Tillbaka till Snoilsky  


Carl XI

 

Tronbestigningen.

På en öppen scen, hvars sidopelare ofvantill förlora sig i moln, står den unge konungen, i romersk dräkt, med staf i handen, ofvanpå ett smyckadt altare, hvarå läses: Zu Gottes Ehr, Führt Euer Wehr. Vid sidorna stå änkedrottningen, två änglar med sköldar, samt åtskilliga allegoriska figurer. I bakgrunden hålla pager konungens hjälm, svärd och lans, samt stridshäst. Två ur skyar framsträckta armar hålla krona och spira. Nederst 3 spalter vers: Dess Aeltsten Königreichs Nahm Schweden Lande führet - Kopparstick 286 x 355.

C.XI A.1

 

 

 

 

Frederna i Oliva och Köpenhamn.

1. Öfverskr. i boktr.: De Vreede van Sweden, Deenmarcken en Poolen. Kopparstick, hopsatt af 2 plåtar, tills. 333 x 294: Carl Gustafs, Johan Casimirs och Fredrik III:s porträtt inom lagerkransar, emellan änglar och frukt-guirlander. Nedanför utsigt af Kronborg och Öresund, där en sjöstrid utkämpas. I förgrunden en figurrik allegorisk komposition: Friheten, med hatten på spetsen af en lans, framträder, åtföljd af Visheten och Ymnigheten, till de församlade fredsunderhandlarne. En kämpe, som föreställer kriget i Norden, afväpnas och bakbindes. En annan krigare, som har bredvid sig ett lejon (Holland), betraktar scenen. Under kopparsticket 2 spalter rim i boktryck:

Het grimmig Oorlogsdier sprong uit sijn ysre klippen, En braeckten vuur en vlam; - - undert. P.v. Broeck. På hvar sin sida om kopparsticket och verserna en spalt i finare boktryck, innehållande Artyckelen van Vrede, Gesloten tusschen Sweden, en Deenmarcken. - - t'Amsterdam, By Francoys van Beusekom, op de Nieuwendijck, 1660. - Patentfolio.

C.XI C.1

 

 

 

2. Öfverskr. i boktr.: Friedjauchzendes Danck-Fest, Das ist: Hertzliches Seufftzen, und nunmehr Göttliche Hülff, derer Friedens-Verbündnus, so in der Oliva zwischen Jhro Röm. Käis. Maj. König in Pohlen, Schweden und Chur Brandenburg, &c verglichenen und völlig-geschlossenen Frieden, welcher vollzogen worden, den 23. (13) Maji, In dem Gnaden-Jahr 1660. - - Kopparstick 135 x 240: Prece et Labore. En grupp af fredsombud i polsk och vesterländsk dräkt räcka hvarandra händerna mellan två pelare med påskrift Sincere et Constanter. Ofvanpå pelarne sitta två dufvor, som öfver gruppen sammanhålla ett band, på midten hopfäst af två händer slutna kring ett hjärta. Ännu högre hålla två ur skyar framsträckta händer mellan sig en kedja, prydd med allegoriska sinnebilder. I bakgrunden bibelspråk ofvanför 4 små allegoriska scener syftande på freden och kriget. Under kopparsticket verser i boktryck på 4 spalter:

                Hört zu ihr Christen alle,

                Was Gott der Herr gethan - -

Patentfolio.

C.XI B.1

 

 

 

3. Nach lange Krieg vnd streitt, läst Gott der Herr de Seine, Die Fried. vnd Segens Son auch wieder hell erscheine. Fyra ryttare, Röm: Ka˙: Ma˙staett: König in Poln Cur Branten Burg Königreich Schwöden (den svenske ryttaren liknande Carl Gustaf Wrangel), rida vid hvarandras sida på en med blommor och kvistar beströdd mark. Från den öppnade himlen nedstrålar till dem budskapet: Friede se˙ mit Euch. På hvarje sida om gruppen ett fruktbärande vinträd. Nederst verser på två små spalter:

Nun diese Helden hier nach grossem Krieg vnd Streitten - [Sign.] S L [monogr.] fecit. - Kopparstick 240 x 222.

C.XI A.2

 

 

 

/Sid. 159/

 

4. Tvänne keruber, med svärd i händerna, hålla emellan sig 2 på en liggande bibel upprättstående palmkvistar, trädda genom 2 kronor. Ofvanför denna grupp sväfva andra änglar, bringande himmelska fredslöften. I bakgrunden en hafsstrand, hvarifrån en soldat ställer frågor till färjkarlen Charon, som fraktar åtskilliga på stänger uppsatta hufvudbonader, ryska, polska och jesuiter-mössor, en peruk m.m. Under bilden på 5 rader ett samtal på tyska mellan soldaten och Charon, hvilken säger att mössorna skola till helvetet, sedan dithörande hufvuden, som i Norden stört freden, gått samma väg förut. - Kopparstick 140 x 190.

C.XI A.3

 

 

 

5. Öfverskr. i boktr.: Frieden-Gedicht, mit beygefügten Schauplatz Des nunmehro - - völlig geschlossenen Frieden: Welcher Jm Jahr 1660. den 27 Maji - - in Dennemarck zum letzten ist publicirt worden, und nunmehro aller Orten, Danck und Gebet-Fest angestellet, Wie dann auch: In der hochlöblichen, Käis. Freyen Reichsstadt Nürnberg, - - der 17. Junii Tag darzu bemeldet worden. - - Kopparstick 185 x 285: På en med palmer bevuxen kulle, som från höjden bestrålas af solen, stå kejsaren, kurfursten af Brandenburg, konungarne af Danmark, Sverige och Polen, samt holländaren. Framför deras fötter ligger ett dödt lejon (Carl Gustaf). Längst ned i förgrunden, uteslutna från fredens representanter, stå turken och moskoviten med en hund emellan sig. Bakom den palmbevuxna kullen synas strider till sjös och till lands. Under kopparsticket är fäst ett blad i boktryck - 3 spalter vers, med öfverskrift:

                Der Christen Fried und Freud

                Der Türcken Krieg und Streit.

C.XI B.2

 

Häraf finnes en variant af något olika tryck.

C.XI A.4

Kopparsticket förekommer äfven kopieradt i litet format, 130 x 168, med Pax Christianis Bellum Turcis skrifvet ofvanför en af striderna i bakgrunden.

C.XI A.5

*"Des 1660. Jahrs Wunder-Mey". Dikt om 4 s. jämte radering identisk med C.XI A.5.

C.XI B.63

 

 

 

6. Typus Solennitatum quibus Tabulae pacis inter regna Sueciae et Daniae - - sub dio extradebantur Die 27. Maij. 1660. Dahlbergh ad viuum delineauit. Fredsurkundernas högtidliga utvexlande under öppen himmel emellan de danska och svenska underhandlarnes tält. På afstånd Köpenhamn, från hvars vallar glädjesalvor aflossas. - Kopparstick 295 x 377. Ur Pufendorf.

C.XI B.3

 

 

 

/Sid. 160/

 

Carl Gustafs begrafning.

1. Castrum doloris In funere - - Caroli Gustavi - - in Templo Arcis Holmensis adornatum. Devotissimus iuxta ac maestissimus delineavit E.I. Dahlberg Pro Tribun9. Konungens praktfulla lit de parade, omgifven af vakt och åskådare i sorgdräkt. Nederst 6 rader latinska verser. [Sign.] I. Pautre sculp. - Kopparstick 294 x 380. Ur Pufendorf. -

C.XI B.4

 

Äfven ett ex. avant la lettre, utan de latinska versraderna.

C.XI A.6

 

 

 2. Exequiae Serenissimi ac Potentiss: Principis ac Dni. Domini Caroli Gustavi Suecorum Gothorum et Wandalorum Regis d. 3. Nouemb. 1660. Holmiae Celebratae. Accuratč delineauit E.I. Dalbergh Legionis Sudermanniae Pedestris Pro. Trib: Den långa likprocessionen mellan Slottet och Riddarholmskyrkan. - Kopparstick. 13 blad, som sammanfogade till ett helt utgöra en tafla af 280 mm x 4 meter 500 mm. Ur Pufendorf.

C.XI C.2-7

C.7=St.f. 22

Även PL.AF 66.

Inramat ex. (Husesynen 191).

C.XI C.37 (rulle)

 

Dahlberg, E., Karl X Gustafs begrafning ... Reprod. i 11 bl. med beskrivning utg. av H.Y. Larsson, 1917. (Utgör särtr. av pl. 282 - 290 i Svenskt Pantheon jämte IV s. inledning.)

Hist.Sv. K.X G. (Br.) FOL.

 

 

 

1662

 

*[Freden i Kardis mellan Ryssland och Sverige, underskrives i Stockholm 1662]

Kpst. 12 x 17,5 cm. Ur: H. Ludolff, Allgemeine Schau-Bühne der Welt. 3. 1715, sp. 1437/38.

C.XI A.7

 

 

 

1666.

 

Stridigheter med staden Bremen.

1. Eigentliche Abildung(!) der Statt Bremen. Plan i fogelperspektiv af staden och svenska härens ställning utanför densamma. Under bilden 7 rader text.

Kopparstick 285 x 360.

C.XI B.5

 

 

 

2. Eigendliche anweisung wie - - Bremen in diesen 1666. Jahre von 30 Augusti biss den 15 Novemb: von des Koniglichen Schwedischen Reichs Felt-Herrn Carl Gustav Wrangel - - ist beschlossen und blocqviret gehalten worden - -. [Titel och uttydning af tecknen å 2 taflor i öfre hörnen.] Karta öfver Bremen och trakten däromkring med de båda svenska lägren. Under kartan de svenska och de braunschweig-lüneburgska truppernas uppställning efter de bremiska stridigheternas biläggande. [Sign.] C. Schultz.- K opparstick 260 x 330.

C.XI B.6

 

 

 

/Sid. 161/

 

1669.

 

Strumpebandsordens öfverlämnande genom Englands ambassadör, grefven af Carlisle.

In magnificentissimum hoc supra designatum spectaculum nocturnorum ignium, jactorum inter solennia honoris Equestris Ordinis D. Georgii, cum eundem Serenissimvs atqve Potentissimvs Princeps ac Dominvs, Dn. Carolvs D.G. Suecorum, Gothorum Wandalorumque Rex, - - a Serenissimo et Potentissimo Principe ac Domino Dn. Carolo eius Nominis Secundo, D.G. Magnae Britanniae, Franciae et Hyberniae Rege, Fidei Defensore, per eiusdem - - Legatum - - Dn. Carolum, Comitem Carleolensem - - Oblatum suscepit Holmiae 29 Julij Anno 1669. Under inskriften latinska verser på 5 fyraradiga spalter. Ofvanför inskriften afbildning af det storartade fyrverkeriet, som afbrännes på en inhägnad plats. Vid sidorna uppställda trupper. I förgrunden sjö, med båtar och pråmar, fyllda af åskådare.

Kopparstick 349 x 455. Kopieradt efter bild af W. Hollar i E. Ashmole's verk The Institution, Laws and Ceremonies of the most noble Order of the Garter. London 1672. Fol. (Ord.hist.Särsk. Fol.)

C.XI B.7

 

Pl.AF 24:34

Tilas I:68


 

 

1670

 

*Häxprocesserna i Mora 1670.

Abbildung dess abscheulichen Hexenwercks, und unerhörten Feufflichen verführung im Königreich Schweden, fürnemlich aber bey den Inwohnern dess Dorffs Mohra vorgangen. Im Jahr 1670.

Kpst. 19,5 x 16 cm.

Ur: Der König Herrens Kommissarier gehaltendes Protokoll über die entdeckte Zauberei im Dorf Mora. Haag 1670. [Detta har antecknats av Ulla Ehrensvärd, men skriften i fråga har hittills inte kunnat beläggas.]

C.XI A.8

 


 

 

1672.

 

Carl XI tillträder regeringen och festligheter därvid.

1. Öfverskr. i boktr.: Aussführliche Vorstellung und Beschreibung Derer Jenigen Solennitäten, welche bey Antrettung der Regierung Ihrer Königlichen Majestät in Schweden Caroli den 18. Decemb. des nechst-verwichnen 1672. Jahrs mit jeder männigliches Frolocken Preiss-würdig vorgegangen.

Höchstgepriesnes Schweden-Reich! jauchtze, lass dich frölich finden,

Weil der König selbst Sich will der Regierung unterwinden;

Gott verleihe, dass Er möge der Bedrangten Schutzherr seyn,

Dass Gerechtigkeit und Friede bey Ihm gehen aus und ein.

Kopparstick 179 x 284: En sal, där den unge konungen, med spira och riksäpple i händerna, sitter på en tron emellan två lejon. Bredvid tronen sitter Änkedrottning Hedvig Eleonora på en taburett. Salens sidor intagas af riksråden, åskådare, musikanter m.fl. Öfverst Svea krönta sköld, hållen af två sväfvande änglar. Nederst titel inom sirlig infattning: Aussführliche Vorstellung Der Solleniteten - -. Under kopparsticket beskrifning i boktryck på 3 spalter. I slutet af tredje spalten: Zufinden bey Johann Hoffmann Kunsthändlern in Nürnberg. - Patentfolio.

C.XI B.8

 

Ett afdrag af kopparsticket ensamt finnes äfven.

C.XI A.9

 

 

2. Conclave magnum Regni Comitiis dicatum, in quo Majest: Regiae Regni gubernacula ā Matre Regia, Tutoribus ac cunctis Regni Ordinibus conferebantur. Rikssalen öfverfylld af åskådare. I förgrunden innanför ett skrank synes den kungliga tronen jämte en lägre stol för Riks-änkedrottningen. Hon håller sin sons hand. Riksråden bilda grupper vid sidan. Alla äro stående. Tre stora hundar förekomma äfven innanför skranket.

Kopparstick 330 x 490.

C.XI B.9

 

 

Pl. 1 i gravyrverket Certamen Equestre caeteraqve Solemnia celebrata Holmiae Svecorum Anno M.DC.LXXII. Mense Decembri cum Serenissimus & Potentissimus Princeps ac Dominus Carolus XI. Aviti Regni Regimen omnium cum applausu capesseret. J.G. Eberdt (1672). Fol. oblong. Kopparsticken i denna bok, den s.k. Carl XI:s karusell, äro, en graverad frontispis oberäknad, till antalet 62, hvaraf 3 på hela, de öfriga på halfva ark. De äro utförda i Nürnberg af G.C. Eimart efter ritningar af Ehrenstrahl, hvilken såsom utgifvare undertecknat dedikationen till Konungen. Texten, 13 sidor i tvåspaltigt tryck, är enligt Stiernman författad af Lindschöld. Exemplar förekomma äfven med tysk text.

En ny upplaga af halfarksplanscherna åstadkoms mellan 1810-1820 af tvenne gravörer Andersson, far och son, hvilka därvid använde dels ett antal af originalplåtarne, men skadade och genom kanthuggning förminskade, dels nya, enkom af dem graverade, i stället för åtskilliga af de gamla som förkommit.

82 Aa 12/2-4 RAR

 

 

 

3. Locus ad certamen Equestre paratus. Rännarebanan, uppfylld af åskådare och de i tornerspelet deltagande. - Kopparstick 330 x 490. Pl. 60 i Carl XI:s karusell.

C.XI B.10

 

 

 

4. Ignes artificiosi quos S.R.M. die 20. Decemb. A. 1672. ante caenam Regiam accendi fecit. Fyrverkeri, afbrändt från 5 på vattnet flytande byggnader.

- Kopparstick 208 x 324. Pl. 61 i Ehrenstrahls ofvannämnda verk.

#) Några lösa kopparstick ur Certamen equestre ligger på Ehrenstrahl, C.D. (Sv. kpst.)

C.XI A.10

 

 

 

 

/Sid. 163/

 

5. Convivium regium in arce Regia celebratum Die 20 Decembr. A. 1672. Festbanketten, serverad vid tre bord. Kopparstick 330 x 490. Pl. 62 i meranämnda verk.

C.XI B.11

 

 


 

 

1673

 

Låtsad sjöstrid på Mälaren.

Typus Pugnae Navalis, Ludierae (!) Reg: Majestatis Sueciae, in Faucibus Lacus Meleri prope Holmiam institutae, 28 Junij, Anno 1673. hvarefter följer på en rad uttydning af tecknen. En stor mängd bestyckade kuttrar och jakter beskjuta hvarandra. Tvenne fartyg, som föreställa brännare, uppgå i lågor. [Sign.] David Klöker delineavit. - G.C. Eimmart sculpsit Noribergae.

Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 282 x 730.

C.XI C.8

 

 

 

*Karl XI:s högtidliga intåg i Malmö den 20 augusti 1673.

Målning i Malmö rådhus. - Ljustr. 16,5 x 24,5 cm.

Ur: H. Wåhlin, Scania antiqua.

C.XI A.11/1


 

 

1674

 

*Palmquist, Erich, Några widh Sidste Kongl. Ambassaden till Tzaren i Muskou giorde Observationer öfwer Rysslandh, des Wägar, Pass medh Fästningar och Gräntzer. Anno 1674. [Faks. 1898]. - 1 vol. tv.-fol.

C.XI C.36 - Saknas, annat ex.: 82 Aa 266.

 


 

 

1675

 

*Slaget vid Hackelberg 18 juni 1675.

Abbildung des ... Sieges, welchen ... Friedrich Wilhelm, Marggraff zu Brandenburg erhalten. - Nach dem Sie ... die Königl. Schwedische Armée ... zunechst dem Dorff Hackelberg ... in die Flucht geschlagen ... - Sign.: Bartsch. - Kpst. 43,5 x 55,5 cm.

C.XI C.9

 

 

 

Slaget vid Fehrbellin.

1. Kopparstick 253 x 320: Glorieuse Victorie van syne Ceurfurstelyke Doorl. van Brandenburg op de Sweden in Havellant. skrifvet på ett af en örn hållet draperi mellan två medaljonger med preussiska vapnet och kurfurstens porträtt m.m. Bataljscen. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck, under följande titel: De wonderlycke successen Van den H. Keurvorst van Brandenburg, op de Sweden in Havellant; En sijne generale Victorie van den 26 Juny tot den 2 July 1675. hvarefter följer på 3 spalter en beskrifning, hvilken bland annat upptager brandenburgarnes förlust i döda till 700 man, men svenskarnes till 4 ā 5,000. Nederst: t'Amsterdam, by Romeyn de Hooge, Kunstverkooper in de Kalver-straet. 1675.

C.XI B.12

 

 

 

2. Bezeichnung Was zwischen der Königl: Schwedischen Armee und der Chur Brandenbl: Cavallerie den i8 und i9 Jul˙ A: i675 zwischen den Landhwehr be˙ Linum und dem Passe Fehrbellin auff dem Ländlein Bellin passiret ist. Fältslaget i fogelperspektiv. Till höger i förgrunden en ryttartrupp. - Kopparstick 275 x 377. Ur Theatrum Europaeum XI.

C.XI B.13

 

 

 

*Till dagskrönikan: Tyska segermonumentet vid Fehrbellin, rest till minne af den store kurfurstens seger öfver svenskarne 1675, aftäckt ’Sédandagen’ 1879. – Xylografi 17x12 cm. – Ur Ny Illustrerad Tidning 1879.

C.XI A.11/2

 

 

 

/Sid. 164/

 

Carl XI:s kröning.

Ett blad i boktryck: Die Königliche Krönungen, Derer eine An Carl dem Eilfften, König in Schweeden. Am 28. Sept. dess verloffenen 1675ten Jahrs, zu Upsal, etc., Die andere An Johann dem Dritten, König in Pohlen. Am 2. Febr. dieses 1676ten Jahrs zu Krackau geschehen. De resp. konungarnes kröningsakter beskrifna på hvar sin af tvenne jämsides ställda spalter, omgifna af sirliga inramningar. I slutet af den åt Carl XI egnade spalten följande verser:

                Löuen kennt man aus den Klauen: dieser theure Löuen-Sohn

                Liess schon in der Kindheit schauen, dass Er würdig einer Kron.

                Helden wieder Helden ziehen: Carol Gustavs Blut und Muth

                Siht man hier im Lentzen blühen, Carol werde gross und gut!

 

I midten af bladet aftryckt ett kopparstick, 160 x 222, med de båda konungarnes bröstbilder ofvanför tvenne palmkvistar, samt under hvardera bilden en framställning af den resp. monarkens kröningsceremoni. Innanför utsirade taflor i bladets nedre hörn: In Nürnberg, zufinden bey Wolf Eberhard Felseckern. - Patentfolio.

C.XI B.14

C.XI A.46

(Senare tryck)

 

 

 

Brandenburgarne intaga Wolgast.

1. Öfverskr. i boktr.: Abriss und eigentliche Beschreibung Dess Schlosses und Stadt Wolgast in Pommern, Wie solches im Jahr 1675. den I. November von Ihrer Churfürstlichen Durchl. zu Brandenburg zur Ubergab bezwungen worden. Kopparstick 155 x 255: Wolgast. Brandenburgska batterier i förgrunden skjuta i brand stadens fasta slott, beläget på en holme i Peenefloden. Under kopparsticket två spalter beskrifning i boktryck. - Patentfolio.

C.XI A.12

 

 

 

/Sid. 165/

 

2. Wolgast von Seiner Churfürstl: durchl: zu Brandenburg belagert vnd Erobert im Novemb: Ao: 1675. Belägringen i fogelperspektiv. I förgrunden ryttare och fotfolk. - Kopparstick 278 x 350. Ur Theatr. Europ. XI.

C.XI B.15

 

 

 

Danskarne och deras allierade anfalla Stade.

Öfverskr. i boktr.: Eigentliche Abbildung und Grund-Riss der Stadt Stade, der Burg, und Brehmer-Vörde, nebst einer kurtzen Beschreibung deroselben, und was vom 25. Octobr. 1675. biss dato bey dero Belägerung vorgangen. Kopparstick 172 x 257: Stade med omgifvande befästningar i fogelperspektiv, jämte tre andra smärre topografiska taflor. Under kopparsticket text i boktryck på tre spalter, innehållande berättelse om de allierades företag emot staden till den 2 November 1675. - Patentfolio. Stade uthärdade belägringen ända till Augusti följande år.

C.XI A.13

 

 

Danskarne intaga Wismar.

1. Wismaria. Utsigt af staden och danska läget. På samma blad en tafla i fogelperspektiv: Grundriss der Stadt vnd Vestung Wissmar. - Kopparstick 340 x 250.

C.XI A.14

 

Till kopparsticket höra två blad i aflång kvart, med trespaltigt tryck å ena sidan, innehållande beskrifning öfver Wismar samt berättelse om dess belägring från Oktober 1675 till 13 December s.å., då staden uppgafs.

C.XI A.15-16

 

 

 

2. Utsigt af Wismar, som från tre sidor bestormas. Från ett af stadens torn uthänges en hvit flagga till tecken att motståndet upphör. I förgrunden t.h. emottager konung Christian V af Danmark, stående framför sitt tält, den kapitulerande stadens befälhafvare och andra honoratiores. Till venster kommer hans Drottning Charlotta Amalia åkande i en med 4 hästar förspänd vagn. - Kopparstick 490 x 650. Stor figurrik komposition, liksom alla kända ex. före all skrift, af Romein de Hooghe.

C.XI C.10

*Se: Samleren. 3(1926):216. Nytr. 1926 [saknas KB].

 

 

 

3. Konungen och Drottningen af Danmark, båda till häst, betrakta anfallet på Wismar. - Kopparstick 260 x 340. Af Jan Luijken. - *Detta ex. beskuret och saknar teckenförklaringar.

C.XI A.17

 

Fullst. ex. i portr. saml.

Kristian V. P.5

 

 

*3b. Tapet på Rosenborg slot. (Repr. B. Liisberg, Rosenborg ..., 1914, s.136).

161 B 2 d

 

 

/Sid. 166/

 

4. Prospect af Wismars Indtagelse af Kong. Christian den 5te i Droning Charlottae Amaliae Naervaerelse aar. 1675. Samma framställning som 3. [Sign.] I Haas sc. - de Friedenreich del. Under bilden uttydning af tecknen på 2 rader. - Kopparstick 141 x 173.

C.XI A.18

 

 

 

5. Staden Vismars Beleiring og Overgivelse til Kong Christian. V. i Overvaerelse af Dronning Charlotte Amalia, Prinds Georg, Hertugen af Plöen og Stor-Cantzler Griffenfeld den 13 Decemb: 1675. En grupp af de nämnda personerna, alla till häst, betraktar från en kulle Wismars beskjutning. [Sign.] Malet af C: A: Lorentzen - Stukket af Georg Haas. - Kopparstick 365 x 480.

C.XI B.17

 

 

#De af Friedenreich och Haas signerade kopparsticken öfver strider under Sveriges och Danmarks krig 1675-79 ingå såsom planscher i samme Mouritz Friedenreichs Kong Christian den Femtes Krigs-Historie. Kvart. Två delar. Kphmn 1758, 65.

125 B 10 a

 

 

*Eigentliche Abbildung der Stadt Wissmar, sampt kurtzem Bericht, ihres Alterthums, Ursprungs, Gelegenheit und der Zeit passirenden Kriegs-Unruhe. - Kpst. 16,5 x 25 cm. Under 3 sp. text i typtr. Hela 38,5 x 32 cm.

C.XI B.16

 

 

 

Carlsburg kapitulerar.

Öfverskr. i boktr.: Der rechte Geometrische Grund-Riss, Der von den Schweden im Hertzogthumb Bremen an der Weser neu-erbauten Vestung Carolus-Stadt oder Carolsburg, Vnd eigendliche Beschreibung, - - wie sie endlich von den Alliirten zu der Ubergabe ist gezwungen worden. Kopparstick 160 x 280: Staden i fogelperspektiv. Därunder i boktryck: Erklärung der verzeichneten Buchstaben: samt beskrifning på två spalter. Patentfolio. Carlsburg uppgafs åt fienderna den 28 December 1675.

C.XI A.19

 


 

 

1676.

 

Sjöslaget vid Öland.

1. Verbeelding van het laegen Attacqueren en Slaen der Sweetse Vloot door de K. Deense en Hollantse Zeemacht den 11 Juni 1676 skrifvet i botten af en snäcka, omgifven af allegoriska figurer, i nedre hörnet till venster. Stridens gång framställd i tre taflor på samma blad. - Kopparstick 475 x 705.

C.XI C.11

 

 

 

*2. Tapet i Rosenborg slot. (Repr. B. Liisberg, Rosenborg ..., 1914, s. 134 (161 b 2 d) och E.F.S. Lund, Danske malede Portræter, 1895-1910, II:312

(161 I 2 d).

 

 

/Sid. 167/

 

2. Eigentliche Abbildung der wunderbaren und mächtigen See-Schlacht so sich zwischen der königl. Dänischen und königl. Swedischen schiffs armada den 1. Jun˙ anno 1676 zugetragen, darinnen die Dänischen die victori erhalten skrifvet på ett utrulladt band, i midten prydt af Christian V:s valspråk och dubbla namnchiffer, inom två palmgrenar under en kunglig krona. Framställning af sjöslaget. Bokstafstecken hänvisa till en tryckt beskrifning. *Av denna anskaffades 1956 fotostatkopia från Det Kongelige Bibliotek Khvn. (18/2) - Kopparstick 350 x 422.

C.XI B.18/1-2

 

 

 

3. Öfverskr. i boktr.: Vorstellung und Verlauff desz zwischen den Nordischen Königen am 24. Junii 1676. Styl. novi vorgegangenen See-Treffens, wie solches von unterschiedenen Orten berichtet worden. Kopparstick 177 x 143: Karta öfver en del af Östersjön (orätt vänd). Vid Öland pågår sjöslaget. Öfverst porträtter af de båda nordiska konungarne och Amiral Tromp. Å ömse sidor om kopparsticket uttydning af tecknen samt, nedanför, tvåspaltig beskrifning, allt i boktryck. - Patentfolio. Dateringen är oriktig.

C.XI B.19

 

 

4. Denckwürdiges See-Treffen zwischen be˙den Nordischen Königen, Dennemarck und Schweden, wobe˙ diese eine fast Schwere Niderlag erlitten: im Monat Junjo 1676. Sjöslaget. - Illa gjordt kopparstick 145 x 180.

C.XI A.20

 

 

*[Bild av sjöslaget vid Öland]. - Kpst. 12,5 x 17 cm.

Ur: H. Ludolff, Allg. Schau-Bühne der Welt. 5. 1731.

C.XI A.21

 

 

*Zeegevecht tusschen eene deensch-nederlandsche en eene Zweedsche vloot 11 Junij 1676 [Även fr. tit.] - Get. & gelith. door P.J. Schootel. - Tonlit. 24,5 x 37,5 cm.

C.XI B.20

 

 

*Seegefecht zwischen Kron Dennemarck und Kron Schweden im Julis (sic.) Ao 1676. - Abraham Drentweta del. - Lav. pennt. rund diam. 24.

Handrit. A.157.

 

 

 

Danskarne landstiga i Skåne den 29 Juni.

Öfverst en af tvenne ryktets gudinnor samt troféer omgifven tom oval medaljong, genom guirlander, uppburna af sväfvande genier, sammanbunden med draperier i båda hörnen, hvarå beskrifning öfver landstigningen, under titel: Eigendliche beschreibung des Königs zu dennemarck und Nor. etc. wunderbahres hinüber Schiffens und anLandens am Schonen. Danska örlogs- och transport-flottan under segel framför skånska kusten.

Tvenne kopparstick, hvardera 500 x 625, afsedda att hopfogas till ett helt. *[Grav. av Romeyn de Hooghe].

C.XI C.12-13

 

(Se: Samleren 3(1926):216). - Nytr. 1926 [saknas KB].

 

 

 

*Tapet i Rosenberg slot. (Repr. B. Liisberg, Rosenborg ..., 1914, s. 135 (161 b 2 d) och E.F.S. Lund, Danske malede Portræter, 1895-1910, II:312

(161 I 2 d).

 

 

/Sid. 168/

 

Gyldenlöwe intager Venersborg.

Eigendlicher grundris und Situation von der Stadt und Fästung Wennersburg. Plan af Venersborg och danskarnes krigsrörelser i närheten. Uttydning af tecknen i nedre hörnet t.v. [Sign.] Joh: Huysman f. - Kopparstick 260 x 250. Ur: A. Müller, Das verwirrte Europa. 8. 1683.

C.XI A.22

 

 

 

Danskarne intaga Helsingborg och Landskrona.

1. Öfverskr. i boktr.: Ausführliche Beschreibung der zweyen herrlichen und vesten Schonen-Dänischen Städte, Helsingburg und Lands-Kron, samt deren gewissen und glücklichen Eroberung auff Dänischer wie auch schmertzlichen Ubergebung auff Schwedischer Seite - - Två spalter tryckt beskrifning omkring ett kopparstick, 273 x 175, med afbildningar af städerna Helsheborch och Landeskron. Patentfolio.

C.XI B.21

 

 

 

 

2. Helsingburg wie solches von I.K. Mayestaet [afbildning af stadens sigill] Christiano Quinto zur über gabe gezwungen worden 1676. Staden i fogelperspektiv. Nederst uttydning af tecknen på 4 små spalter. - Kopparstick 286 x 350.

C.XI B.22

 

 

 

3. Prospect der Vöstung Helsingburg, wie solche von Ihro Königl: Ma˙: Christian V. zur übergab gezwungen worden ist. so geschehen, Anno. 1676. Staden i fogelperspektiv som 2. Nederst uttydning af tecknen på 3 rader. - Kopparstick 265 x 332. Ur Theatr. Europ. XI.

C.XI B.23

 

 

 

4. Helsingborgs Slods og Castels Indtagelse af Kong Christian den 5te. Staden i fogelspektiv som 2. Nederst uttydning af tecknen. [Sign.] I.Haas sculps. - de Friedenreich del. Kopparstick 140 x 170.

C.XI A.23

 

 

 

5. Danskarne, under Christian V:s eget anförande, anfalla Helsingborgs fästning, som antändes genom beskjutning från deras batterier. Från Kärnan uthänges hvit flagga. I bakgrunden Sundet och Kronborgs slott.

Kopparstick 493 x 680, före all skrift. Af Romein de Hooghe.

C.XI C.14

 

 

*Se: Samleren 3(1926):216. Nytr. 1926. [saknas KB].

 

 

 

*Tapet i Rosenborg slot. (Repr. B. Liisberg, Rosenborg ..., 1914, s. 132 (161 b 2 d) och E.F.S. Lund, Danske malede Portræter, 1895-1910, II:314

(161 I 2 d).

 

 

/Sid. 169/

 

6. Stadt und Casteel Landscron von I.K.M. Christiano Quinto Erobert Anno 1676. Skrifvet på ett utrulladt band. Landskrona och danska lägret i fogelperspektiv. I förgrunden Sundet med fartyg. Nederst uttydning af tecknen. [Sign.] Joh. Husman Delineavit et fecit. Hafniae apud S.ae R.ae Majestatis bibliopolam Danielem Paulli. - Kopparstick 345 x 415.

C.XI B.24

 

 

 

7. Stadt und Casteel Lands-cron von I.K.M. Christiano Quinto mit Sturmender hand Erobert Anno 1676. Staden m.m. som 6. Nederst uttydning af tecknen. - Kopparstick 295 x 385.

C.XI B.25

 

 

 

8. Erobrung der Statt und Vösten Castels Landscron durch Ihro Königl: Ma˙ zu Denemarckt. 1676. Staden m.m. som 6. Nederst uttydning af tecknen. - Kopparstick 260 x 360. Ur Theatr. Europ. XI.

C.XI A.24

 

 

 

9. Aftegning over Landskrone Stads og Castels Indtagelse af Kong Christian den 5te aar 1676. Staden m.m. som 6. Nederst uttydning af tecknen. [Sign.] I. Haas sc. - de Friedenreich del: - Kopparstick 142 x 173.

C.XI A.25

 

 

 

10. Landskron. Staden och citadellet i fogelperspektiv. Uttydning af tecknen på en aflång tafla öfverst t.v. - Kopparstick 150 x 275.

C.XI A.26

 

 

 

*Tapet på Rosenborg slot. Repr. B. Liisberg, Rosenborg ..., 1914, s. 130 o. 137 (161 b 2 d). Cf E.F.S. Lund, Danske malede Portræter, 1895-1910, II

(161 I 2 d).

 

 

*Överlämnandet av Landskrona fästning till Kristian V 2 aug. 1676. - Målning av Peter Andersen, Frederiksborg Museum. - Repr. Die nordische Welt. 1937 s. 322.

Kult.hist. Sv.

 

 

 

Danskarne intaga Christianstad.

1. ChristianStad von I.K.M. Christiano Quinto mit Sturmender hand Erubert. Ao 1676 am 15 Augusti. Staden och det danska anfallet i fogelperspektiv. Nedanför uttydning af tecknen. Kopparstick 285 x 345.

C.XI B.26

 

 

 

2. Erobrung der Christians-Statt durch Ihro Königl. Maij : zu Denemarckt 1676. Skrifvet på ett utrulladt band. Staden m.m. som 1. Nedanför uttydning af tecknen. Kopparstick 222 x 250.

C.XI B.27

 

 

 

/Sid. 170/

 

3. Christianstad som Aar 1676 ved Storm blev indtaged af Kong Christian 5te og efter 16 Maaneder indspaeringen og Beleiring overgived til de Svenske. Staden i fogelperspektiv. [Sign.] del: de Friedenreich. Nedanför uttydning af tecknen. - Kopparstick 158 x 165.

C.XI A.27

 

 

 

 

4. Öfverst i en aflång sköld, omgifven af troféer och prydd med Christian V:s medaljongporträtt: Christianstadt von. I.K.M. Christiano Quinto Ao 1676 mit Sturmender hand Erobert. (Uttydning af tecknen.) Christianstad med sin långa, till hälften förstörda bro. Danskarne storma från flera sidor. I förgrunden Christian V själf, tågande trupper till häst och fot, m.m. Kopparstick 500 x 695. Af Romein de Hooghe.

C.XI C.15

 

 *Se: Samleren 3(1926):216 ff. Nytr. 1926 [saknas KB].

 

 

 

*Tapet på Rosenborg slot. Repr. B. Liisberg, Rosenborg ..., 1914, s. 136 (161 b 2 d). Cf E.F.S. Lund, Danske malede Portræter, 1895-1910, II

(161 I 2 d).

 

 

Slaget vid Halmstad.

Öfverst i en oval sköld, omgifven af troféer m.m.: Fältslag under Hans Majt Konung Carl XI emot the Danska under Gen: Maj: Dunkam den 17. Augusti 1676 vid Fullebro 1/2 mil ifrån Halmstad. - - Tecknad af E.I. Dahlberg Öfverste och Gen: Qvartermäst. Å ömse sidor om titelskölden en 7-radig beskrifning öfver den svenska och danska slagordningen. Drabbningen i fogelperspektiv. I förgrunden svenskarnes tross. - Kopparstick 292 x 495. Detta mycket sällsynta blad graverades för Richardsons Hallandia, men blef icke användt.

C.XI B.28

 

Orig.teckn. Dahlberg 12:12

* Minnessten. Se Utsikter Fyllebro.

 

 

 

Brandenburgarne vid Anklam. Juli - Aug.

1. Ancklamer Fehr Schantz, sambt der Situation herumb. Situations-karta med tvenne smärre prospekter. - Kopparstick 272 x 347. Ur Th. Eur. XI.

C.XI B.29

 

 

 

2. Belägerung und Erobrung der Vöstung Ancklam durch Ihro Churfürstl: Durchl: zu Brandenburg. Anno 1676. Anklam och fiendens belägringsarbeten i fogelperspektiv. I nedre hörnet t.v. uttydning af tecknen. - Kopparstick 252 x 353. Ur Th. Eur. XI.

C.XI B.30

 

 

 

/Sid. 171/

 

Slaget vid Lund.

1. Kopparstick 173 x 280: Bloedige Bataille Geschiet tussch. de twe Koninghs Leegers van Deenemarcken en Sweeden. den 4 December 1676. Bataljscen. [Sign.] I.v. Hu˙smans Fecit. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck med beskrifning på 2 spalter, under titel: Pertinente Relatie van de Bataille - -, hvarefter följer Aenwijsinghe der Letteren, en Getal boven in de Plaet.

C.XI B.31

 

 

 

2. I en sköld öfverst t.v.: Abris und vorstellung, der Merkwürdigen Haupt-Schlacht zwischen ihren Königlichen Majesteten: Herren Carolo XI. in Schweden, und Herren Christiano V. in Dännemark: be˙ Londen in Schonen den 4 Decemb: Anno. 1676. erga[n]ge[n]

Fältslaget i fogelperspektiv. Nederst t.h. uttydning af tecknen. - Kopparstick 320 x 400. Ur Th. Eur. XI.

C.XI B.32

 

 

 

3. I öfre hörnet t.v. Guds namn i en sol, omgifven af keruber och utsändande ljusstrålar och ljungeldar. T.h. Carl XI:s medaljongporträtt, omgifvet af en lagerkrans samt troféer. Fältslaget i fogelperspektiv, ungefär som 2. I hvardera nedre hörnet ett lejon hållande en sköld, hvarå Förklaring uppå Tahlen, 1-31, med latinsk öfversättning vid sidan.

C.XI C.16-19

 

 

 

Kopparstick, 4 blad, hvartdera 485x430, i förening utgörande en stor tafla, till hvilken hör en Relation om Slaget - - widh Staden Lund i Skåne den 4. Decemb. Åhr 1676, latinsk och svensk text, 6 blad in folio, afsedda att fästas som ram på ömse sidor om kopparsticket, jämte ofvantill en titel i boktryck: Praelivm apvd Lvndinvm Scaniae samt aldra nederst en tryckt remsa med 8 spalter, innehållande fortsättning på svenska och latin af Förklaring uppå Tahlen, 32 - 108. K.Bibl. eger 1 ex.af den sålunda sammansatta taflan, äfvensom 1 ex. i lösa ark.

C.XI B.33-38

St.f. 10

 

 

 

Slaget vid Lund den 4 December 1676. - O. Mankell pinx. & lith. - Färglit. 43 x 78,5 cm.

C.XI C.20

 

 

 

*Slaget vid Lund. Se även Dahlberghs handteckningar, KB.

Dahlb. 12:2, 12:15-17

 

 

*Carl XI i slaget vid Lund. - Reprod. eft. målning av Lemke på Karlberg.

C.XI A.28


 

 

1677

 

*Sjöslaget vid Möen, den 1 juni 1677.

Tapet på Rosenborg slot. Repr. B. Liisberg, Rosenborg ..., 1914, s. 134 (161 b 2 d). Cf E.F.S. Lund, Danske malede Portræter, 1895-1910, II (161 I 2 d).

 

 

 

Sjöslaget i Kjögebugt.

1. Öfverst: Danske amiralen Niels Juels vapensköld och namn i en oval omgifven af troféer. Å ömse sidor en rektangulär tafla med förteckning å de i striden deltagande danska och svenska skeppen samt deras befälhafvare och antal kanoner. Nedanför framställning af sjöslaget.

Kopparstick 505 x 665. J... Husman fecit et excudit. - *Av J. Huusmann, utg. tills. med kopparst. för Resens Atlas danicus 1695. (Se Samleren 1(1924) s.41).

C.XI C.21

 

 

 

/Sid. 172/

 

2. Kopparstick 370 x 515: Sjöslaget. Öfverst hålla genier porträtter af de holländska och danska amiralerna Tromp, Willem Bastiaenz, Niels Jöel och Rotsteen, omgifna af lagerkransar. Vid kopparsticket är fäst en remsa i boktryck: Victorieuse Zeeslag van de Denen op de Sweden bevochten, den 11 July 1677. Beskrifning på 4 spalter. t'Amsterdam, by Jacobus Rob˙n, Konst en Kaert-Verkooper in de Nieuwe-brugsteegh, in de Stuurman. - Gåva av I.A. Gerken 20/3 1873.

C.XI C.22

 

 

 

3. Sjöslaget. Därunder titeln: Seeslacht zwischen den Königl: Dänemarck: und Schwedischen Floten unter dem Commanto Ihr Exl: H. Niels Juel und H. Henrich Horns so geschehen den 1 July Ao 1677. - Kopparstick 270 x 340.

C.XI B.39

 

 

 

4. Seeschlacht Zwischen den Königl: Dänemarck: und Schwedischen Floten, unter dem Comanto Ihr Exl: H. Niels Juel, und H. Henrich Horns, so geschehen den. 1. Jul˙. Ao 1677. Nedanför: sjöslaget som 3. - Kopparstick 270 x 362. Ur Th. Eur. XI.

C.XI B.40

 

 

 

5. Söeslag imellem den Danske og Svenske flode holden udj Kiögebukt. den 1 Julji 1677. Sjöslaget som 3. Nederst 2 rader uttydning. [Sign.] Fridenreich. del. - Haas. sc. - Kopparstick 143 x 175.

C.XI A.29

 

 

 

*Tapet i Rosenborg slot. Repr. B. Liisberg, Rosenborg ..., 1914, s. 135.

161 b 2 d

 

 

*Morgen i Kjögebugt efter Slaget den 1 juli 1677. - J.C. Neumann pinx. 1862. - A. Kittendorff lit.

Tonlit. 22 x 32,5 cm.

C.XI A.30

 

 

Slaget vid Landskrona.

Blutiges Feld-Treffen in Schonen, Zwischen den Dänen und Schweden; worinnen diese an der Cavallerie, jene aber an der Infanterie Schaden gelitten, und der Verlust be˙nahe gleich gewesen-Vorgangen den i4. 24. Jullj. i677. Bataljscen. Illa gjordt kopparstick 165 x 180.

C.XI A.31

 

*Slaget vid Landskrona. - Erik Dahlbergh.

Dahlb. 12:26

 

 

/Sid. 173/

 

Gyldenlöwe intager Marstrand.

1. Maerstrand samt der Faestung und Herumb-liegenden Schantzen von Seiner Hohen Excellenz Herrn Stadthalter Gyldenlöw erobert Anno 1677 skrifvet på ett utrulladt band. T.v. afbildning af stadens sigill. Nedanför utsigt af staden och fästningen samt skansarne Hedwigsholm och Malepert, hvilka beskjutas af danska batterier på Koön. Kopparstick 275 x 365.

C.XI B.41

 

 

 

2. Marstrand sambt der Vöstung und herumb ligenden Schantzen, durch den Herren Statthalter Güldenlöw erobert Ao 1677. Staden och fästningen m.m. som 1. Kopparstick 283 x 330. Ur Th. Eur. XI.

C.XI B.42

 

 

 

3. Erobrung von Maerstrandt undt der starcken Vestung Carlsteyn mit beyligenden Schantzen undt Forten Ano 1677. Belägringen. I förgrunden Koön, med danskarnes läger, fartyg och batterier. Öfverst, å ömse sidor om titeln, tvenne taflor föreställande svenska fanors nedläggande inför Gyldenlöwe i Marstrand samt i Köpenhamn inför Christian V. På ett draperi i nedre hörnet t.v. uttydning af tecknen. [Sign.] B. Stoopendael Fecit. Kopparstick 460 x 650. Kompositionen af Romein de Hooghe.

C.XI C.23

 

 

 

 

4. Plan af Marstrand Byes samt omliggende Skandsers och Festningen Carlsteens Indtagelse Aar 1677 in Julio ved de Norske under Statholder Gyldenlöwes Andförsel. Plan af belägringen i fogelperspektiv. Nederst uttydning af tecknen. [Sign.] del. de Friedenreich. Cap. Kopparstick 168 x 165.

C.XI A.32

 

 

 

*Tapet på Rosenborg slot. Repr. B. Liisberg, Rosenborg ..., 1914, s. 133 (161 b 2 d), E.F.S. Lund, Danske malede Portræter, 1895-1910, II:316 (161 I 2 d).

 

 

 

Kurfursten af Brandenburg belägrar och intager Stettin.

1. Eigentlicher Abrisz der Vornehmen Fürstl: Residentz Statt und Vestung Stettin, in Pommern. wie selbige im auszgang desz Vorigen 1676. nun aber im anfang desz Jull˙ dieses 1677t: Jahrs wiederumb von ihrer Churfrl: Durchl: zu Brandenburg etc: in Persohn belägert worden. Staden i fogelperspektiv. Nederst t.h. uttydning af tecknen. Kopparstick 335 x 205.

C.XI A.33

 

 

 

/Sid. 174/

 

2. Öfverskr.i boktr.: Wahre Conterfeytliche Vorstellung der fürtrefflichen Pommerischen Haupt-Stadt Stettin, Wie sie der Zeit, von Ihrer Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg, ernstlich belägert, - - Två spalter text på vers och prosa omkring ett kopparstick, 108 x 164, framställande staden, som beskjutes från brandenburgska batterier i förgrunden. Patentfolio.

C.XI A.34

 

 

 

3. Öfverst Kurfursten Fredrik Vilhelms ovala porträttmedaljong, omgifven af troféer. Å ömse sidor två rektangulära taflor med uttydning af tecknen samt följande titel: Wahre Abbildung Der weitberühmten Stadt und Vestung Stettin, in Pommern, welche von Ihro Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg vom Anfang desz Junij 1677. belägert und beschossen, und darauf im December mit Accord eingenommen worden. Zu finden in Wienn bei Joh: Mart: Lerch, Kupfferstechern, Cum Privil: S. Caesae Mttis. Utsigt af den belägrade staden med brandenburgarnes läger och batterier i förgrunden. [Sign.] L.M. Ingenieur del: Stettin. Vid detta blad är fäst ett annat smalare, innehållande på 3 spalter kapitulationsvilkoren äfvensom en profetia om stadens öden, hvilken Rektorn Zach. Scabinus skall hafva uttalat före 1612. Öfverst på mellersta spalten en liten tafla, framställande staden med afbrända kyrktorn, efter slutad belägring. Tvenne blad stuckna i koppar, tillsammans 375 x 340.

C.XI B.43

 

 

 

*Eigentliche Belagerungs-Ausgang der Pommerischen Haupt-Stadt Stetin, sampt derselben Gestalt und Gelegenheit vom Anfang des Herr- biss zu Ende des Christ-Monats, im Jahr Christi MDCLXXVII. - Kpst. 17,5 x 27,5 cm med fogelpersp. av staden. Under 3 sp. text. i typtr. 37,5 x 27,5 cm.

C.XI B.44/1

 

 

 

*Eigentlicher Belagerungs - Enthalt der Pommerischen Hauptstadt Stettin samt derselben Gestalt und Gelegenheit. Wie auch der um Sie geschlagene Wagenburg. Im Jahr 1677. Gv. 17 x 27,5 cm. - Tit. i typtr. ovanför bilden, under 2 sp. typtr. text. Hela bladet 40 x 30 cm.

C.XI B.44/2

 

 

 

*Stettins belägring 1677. Grova träsnitt i tysk bok.

C.XI B.45

 

 

4. Kopparstick 422 x 535: Verovering van Stettin. Utsigt af staden och brandenburgarnes belägringsarbeten. I förgrunden det kurfurstliga lägret. T.h. synes Fredrik Vilhelm själf, emottagande ett bref af en från staden sänd parlamentär. Vid kopparsticket är fäst en remsa i boktryck med beskrifning på 3 spalter: Veroveringh der Stercke Stadt Stettyn, Nevens den Dam en omleggende Fortressen, Anno 1677. - - 't Amsterdam, by Romeyn de Hoogh, woonende op den Dam.

C.XI C.24

 


 

 

/Sid. 175/

 

1678.

 

O.V. Königsmark slår danskarne och deras allierade på Rügen.

Eigentliche Abbildung der Pomerischen Insul Rügen: Auf welcher die Dänen und Alliirte, von den Schweden ausz Stralsund unuersehens überfallen, eine gäntzliche Niederlag erlitten, - - den 8. 18. Januarij Anno 1678.

Karta öfver ön Rügen. På samma blad de båda armeernas uppställning, med öfverskrifter Anmarsch der Schweden och Dänische formirte Schlacht ordnung.

Kopparstick 375 x 315.

C.XI B.46

 

 

 

*Del av ovanst. med armeernas uppställning. - Kpst.

C.XI A.35

 

 

*[Sjöstrid mellan danskar och svenskar utanför Rügen].

Kpst. 39 x 33 cm.

C.XI B.47

 

 

 

Brandenburgarne landstiga på Rügen och undantränga svenskarne.

Prospect der flotte be˙ der Insul Rügen allwo Chur-Brandenburg die Königsmarkische Attaquirt - - d. i3: i4. 7bris. 1678 Brandenburgarne angripa och fördrifva de svenska trupperna. I förgrunden den brandenburgska flottiljen utanför Rügen. Nederst uttydning af tecknen. Kopparstick 255 x 375. Ur Th. Eur. XI.

C.XI B.48

 

 

 

Brandenburgarne intaga Stralsund.

Abbildung der Herrlichen schönen und Vesten Statt Stralsund - - wie selbige von der ChurFürstl: Brandenburgischen Armee belägert in Brand geschossen, und durch gewald desz Feuers endlich zu accordiren gezwungen worden, im Oct: j678. Utsigt af Stralsund, skjutet i brand af belägrarne. Kopparstick 215 x 315.

C.XI A.36

 

 

 

*Eigentliche Abbildung der Berühmten Statt und Vöstung Stralsund, wie dieselbe Ao 1678. den 24. 7:bris belägert und den 15. 8:bris darauff S. Churfürstl. dhl. zu Brandenb. übergeben worden ist. - Kpst. 28 x 35 cm.

C.XI B.49

 

 

 

*Eigentliche Abriss und Beschreibung der Insul Rügen und der Stadt Strahlsund und wie ... die Stadt ... belagert und beschossen worden. - Kpst. 17,5 x 25 cm.

Under o. vid sidorna text. Underst: "Werden verkauff in Hamburg, im Gülden ABC bey der Börse". 44,5 x 38,5 cm.

C.XI B.50

 

 

 

/Sid. 176/

 

Svenska trupper lida skeppsbrott vid Bornholm.

Strandung und Jämmerlicher Untergang der Schwedischen Schiffe, be˙ der Insul Bornholm Im December Ao 1678. Skeppsbrottet. Kopparstick 165 x 155.

C.XI A.37

 

 

 

*Allegoriska bilder rörande krigen 1674-79.

Schoutoneel der Voorvallen Ao 1676. - Romeyn de Hooghe fecit et excudit 1677. - Kpst. 69,5 x 47,5 cm.

C.XI C.25

 

 

 

*Balance an den Fransen Oorlog. - (Romeyn de Hooghe fec.) - Kpst. 48 x 57,5 cm.

C.XI C.26

 

 

 

Fredsverket i Nimwegen.

Neonato Archiduce Pacatis Gallis Expulsis Suecis Imperio firmato skrifvet ofvanför en grupp af Kejsarens, Konungens af Danmark, Kurfurstens af Brandenburg och 4 andra tyska furstars porträttmedaljonger. Vid sidorna 6 små bilder föreställande svenskarnes fördrifvande från de pommerska orterna. Under porträttgruppen ser man Frankrikes, Englands och Spaniens monarker, Vilhelm af Oranien m.fl. stående kring ett bord, hvarpå skriftyg och papper. Bakom monarkerna framskymtar tvedräktens dämon försvinnande i Janus-templet, hvars dörr tillslutes. På bordets sockel en afbildning af fredens undertecknande, ofvanför Spaniens, Frankrikes och Nederländernas vapensköldar mellan tvenne bakbundna krigare. Nederst, omgifvande ett för inskrifter afsedt tomrum, 3 andra taflor, syftande på samtida historiska tilldragelser, samt holländska verser hvari äfven svenskarne bespottas. B˙ Rom˙n de Hooghe t'Amsterdam. Kopparstick 655 x 455, föranledt af Nederländernas och Spaniens separatfred med Frankrike och en ärkehertigs samtidigt därmed inträffade födelse.

C.XI C.27

 


 

 

1679.

 

Henrik Horns misslyckade fälttåg i Preussen.

Friderico. Wilhelmo. D.G. March. Brandenb. S.R.I. Arch. & Elect. &c. &c. Victori Pomeraniae & Defensori Prussiae. Pio. Iusto. Felici. Magno. Sacrum. skrifvet på ett veckadt band, omgifvande en oval tafla, hvaruti en örn synes med klorna sönderbryta hornet på en framrusande enhörning. En ängel i skyn uttrumpetar: Victori gloria Magno, medan en lagerkrans och ett ymnighetshorn nedsänkas såsom segrarens belöning. Nederst, på en rektangulär tafla ett latinskt distichon och följande tyska rim: Mus man nicht die gewalt, gewaltig steurn und rächen? So mus auch mit gewalt, das Schwedsche Horn zerbrechen. [Sign.] Frid Maedeweis. inv. 1679. Kopparstick 245 x 180.

C.XI A.38/1

 

 

 

 

*Eigentlichen Abbildung des unvergleichlich-schleunigen Marches dess ... Herrn Friedrich Wilhelms... auss der Marck Brandenburg, in das Hertzogthum Preussen, innerhalb 15 tagen im Januario dess 1679 Jahres ... dediciret von Matth.Merian. - Kpst. 32,5 x 41,6 cm.

C.XI B.51/2

 

*[Paul Würtz begravning 1679]. Sign. Romanus de Hooge. - Kpst. 43 x 54 cm.

C.XI B.51/1

Annat ex. PLAF 20:59


 

 

/Sid. 177/

 

1680.

 

Stockholm firar konungens hemkomst efter kriget.

Arcus Triumphalis, gloriose confecto bello Danico, Invictissimo Augustissimoque Regi Carolo XI. reduci erectus ā Civitate Stockholmiensi. Afbildning af triumfbågen framför ingången till slottet. [Sign.] W. Swidde Sculp. Holmiae 1692. Kopparstick 215 x 340. Ur Dahlbergs Suecia-verk.

C.XI B.52

 

 

 

Suveränitetens införande.

Konung Carl den elfte mottager Ständernas förklaring angående regeringssättet 1680. Konungen stående nedanför tronen emottager ett dokument af Riksdagens deputerade. Folio. Trägravyr af H. Neuhaus, utförd på Gen.-Stab. Lit. anst.

C.XI C.28-29

 

 

 

Drottning Ulrika Eleonoras intåg i Stockholm.

1. Arcvs Trivmphalis in Solennem adventvm Serenissimae Reginae Uldaricae Eleonorae, Stockholmiae ad Pontem Borealem die 24 Novemb Anno 1680 exstructa. Inskriften delas af Drottningens vapen hållet af tvenne sväfvande änglar. Utsigt af Stockholm från Norrström. Till venster Norrbro med triumfbågen. Nederst uttydning af tecknen. [Sign.] Willem Swidde sculp: Holmiae i69i. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 255 x 575. Ur Dahlbergs Suecia.

C.XI B.53

 

 

 

*Triomfboog opgerecht ter eere der doorluchtigste Koninginne van Zweden Ulrica Eleonora, te Stockholm aan de Noorderbrug in het Jaar 1680, 24 Novemb. [Även lat. tit.]. Pet. Schenk exc: Amst. cum Privil:

Kpst. 21,5 x 26 cm. - Kopia efter Suecian.

C.XI A.38/2

 

 

 

/Sid. 178/

 

2. Stort fyrverkeri af samma anledning, afbrändt från en enkom uppförd skans, hvars belägring föreställes. I förgrunden ett af drabanter omgifvet åskådare-tält. Kopparstick 800 x 435.

C.XI C.30

 

 


 

 

1681.

 

Vädersolar sedda i Stockholm.

Öfverskr. i boktr.: Entsetzlicher Sonnen-Stand, In dem Schwedischen Norder-Land. - - Kopparstick 150 x 215: Carl XI, hans uppvaktning och andra talrika åskådare taga i betraktande himla-fenomenet, hvilket tilldrog sig den 7 Januari vid klart väder kl.11 - 1 och syntes såsom 4 solar jämte lika många regnbågar. Därunder beskrifning på 2 spalter i boktryck, som slutar med verser. Patentfolio.

C.XI B.54

 

 


 

 

1693.

 

Ulrika Eleonoras död och begrafning.

1. Drottningen, klädd i kronbeströdd mantel och hållande i ena handen Carl XI:s medaljong-porträtt, sväfvar från sin katafalk upp till himlens herrlighet, för att emottaga lifsens krona af Frälsarens händer. Hennes förut aflidna fyra små söners andar, med hermelinbrämade koltar och kronor på sina hufvuden, möta henne i spetsen för änglaskarorna. Nederst i förgrunden stå fyra allegoriska kvinnofigurer invid ett altare med inskrift: Pro salu: Regn: Suec: Kopparstick 315 x 210.

C.XI A.39/1

 

 

 

*[Allegorisk bild med anledning av Ulrika Eleonoras död.] Överst: Lux Luminum Svavissimum et Oculis... - Sign. Philip Jacob Thelott Sculpsit: Ubsal. - Henricus Hassel Quist: And: Filius jnvenit. - Grav. 46 x 37,5 cm.

C.XI B.55

 

 

 

2. Drottningens af härolder och drabanter, alla i långa sorgkappor, omgifna katafalk i Riddarholmskyrkan. Fyra på piedestaler stående allegoriska figurer uppbära öfver katafalken ett slags baldakin i form af en fyrsidig öfverst afskuren pyramid, öfverallt täckt af inskrifter och sinnebilder. [Sign.] N. Tessin jnvenit et delineavit - P. le Pautre sculpsit. - Kopparstick 543 x 400. - *Orig. i N.M. Se: Josephson, Tessin I fig. 145.

C.XI B.56

 

 

 

/Sid. 179/

 

K. Bibl. eger äfven bladet i en senare état, där den förra signaturen är ändrad till: N. Lib. Baro de Tessin Sup:us. aedificiorum S:ae. R:ae. Mtis. Sueciae Praefectus, jnvenit et delin.

C.XI C.31

Tilas IV:34

 

Sorgpyramidens fyra sidor, med alla inskrifter och sinnebilder, finnas särskildt graverade af le Pautre på 4 blad (302 x 210), numrerade 1 - 4 och signerade på det sistnämnda sättet.

C.32-33

 

 

3. Afbildning af hvalfvens och läktarnes dekorering vid samma begrafnings-ceremoni. Läktarne och kyrkan uppfyllda af åskådare. Längs hufvudgången ett led uppställda drabanter med sorgkappor och korsgevär. Kopparstick 352 x 518, af samma ursprung som ofvannämnda blad.

*Originalet i N.M se Josephson, Tessin II. fig. 144.

C.XI B.57

 

Finnes dels avant la lettre, dels med Tessins och le Pautres signaturer.

C.XI C.34

Tilas IV:36

 

 

4. [Aeternitati Sacrum! Swea Pust, Himla Lust: - - I en Christelig Lijk-predikan, Tå then Kongl.Lekamen til sitt Hwilorum - - nedersattes. För the Hierteligen sörjande Kongl. May:tz trogne Undersåtare af St. Clara Församling ther sammastädes wijster af theras Kyrkioheerde Simon Isogaeus. Stockholm, Wankifs änka. Folio. - Hit höra fyra allegoriska kopparstick, 230 x 150, graverade 1695 i Amsterdam af Joseph Mulder, som signerat tvenne, hvaribland den första, framställande det svenska Kungahuset såsom en rad popplar, af hvilka stormen afbrutit en större och fyra mindre - Drottningen och fyra söner.]

 


 

 

1697.

 

Carl XI:s syn.

Konung Carl XIs Syn, på Rikssalen i Stockholm; kort före Dess död 1697. I Rikssalen, som upplyses af en från taket nedhängande lampa, står en ung konung med krona, mantel och spira, framför Gustaf II Adolfs byst. En man i gustaviansk dräkt kullslår tronen, på hvars trappsteg andra personer äro ifrigt sysselsatta att leta i stora böcker. I förgrunden har en bödel just skilt hufvudet från kroppen på två unga män.

Liten folio. Stentr. af C. Müller. (1820-talet.) - Sagan om Carl XI:s syn härstammar i sin första form från 1740-talet, då den skulle tjena vissa partisyften.

C.XI B.58

 

 

 

 

*Konung Carl den Elftes Syn, på Riks-Salen i Stockholm, korrt före dess död. - Träsn. Lundström 1828, 1849, 1850, Björk 1853, 1855, 1856.

Kistebrev

 

 

 

*[Carl XI:s syn]. - Träsnitt 17,5 x 27,5 cm. - Ur ngn tysk tidning 1831.

C.XI A.39/2

 

 

 

*Carl XI:s död.

[Allegoriskt blad, med latinska verser, undert.:" devotissime positum Johanne Phoenix S.L.G.R.] - Grav. 41 x 31 cm.

C.XI B.59

 

 

 

*Holländska fiskare räddas på isen utanför Skåne.

Eigentliche Vorstellung des Sunds woselbsten den 6/10 Jan: 1697 bis 100 Holländ. Bootsknecht durch den angebrochnen Eis auf welchem Sie fischen gangen, ab- und jenseits Schonen glücklich bis auf einen so ertruncken in Land getrieben worden. - Kpst. 16 x 37,5 cm.

C.XI A.40

 

 

 

 

*Stockholms slotts brand.

Einäscherung des königlichen schwedischen Schloss in Stockholm. - Kpst. 16 x 13 cm.

C.XI A.41/1

 

 

 

*Repr. av kpst.

C.XI A.41/2

 

 

*Brand der königliche Burg. - Kpst. 6 x 8,5 cm.

C.XI A.42

 

 

*Eigentliche abbildung der Königl. Schwedischen Residentz Statt Stockholm und des daselbsten den 7ten 17ten May abgebrandten Schlosses. - På samma blad avbildn. av belägringarna av Wihitsch i Kroatien och Barcelona. - Montalegre f. - Kpst. 29 x 37 cm.

C.XI B.60

 

 

 

 

#Tillägg

 

Johan Fredrik Höckert, - Stockholms Slotts brand 1697. Carl XII leder sin farmoder utför trappan till det brinnande slottet. Prinsessorna och hofvet följa. Öfverst i trappan, omhvärfda af rök och lågor, bära några personer Carl XI:s döda kropp, höljd af ett bårtäcke. [Sign.] C.L. Sandberg sc. Folio. Trägravyr, särskildt afdragen ur Ny Ill. Tidn. 1877.

C.XI A.43

 

 

*J. F. Höckert, Stockholms slotts brand 1697. - Reprod.

C.XI B.61

 

 

*Der grosse Brand des koniglichen Schlosses in Stockholm. Repr. av kpst. i Sthlms Rådhusarkiv. Ur: Husquist, J.A. Sthlms stads Brandförsäkringskontor 1921. s.49.

C.XI A.44

 

 

 

/Sid. 180/

 

Carl XI:s begrafning.

Det inre af Riddarholmskyrkan, smyckad till Carl XI:s likbegängelse. Framför koret synes katafalken, omgifven af 4 obelisker bildade af lampor och cypressguirlander. I förgrunden de båda af manliga och kvinliga upptagna bänkraderna, längs hvilka drabanter äro uppställda. Nederst Sveriges krönta riksglob, med lejon vid sidan, ofvanpå en oval sköld hvaruti följande inskrift: Hac specie Templum Ridderholmianum Holmiense cum exequiarum justa Carolo XIo. Sueciae quondam Regi, Pio, Felici, Augusto die 24. Novemb. Anni 1697. solverentur. adversam ingredientibus aperuit frontem suam. [Sign.] N. Lib. Baro de Tessin Sup:us aedific:um S:ae R:ae M:tis Sueciae Praefectus inv. - S. le Clerc Sculp. - Kopparstick 450 x 325.

*Orig.teckn. N.M. se Josephson, Tessin, I. f.153.

C.XI C.35

även Pl.AF 19(61)

Tilas IV:37

 

 

 

I K.Bibl. finns äfven ett ex. före all skrift, endast med gravörens signatur.

C.XI B.62

 

 

 

Riddarholmskyrkan vid Carl XI:s begravning 1697.

Efter N. Tessin. Ur: Eichhorn, Gamla Stockholm.

C.XI A.45

 Tillbaka till Snoilsky  


Uppdaterad 2004-04-16
Sidredaktör Göran Bäärnhielm