederst på taflan: Cum Priuileg. Regis. Dan. Norw. Kopparstick 412 x 541.

C.X G. B.92

 

 

 

 

2. Kopparstick 428 x 481: Nieuwe ende Paerfeckte Caert vade fortificasi ende Staedt Coppenhaven ende het Stormen der Sweeden op de selven Geschiedt den 19. en 20. en. 21. Februwari des Nachts Anno 1659. Hugo Allerdt. Excu. Plan i fogelperspektiv af Köpenhamn. I förgrunden, framför Christianshavn, en grupp kortspelande soldater samt kvinnor och barn. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck: Triomf van Koppenhagen Onder Frederick de derde, Koningh van Denemarcken en Noorwegen, &c. - - hvarefter följa på 3 spalter en dikt af J.v. Vondel samt på 3 d:o en lista öfver svenskarnes förluster vid stormningen, 180 officerare och 2,586 soldater.

C.X G. C.11

 

 

 

3. Kopparstick 270 x 368: Plan i fogelperspektiv af Köpenhamn och svenskarnes stormning. I nedre hörnet t.v. uttydning af tecknen. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck, innehållande beskrifning på 3 spalter under titel: Deutlicher vor-und Abriss Der wolbefestigten Königl. Dänischen Residentz-Stadt Copenhagen: Sampt - - Erzehlung, umb welche Gegend dieselbe von der Königl. Schwedischen Armee angegrieffen, - - Im Monat Februario dess 1659. Jahrs. I slutet af tredje spalten: Zufinden bey Abraham Aubry, Kupfferstechern, zu Franckfurt in der Maintzergassen.

C.X G. B.93

 

 

 

4. Abbildung der Stadt Copenhagen Nebenst der Königl: Schwedischen Attaqve Vnd Sturmlauff, so sich den 11 Febr: 1659 hatt Zugetragen. Skrifvet i en sköld i öfre hörnet till höger. Till venster därom uttydning af 9 bokstafstecken. Plan i fogelperspektiv. Kopparstick 305 x 392.

C.X G. B.94

 

 

 

/Sid. 150/

5. Abbildung der Statt Coppenhagen Nebenst der Königl: Schwedischen Attaqve vnd Sturmlauff, so sich den 11 Febr. 1659 hat zu getragen. I öfre hörnet t.h. uttydning af tecknen på 17 rader. Plan i fogelperspektiv, ungefär som 4. Kopparstick 296 x 371. Ur Th. Eur. VIII.

C.X G. B.95

 

 

 

6. Könl: Haupt v. Residentz Stadt. Copenhagen, Nach deme sie von Könige in Schweden von den 11 Augustij 1658, biss den 11. Februarij 1659, nicht allein ist belägert gewesen, sondern auch in der nacht, einen General sturmb halb 1. Vhr davor gethan vnd 2 morgens Kegen 5 geendigt. Skrifvet på en af troféer omgifven sköld i öfre högra hörnet. Framställning af stormningen. Nattstycke, upplyst af eldsvådor och fallande bomber. Nederst uttydning af tecknen på två rader. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 295 x 762. Grav. af Alb. Haelwegh.

C.X G. C.12

 

 

 

7. Königl: Dänemarck: Haupt v: Ressi: Statt Coppenhagen, wie solche von dem König in Schweden Ao 1658. den 11. Augusti, Belägert, v: Ao 1659. den 11. Febr von 1. vhr dess nachtz, biss dess Morgens vmb 5. vhr Bestürmbt vnd geendiget worden ist. Framställning af stormningen. Nederst på ett utrulladt band: uttydning af tecknen på 2 rader. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 262 x 702. Ur Th. Eur. VIII.

C.X G. C.13

 8. Assedio di Coppenhagen fatto dal Ré di Suetia 1659. - - Plan i fogelperspektiv, ungefär som 4 och 5. Kopparstick 295 x 363.

C.X G. B.97

 9. Assalto nottvrno dato dal Ré Carlo Gustavo di Svetia alla citta reale di Coppenhagen la notte di XI Febraro MDCLVIII(!). Skrifvet på ett utrulladt band. Stormningen, ungefär som 7. Nederst uttydning på 4 små spalter. - Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 302 x 680. Ur: Gualdo Priorato, Hist. de Leopoldo. 1670.

C.X G. C.14

 /Sid. 151/

 

10. Delineatio Schenographica Reg: Metropolis Danor: et munitæ Urbis Hafniæ, quam Ser: Sueonum Rex Carolus Gustavus. magno apparatu bellico fortiter oppugnavit die 11 febriarij(!) Anno 1659. Stormningen. Nattstycke med eldsken. [Sign.] Ericus Dahlbergh Cast: met: Prim: ad vivum delineavit. - W. Swidde. Sculp: Holmiæ. A. 1689

Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 278 x 517. Ur Pufendorf.

C.X G. B.100

 

 

 

*Kiöbenhaffn. Hefnia den ii Februari 1659 fra halfgung It om Natten til om Morgonen ved fem slet aff K. Carl Gustav bestormet. - Grav. 35 x 42 cm.

C.X G. B.96

 *Kiöbenhavn Ao 1659 den 11. Februar. - Fridrich sculpsit. - Kpst. 10 x 14,5 cm.

C.X G. A.34

 *Uts. över det belägrade Köpenhamn; i förgr. Mars & Pallas med sköldar o. fanor; överst det allseende ögat, omgivet av moln, ur dessa en hand som håller en ring med underskrift: Nec Ferro, nec Igni Cedo. - Kpst. 12,8 x 19 cm.

C.X G. A.35

 *I bakgr. Köpenhamn; i förgr. dödade o. stelfrusna svenska soldater. - Kpst. 16,5 x 12,7 cm. Handskr. text under.

C.X G. A.36

 *Die Belägerung der Statt Coppenhagen, durch den König in Schweden. Anno 1659. - Kpst. 31 x 36 cm.

C.X G. B.98

 

*Das bombardierte Copenhagen. - Kpst. 25 x 38,9 cm.

C.X G. B.99*Mindeblad over Stormen paa Kjöbenhavn Natten mellan 10 - 11 Februar 1659. - Litogr. Oettingers Bog-& Steentr: Khvn [1859]. 24 x 31 cm.

C.X G. A 37/1

 *Mindeblad i Anledning af Kjöbenhavns Borgerbevæbnings Tohundredaarige Jubilæum. 11:te Februar 1659 - 11:te Februar 1859. - Litogr. J. Hoffenbergs lith. Etabl. - 22,8 x 28 cm.

C.X G. A.37/2

 Den Kejserlige Generalen Montecuculi besätter Fredriksudde.

Dess General Grafens de Montecucculi, Angriff und Eroberung der Vestung Friederichs-öde - - Plan af de kejserligas och brandenburgarnes anfall mot Fredriksudde, hvars svenska besättning inskeppar sig till Fyen. Kopparstick 310 x 369.

C.X G. B.101

 *Attacco e presa di Fedricsodde fatta del General Conte Montecuccvli. - Lerch fec. - Kpst. 29,5 x 36,5 cm.

Ur: Gualdo Priorato, Historia di Leopoldo cesare. 1670.

C.X G. B.102

 

 

 

Svenskarne afvisa landstigningsförsök vid Middelfart.

Accurata delineatio oppugnatæ a fæderatis, Cæsareis, Polonicis, Danicis, et Brandeburgicis copijs sub-ductu Seren: Electoris Brandeburgici Fioniæ, mense Iunio Anno 1659 et ā Suecis Strenuč defensæ cum clade repulsis hostibus. Dahlbergh delin. Plan i fogelperspektiv af krigsrörelserna på stränderna af Lilla Bält. [Sign.] W. Swidde. Sculp. Holmiæ 1690. Kopparstick 250 x 312. Ur Pufendorf.

C.X G. B.103

 *Descensus in Fioniam Insulam contra Suecos, ab Exercitibus fæderatis irrito successu tentato, mensibus Iunio ac Iulio anni 1659. - Denen Bündts-Armeen wildes Aussteigen auf die Insul Fühnen wieder die Schwedischen nicht angehen. - Kpst. 27 x 35 cm.

C.X G. A.39

 Fienden belägrar förgäfves Marienburg.

Ichnographia Oppidi et Castri Marieburgi in Prussia Regali, a fæderatis Austriacorum, et Polonorum Exercitibus, d. 12 Iulij Ano 1659. Obsidione cincti, sed quæ 30. Septemb. eiusdem anni iterum solvebatur. - - Plan i fogelperspektiv af Marienburg och fiendernas anfallslinier på motsatta stranden af Nogat. Kopparstick 250 x 313. Ur Pufendorf.

C.X G. B.104

 *Wollin erövras.

Wollin in Pommern belägert, und mit stürmender hand erobert, uff befehl Ihr Excell. der Röm: Ka˙: Ma˙. General Feldzeugmeister Baron De Souches, durch den General Wachtmeister Graff Ioann Reichart, Von Sternberg. Anno 1659. den 6 Septembris.

Kpst. 245 x 445. Ur: Theatrum Europæum. T.8.

C.X G. B.105

 /Sid. 152/

 

Två fiendtliga anfall på Greifswald misslyckas.

Delineatio Oppidi Grijpswaldæ In Pommerania, uti ea d: 20 Septemb.ab Electore Brandeburgico una cum Cæsareis et alijs Fæderatis oppugnata fuit - - postd: 6. Octobr: - - incassum Cintata. - - Willem Swidde. Sculp: Holmiæ Ao 1688. Plan i fogelperspektiv af Greifswald och de fiendtliga försöken däremot. Kopparstick 295 x 377. Ur Pufendorf.

C.X G. B.106

 Svenskarne uppgifva Demmin.

 

*Belagerung und Eroberung der Vöstung Demmin in vor Pomern so gesch. durch die Alijrten alls Keyserl: und Chur Brandenburgischen völcker Ao 1659 im 9:bris. - - Kpst. 25 x 30,5 cm.

Saknas, dubbelmärkt i förteckningen

 

 

*Belägerung Damme, in Pomern durch Ihr Keysert. May. H. General Feldzeugmeister Baron de Souches und mit accort erobert, im 9:bris Ao 1659. Kpst. 27,8 x 35,5 cm. - Två varianter.

C.X G. B.107-108

 Demminvm a fæderatorum Casarenanorum(!) et Brandenburgentium Exercitibus d. 15. Octob. A. 1659. obsessum, et 4 Nouemb. deditione captum - - Plan i fogelperspektiv af Demmin och anfallet därpå. I förgrunden t.v. två ryttare framför ett tält. Kopparstick 298 x 385. Ur Pufendorf.

C.X G. B.109

 *Dissegno del Forte di Monte Spiz preso dal Gran Maresciallo Lubomirschi. - Kpst. 30,5 x 38,5 cm. - Ur: Priorato.

C.X G. B.110

 Stettins segerrika försvar.

Delineatio Obsidionis Urbis Stetini in Pomerania a Cesareanis et Confoederatis incæptæ d. Septemb. et derelictæ d... Novemb. Anni 1659. E.I.D.B. delinea. Plan i fogelperspektiv af Stettin och fiendernas belägringsarbeten. - Kopparstick 296 x 380. Ur Pufendorf.

Obs även C. Fredrich. Eine plastische Darstellung der Belagerung von Stettin im Jahre 1659. (Baltische Studien 28(1926):201-207.)

C.X G. B.111

 

 

 

*Dissegno di Stettin in Pomerania assediato et attaccato dall' Armi Imperiali alli 29 di Settembre sino alli 15 di Nouembre 1659. Kpst. 29,5 x 38,5 cm. Ur Priorato.

C.X G. B.112

 

 

 

*Konungen i sjönöd.

Vid inspektion av flottan i Sundet rände slagskeppet Morian på konungens båt. Flera personer drunknade. Konungen räddades i sista stund. - Kpst. 11,2 x 17,5 cm.

Ur: Ludolf, Schau-Bühne der Welt. Th. 3.

C.X G. A.41

 Carl Gustaf förstärker Kronborgs befästningar.

Delineatio Arcis Cronenburgensis quam Sereniss. Rex Sueciæ amplioribus munimentis cingere fecit A. 1659. Utsigt af Kronborg och dess nya fästningsverk. I förgrunden t.h. ruiner efter en nedbränd del af Helsingör. Kopparstick 283 x 340. Ur Pufendorf.

C.X G. B.113

 /Sid. 153/

 

Slaget vid Nyborg.

1. Kopparstick 436 x 488: Perfecte Afbeeldinge vande Veldtslagh op Funen, door de Deensche en Geallieerde volckeren en Hollandtsche Scheeps-vloot; met het Innemen der stad Nieuburgh op genae en ongenae. den 26 November 1659. [Skrifvet på foten af en hög piedestal i nedre hörnet till h.] Utsigt af slagfältet framför staden Nyborg, hvilken beskjutes af Ruyters flotta. I förgrunden framföras fångna och bakbundna svenska officerare. Å den nämnda piedestalen, ofvanpå hvilken två ryktets genier hålla en lagerkrans öfver Nederländernas och Danmarks vapensköldar, synes en mindre afbildning af de allierades landstigning på Fyen. [Sign.] HAlardt Excudit. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck: Triomf over Funen. hvarefter följa, på 3 spalter, en dikt af J.v. Vondel, äfvensom på 3 mindre d:o en lista å svenskarnes förluster. I slutet af sista spalten: t'Amsterdam, By Hugo Allardt, in de Kalverstraet, in de Werelt-Kaert.

C.X G. C.15

 2. De Stadt Nyborg Veroverdt door de Hr Michiel de Ruiter. en't Slaan der Zweeden - - Den holländska flottan framför Nyborg, som beskjutes. Från landsidan framtränger den allierade hären. [Sign.] Stoopendael sculp. Nederst uttydning af tecknen.

Kopparstick 265 x 345. Ur Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel de Ruiter - - door Gerard Brandt. Amsterdam. 1687. Fol.

C.X G. A.42

 

 

 

3. Eigentliche Abbildung der Battalien, zwischen den Schwedisch: vnd der Alirten Dänischen vnd Holländischen Armeen in der Inssul Fünen, Anno 1659. im 9bris. Plan af båda härarnes slagordning vid Nyborg. I nedre hörnet t.h. en liten afbildning af de allierades landstigning på Fyen. - Kopparstick 299 x 377. Ur Th. Eur. VIII.

C.X G. B.114

 

 

4. Battaglia di Nievbvrg Successa alli 25 di Nouembre 1659. Plan af slaget utanför Nyborg. Ofvanför titeln uttydning af tecknen på 2 spalter. [Sign.] G. Bouttats fe. Kopparstick 300 x 380. Ur: Priorato.

C.X G. A.43

 /Sid. 154/

 

5. Situs locorum circa Neoburgum. in Fionia et positus exercituum vtrivsq: partis ante Conflictum d. 14. Nouemb. 1659. - - Situationskarta i fogelperspektiv. Kopparstick 240 x 308. Ur Pufendorf.

C.X G. B.115

 6. Accurata delineatio Regionis circa Nieburgum Fioniæ cum prælio ibi commisso - - die 14 Novemb: 1659. - - Fältslaget. [Sign.] W: Swidde Sculp. Holmiæ A: 1690. Kopparstick 258 x 457. Ur Pufendorf.

C.X G. B.116

 *Fioniam, Daniæ primariam insulam, Foederati deniq3 armata manu recuperant .... mense Novemb. Ao 1659. [Även ty. titel]. - Kpst. 26 x 35 cm.

C.X G. A.44

 Svenskarne uppgifva Danzigerhaupt.

1. Kopparstick 355 x 420: Grundriss der Nahmhafften Vestung, welche auf dem Weissel-Haupt der Stadt Dantzig zugehöriger Nehrung, von Kön- Maj. in Schweden Carolo Gustavo Ao 1656 Erbauet, und von der Stadt Dantzig Kriegsvolk Ao 1659 den 2, 8br Belagert, auch noch d: 20 xbr selbigen Jahrs durch Accord Erobert worden. Belägringen i fogelperspektiv. I nedre hörnet t.h. dedikation till staden Danzig och dess myndigheter af bladets tecknare och utgifvare Georg von Strackwitz Kriegs-HauptMann und Bau Meister, bey wolgemeldter. Stadt. Jm Jahr 1661. Kopparsticket är infäldt i midten af ett stort, utaf 6 särskilda stycken sammansatt textblad i boktryck, innehållande på 6 spalter: Kurtzer Bericht, über diese im Grund-Riss abgebildete Belagerungs-Wercke, - -. Nederst: Gedruckt in Dantzig durch Philipp-Christian Rheten, Anno 1661.

St.f.9

 

 

 

2. Afbeeldinge van de Stercke Vestinge genaemt Het Hooft, Aldus belegert door die van Dantzig (An)no 1659 N: Visscher excudit. Fästningen och Danziger-boarnes läger i fogelperspektiv. Nederst t.h. en mindre situations-karta. Kopparstick 258 x 338.

C.X G. A.45

 3. Geometrica Delineatio Munitionis. Dantziger Hoeft. Uti illud a Gedanensibus et eorum Fæderatis d: 2 Octob: obsideri cæptum, et 20 Decemb: expugnatum fuit. Anno 1659. Fästningen m.m. i fogelperspektiv. [Sign.] W.S. sculp: - Kopparstick 248 x 312. Ur Pufendorf.

C.X G. B.117

 /Sid. 155/

 

1660.

 

Svenskarne belägra förgäfves Fredrikshall.

Delineatio Oppidi Halldæ in Norwegia ab Exell. Dn. Campi Marescallo Comite Laurentio Kagge d. 21. Ianuar. 1660. obsidione cinctæ sed 23. Febr. eadem liberatæ. - - Plan i fogelperspektiv af belägringen. Kopparstick 255 x 313. Ur Pufendorf.

C.X G. B.118

 Carl Gustafs död och minne.

 

*[Carl X Gustav underskriver sitt testamente.] - Kpst. 12 x 17,5 cm. - Ur: Ludolf, Schau-Bühne der Welt. 1713.

C.X G. A.46

 *Der hinckender Bodt oder Lügen Geist. [Även holl.tit.] En man med träben bär en fana med inskr.: Victori, Victori der Schweden Könning ist Todt. Efter honom i en char förspänd med två lejon, körda av Veritas, åker Carl X Gustav med blixtar i handen. - Under 3 strofer var ty. o. holl. verser. Kpst. 8,5 x 15,5 cm; hela bl. 24,5 x 16,5 cm.

C.X G. A.47

 1. Kopparstick 385 x 505: T'Radt van Avontveren. Ett stort hjul, omgifvet af 8 allegoriska figurer, föreställande lyckans omvexlingar. Innanför hjulet framställning af Carl Gustafs dödsbädd. Drottningen, den lille kronprinsen, riksråden m.fl. omgifva den döende konungen som ligger i en paulun, prydd med svenska vapnet och hans eget medaljongporträtt. I taflans öfre hörn två medaljonger, framställande scener af konungars upphöjelse och fall. I de nedre hörnen stå representanter för europeiska makter och stater, 6 och 6, hvar och en hållande sin vapensköld. Nederst å taflan en holländsk dikt på 5 spalter, under titel: Dvs draeyt dvs gaet des werelts staet. [Sign.] Hugo Allert excudit. Till kopparsticket hör dessutom ett blad i boktryck med en annan holländsk dikt på 5 spalter, under titel: Rotat omnia Fatum. som begynner sålunda:

      De blixem, die in vele delen

      Europés boezem open sloegh, - -

C.X G. C.16

 

 2. Kopparstick 485 x 325: En af palm och lager krönt dödskalle uppbär ett stort bevingadt klot, hvaruppå står ett timglas. I bakgrunden stridsscener. Ofvanför timglaset kringvrides ett hjul under en kunglig krona. Aldra öfverst öppnar sig himlen för att mottaga den aflidne konungens själ, som omgifves af änglar. Vid sidorna af det bevingade klotet sväfva två ryktets gudinnor ofvanpå jord- och himmelglob. Nederst på bilden, skild från dödskallen af tvänne utrullade band, är en framställning af Carl Gustaf på lit de parade, som betraktas af en folkskara. De båda banden bära följande inskrifter: Die Winnaar hier verwonnen le˙t. Vertoont der Vorsten Ydelheyt. samt Vanitas Vanitatis et omnia Vanitas. [Sign.] Rombout vanden Hoyen. Excud. Å hvar sin sida af kopparsticket är fäst en pappersremsa i boktryck, med en holländsk och en fransk dikt: Op het Zinne-beeldt, der Ydelheden. -

L'Emblesme, des Vanités. undertecknade af J. Bara. - - A Amsterdam, Chez Rombout de la Hoeye, Demurant a la ruë de veau. l'An 1660.

C.X G. C.17

neg.

 /Sid. 156/

 

3. Uti en af två änglar hållen sköld följande inskrift: Waare Abbildung dess Epitaphii Carl Gustavs des: Zehenden dies: Nahmens Königs in Schweden. - - [Hufvudmomenten i hans lefnad uppräknas] - - Omnia vana. Ofvanför skölden Carl Gustafs porträtt i ram af dödskallar och benknotor, som uppbäres af två benrangel. Nedanför skölden synes konungens lik utsträckt på lit de parade, inom en af troféer omgifven infattning. Kopparstick 358 x 277.

C.X A. A.48

 

 

 

 

4. Öfverskr.i boktr.: Castrum Doloris, Oder: Trauriger Schauplatz vnd Grabschrifft, über den Tödlichen Hintritt Jhro Königl. Maj. von Schweden, c. Kopparstick 113 x 135: På en cypressbevuxen kulle, hvars topp siras af tre kronor och CRS XI, tronar änkedrottning Hedvig Eleonora, med sin unge son Carl och Sveriges lejon vid sidan. Framför deras fötter läses Regnum non moritur. Därnedanför öppnar sig i kullen en krypta, hvaruti man ser Carl Gustafs sarkofag. Vid kullens fot sitter ett benrangel med lie, invid inskriften Cedo nulli. På sidorna stå Pallas och Mars, hvar och en med ett följe af riddare i hel rustning. Under kopparstick i boktryck en spalt verser: Der in sechs Jahre Zeit drey grosse Königreiche - - jämte några korta biografiska data vid sidan. Hela bladet omgifvet af en prydlig ram. - Liten folio.

C.X G. A.49

- Häraf finnas dessutom två varianter med smärre afvikelser, den ena utan de biografiska data bredvid vers-spalten.

C.X G. A.50-51

 5. Öfverskr.i boktr.: Uber das Höchst-seelige Ableiben Des Durchleuchtigsten, Grossmächtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Caroli-Gustavi, - - Kopparstick 120 x 131: Ungefär som 4. Signeradt med ett monogram, som synes vara: JHAZf. På hvarje sida om kopparsticket latinska och tyska verser i boktryck. - Folio.

C.X G. A.52

 

 - Tillsammans härmed torde höra ett blad i boktryck, med två spalter tyska rim, af hvilka den ena begynner: Der in sechs Jahre Zeit drey grosse Königreiche - - den andra: Wenn du nun, wer du bist, o Volck, wilst Friede finden, - - Gedruckt im Jahr Christi 1660.

C.X G. A.53

 /Sid. 157/

 

6. Carl Gustaf, i harnesk och kunglig mantel, ligger utsträckt på en af två små lejon vaktad katafalk, å hvilken följande inskrifter: Carolus Gustavus Rex Sveciæ. Obijt Gottenburgj Die 13 Februrij Ao 1660. Symb. In Iehova sors mea, Ipse faciet. En hand från skyn håller en krona öfver hjässan på den döde, ur hvars mun utgå orden: Gott se˙ mir Sünder gnädig. I öfre hörnet till venster framblickar Gustaf Adolfs hufvud ur ett moln. Vid likets fötter synes en liten figur - Carl XI ? - med sorgflor hängande från hatten. [Sign.] Hv Winterst: F. Nedanför bilden några tyska rim, med underskrift M.H.I.U.L. Prom. Kopparstick 110 x 150.

C.X G. A.54

 

 Tillbaka till Snoilsky  


Uppdaterad 2004-04-16
Sidredaktör Göran Bäärnhielm