<
Tillbaka till Snoilsky  


/Sid. 71/

 

Christina

 

1633

 

Svenske generalen Baudissins fälttåg i Neder-Rhenska kretsen vintern 1632-33.

1. Abbildung der Statt Cöln: vnd der gegen vber gelegener new befestigten Freyheit Du˙tz, sampt des Gen: Baudissin darauff geschechnen anfals. 1632. Utsigt af Cöln. I förgrunden svenskarnes anfall på dess å högra Rhenstranden belägna förstad Deutz, där en stor explosion eger rum. - - Kopparstick 272 x 350 ur Th. Eur. II.

Chr. B.1

 

Samma kopparstick med holländsk skrift ur Danckaertz.

Chr. B.22. Kopparstick 315 x 408, indeladt i många små fält, med afbildningar af eröfrade städer. I midten en större tafla, föreställande striden omkring staden Andernach, med öfverskrift: Eigentliche Abbildung der Orter welche vom Schwedischen General Baudissin vberhalb der Stat Cöln eingenommen, nunmehr aber von den Chur Cölnischen wider erobert worden. Sampt der Belagerung der Stat Andernach Anno 1633. Vid kopparsticket är fäst ett folioblad i boktryck, innehållande 4 spalter tysk och fransk berättelse om Baudissins infall i Neder-Rhenska kretsen.

Chr. C.1.

 *Slaget vid Hammeln.

Hammellische Schlacht Geschehen den 14. Martius Ano 1633. Kpst. 13,6 x 17,3 cm.

I: Abbildung der denckwürdigen Schlachten. 1664.

Hist. Ty Fol

 *Delloni intager Memmingen

Abbildung des Treffens so Königlicher Schwedischer Oberster zu ross I.N. Delloni vor der Reichsstat Memminge in Schwaben den 4 Juni des 1633 Jahrs gehalten, und mit wenig volck obgesiget. - Kpst. 14,5 x 28,7 cm.

Chr. A.1.

 Slaget vid Oldendorf.

1. Öfverskr. i boktr.: Eigentliche Abcontrafactur, vnd gründliche Beschreibung der abermals herrlichen bey Oldendorffeine Meil Wegs von Hameln erhaltenen Schlacht vnd Victori, so den 28. Junii des 1633. Jahres, die Königl. hinterlassene Schwedische auch Hessische Armeen vnter Jhr Fürstl.Gn. Hertzog Georgen von Lüneburgg, General Feldmarschalck Kniphausen, vnd Hessischen General Leutenand Melandern, von Generalen, be˙den Graffen von Merode vnd Gronssfeld, durch Gottes gnedigen Beystandt den Käyserl. obtiniret vnd erlanget. Kopparstick 283 x 366: Fältslaget. I nedre hörnet t.v. en liten situationskarta. Vid kopparsticket är fäst en af 2 stycken sammansatt, fyrspaltig text i boktryck, begynnande: Wasser gestalt der allein-gerechte, doch grundgütige Gott - -

Chr. C.2

 /Sid. 72/

 

2. Kopparstick 360 x 490: Genuina Catagraphe prælii, quo inclyt9 Lüneburgensium dux Ioh: Georgius, Generalis Suedicus etc. cum comitib9 de Gronsfeld et Merode Generalib: Cæsareanis 28 Jun: - 8 Jul: Annj 1633. prope Oldendorp felicissime decertavit. Per suppremum (!) Castrorum Metatorem et Architectum Oluf Hanson delineata et a Friderico Hulsio formis Cupreis expressa. Härefter följa 8 latinska verser, undert. Regnerus Lehausen Suec. Fältslaget. I nedre hörnet t.v. en liten grupp af Lüneburgska hertigen, Kniphausen och den unge Gustaf Gustafsson (Wasaborg). Vid kopparsticket är fäst ett folioblad text, 4 spalter i boktryck, begynnande: Es ist bekandt, was massen auff Jhr. Excellentz Herrn Reichs-Cantzlers Ochsenstirns, &c Gutachten - - Gedruckt zu Franckfurt am Mayn, in Verlegung Friderici Hulsij, Jm Jahr Christi 1633.

Chr. C.3.

 3. På en sköld i öfre hörnet t.h.: Repræsentatio Pugnæ qva Illmus Lünebvrgensivm Dux Georgivs. Generalis Suecius(!) et Campimarschallus Kniphusius Comit: de Gronsfeld et Merode. Generales Cæsareanos 28 Junij - 8 Jullij ano 1633 propč Oppidum Oldendorp ad Visurgim felicissime debellauit. Per Supremum Castrametatorem Olvf Hanson Swartz. delineata. Till venster på en uppvecklad rulle: Tessera militaris Suedicorum Gott be# Unss Cæsareanorum Viua La (!) Ferdinand. Fältslaget. [Sign.] Matthæus Merian sculps.

Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tillsammans 363 x 927.

St.f. 7

 Förminskad kopia, äfvenledes hopsatt af 2 blad, tillsammans 283 x 727 ur. Th. Eur. III. Utan Merians signatur. Titeln slutar med debellauit. Le i stället för La i det kejserliga fältropet.

Chr. C.4

 4. Fältslaget. Titel handskrifven: Battaille donné en Westphalie, entre le Duc de Luneburg et Imperialistes, gaignee par le Duc. Kopparstick avant la lettre. 382 x 487.

Chr. B.3

 *Breisach. "Wahre abbildung dess Vornehmen Passz, Vestungs-Statt, vndt Lägers Brysachs, welche den 17/27 Junij A:o 1633 von den Cron Schweden... Plocquiert, vndt den 15/25 Julij mit Ernst belägert worden". - Radering 32 x 20,5 cm.

Chr. B.147

 /Sid. 73/

 

Gustaf Adolfs lik öfverföres till Sverige.

1. Vera representatio, qvo ritv lvgvbri fvnvs Gvstavi Magni, Beatiss: Gloriosissq mem: Wolgasto Prolatum & Naui ad transuehendum in Sveciam imposit: fuerit. 1633 Det långa sorgetåget framstäldt i 11 parallela rader, med förklarande öfverskrifter. Kopparstick 360 x 505.

Chr. B.4-5

 2. Allegorisk framställning af sorgetåget, ordnadt på 5 parallela rader. Konungens lik föres synligt på en lit de parade. Siffror öfver de särskilda grupperna och figurerna angifva att ett förklarande textblad bör åtfölja. - Kopparstick 365 x 500.

Chr. B.6*"Vera repræsentatio, ... impositum fuerit. 1633."

Fotostatkopia av original tillhörigt kapten Thore Virgin, Bjärnum. Kopian (egentligen fotografisk utan retuschering) utförd av Statens reproduktionsanstalt. Enligt intendent Jungmarker, Nationalmuseum, är Virgins ex. original. Bäst. Våra (K.B:s) två ex. kopior, sämre. Dessa äro identiska med varandra men i förhållande till Virgins ex. varianter, graverade på annan plåt. Virgins ex. har text (typtryck), våra sakna. - "Vera" bortrivet på vårt ena ex. J.H-nd. 15.12.1952.

Chr. C.4a

 *Vera repræsentatio, qvo ritv lvgvbri fvnvs Gvstavi Magni, beatiss: gloriosissq(ue) mem: Wolgasto prolatvm & navi ad transvehendvm in Sveciam impositvm fverit. 1633. [Sorgetåget i 11 parallella rader med förklarande överskrifter. Under bilden förböner på latin sign. Georgius Hausmanus och Joannes Narssius. På ömse sidor beskrivningar av processionen på tyska och franska.] Franckfurt bey Friderich Hulsio zufinden. Gedruckt im Jahr 1633.

Kopparstick med text uppfodrat på väv 544 x 822 mm.

Inb. av T. Virgin ca 1951 i svart klotband, tv. 8:o, utskuren 2.4. 1979 på KB för plan montering.

Chr. C.4b

 *Fotokopia 18 x 24 cm efter orig. = C 4 b.

Chr. A.82Slaget vid Pfaffenhofen.

Warhaffte verzeichnuss des Treffens so zwischen den Schwedischen vnd Lotharingischen Armeen den 31. Julli Anno 1633. bei Pfaffenhouen geschechen vnd die Schwedische das feld erhalten. Fältslaget. [Sign.] M. Merian fecit. Kopparstick 267 x 342. Ur Th. Eur. III.

Chr. B.7

 Lichtenau intages.

Eigentlicher Abrisz Der Vöstung Lichtenav Sampt dem Marck Vnd Gelegenheid Welche den 1. Avgusti in Namen Ihr Fvrstl: Gna: Hörtzog Bernhart von Weinmar(!) etc: dvrch den iungen Grafen von Thvrn - - den 24. dis mit Acort wider eingenomen. 1633. Byn och fästet Lichtenau, hvarifrån den kejserl. besättningen uttågar. - Kopparstick 275 x 365.

Chr. A.2- Variant med hertig Bernhards porträtt och vapen i öfre hörnet till höger, jämte ett par andra smärre olikheter.

Chr. A.3Lägret vid Schweidnitz.

Abriss des Chur. Sächs. Schwedischen vnd Brandenb. Feldlager, wie das in Augusto Ao 33, be# Schweidnitz in Schlesien zu sehen gewesen. Plan af staden Schweidnitz och svenska lägret därutanför. I förgrunden framför stadsmuren hålla två soldater ett draperi, hvarpå: Verzeichnus eines ieden Regiements. - - Kopparstick 265 x 320.

Chr. A.4

 /Sid.74/

 

Slaget vid Steinau.

Eigentlicher Abriss der Steinawer Schantz in Schlesien sampt dem daselbst gehaltenen Treffen 1633. Plan af de kejserligas anfall på svenskarnes ställning vid Steinau. Kopparstick 219 x 353. Ur Th. Eur. III.

Chr. B.8

 Hertig Bernhard intager Regensburg.

Belägerung vnd Eroberung der Statt Regenspurg an der Donaw, durch Jhr Fürstl. G: Hertz: Bernhardten von We#m: Zu Anfang des Winther monats 1633. verrichtet. Anfallet på staden. Hertigen, med fältherrestaf i hand, rider i förgrunden på en galopperande häst. Två änglar hålla en krans öfver hans hufvud. Kopparstick 250 x 345.

Chr. A.5

 *I tryckavdelningen finnes ett på ena sidan tryckt blad "Gründlicher Bericht/von Eroberung dess H.Röm. ReichsStadt Regenspurg" tr spalter ty.text. Har möjligen hört tillsammans med en gravyr. Inga av pl.avd:s grav. passar dock i måtten. 16.4.34.

Sv. Krig 243b*Der Rengspurger Anrueffen und gebet in Ihrer behengstigten belegrung. Vy över staden, därunder verser i typtr. Kpst. 7,8 x 17,5 cm.

Chr. A.6

 
1634

 

Svenskarne intaga Philipsburg.

1. Delineation der Bischofflich-Spe˙rishen Festung Philipsburg mit den Vmbligenden Schwedischen Lägern vnd Schantzen. Plan af fästningen och svenskarnes belägringsarbeten. I förgrunden t.v. en grupp soldater. Kopparstick 260 x 348. Siffertecken antyda en tillhörande text.

Chr. A.7

 2. Philipsburg. Staden och belägringen i fogelperspektiv. Kopparstick 182 x 256. Ur. Th. Eur. III.

Chr. B.9

 *Svenskarna belägra Überlingen.

Belagerung von Ueberlingen durch die Schweden anno MDCXXXIV. - Handt. i fotogr. reprod. utg. [1906]. 12 x 36,7 cm. - Jämte 1 hft text.

Chr. B.10

 Slaget vid Senheim.

Warhafftige aviso von der Lothringischen flucht vnd niderlag, so bei Senheim im Elsäss geschehen. Fältslaget. I öfre hörnet t.h. den svenske befälhafvaren, Rhengrefven Otto Ludvigs porträttmedaljong. Under bataljscenen 2 spalter beskrifvande text. [Sign.] Wolfgang Kilian excud. Kopparstick 265 x 295.

Chr. A.8

 * "Bij Cornelis Danckerz, wort uijtgegeven de Begraeffenisse van sijn Coninckl. Majest. van Sweden, in drie Talen, curieus in koper ghesneden. (Nieuwtijdingen bij Jan van Hilten 11 Nov. 1634)". Ur: M.M. Kleerkooper, De boekhandel te Amsterdam, 2, s. 1250. (Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel. 10:2, 1916)

107 G1 az/Sid. 75/

 

*Slaget vid Liegnitz 3 maj 1634.

Eigentlicher Entwurff des Treffens as den 3. Maij dess 1634 Jahrs bey Lignitz in Schlesien vorgangen... Kpst. 26,3 x 33 cm.

Chr. A.9.

 Horn intager Memmingen.

Wahrhaffte Contrafactur der Statt Memmingen sampt der Belägerung Anno 1634. Plan af belägringen. Kopparstick 265 x 308. Ur Th. Eur. III.

Chr. B.11

 Banér intager Frankfurt a/O.

Grundtriss der belägerung vnd Statt Franckfurt wie solche von Jhr Churf: Durchl: neben Gener. Banner den 13 Maij belägert vnd den volgenden 23 dito erobert worden Anno. 1634. Plan af belägringen. Kopparstick 284 x 360. Ur Th. Eur. III.

Chr. B.12

 De kejserliga återtaga Regensburg.

1. Öfverskr. i boktr.: Abriss, welcher gestalt - - die vralte freye ReichsStatt Regenspurg - - von König Ferdinando dem dritten, vnd Churfürsten Maximiliano auss Bayern, den 18. May Anno 1634. umbrungen - - auss mangel Entsatzes dem Feind ist übergeben worden. Kopparstick 200 x 325: Regenspurg Anno 1634 den 18. July mit accord erobert Staden omgifven af de kejserligas belägringsverk. I förgrunden på galopperande hästar konung Ferdinand af Ungern-Böhmen och kurfursten Maximilian af Bayern. Därunder i boktryck på 4 spalter: Ausslegung dess Kupfferstücks. Patentfolio.

Chr. A.10

 2. Der Zu Hungarn vnd Böheim K.M. Belagerung des H.R. Freyen Statt Regenspurg welche den 15. Ma, Anno 1634. Angefangen vnd den 17. Julii mit Accord vollendet worden. - - Utsigt af staden samt belägringshärens läger och anfallslinier. I nedre hörnet t.v. inom en krans och 16 i ring stälda vapensköldar dedikation till stadens råd af Matthias Huberus. I nedre hörnet t.h. en tafla med uttydning af tecknen samt signaturen: Matthæus Merian fecit. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 270 x 714. Ur Th. Eur. III.

Chr. C.5

 3. Ratisbona. Utsigt af den belägrade staden, efter Merian. I nedre hörnet t.v. inom en rundel: Ratisbona assediata il di 15 di Maggio 1634, č resa alli 17 di Luglio seguete alla Real Maestā di Ferdinando III - - I nedre hörnet t.h. en sköld med uttydning af tecknen.

Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 284 x 702. Ur Hist. di Ferdinando Terzo af G. Gualdo Priorato. Wien 1672. Folio.

Chr. C.6

 /Sid. 76/

 

Landshut belägras.

Eigentliche Contrafactur der Statt Landtshut in Bayern sampt der Schwedisch: vnd Euangelischen Bunds Belägerung Ao 1634. Svenskarnes angrepp på staden. En stor eld uppflammar bakom en i borgmuren skjuten bresch. Kopparstick 210 x 330. Ur Th. Eur. III.

Chr. B.13

 Slaget vid Nördlingen.

1. Kopparstick 324 x 470: Fältslaget. [Sign.] Andreas Pauli F. På en vidfäst remsa i boktryck: fransk uttydning af tecknen på 5 spalter.

Chr. B.14

 2. Delineatio Aciei et Pugnæ ad Nordlingam VI Septembr: Ao MDCXXXIV. Fältslaget. [Sign.] M. Merian fecit.

Kopparstick hopsatt af 2 blad, tills. 300 x 723. Ur Th. Eur. III.

Chr. C.7

 3. La Battaglia di Nordlingen seguita alli 16. di Settembre 1634 e guadagnata da Ferdinando 3 o Rč d'Vngheria e Cardinale Infante contro l'esercito Suezzese. Fältslaget, efter Merian. Nedanför uttydning af tecknen på 8 spalter.

Kopparstick hopsatt af 2 blad, tills. 327 x 705. Ur Hist. di Ferdinando Terzo af G. Gualdo Priorato. Wien 1672. Folio.

Chr. C.8

 4. D. T. O. M. DD. CC. & S. C. M. F. II. A. P. F. V. R. R. P.P Sacrum MDC XXXiiii Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit - - Karta öfver en del af södra Tyskland med bilder af städer, hvaribland Nördlingen och några andra af de vigtigare platserna äro framstälda i större skala än de öfriga. Nedre delen af kartan upptages af kejsar Ferdinands triumftåg i anledning af segern öfver Sverige, hvars representanter, Gustaf Adolf, Bernhard af Weimar m.fl. ligga under den kejserliga triumfvagnens hjul. I öfre hörnet t.v. Christus mellan den Heliga Jungfrun och Johannes Döparen. Kopparstick hopsatt af 2 blad, tills. 425 x 650.

Chr. C.9

 *Eigentlicher abriss des Haupttreffens so zwischen der Keyserischen und Schwedischen Armeen bey Nörlingen, geschehen den 6 sept. alda die Keyserischen das felt erhalten geschütz und Bagaschi erobert. Ao 1634. Foto efter orig. i Krigsarkivet.

Chr. A.81

 *Ryttarbild av kejsar Ferdinand III, i bakgrunden slaget vid Nördlingen. Överst en häst (?) som åker i en char dragen av två örnar fram mot en port med inskriften: PIETATE. Bakpå charen en lurblåsande genie med inskr: Seguor omina tanta. Under bilden: Ferdinandus III Rex Vngarie et Boemie paternarum copiarum archistratægus victoriosissimus. Sign. THM [monogr.] - Kpst. 21,5 x 16 cm.

Chr. A.11

 *Schlacht bey Nörlingen. Gescheen den 16. August 1634. - Kpst. 13 x 16,5 cm.

I: Abbildung der denckwürdigen Schlachten. 1664. n:o 11.

Hist.Ty.Fol. RAR*Delineatio aciei et pugnæ ad Nortlingam VI. septembris A:o M.D.C.XXXIV. - Under lat. uttydning av tecken på 6 sp. - Kpst. 35,5 x 57 cm.

I: Becanus, W., Serenissimi Principis Ferdinandi Hispaniarum infantis... triumphalis introitus in Flandriæ metropolim Gandavum, Antverp. 1636.

Sk.k. AF 225 RAR

 *Vor der Schlacht bey Nördlingen. - Nach der Schlacht von Nördlingen. - Penzel del & fec. - Två kopparstick, vart 8 x 5 cm. (Ur: Hist. Calender für Damen. 1792).

Chr. A.12

 *Die Schlacht bey Nördlingen Anno 1634.

Kpst. 29,5 x 36,5 cm. - Ur: F.C. Khevenhiller, Annales Ferdinandei. T.12. 1726.

Chr. B.15

 *Schlacht bei Nördlingen. - Litogr.

Chr. B.16*Slaget vid Liegnitz 4 okt. 1634.

Lignitzer Schlacht Gescheen den 4. October Ano 1634.

Kpst. 13,3 x 17,1 cm. - I: Abbildung der denckwürdigen Schlachten. 1664.

Hist.Ty.Fol. RAR
/Sid. 77/

 

1635.

 

Gustaf Adolfs Strumpebandsorden återlämnas.

Descriptio pompæ, restitutionis ornamentorum equestris ordinis a Periscelide Gustavi Magni. Cum æneis tabulis.

Stor patentfolio i boktryck, hopsatt af 10 särskilda stycken. Ofvannämnda titel och den tre-spaltiga beskrifningen omgifvas af en rik inramning. Mellersta spaltens öfre del upptages af 2 kopparstickstaflor (hvardera 165 x 278) framställande i 4 bilder ceremonierna vid återlämnandet af ordensinsignierna, hvilket skedde i London den 18 April 1635 genom en ambassad, anförd af Johan Skytte. Den ena taflan signerad: Sigismundus Vogelius sculpsit. I slutet af tredje textspalten: Holmiæ, Excudebat Heinricus Keyser, Typogr. Reg. M. DC XXXIX.

 

 

 

Inramad: Husesynen 167. - Fotost. av kpst: Chr. A.13

 Kurfursten Johan Georg af Sachsen öfvergifver förbundet med Sverige.

1. Kopparstick 214 x 270: Kurfursten ligger sofvande i sin bädd. Doktor Turing står vid hufvudgärden; en annan doktor, Hoy [öfverhofpredikanten Hoe] sitter med en uppslagen sångbok i handen. I sängkammaren inträder Gustaf Adolfs vålnad i svepningsdrägt. Hållande en fackla i ena handen, pekar han med den andra på det blödande banesåret i sitt bröst. På golfvet ligger en upprullad karta öfver svenskarnes seger vid Havelberg. I bakgrunden ser man genom en åt sidan dragen gardin, huru kurfursten presiderar vid ett dryckeslag, medan musikanter blåsa: Rondi Rondi Ronda. [Af C. de Passe.] Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck, innehållande en dramatiserad holländsk dikt på 3 spalter, under titel: Droom-spoock, Ofte des Konighs van Svvedens Geestes Aen-spraeck aen den Ceur-vorst van Saexen, van wegen de Verbondts-breeckinghe, des Iaes 1635. den 20. Mey. 

Chr. B.17

Chr. B.18

(variant)

 2. [Visiones de leone septentrionali triumphante. Das ist Denckwürdige Gesichte, von des wahren Mitternächtischen Löwens Muthigkeit, Aussgang, Fortgang, Verhinderungen, Wunderbarlichen Sieg vnd vnverhoffter Vberwindung. - - Gedruckt Jm Jahr, M. DC. XXVI. Kvart. - Skriften, försedd med 10 illa gjorda kopparstick (140 x 119) framställande mystiska allegorier, hvaruti ett lejon utgör hufvudfiguren, handlar om syner, som en rådsherre i Schmalkalden, Sigmund Gratamar, skall hafva haft 98 år förut. Tillämpningen, som afser Gustaf Adolfs uppträdande i Tyskland, har till ändamål att försköna kurfursten Johan Georgs trolösa handlingssätt emot Sverige.]

Sv.Förh. 318*Johann Georg von Sachsen feyert mit einem Trunk den Prager Friedensschluss. - Oxenstierns Beredsamkeit siegt über den Aufruhr der Schwed. Armee. - Etsn. - Ur Historischer Calender für Damen.

Chr. A.16*Banners Vergiftung in Hildesheim. - Etsn. - Ur Historischer Calender für Damen.

Chr. A.17/Sid. 78/

 

Fyratio af Gustaf Adolf såsom gisslan bortförda Münchenboar återfå friheten.

Fyratio män af andligt och världsligt stånd ligga på knä i åkallan af Jungfru Maria och Jesusbarnet, som trona i skyn, omgifna af änglar bärande pappersrullar med namnen på de 40. En af de knäböjande håller framför sig ett blad med följande inskrift: Votum Deiparæ avxiliatrici nvncvpatvm ab obsidibvs A. M D C XXXII. XXI. IVN. I förgrunden, längs raden af de frigjorda, hålla 6 änglar en guirland af hjärtan, omväxlande med vapensköldar. På marken ligga lösta fjättrar. I bakgrunden synas tornen af München. Under bilden 10 rader tysk text, innehållande de frigjordas tack- och lofoffer till den Heliga Jungfrun. Münchner Geyselschafft Ehrnwerckh vnd vhrkhund Ao 1635. - Luc. Kilian. F. Kopparstick 278 x 324.

Chr. A.14

 Svenskarne befästa Braunsberg i Polska Preussen.

Vera delineatio Veteris Ciuitatis Brunsbergk - - pro vt A.D. 1635. nomine Regis Regnique Suecie, ipsam Gubernante Nobili ac Strenuo Colonello ac D o Andrea Kosskull in odenfors etc. munitionib9 ac propugnaculis adornata. [Svenska vapnet.] Staden och de nya befästningarna i fogelperspektiv. I nedre hörnet till venster: en oval sköld med dedikation till Per Brahe m.fl. svenska herrar af Paul Stertzel 1635. 7 Junij. [Sign.] Paul Stertzell Excude: Conradt Götke sculpsit.

Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 302 x 606.

Chr. C.10

 

 Ett nytryck af de gamla plåtarne, jämte text af R. Bergau, förekommer uti den i Nürnberg utgifna tidskriften. Anzeiger für Kunde der Deutschen Vorzeit, Aprilhäftet 1870.

Chr. A.15Svenska hären opererar mot Gallas.

Abbildung der R: Ka˙: M: Veldlägers be˙ Mesieres Diouze Vnd Mörsberg, sampt der Postur der Arme be˙ der Schwede fürüber zug de 25.26. Octob. 1635. Plan i fogelperspektiv af kejserliga lägret och svenskarnes förbimarsch. Kopparstick 213 x 333. Ur Th. Eur. III.

Chr. B.19

 *Svenskarna beskjuta Sachsenhausen. 8 aug. 1635.

Sachsenhusium Francofurti ad Moenum suburbium cum hostilitatibus inter utrasque gestis.

Kpst. 24 x 34,5 cm. - Ur: Theatrum Europæum 3:582.

Chr. B.20

 /Sid. 79/

 

Maynz belägras.

Belägerung der Statt Ma˙ntz durch der Röm: Ka˙: Ma˙ Armee Jm Jahr 1635. Plan af staden och den kejserliga härens ställning däromkring.

Kopparstick 275 x 359. Ur Th. Eur. III. - Maynz kapitulerade den 17 December.

Chr. B.21

 1636.

 

Tyska folkets längtan efter fred.

Kopparstick 220 x 340: Uti en sal, på tre sidor omgifven af ett skrank, sitta påfven, en jesuit och en evangelisk teolog kring ett bord. Bredvid står på en molnbädd Frälsaren med korset, emellan "Der Straff Engel" och två "Unschuldigen Seelen der vmbgebrachten Kinder." Innanför skranket sitta Europas potentater och andra höga herrar med lageromvirade svärd i händerna; Sverige representeras af Oxenstierna. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck, innehållande på 5 spalter tyska rim i dramatisk form. Öfverskriften lyder: Seuffzer nach dem Guldinen Friden, Allen Christlichen Potentaten, ja allen Christlichen Hertzen zubedencken. I slutet på femte spalten: Suchet den Friden vnd jaget jhm nach. Anno 1636.

Chr. B.22

 

Häraf finnes äfven ett senare omtryck med årtalet 1645.

Chr. B.23Svenskarne undsätta Hanau.

Eigentliche Delineation Der Vesten Statt Hanau sampt der Ka˙s: Belägerug wie sie von der Cron Schweden vnd Landgr: Wilhelm zu Hessen Entsetzet worden den 13. Junj Anno 1636. Utsigt i fogelperspektiv af staden med därutanför pågående strider. Kopparstick 275 x 359. Ur Th. Eur. III.

Chr. B.24

 /Sid. 80/

 

Banérs seger vid Wittstock.

1. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 290 x 733: Inom en tafla i öfre hörnet t.v. Prælij Fortissimi habiti Repræsentatio - - Ioan: Georgij Elect. Ducis Saxoniæ &c &c ut S: Cæs: Ma: Marsch. Com: Melchior Hatzfeld &c Contra Marsch: Ioan: Banier - - prope Witstock 24 octobris Ao 1636. ā. 3 pom. in 10. noctis: - - Därunder på en rulle: Tessera Elect: Saxoniæ & Cæsareanorum Avff got Wil Suecorum Tessera militaris Iesus Hilf. Fältslaget. Vid kopparsticket är fäst en tysk 7-spaltig beskrifning i boktryck, sammansatt af 2 stycken, under titeln: Relation Dess blutigen treffens - -

Chr. C.12

 2. Kopparstick 200 x 257: Svenskarne storma i solnedgången de kejserligas befästa ställning på en brant kulle till höger. I förgrunden till venster hålla två beridna trumpetare vid ett högt, ensamt stående träd. Därunder, på tre spalter i boktryck, fransk beskrifning under titel: Relation veritable de tovt ce qvi s'est passé en la sanglante deffaicte de l'armee dv Dvc de Saxe et de l'Empereur, par la Couronne de Suede, soubs la conduitte du General Banier, prés de Vvitstocq, le 16. Octobre 1636. Ensemble les noms de tous les Officiers qui ont esté en la Bataille. Nederst: A Paris, chez Michel Van Iochom, Graueur & Imprimeur du Roy pour les Tailles douces, ruë S. Iacques ā la Roze blanche Couronnée. - Patentfolio.

Chr. B.25

 3. Kopparstick 200 x 254 [af C. de Passe]: Striden framstäld ungefär som 2, men kullen åt venster och de båda trumpetarne vid trädet åt höger. Vid kopparsticket är fäst ett blad holländsk text på tre spalter i boktryck, under titel: Grondelijcke verclaringe van den swaren Slagh, - - I slutet på tredje spalten: t'Amsterdam, Voor Ian van Hilten, 1636.

Chr. B.26

 4. Wittstocker Schlacht. Prælivm ad Witstockivm. Slaget i fogelperspektiv, med uttydning på en tafla i nedre hörnet till höger: Eigentliche Delineation - - Kopparstick 272 x 358. Ur Th. Eur. III.

Chr. B.27

 

 5. Slaget ungefär som 4, men utan öfvertitel. Titel och uttydning på en tafla i nedre hörnet till höger: Abildung(!) des blutigen Treffens vor Witstock - - Kopparstick 264 x 368.

Chr. B.28

 /Sid. 81/

 

6. Slaget vid Wittstock Den 24 Septer 1636. Framställning af striden, efter Theatrum Europæum. Aquatinta-gravyr 315 x 385, sign. Aqua fort. Carpelan. Från 1820-talet.

Chr. B.29*- Annat ex.: Sign. [W.M.] Carpelan. Aquatint. 29,2 x 36 cm. - Tillhört Stafsunds saml.

Kartor 16 b

 *Slaget vid Wittstock 1636. Reprod. av ritning i Krigsarkivet.

Chr. C.11*Abrisz der Mecklenburgisch- Pommerisch- und Brandenburgischen Landschafften, da jetziger zeit der Krieg zwischen den Keyserisch-Chur-Sächsischen und Schwedischen geführet wirdt. 1636. - Karta över Mecklenburg och Pommern, illustrerande slaget vid Wittstock 4 oktober 1636, där Banér och Torstensson besegrade kejserliga armén som leddes av kurfursten av Saxen och general Hatzfeldt. - Kopparstick 282 x 325 mm i passepartout.

Chr. B.146

 *General Banner, Torstensohn und Stalhantsch nach den Sieg bey Witstock. - Amalia Elisabeth Landgräfin von Hessen übernimmt die Sorge für ihr Land. - J. Penzel del. ac fec. Kpst. 8 x 5 cm. Ur: Hist. Calender für Damen. 1792.

Chr. A.18

 *Witstockische Schlacht. Gescheen den 24(!) Septem. Anno 1636. - Kpst. 13,3 x 18,4 cm.

I: Abbildung der denckwürdigen Schlachten. 1664.

Hist.Ty Fol.

 
1637.

 

Banér belägrar Leipzig.

Die Statt Leipzig Sampt der Belägerung Ao 1637. Den belägrade staden i fogelperspektiv. Kopparstick 283 x 360. Ur Th. Eur. III.

Chr. B.30

 Strid vid Rheinau.

Wahre Delineation der Schwedischen Schantzen vnd Schiffbrücken be˙ Rheinaw, vnd wie selbige von den Ka˙serischen eingenohmen worden, 1637. Striden i fogelperspektiv. I förgrunden framföres befälhafvaren för den franskweimarianska besättningen såsom fånge till den kejserliga generalen Johan de Werth. Kopparstick 286 x 361. Ur Th. Eur. III.

Chr. B.31

 Delaware

 

*Skeppen Kalmar Nyckel och Fågel Grip lämnar Göteborg för att segla till Nordamerikas östkust.

Lars Gillis 1987. Reproduktion.

Chr. A.85

 
1638.

 

Hertig Bernhard segrar vid Rheinfelden.

1. Kopparstick 238 x 315: Fältslaget. I förgrunden en rytteristrid, i hvilka båda sidornas namngifna anförare (bl.a. svensken Arvid Forbus) deltaga. Taflan begränsas ofvantill af en hvalfbåge, prydd med hertig Bernhards porträttmedaljong. Vid kopparsticket är fäst en 3-spaltig beskrifning i boktryck, under titel: Auctentijcke ende grondige verclaringe van de Schermutselen ende Veldt-Slagh, den 28 Februarij ende derden Meert 1638. voor Rhijnfelden, tusschen - - Barent van Wymeren, ende - - Johan de Weeerdt - - Sist på tredje spalten: T'Amsterdam, Ghedruckt voor Ian van Hilten. anno 1638.

Chr B. 32/1

 /Sid. 82/

 

* Karta med intecknade trupprörelser, överst i hö. hörnet "Declaration des chiffres". Grav. 29,5 x 29,2 cm. - Härtill typtr. beskrivn. i 2 sp. på särsk. bl. med tit.: Brieve relation des deux batailles, données entre son Altesse le duc Bernard du Saxe Weimar, et les Impériaux et Bavarois, commandez par le Duc Savelly, & Jean de Verth, le 28 Fevrier, & le 3. Mars 1638.

Chr. B.32/2-3

 2.E˙gentlicher Abriss der Treffen so vorgang bey Rheinfeld zwische Jhr: F: Gn. Hertzog Bernhardt von Weymar vnd den Ke˙srischen geschehen den 18 - 28 biss den 21 February Anno 1638. Framställning af striderna. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 345 x 510. Ur Th. Eur. III.

Chr. B.33

 

 Hertig Bernhard segrar vid Wittenweiher.

1. Vero, et essatto dissegno del conflitto, & battaglia appresso Viitten-VVeiller, fatta dal Sigr. Dvca Savello et Sigr. Conte Ghetz Maresciallo di Campo, contro il Sigr. Duca Bernardo di VVeimar, - - 9. di Agosto dell' Anno 1638. - - VVolfango Kilian fecit. Drabbningen i fogelperspektiv. I öfre hörnet t.h. en liten bataljplan. Kopparstick 435 x 560.

Chr. C.13

 2. Delineation des Hartten Treffens so zwischen den Ke˙: Gen: Graff Götzen Duc de Sauelli, vnd Hertzog Bernhart von Saxen Weinmar, be˙ Wittenwe˙r vorgangen Ao 1638. Drabbningen i fogelperspektiv. Kopparstick 290 x 365. Ur Th. Eur. III.

Chr. B.34

 Hertig Bernhard intager Breisach.

1. Wahrer Grundtriss der Belägerung des Vesten. passes Br˙sach Anno 1638. [Skrifvet på ett utrulladt band.] Staden och trupprörelserna däromkring i fogelperspektiv. I nedre hörnet t.h. en tafla med uttydning af bokstafstecknen. Kopparstick 255 x 370.

Chr. A.19

 2. De starcke Stadt Brysack; Belegert inden naem des Koninghs van Vrancr˙ck, onder het bele˙t van den Generael Barent van We˙meren Hartogh van Saxen etce. int' Iaer 1638. Belägringen i fogelperspektiv. I nedra hörnet t.v. Hertig Bernhard till häst jämte följe. [Sign.] C I Visscher Excudit. Kopparstick 328 x 422.

Chr. B.35

 3. Belägringen ungefär som 2. Öfverst på ett draperi: Table pour Lintelligence des Lettres marques au present Plan. I nedra hörnet t.v. Hertig Bernhard, Turenne och Guébriant till häst. Vackert kopparstick 368 x 475, af Abrah. Bosse.

Chr. B.36

 /Sid. 83/

 

4. Eigentliche Abbildung des Haupt Passes vnd der Fürtrefflichen Vestung Br˙sach, wie dieselbe von Jhr Fürstl. Gnade Hertzogen Bernharten - - 7. Decembris Anno 1638 - - zu entlicher vbergab bezwungen worden. Delineiret durch Herrn Thomas Kluge Obr. Leut. über die Artelerie. Breisach i fogelperspektiv. Kopparstick 290 x 365, sign. M. Merian Excudit. Ur Th. Eur. III.

Chr. B.37

 *Die Eroberung von Breysach. - Todt des Herzogs Bernhard v. Weimar. - Etsn. - Ur Historischer Calender für Damen.

Chr. A.20
1639.

 

Johan Banér segrare vid Chemnitz.

Öfverskr. i boktr.: Eygentliche Contrapheyung der Königl. Cron Schweden Gerneral(!) Feldmaschalls Herrn Johann Baners, sampt kurtzer Verzeichnuss dess treffens, so den 4. 14. Apr. dieses 1639 jahrs bey Cemnitz mit - - Herrn Gen. Feldmarschallen von Marazin, - - vorgelauffen; Kopparstick 201 x 150: Tandem Bona Causa Triumphat. Johan Banér, i full rustning med fjäderhatt och kommandostaf, ridande på en galopperande häst. I bakgrunden slaget vid Chemnitz. Underskrift: Generosissimo Dn. Dn. Iohanni Banner, Hæreditario in Milhamer et Werder etc. Equiti, Regni Sveciæ Consiliario et in rebvs bellicis Archimarschalo. Under kopparsticket 2 spalter beskrifning i boktryck. Liten folio.

Chr. A.21/1

äv. Baner, J. P.2

 
1640.

 

Chlumnitz i de kejserligas våld.

Das Schloss Chlumnitz in Böhmen, welches die Ka˙s: den Schweden mit gwalt abgenohmen im Februario 1640. Utsigt af slottet. [Sign.] Carlo Cappi Ingen. delin. Kopparstick 178 x 262. Ur Th. Eur. IV.

Chr. B.38

 /Sid. 84/

 

1640.

 

De kejserliga återtaga Königgrätz.

Wahrer Grundriss der Statt Königgrätz in Böhmen, sampt den Schwed: Fortificationen, vnd wie solche von der Rö: Ka˙: Ma˙: Armada mit gwalt eingenohme worden de 20. Februarij 1640. En större situationskarta öfver staden Königgrätz samt 4 smärre befästningsplaner. [Sign.] Carlo Cappi Ingenieur delineauit. Kopparstick 208 x 324. Ur Th. Eur. IV.

Chr. B.39

 Brandeis utrymdt af svenskarne.

Das Schloss Brande˙ss in Böhme, vnd verschantzungen des Schwedische Velds, welches Gen: Baner vor de Ka˙serischen verlassen, im Martio 1640. Plan af Brandeis. [Sign.] Carlo Cappi Ingenier delineauit. Kopparstick 210 x 326. Ur Th. Eur. IV.

Chr. B.40

 *Staden Leitmeritz i Böhmen intages av svenskarna mars 1640.

Grundtriss der Statt Leutmaritz, welche von den Schwedischen geplündert und verlassen, im Martio des 1640 Jahrs. - Plan av staden, under 4 smärre bilder föreställande stadens befästningsverk.- Kpst.20 x 31,8 cm.

Chr. A.21/2

 Träffning vid Plauen.

Geschehenes treffen zwischen dem von Bredau, vnnd den Schwedischen be˙ Plawen, im Aprilen Anno. 1640. Dimicatio ad Plavenam. Träffningen. Kopparstick 211 x 372. Ur Th. Eur. IV. - En svensk afdelning under Wittenberg besegrades här den 4 April af sachsiske generalen von Bredau.

Chr. B.41

 Banér vid Saalfeld.

1. Warhafftige Abbildung der Röm: Ka˙: Ma˙: vnterm Comando des Ertzhertzogen Leopoldt Wilhelm, - - vnd - - Graffen Piccolomini an einem, vnd dan der Confæderirten Cronen vnd Fürsten, als Schweden, Franckreich, Braunschweig, Lüneburg, vnd Hessen, vnter comando General FeldtMarschalcks Banner, Duce de Longeuille, Klitzing, vnd Melander, andern theils, im Monath Maij Anno 1640. be˙ Saalfeldt gegen einander Campirten Armeen, als die Ka˙s: von m/24 vnd die andern zusamen vber m/40 man, wie solche zu schlagen in Postur gestanden, retranchement auffgeworffen, vnd endtlichen die Confæderiten(!) im Monath Iunij widrumb weichen müssen. De båda härarnes ställning i fogelperspektiv. I nedre hörnet t.v.: Anweisung der litern in diser Tafel. Kopparstick i 2 blad, tills. 279 x 688.

Chr. C.14

 /Sid. 85/

 

2. Abbildung der zweie Mächtigen Veldläger der Rö: Ka˙: Ma˙: an einem vnd der Confoederirten Cronen vnd Ständen Armee anders theils, sampt der gelegenheit selbiger gegend be˙ Salfeldt, vnd wie weit eine der andern weiche müssen, im Ma˙o Anno 1640. Perspektivtafla öfver det kejserliga lägret och den i slagordning uppstälda allierade hären. Kopparstick 252 x 367. Ur Th. Eur. IV.

Chr. B.42

 
1641.

 

Erik Slange uppehåller fienden vid Neuburg.

Delineatio der Statt Newburg am waldt, vnd wie selbige durch die Röm: Ka˙: vnd Ba_rische Armata vmbringt beschossen, vnd der Obriste Schlange sampt denen darin gelegenen Schwedischen Regimentern sich ergeben müssen den 21 Martji 1641. Den af de kejserlige och bayrarne omringade staden i fogelperspektiv. Kopparstick 279 x 365. Ur Th. Eur. IV.

Chr. B.43

 Banérs återtåg genom Böhmerwald.

Dispositio Castrorvm Ad Favces Presnizianas. Abriss des Posto zue Bressnitz, dahin sich H. General Banner retiriret hat, deme die Ka˙: vnd Ba˙rische Armata, vnter dem befelch H. Veldmarschalckens Piccolomini vnd Ba˙r: General Fre˙herr Mercy, nach gefolget im Martio 1641. De båda härarne i fogelperspektiv. Emellan dem slottet Bresnitz. [Sign.] Carlo Cappi§ Ingen. Delineauit. Kopparstick 284 x 360. Ur Th. Eur. IV.

Chr. B.44

 /Sid. 86/

 

Banér vid Bernburg.

Abriss der Statt Bernburg sampt der Schwed: vnd weynmar: wie auch der Ka˙: Läger fortificationen vnd Battereyen: Jmm Anno. 1641. den. 7. 17. Ma˙. Plan i fogelperspektiv. Kopparstick 213 x 345. Ur Th. Eur. IV.

Chr. B.45

 

 


 


Den Banérska härens seger vid Wolfenbüttel.

1. Eigentliche Abbildung der Belägerung Wolffenbüttel, sampt dem Treffen so zwischen den Kaijs: vnd Schwedischen den 19 - 20 Junij Anno 1641 sich zu getragen. Plan i fogelperspektiv af Wolfenbüttel samt krigsrörelserna däromkring. Till höger två smärre taflor, framställande bärgslottet Hohentwiel i Würtemberg, äfvensom en utaf en soldat hållen tafla, hvarpå uttydning af tecknen i 2 spalter. [Sign.] CI Visscher Excudit. Th. Kluge Ob. L. der Artel del. Kopparstick 420 x 505.

Chr. C.15

 2. Öfverskr. i boktr.: Eigentlicher Verlauff, wie es mit dem Treffen der Keyserl: vnd Schwedischen Völcker vor Wolffenbüttel hergangen, so geschehen den 19 (29) Junii, Anno 1641. Kopparstick 250 x 325: Framställning af striden. Därunder beskrifning på 4 spalter i boktryck: Demnach der Commendant vff der Vestung Wolffenbüttel - - Patentfolio.

Chr. B.47

 3. Obsidio Wolferbyti. Eigentliche Abbildung der Belägerung Wolffenbüttel, sampt dem treffen so zwische den Ka˙s. vnd Schwedischen den 19 - 29 Junij Anno 1641 sich zu getragen. Plan i fogelperspektiv af staden och slaget. [Sign.] Th. Kluge Ob. L. der Artel. del. Kopparstick, hopsatt af 2 stycken, tills. 370 x 378. Ur Th. Eur. IV.

Chr. B.48

 

 


 


*Belagerung der Stadt Wolffenbüttel, ins jar 1641.

Kpst. 23 x 33 cm.

Chr. B.46.

 /Sid. 87/

 


Politiska betraktelser under det europeiska krigets fortgång.

1. Kopparstick 217 x 265: Den Grooten Barbiers Winckel. I en rakstuga sitter öfver en söndrig säck den vattusigtige Don Diego (Spanien) omgifven af sina läkare och deras svenner. Den svenske läkaren (Oxenstierna) känner honom på pulsen, sedan den franske (Richelien) åderlåtit honom. En holländsk matros frambär oranger på ett fat. Patienten utspyr en hop städer, Breisach, Breda m.fl., samt en hel örlogsflotta (syftande på Martin van Tromps sjöseger öfver spaniorerna vid Downs 1639), medan säcken samtidigt får emottaga ett flöde af piastrar, hvilka genast löpa bort, förvandlade till soldater. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck, innehållande på 4 spalter ett samtal på holländska rim mellan Don Diego och de öfriga personerna.

Kopparsticket tillskrifves C. de Passe.

Chr. B.49

 

 


 


2. Kopparstick 188 x 266: I en stor danssal figurera representanter för de i den tyska fäjden intresserade staterna emot hvarandra. Sverige föreställes af Torstenson, sedan Gustaf Adolf nedsjunkit död i ett hörn af salen. Kurfursten af Sachsen försöker att smyga sig ur dansen. Påfven, sultanen m.fl. se på. Uti ett sidorum i bakgrunden pågår en särskild dans mellan de i England stridande partierna. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck: Het groot euroopisch krygs balet, Ghedanst door de Coninghen ende Potentaten, Vorsten ende Republicken Op den Zael van het bedroefde Christenrijck. Därefter följa 4 spalter holländska rim i fyraradiga strofer, lagda i munnen på de uppträdande personerna. - Kopparsticket tillägges C. de Passe.

Chr. A.22

Chr. A.23

(variant)

 

 


 


Häraf finnes äfven en tysk kopia, med kopparsticket och verserna på samma blad, i patentfolio, under titel: Gross Europisch Kriegs Balet, getantzet durch die Könige und Potentaten Fürsten vnd Respublicken, auff dem Saal der betrübten Christenheit.

Chr. B.50

 3. [Den Onderganck des Roomschen Arents door den Noordschen Leevw. Af-ghebeeldt in verscheyden konstige Figuren, met sinrijcke Verklaringhen - - Door Bartholomevs Hvlsivs. t'Amsterdam, voor Crispin vande Pas. 1642. Kvart. De ofvanför den rimmade texten aftryckta små allegoriska kopparsticken förherrliga Gustaf Adolfs och de svenska vapnens bedrifter för Tysklands befrielse. På sid. 87 framställes Johan Banér såsom segrare vid Wittstock.]

F1700-2145


 


 


/Sid. 88/

 

1642.

 

Svenskarne segra vid Schweidnitz.

Eigentliche Abbildung des Treffens so zwischen der Königlichen Schwedischen eines theils, vnd Kaiserlichen auch Chur Sachsischen Armeen anders theils den 21. Majj. 1642 bey Schweiniz vorgangen. Fältslaget i fogelperspektiv. Kopparstick 218 x 330. Ur Th. Eur. IV.

Chr. B.51

 Glogau undsättes.

Eigentlicher Abriss der Statt Grossen Glogaw sambt der Belägerung von den Keiserliche - - so von dem 4. Augusti. biss den 30. desselben Monahts gewehret, da sie von der Königl. Schwedischen Armee vnder Conduicte dessen Feltmarschallen Torstensonss Exell: - - ist entsetzet worden. - - Plan af staden och de kejserligas approcher samt den svenska härens ordre de bataille. Kopparstick 283 x 361. Ur Th. Eur. IV.

Chr. B.52

 Andra slaget vid Breitenfeld.

1. Öfverskr. i boktr.: Bericht, wie es in dem blutigen Treffen bey Leiptzig im Breitenfeld, Sontags den 23 Octobr. Alten (oder 2 Novembr. N. Calenders) dieses 1642 Jahrs, zwischen der Käys. vnd Schwedischen Haupt Armee, abgelauffen. Kopparstick 242 x 300: Fältslaget. I förgrunden t.v. två trumpetare; t.h. flyende ryttare. Under kopparsticket 4 spalter beskrifning i boktryck: Ich mache mir keinen Zweiffel, - - Patentfolio.

Chr. B.53

 2. Öfverskr. i boktr.: Eigentliche Abbildung dess Haupt-Treffens zwischen den Käiser. vnd Schwedischen Armeen den 23. October vnnd 2. November 1642. bey Leipzig geschehen. Kopparstick 280 x 367: Fältslaget. I förgrunden de kejserligas tross. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck med beskrifning på 4 spalter: Demnach der Schwedische General Feldmarschalck - -

Chr. B.54

 /Sid. 89/

 

3. Eigentliche Abbildung des Haupt Treffens zwischen den Ka˙s: vnd Schwedischen Armeen den 23 Octobr: vnd 2 Nouemb: 1642. be˙ Leipzig geschechen. Fältslaget, i det närmaste lika 2. Kopparstick 285 x 375. Ur Th. Eur. IV.

Chr. A.24

 4. Kopparstick 177 x 355: De båda härarne uppställda emot hvarandra i slagordning. Därunder i boktryck: Keyserliche vnd Schwedische Völcker, wie solche den 23 Oct. Alten Calend. dess 1642 Jahrs im Breitenfeld nahe bey Leiptzig in voller Bataglia gehalten - - Patentfolio.

Chr. A.25

 5. Genuina Delineatio insignis et capitalis pugnæ vix milliari vnico ā Lipsia prope Castellum Breitenfeldt, ad diem 23. Octob. Ao 1642 datæ - - Symbolum Suedorum erat Domine Iesv adiuva; Imperialiu, Sta Maria. [Skrifvet på en fyrkantig tafla i nedre hörnet t.v.] - Fältslaget och de kejserligas flykt. I nedre hörnet t.h. en aflång tafla öfver båda härarnes uppställning, med holländsk och fransk uttydning af tecknen. - Kopparstick 395 x 565.

Chr. B.55

 Hit hör antagligen ett folioblad, tryckt på ena sidan, 2 spalter beskrifning på franska: Naifve representation de la grande & Capitale Bataille donnee le 23. d'Octobre, Anno 1642. ā une petite lieue de Leypsich, pres du Chasteau Breytenfeld - - A Amsterdam. Chez Cornelis Danckaertz demeurant a la Calverstraet. Anno 1643.

Chr. A.26

 6. Kopparstick 190 x 273: Fältslaget. I förgrunden håller Königsmark, med hatten i hand och upplyft kommandostaf, bön med knäböjande musketerare och en andlig. Förbi den bedjande gruppen framskyndar svenskt artilleri och kavalleri, fördt af Lilliehöök och Stålhandske. Därunder i boktryck 2 spalter beskrifning, under titel: Ordentlijck verhael van den seer bloedigen ende gevaerlijcken Slagh, geschiet by de Stadt Leipsig im Meissen, tusschen - - Eerts-Hertog Leopoldus en Graef Piccolomini, ende den Sweedschen Gen. Veld-Marschalck Leonard Torstenson. Geschiet den 2 Novemb. 1642. Oude stijl. Patentfolio. Kopparsticket tillskrifves C. de Passe.

Chr. A.27

 *Lilienhoeks Tod bei Leipzig. - J. Penzel del. et fec. Kpst. 8 x 5 cm. Ur: Hist. Calender für Damen. 1792.

Chr. A.28

 *Kurtze Beschreibung einer nachdencklichen Geschicht, die sich zugetragen an einer Weibsperson, welche nach Nördlingen Schlacht ... gantz erkrummet, und, ... bald auff die nechste Leiptziger Schlacht ... wider zu recht komen. ... Gedruckt im Jahr 1643. - Kpst. 18,3 x 25,2 cm.

Tit. i typtr. över bilden, under 2 sp. förklaringar.

Chr. A.29

 /Sid. 90/

 

Torstenson intager Leipzig.

1. Öfverskr. i boktr.: Kurtze vnd eigentliche Entwerffung der schweren Belägerung, so die Stadt Leipzig vnd Vestung Bleissenburg, vom 14. Octobr. biss 26. Novemb. dess 1642 Jahrs aussgestanden, neben einem aussführlichen Bericht, was sich von Tag zu Tag denckwirdiges dabey zugetragen, - - Kopparstick 248 x 312: Plan af den belägrade staden, med smärre taflor i hörnen. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck med beskrifning på fyra spalter.

Chr. B.56

 2. Delineatio so wol Belägerung als vbergab der Statt Leipzig vnd Vestung Pleissenburg, im October vnd November dieses j642te- Jahrs, an den Königl: Schwedi: Feld-Marschalle Herrn Leonhart Torstensohn beschehen. Den belägrade staden m.m. efter 1. Kopparstick 298 x 374.

Chr. A.30

 3. Das Veste Schloss Pleissenburg zu Leipzig vnd wie solches von den Schwedischen zur übergab bezwungen worden, Anno 1642. Citadellet Pleissenburg, i hvilket bresch skjutits. Uttydning af tecknen på 2 spalter. Kopparstick 283 x 170. Ur Th. Eur. IV.

Chr. A.31

 
1643.

 

Svenskarne belägra förgäfves Freiberg.

1. Öfverskr. i boktr.: Abriess der Belägerung Freiberg in Meissen, so den 27. Decemb. dess 1642. Jahrs angefangen, vnd den 17. Febr. 1643. bey ankommenden Käiserlichen Succurs wider auffgehoben worden, neben einem kurtzen Bericht, was von Tag zu Tag sonderlich dabey vorgeloffen, - - Kopparstick 270 x 380: Plan af den belägrade staden, med 4 mindre taflor i hörnen. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck med beskrifning på 3 spalter: Demnach der Cron vnd Reich Schweden General Feldmarschall - -

Chr. B.57

 /Sid. 91/

 

2. Die Statt Fre˙berg in Meissen, Sampt der Belägerung Anno 1643. Plan af Freiberg, med 4 smärre taflor i hörnen ungefär som 1. Kopparstick 300 x 370. Ur Th. Eur. V.

Chr. B.58

 *Freiberg im Jahre 1643 während der Belagerung unter Torstenson. - Litogr. kopia av nr:o 2 (B.58), gez. und lith. v. Joh. Williard. 26 x 36 cm.

Chr. A.32

 Torstensons marsch mot Olmütz.

Eigentliche abbildung welcher gestaldt des Herrn General vnd Feldtmarschall Linnardt Torstensohns Excell: mit dero vnterhabenden Armee im Maio Ano. 1643. bey Melnich sich vber die Elbe gezogen auch von dannen zwischen dem Ka˙serlichen läger vnd der Stadt Pragh nacher Böhmischen Broda vnd soweiters auff Ollmitz in Mähren zu marchiret. Ofvannämnda titel och uttydning af tecknen på 4 små spalter nederst på en tafla, framställande svenska härens tåg genom Böhmen. Ytterst rått utfördt kopparstick 370 x 455.

Chr. B.59

 Svenska lägret vid Bröhrau.

Abriss des Schwedischen Lägers be˙ Bröhraw im Aug: Ao 1643. Plan af lägret i fogelperspektiv. [Sign.] C. Mardefeld Delineauit. Kopparstick 225 x 320. Ur Th. Eur. V.

Chr. A.33

 

 Zittau belägras.

Die Statt Zittaw in Ober Lausitz, wie sie Ao 1632. vom Obr. Golzen Fortificirt worden, sampt der Belägerung Ao 1643. Den belägrade staden i fogelperspektiv. I nedre hörnen 2 små taflor, utvisande breschernas utseende. Kopparstick 297 x 370. Ur Th. Eur. V. - Zittau återtogs af de kejserliga under Gallas i Nov., efter Torstensons aftåg mot Holstein.

Chr. B.60

 /Sid. 92/

 

Christianspriis intaget af svenskarne.

Der Vestung Christianpris Grundtläger. 1643. Plan af fästet. [Sign.] C. Mardefeldt G. Quartier meister delineauit. Kopparstick 208 x 320. Ur Th. Eur. V. - Fästet Christianspriis, numera Friedrichsort, togs med storm af Torstenson i Dec.

Chr. B.61

 


<1644

 

Danska lägret vid Lilla Bält eröfras.

Grundriss des Dähnischen Lägers be˙ Mittel-Varsundt welches von den Schwedischen Erobert Ao 1644. Plan i fogelperspektiv. [Sign.] C. Mardefeldt delin. Kopparstick 210 x 320. Ur Th. Eur. V. Eröfrades i Jan.

Chr. B.62

 Christian IV anför sin flotta mot svenskarne.

Kong Christian den Fierde paa Skibet Trefoldighed i Söeslaget ved Femern mod den svenske Flaade, d. 1ste Julii i Aaret 1644. - - Kung Christian står på däcket bland döda och döende. I högra handen håller han svärdet, med den venstra för han näsduken till sitt sårade öga. - Särdeles mörkt hållen aquatinta-gravyr, 385 x 485, stucken af A. Flint 1808 efter målning af C.A. Lorentzen.

Chr. B.63

 *Christian den IV paa Trefoldigheden i Slaget paa Kolberger Heide. - Färglit. efter måln. av V.N. Marstrand. 40 x 57 cm.

Chr. C.16

 *Christian IV i Söslaget ved Femern den 1:te Juli 1644. - Etsn..

Chr. A.35*Christian Den Fjerde paa Trefoldigheden i Slaget ved Femern. - Lit. efter C.W. Eckersberg. Ad. Kittendorff. - Lith. 20,5 x 16,5 cm.

Chr. A.36

 Danskarnes nederlag vid Femern.

1. Prælium navale inter Suecos et Danos. Ao 1644. Skrifvet på ett band mellan Sveriges och Danmarks vapensköldar. Sjöslaget. Nederst holländska rim: T'Iaer Sestienhondert vier en veertich, dit men sach, den drie en twintichsten October, Wynmaents dach - - [Sign.] CI Visscher Excudit. Kopparstick 405 x 520.

Chr. B.64

 2. Prælium navale inter Suecos et Danos. Ao 1644. See Schlacht Zwieschen den Schwedischen vnd Dehnischen Schieff Flota: Sjöslaget efter 1. Nederst: uttydning af tecknen. Kopparstick 290 x 377. Ur Th. Eur. V.

Chr. B.65

 *[Slaget vid Femern.] - Etsning av G. Albe 1922/24. - 47 x 65 cm.

Gravyrsaml. St.f.

 *Sjöslaget vid Femern den 13 okt. 1644. - Reprod. efter oljemåln.

Chr. A.34/Sid. 93/

 

Svenskar och holländare herrar i Öresund.

Freti Danici Orsundt Accuratissima Delineatio. Cum Regis Sueciæ, Daniæ et Hollandia(!) classib9 Ao 1644. Eigentliche Delineatio des Berümpten passes Or-Sundt - - Skånska och Seeländska kusterna i fogelperspektiv. Svenska och holländska flottorna hålla den danska innestängd på Köpenhamns redd. Kopparstick 215 x 375. Ur Th. Eur. V.

Chr. B.66

 *Aurea libertas. - Christian IV och Oxenstierna kasta tärning om Öresundstullen. I bakgrunden Kronborg o. Hälsingborg. - Kpst. 26,8 x 35,2 cm.

Beskr. på holl. o ty. på särsk. blad.

Chr. A.37-38Lägret vid Bernburg.

Delineatio Castrorum tam Cæsareanorum quam Svecorum, eorundemque circum-valationis, apud Bernburgum M.DC. XLIV. Ka˙ssrisch vnd Schwedisch lager be˙ Bernburg. 1644. Plan i fogelperspektiv af de båda härarnes ställningar. Kopparstick 280 x 310. Ur Th. Eur. V. - Torstenson och Gallas stodo här emot hvarandra Sept.-Nov.

Chr. B.69

 *Abriss den Königl. Schwedischen wie auch der Kayserlichen Haupt Armeen Läger... bey Bernburgk ... im Monat Sept: Octob: und Novembris 1644 gegen einander gelegen. - C. v. Maesberg delineavit - Johan Dürr sculpsit. Truls Arvidsson excudit Holmiæ anno MDCC. - Kpst. 39 x 41,5 cm.

Chr. B.67

 

Även i nytr.

Chr. B.681645

 

Slaget vid Jankowitz.

1. Territorium qvalitasque loci apud Ianckau Böemiæ, ubi prælium inter milites Cæsarianos & Bavaros ab una; & Regis Sueciæ exercitus ab altera parte, 24. Febr. st. vet. & 6. Martii st. n. Anno 1645. factum. [Samma titel i tysk öfversättning.] Situationskarta i fogelperspektiv öfver båda härarnes ställning före slaget. Kopparstick 298 x 378. Ur Th. Eur. V.

Chr. B.70

 2. Ordnung der Ka˙sserlich, vnd Schwedischen Haupt Armaden, wie solche in Böhmen be˙ Janckowitz vor dem Treffen gegen einander gestanden, den 24 Februarij vnd 6. Martij Anno 1645. Båda härarnes ordre de bataille. Kopparstick 220 x 375. Ur Th. Eur. V.

Chr. B.71

 /Sid. 94/

 

3. Prælium apud Iancou manč ante Meridiem. Das erste Treffen be˙ Jancowitz, so sich morgens vor Mitag zugetragen den 24 Febr. 6 Mart. 1645. Första striden. [Sign.] C: Mardefeldt Obrist: delin: Kopparstick 303 x 380.

Ur Th. Eur. V.

Chr. B.72

 4. Secundum et ultimum Prælium ā Meridie usq. ad Noctem apud Ianckau 24 Febr. 6 Mart. Ao 1645. factum, in quo Cæsarianos et Bauar. relicto campo Suecis Victoria concedere oportuit. [Samma titel på tyska.] Andra striden. [Sign.] C. Mardefeldt. Ob. deli. Kopparstick 300 x 376. Ur Th. Eur. V.

Chr. B.73

 *Slaget vid Jankov (Jankowitz). - Repro av målningar på Karlberg.

Chr. B.74-75*Kurtze aber doch warhafftige Beschreibung und Abbildung dess sehr harten und blutigen Treffens welches verwichnen 24. Februarij Anno 1645 in Böhmen bey Janckaw... vorgangen. - Johann Batista Kraus ad vivum deliniavit. - Etsning 55 x 36 cm.

Två hopklistrade blad: Texten med titeln under etsningen. Kraus' namn står på den senare. Kraus står ej i Thieme, Allg. Lex. d. bild. Künstler.

Chr. B.145

 *L. Torstensson t. häst, i bakgr. slaget. Kpst. Under typtr. text. o. tit: Af-beeldinge van zijn Excell. Leonart Torstenson, Gen. vande Sw. Armada. Waerachtigt doch bondigt Verhall wat sich haeft toegedragen in den Paloedighen Veltstach by Deyn ... den 6 Meert 1645.

Torstensson P.37

 *Der kranke Torstensohn hat bey Jankowitz gesiegt und findet seine Gemahlin wieder. - Etsn. - Ur Historischer Calender für Damen.

Chr. A.39*Görlitz belägras

Titel över: Görlits in Ober Lausnitz. Text under: Kurtzgefasset, doch gewisse eigentliche Abbildung der Schwedischen Geld - Mord - Brand und Schantz - Angst, womit vor- und in wärender Belägerung die hochgeängste Stadt Görlitz gepresset worden. Ausgezeichnet von Jonas Gebhard Haussmann ... Erstlich gedruckt zu Dresden bei Gimel Bergen S. Wittib und Erben. - Utsikt mot staden. Soldater i förgr. - Kpst. 15 x 26 cm. Tit. i typtr. Det hela 45 x 29 cm.

Chr. B.76

 *Freden i Brömsebro.

Vrangholen - gesangh op de Vrede tusschen beyde der christelijcke Koninckrijcken als Sweden ende Deenemarcken ende der Hooghen Heeren Staten Generael gemaecht. - Träsn. 13 x 18 cm. Under: 4 sp. holl. verser. Hela bl. 30 x 25 cm.

82 Aa 18/46

 Rendsburg belägras.

Plan Der Statt Rensburg sampt der Belägerung Ao 1645. Plan i fogelperspektiv. [Sign.] C. Mardefeldt delineauit. Kopparstick 225 x 318. Ur Th. Eur. V. - Svenskarne under Helmut Wrangel belägrade förgäfves Rendsburg April - Juni.

Chr. B.77

 Brünn belägras.

Eigentlicher Abriss der Schwedischen Belägerung der Statt Brinn vnd des Schlosses Spielberg von 24 Aprilis biss den 13 Augusti St: vet: Anno 1645. Plan i fogelperspektiv jämte ett par smärre taflor öfver citadellet Spielberg. Kopparstick 302 x 370. Ur Th. Eur. V. - Platsen belägrades förgäfves af Torstenson.

Chr. B.78

 /Sid. 95/

 

1646.

 

Höxter intages.

Grundtriss der Statt Höxter, vnd wie selbige von Jhr Exell: Herrn Feldt--Marschaln Carol Gustaff Wrangel bezwungen vnd eingenohmen worden 1646. Plan i fogelperspektiv. Kopparstick 207 x 320. Ur Th. Eur. V. - Höxter kapitulerade den 25 April.

Chr. B.79

 Paderborn intages.

Eigentlicher Grundtriss der Statt Paderborn, vnd wie solche von Jhr Exell: Herrn Veldt-Marschaln Carol Gustaff Wrangel ein genohmen worden Anno 1646. Plan i fogelperspektiv. Kopparstick 275 x 175. Ur Th. Eur. V. - Paderborn kapitulerade den 5 Maj.

Chr. A.40

 Amoeneburg intages.

Eigentliche Delineatio der Situation des Schwedischen Veldlägers be˙ Amoeneburg, wie auch die Einnehmung selbigen ohrts, durch Jhr Exellentz Herrn Veld-Marschaln Carol Gustau Wrangel, den 19 Junij Anno 1646. Situationskarta öfver Amoeneburg och krigsrörelserna däromkring. [Sign.] G.W. Klenistratl fecit. - Kopparstick 294 x 369. - Ur Th. Eur. V. (1157). -  En pennteckning, sign. G.W.K., förmodl. förlagan till detta stick, erbjöds KB i aug. 1931 av Levis & Munksgaard för 90:-. Avslogs.

Chr. B.80

 Stadtbergen intages.

Wahrer Geometrischer Grundtriss der Statt Stattbergen in Westphalen gelegen, vnd wie solche von Jhr Exell: Herr Feldt Marschaln Carol Gustaff Wrangeln beschossen vnnd erobert worden. Anno 1646. Belägringen i fogelperspektiv. [Sign.] G: W: K: fe:  Kopparstick 230 x 340. Ur Th. Eur. V. - Stadtbergen kapitulerade den 15 Aug.

Chr. A.41

 /Sid. 96/

 

Rain intages.

Eigentliche Delineatio der Vestung Rain, wie solche von Jhr Exell: Herrn Gen: Veldt M: Carol Gustau Wrangeln Belagert vnd Erobert worden. Anno 1646. Plan i fogelperspektiv. [Sign.] G: W: Kleinsträtl G: Quartir M: L: delin. Kopparstick 208 x 318. Ur Th. Eur. V. - Rain intogs i Sept.

Chr. B.81

 *Kristina i Hornhausen.

Eygentlicher Abriss des Dorffes Hornhausen, darinnen nun in die Zwaintzig Heylbrunnen entsprungen, welche vor allerley innerliche und eusserliche Schäden und Krankheiten nützlich zu gebrauchen. - Grav. 17,2 x 26,2 cm. - Tit. i typtr. ovanför; under beskrivn. o. teckenförkl. Gedrucht im Jahr 1646. Enl. denna förest. D "Das Hauss/darinn Chur Brandenburg und die Königin in Schweden logirn", samt E "Ihr Excellent. Herr Feld Marschalck Dorstensohn." Drug(?) 2234.

Chr. A.42

 Wrangel och Turenne belägra förgäfves Augsburg.

1. Kopparstick 300 x 375: Den belägrade staden i fogelperspektiv, omgifven af brinnande slott och byar. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck: Kurtze vnd wahre Relation, was sich vor: vnnd in wehrender feindtlicher Belägerung der Kays: vnd dess heyl. Römischen Reichs Statt Augspurg hauptsächlich vnnd denckwürdiges zugetragen, vnnd verloffen hat. Beskrifning på 3 spalter: Nach dem beeder allierten ausswertigen Cronen, Franckreich vnd Schweden - - Gedruckt im Jahr, Anno 1646.

Chr. B.82

 2. Samma kopparstick som 1. Vidhäftadt textblad i boktryck: Warhaffte Beschreibung, wie es vor vnd vnder der, von Frantzös: vnd Schwedischen Armee beschehener Belägerung der Statt Augspurg, vom 11. Septemb. biss 13. Octobris diss 1646. Jahrs von Tag zu Tag zugangen vnd abgeloffen. Beskrifning på 3 spalter: Demnach die Churfürstl: Durchl: in Bayrn - - Gedruckt im Jahr, Anno 1646.

Chr. C.17

 3. Eigentlicher Abriss Wie von Jhr Hochf: Durchl. Leopoldt Willhelm Ertzhertzogen zu Österreich - - des H: Röm: Reichs Stadt Augspurg entzetzet worden, Geschehen den 13. October Anno 1646 - - Wolfgang Kilian fecit Ao 1646. [Skrifvet på en tafla i nedre hörnet t.h.] Plan af staden och den kringliggande trakten med brinnande byar. De belägrande aftåga vid undsättningshärens annalkande. På en liten tafla i öfre hörnet t.h.: Carl Friderich Reich General Quartiermaister vnd Obrister. Inuen. et delineauit. Kopparstick 325 x 400.

Chr. B.83

 /Sid. 97/

 

4. På en tafla i nedre hörnet t.h.: Eigentlicher Abriss Wie von Jhr Hochf. Durchl. Leopoldt Wilhelm Ertzhertzogen zu Österreich - - die Statt Augspurg Entsetzt worden den 13 Octob. 1646. - - Carl Friderich Reich General Quartier Meister vnd Obrist: delineauit. Staden m.m. ungefär som 3. Kopparstick 300 x 370. Ur Th. Eur. V.

Chr. B.84

 

< <1647.

 

Bregenz stormadt.

1. Bregentz wie Statt Schlos und Clausen Ao 1647 den 5 Jenner von dem Schwedichen(!) Feldmarschal Wrangeln mitt Sturm erobert worden Staden och anfallet. På hvardera sidan om bilden en spalt beskrifning. Kopparstick 70 x 315.

Chr. A.43

 2. Abbildung der Statt Bregentz wie die selbe von Jhr Excell: dem Herrn Veldmarschallen Carl Gustau Wrangel den 5. Jan: Anno 1647. mit sturmb eingenomen worden. Bild ungefär som 1. [Sign.] Görg Wilh: Kleinsträttl. Gen: Quart: Meist: Leutenat. Kopparstick 297 x 370. Ur Th. Eur. V.

Chr. B.85

 *Bilder ur Sveriges Krigshistoria: Svenska belägringen för Bregenz 1647, efter en samtidig planteckning.

Tillhört Stafsunds saml.

Kartor 16 b

 De kejserliga eröfra Weissenburg.

Abbildung vnd Grundtriss der Statt Weissenburg im Nortgaw, wie solche von den Käy: vnd Chur Ba˙: vnterm Commanto Herrn Gen: Veldt Zeugmeister Fre˙herrn vonn Fernemont Belägert vnd eröbert worden, den 1. Febr: 1647. Plan af belägringen i fogelperspektiv. [Sign.] Hanns Guilielm Reutter uon Blofeldt. Ing: fecit. Kopparstick 247 x 328. Ur Th. Eur. V.

Chr. B.86

 Svenskarne eröfra ön Mainau.

Abbildung der Insul vnd Vestung Ma˙naw, wie dieselbe von Jhr Excel: Herrn Veldmarschalle Carl Gustau Wrangel den 3. Feb: Ao 1647, eingenommen worden. Perspektivisk plan af ön och slottet, samt den angripande svenska flottiljen. [Sign.] G: W: Kläinsträttl Gen: Quartiermeister Leutenant delin:

Kopparstick 282 x 310. Ur Th. Eur. V.

Chr. B.87

 /Sid. 98/

 

Svenskarne belägra förgäfves Lindau.

1. Öfverskr. i boktr.: Eygentlicher Abriss der Belägerung dess H. Röm. Reichs Stadt Lindau, welche den 5. Jan. New Cal. 1647. blocquirt, vnd den 8. Mart. wider auffgehebt worden. Kopparstick 283 x 305: Plan af den belägrade staden med fastlandet i förgrunden. Därunder i boktryck beskrifvande text på 3 spalter. Patentfolio.

Chr. A.44

 2. Eigentlicher Abriss der belägerung des H. Römischen Reichs Vöstung vnd Statt Lindaw welche - - Carl Gustau Wrangel den 5 Jenner Ao 1647 angefangen, vnd als er den widerstand zu starck befunden hernach den 8 Mertzen widerumb aufgehebt e c  Plan af den belägrade staden med Bodensjön i förgrunden. Uttydning af tecknen på två taflor i nedre hörnen. [Sign.] H. Jacob Campanus ā Ulm delineauit. Kopparstick 355 x 500.

Chr. B.88

 3. Obsidio Civitatis Lindaviensis apud Lacum Podamicum, De Anno 1647. Staden med Bodensjön i förgrunden. Uttydning på taflor i nedre hörnen som 2. Kopparstick 220 x 375. Ur Th. Eur. V.

Chr. B.89

 4. Inför den Heliga Jungfrun, som med Jesusbarnet på armen står på en hög piedestal, knäböjer i full rustning Lindaus guvernör, Maximilian Wilibald, grefve af Wolffegg. Framför honom ligga hans hjälm, handskar och kommandostaf samt en hund. Bakom honom hålles hans häst af en page. I bakgrunden utbreder sig en karta öfver Bodensjön och dess stränder. I öfra hörnen två af troféer omgifna taflor öfver svenskarnes misslyckade anfall på Lindau (1647) och Constanz (1633). Mellan dessa sväfva tvänne änglar hållande en vapensköld och en planritning öfver slottet Wolffegg, afbrändt af svenskarne 1646. Taflans nedersta del upptages af en vidlyftig latinsk dedikation till grefven af Wolffegg af Inventor Ioannes Ernestus ab Altmanshausen, Capit: Tenens, et Aulæ Magister. [Sign.] D.H. delineauit. Wolfgang Kilian sculpsit. Kopparstick 360 x 500.

Chr. B.90

 /Sid. 99/

 

Schweinfurt eröfras.

I Öfverskr. i boktr.: Kurtzer Bericht, von Belag. vnd Eroberung der Stadt Schweinfurt, in Francken gelegen. Kopparstick 200 x 265: Belägringen i fogelperspektiv. Därunder i boktryck beskrifning på 3 spalter. Gedruckt im Jahr 1647. - *Gravyren med titel: WAHRHaFTE Abcontrafactur des H. Röm. Reichstat Schweinfurt Sampt der Belagerung Ao 1647. - L[ucas] S[chnitzer] fecit. Patentfolio.

Chr. A.45/2

 

 

- Tidigare avdrag av endast gravyren på tunt papper.

Chr. A.45/12. Verzeihnus der Statt Schweinfurt wie die selbe von Jhr Excell: den Herren Veldt marschallen Carl Gustau Wrangeln den 15. Aprilis Ao 1647 mit accord eingenomen worden. Belägringen i fogelperspektiv. [Sign.] G: W: Kleinsträtl G: Quartir M: L: delin: Kopparstick 265 x 315. Ur Th. Eur. V.

Chr. B.91

 Svenskarne vid Eger.

1. Öfverskr. i boktr.: Kurtzer Bericht, wie es mit Belag: vnd Eroberung der Stadt Eger, vom 10 (20) Jun. biss 7 (17) Jul. An. 1647. hergangen. Kopparstick 280 x 304: Belägringen i fogelperspektiv. Därunder i boktryck beskrifning på 3 spalter. Patentfolio.

Chr. B.92

 2. Eigentlicher Grundtriss der Statt Eger wie dieselbe von S: Excell: Herr Carol Gustaff Wrangel den 14. Junij 1647. Belägert vd de 5. Julij mit Accord eingenohme worden. Belägringen i fogelperspektiv. [Sign.] G.W. Kleinträtl(!) delineauit. Kopparstick 300 x 375. Ur Th. Eur. V.

Chr. B.93

 3. E˙gentliche Abbildung Be˙der, dess Ka˙serlichen vnd des Schwedischen Veldlägers be˙ Eger, Jm Julio Anno 1647. Plan i fogelperspektiv af kejserliga och svenska lägren med staden Eger midtemellan båda. [Sign.] G.W. Kleinträll (!) Gen. Quart: Meister Leut: delineauit. Kopparstick 297 x 377. Ur Th. Eur. V. - Kejserliga hären, som kommit för sent att undsätta Eger, stod här under kejsarens eget öfverbefäl emot svenskarne under Wrangel.

Chr. A.46

 /Sid. 100/

 

Krigsrörelser vid Triebl.

1. Abriss des Ka˙serischen vnd Schwedischen Feldlägers zwischen Plan und Tribel in Böhmen den 9. Augusti 1647. Lägren i fogelperspektiv. Kopparstick 245 x 367. Ur Th. Eur. VI.

Chr. A.47

 2. Action so zwischen den Ka˙serl: vnd den Königlichen Schwedischen Völckern den 12. Augusti 1647. be˙ Tribel in Böhmen vorgangen. Striden i fogelperspektiv. Kopparstick 290 x 360. Ur Th. Eur. VI. - Helmut Wrangel stupade i denna strid, där båda parterna tillskrefvo sig segern.

Chr. B.94

 Lägret vid Tepl.

Abriss des Ka˙serischen vnd Königl: Schwedischen Veldlägers be˙ Töppel, den 30 Aug: 1647. Plan af lägren i fogelperspektiv. Kopparstick 244 x 364. Ur Th. Eur. VI.

Chr. B.95

 Svenskarne uppgifva Memmingen.

1. Kopparstick 210 x 300: Warhaffte Contrafactur der Statt Memmingen. sampt der Belegerung. vnd Abzug Anno 1647. den 13 - 23 Novem. Den belägrade staden i fogelperspektiv. Därunder i boktryck på 3 spalter kapitulationsvilkoren, 11 artiklar. - Patentfolio.

Chr. A.48

- Äfven en variant med texten i annat tryck, jämte ett tillagdt P.S.

Chr. B.962. Obsidivm Memmingiæ. 1647. Belägerung der Reichstatt Memingen von dem 9. September biss auff den 14. Nouembris Anno 1647. Den belägrade staden och omgifvande trakt i fogelperspektiv. Kopparstick 260 x 370. Ur Th. Eur. VI.

Chr. B.97/1

 *De kejserliga intaga staden Iglau 7 dec. 1647.

Belagerung der Statt Iglau durch Herrn Feldtzeug Meistern Grafen von Pucheim so den 7. December 1647 Erobert worden. Kpst. 26,8 x 34,3 cm. - Ur: Theatrum Europæum.

Chr. B.97/2

 /Sid. 101/

 

1648.

 

Windesheim intages.

Eigentlicher Abriss, Der Reichsstatt Windesheimb, wie dieselbe von den Schwedischen durch Jhr Exellent Herrn Gener: vnd Feldt Marschaln Carll Gustav Wrangeln, am 29.te Februarij Anno 1648. Belagert, vnd den 3.te Martij erobert worden. Belägringen i fogelperspektiv. [Sign.] Carl Henric: de Osten Ingen: Delinea: Kopparstick 280 x 365. Ur Th. Eur. VI.

Chr. B.98

 Dinkelsbühl intages.

Eigentlicher Abriss Der Reichsstatt Dünckelspill, wie die selbe von den Schwedischen durch Jhr Exellentz Herrn Generall vnd Feldt Marschalln Carll Gustav Wrangeln, am 7. Aprilis Anno 1648. Belägert vnd am 11 dito Erobert worden. Belägringen i fogelperspektiv. [Sign.] Carl Henric: de Osten Ingen: Delineauit. Kopparstick 288 x 363. Ur Th. Eur. VI.

Chr. B.99

 Wrangels seger vid Zusmarshausen.

Schleunige oder geschwinde Action vnd Treffen, so zwischen der Ka˙serl: Armee, vnter dem Command: des Herrn Gen: vnd Feldmars: Graff Holtzapffell vnd gegentheils Schwed: vnter dem Command: des Herrn Gen: vnd Feldmars: Wrangels Exell: den 7: Maij. Anno 1648. Fürgangen. Träffningen i fogelperspektiv. [Sign.] Carl Henric: ā Osten Ingen: delin: Kopparstick 295 x 373. Ur Th. Eur. VI.

Chr. B.100

 De förbundna svenska och franska härarne öfvergå Lech.

Tabula, quā ob oculos ponitur, quonam in loco et quo ordine Exercitus Sociati, traiecta Lyco flumine, infesta Bauariæ signa intulerunt, mense Majo, 1648. - Eigentliche Abbiltung wie vnd an welchem Orth die Allirten Armeen vber den Lechstrom in Ba˙ern gekomen, im Ma˙o Anno 1648. - - Flodöfvergången i fogelperspektiv. [Sign.] Carl Henric: ā Osten, Ingen: Delin: Kopparstick 235 x 348. Ur Th. Eur. VI.

Chr. B.101

 /Sid. 102/

 

Svenskar och fransmän öfvergå Isar.

Transitus Confæderatorum Exercituum per Isaram Bauariæ fluuium sub exitum Ma˙, 1648. Abbildung wie vnd an welchem Orth die Allijrten Armeen vber den Iserfluss gekommen, zu aussgang des Ma˙o Ao 1648. - - Plan i fogelperspektiv af staden Freising, bredvid hvilken flodöfvergången verkställes. [Sign.] Carl Henric ā Osten. Ingen. Delin. Kopparstick 215 x 310. Ur Th. Eur. VI.

Chr. B.102

 Samma allierade vid Wasserburg.

Gelegenheit der Statt Wasserburg, und wie die Königl: Schwed: vnd Frantzösche Armen(!) ein Versuch darauff gethan den 5. Junij, vnd de 8. dito wider abmarschiret Ano 1648. Svenska och franska batterier beskjuta Wasserburg vid en krökning af Inn-floden. Kopparstick 245 x 367. Ur Th. Eur. VI.

Chr. B.103

 

 Svenskarne försöka att vid Mühldorf öfvergå Inn.

Grundtriss der Statt Müldorff vnd wie von den Schwedischen den 9. Junij alda ein versuch gethan vber den Inn zu kommen, aber den 26. dito wieder von dannen gezogen. 1648. Plan i fogelperspektiv. [Sign.] Iohan Merck Ingenieur Delineauit. Kopparstick 180 x 244. Ur Th. Eur. VI.

Chr. B.104

 /Sid. 103/

 

Tabor eröfras.

Obsidio Taboris in Bohemia Anno 1648 Belagerung Tabor in Böhmen Ao 1648. Belägringen i fogelperspektiv. Kopparstick 230 x 345. Ur Th. Eur. VI. - Tabor stormades af Wittenberg den 30 Aug.

Chr. B.105

 *Wahrer Grundriss der Stadt Tabor, in Königreich Böheim, so von Ihr Excel Herr General Reichs und Feldtzeugmeister Arfedt Würtenberg, von Debren nach 6.Tagiger Belägerung Mitt Sturm ist erobert worden den 13/23 Augustis, Ano 1648 Jahr. - [Sign.] Joan Christoph Smischeck sculpsit. - Kpst. 41 x 41,6 cm.

Chr. C.18

 Wrangel och Turenne operera emot Piccolomini och Enckefurth vid Isar. Juli, Aug.

1. Eigentlicher Grundtriss vnd Situation Der Allijrten Armeen Feldlager be˙ Dingelfing, vnd gegentheils Kaisserl: vnd Chur Ba˙erischen Armeen, be˙ dem dorff Maming, - - das Schwedische Lager angefangen den 16 Julij vnd auff gehoben den 18 Augustij, das Ka˙serliche angefangen den 24 Iulij vnd auff gehoben den 13 Augustij, Anno 1648. Situationskarta i fogelperspektiv. [Sign.] Carl Henric: de Osten Ingen: Delineauit. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 220 x 567. Ur Th. Eur. VI.

Chr. B.106

 2. Vera Delineatio Castrorum utriusq(ue) Exercitus foederati, ad Mospurgum Anno 1648. Plan i fogelperspektiv. [Sign.] Carl Henric a Osten: Ingen delin. Kopparstick 248 x 347. Ur Th. Eur. VI. - Svenskarne och deras allierade uppbröto härifrån den 31 Aug.

Chr. B.107

 Svenskarnes och fransmännens krigsoperationer vid Lech. Sept., Okt.

1. Delineatio aciei, quā Sociati Suecorum Gallicorumq(ue) Exercitus 28 et 29. Sept: 1648. haud procul ā Landsperga constiterunt, Imperialiumq(ue) adventum præstolati sunt. [Samma öfverskrift på tyska.] Svenska och franska härarne uppstälda i slagordning bredvid Landsberg vid Lech för att erbjuda de kejserliga batalj. [Sign.] Carl Henric ā Osten Ingr. Delin:  Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 188 x 720. Ur. Th. Eur. VI.

Chr. C.19

 2. Tabula, qua ostenditur utrius(ue) confæderati Exercitus, Suecici et Gallici acies, quam 30. Sept: 1648. ad pagum Scheuringen habuerunt, præmissisq(ue) per Licum Impedimentis, sub vespera eius diei secuti sunt. [Samma öfverskrift på tyska.] - - De allierade härarne uppstälda i slagordning framför högkvarteret Scheuringen. I förgrunden föres deras tross tillbaka öfver Lech. [Sign.] Carl Henric. ā Osten Ingr. Delin: Kopparstick hopsatt af 2 blad, tills. 260 x 510. Ur Th. Eur. VI.

Chr. B.108

 /Sid. 104/

 

3. Repræsentatio, quo Ioco et forma Confæderatorum se acies ad vicum Moachium Suevorum dictum, habuerit. 1. et 2. Octobr. 1648. ubi relicta Bauaria, copias per L˙cum reduxerant, Cæsareanorum Bavaricorumq(ue) aduentum sollicitč expectates. [Samma öfverskrift på tyska.] De allierade svensk-franska härarne, som gått tillbaka öfver Lech, uppstälda i slagordning vid Schwäbisch-München för att invänta fienden. - Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 190 x 512. Ur Th. Eur. VI.

Chr. B.109

 Svenskarne belägra Prag. Okt., Nov.

1. Grundtriss der Prager Stätte. Plan i fogelperspektiv af Prag och svenskarnes läger. I förgrunden "Lilla sidan", hvilken genom öfverraskning intagits redan den 26 Juli. Kopparstick 295 x 355. Ur Th. Eur. VI.

Chr. B.110

 2. Profil Der Stattmauren. - Grundtriss von der Attacquæ vnd Approcci. - Tvänne bilder med dithörande uttydningar af tecknen på samma blad. Kopparstick 295 x 240. Ur Th. Eur. VI.

Chr. B.111

 3. Bestürmbung der Prager Stätte. 1648. Stor figurrik komposition, framställande svenskarnes anfall på Prags utanverk. [Sign.] M. Merian. excudit. - Carlo Screta delin. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 298 x 588. Ur Th. Eur. VI. s. 334.

Chr. B.112*Striden på Karlsbron. Vykort efter målning av K. & A. Liebscher i "Labyrinth"-paviljongen, Petrin-parken i Prag.

Chr. A.84.

 4. Wahrer Abriss der be˙den Königlichen Haubt, Alt Und Newstatt Prag, Wie dieselben von des Königl: Schwedischen Generalissimi Fürstl: Dhtl: Herren Herren Carl Gustavo - - Den 5 Octobris Belägert, - - Unnd dann am 2 Novembris 1648. Wiederumben Verlassen Und Quittiret worden. Skrifvet på ett bland skyar sväfvande draperi mellan allegoriska figurer föreställande Vaksamheten med sin trana och Behjärtenheten med en sköld sammansatt af idel hjärtan. Där nedanför utsigt af Prag, som beskjutes från svenska batterier i förgrunden.I taflans öfre hörn två medaljongporträtt af de Kejs.befälhafvarne Rudolf af Colloredo och Innocentius Poli-Guadagnoli. [Sign.] Carlo Screta delin. - M. Merian excudit. Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 299 x 585. Ur Th. Eur. VI.

Chr. B.113

 *Königsmarck hat Prag erobert. - Etsn. - Ur Historischer Calender für Damen.

Chr. A.49/Sid. 105/

 

Tyska folkets fredsböner.

Frälsaren sofver i fören af ett stort skepp, fullt af knäböjande personer, unga och gamla, som åkalla honom: Herr hilff vns, wir verderben. Från skeppets mastkorg utgå i form af tåg flera bibelspråk med uppmaningar att flitigt bedja. Under skeppet på ett utspändt draperi tyska verser: O Vatterland, dein grose Schand, ist Gott doch nit verborgen - - Det hela omgifves af slingformiga prydnader, nederst omfattande årtalet: Anno 1648. Kopparstick 350 x 270.

Chr. A.50

 

 Frederna i Münster och Osnabrück.

 

#Öfverskr. i boktryck: Triumphwagen, Welcher Ihrer Kays: Mayest: - - durch den so veil und lange Jahr hero gewünschten, lieben, thewren vnd edlen Freiden, dieses 1648. Jahrs den 24: October, Durch Ihrer Kays: Mayest: sampt beeder Cronen Franckreich vnd Schweden, - - gevollmächtigten zu Münster vnd Ossnabrugg in Westphalen in dem Friedenschluss zugerichtet worden. Kopparstick 120 x 292: Kejsaren och Fredens Gudinna åka i en fyrhjulig char, som köres af Concordia. Hästarne äro 4, prydda med Sveriges, Frankrikes, Kejsarens och Spaniens vapensköldar, hvilka äfven förekomma på själfva vagnen. Denna följes af andra allegoriska figurer, gående. Under kopparsticket 4 spalter rim i boktryck: Christlicher Leser bleib stillstohn, - - Radiert durch Martin Zimmermann, Kunstführer in Augspurg. Patentfolio.

Chr. B.118*Icon exactissima, qua ad vivum exprimitur solennis conventus legatorum plenipotentiarorum ... qui pacem perpetuam ... iuramento confirmarunt, Monasterii Westphalorum In domo Senatoria anno MDCXLVIII idibus Maii. - Geraert ter Burch pinxit. Ionas Snyderhoef sculpsit. - Kpst. 47 x 58,8 cm.

Chr. C.20*Samma bild förminskad. Sign. I. de Decker.

18,7 x 25 cm; under bilden 2 sp. holl. verser.

Chr. A.51*Mittpartiet av s:a bild. - Litogr.

Chr. A.52*Orig. måln. (London, Nat. Gallery) reprod. i L. Goldscheider, Fünfhundert Selbstporträts, Wien 1936, pl. 231.

161 I 1 a1. Fredsunderhandlarne sitta dels kring ett bord, dels i två grupper på sidorna därom. Alla vända sina hufvuden mot åskådaren. På den med gyllenläder klädda väggen läses i en sirlig sköld: aspICe hIC præLVDIa paCIs DIV eXoptatæ In ConVentV VVestphaLICo. Seht, liebste Kinder, hier des Fridens Hoffnung blühen, Und läst hierdurch das Herz zum Lobe Gottes ziehen.

Öfverst, under tre fladdrande band, tre bilder i rococo-ramar: Soluppgång öfver staden Münster - Fredsdufvan flygande till Noachs ark - Tillbedjande menighet omkring ett altare. På banden följande fortlöpande inskrift:

Da unsrer Kirch Gott liess von Münster aus Westphalen Die Fridens Morgen-Röth voll guter Hoffnung strahlen Wer solt nicht schon voraus Ihm Danck-gelübde zahlen. [Sign.] Joan Lorenz Haid delineavit. - Christoph Friderich Hoermann de Guttenberg Sculpsit A.V. Kopparstick 240 x 315, grav. i Augsburg.

Chr. B.114.

 2. Kejsaren, den unge Konungen af Frankrike och Drottningen af Sverige stående på en allegoriskt utsirad upphöjning med inskrift:

      Des höchsten Gnad erscheinet

      vnt dre˙ mit Treu vereinet

räcka hvarandra händerna. Vid sidorna, nedanför upphöjningen, stå 8 kurfurstar, hållande lageromvirade svärd. På något afstånd knäböjer en talrik menighet. Vid horisonten staden Münster. Bland molnen synes den Högste, omgifven af de himmelska härskarorna. Tre nedsväfvande änglar bära Kejsarens, Frankrike-Navarras och Sveriges krönta vapensköldar. Kopparstick 295 x 330.

Chr. A.53

 Sid. 106/

 

3. Kopparstick 235 x 310: Samma tre höga potentater stå på en med nyssnämnda rim tecknad treväppling, omgifna af en knäböjande folkskara. Bland molnen den Högste och hans änglar. Vid kopparsticket är fäst ett blad, hvarpå 3 spalter text i boktryck under titel: Danck Gebet für den so langgewünschten vnd durch Gottes Gnad nunmehr geschlossenen Frieden.

Chr. B.115

 4. Kopparstick 315 x 360: De tre potentaterna, af hvilka Kejsaren sitter på sin af riksörnen öfverskyggade tron och de andra äro stående, gifva hvarandra händerna. Krigets och Afundens furier ligga fjättrade vid tronens fot, som för öfrigt omgifves af furstar och herrar samt hellebardierer. Stående på en ofvanför tronen i luften utspänd guirland, som hålles af två trumpetande änglar, utströ Fredens och Ymnighetens genier sina håfvor öfver ett landskap i bakgrunden, där åtskilliga allegoriska scener försiggå. Vid kopparsticket är fäst ett förklarande textblad i boktryck, innehållande 3 spalter tyska rim, under titel: Abbildung dess hocherwünschten Teutschen Friedens. I slutet af tredje spalten: Nürmberg, Bey Jeremia Dümler zu finden.

Chr. B.116

 5. Zalig zynde voeten der geener die de vreede verkondyge. Kejsaren, Christina och Ludvig XIV hålla sinsemellan ett band. På sidorna stå kurfurstarne. I förgrunden sitter Fredens gudinna på en vapengrupp, omgifven af andra allegoriska figurer. Öfverst i skyn synes Guds namn bestrålande de tre fredslutande stormakternas vapensköldar. Till höger och till venster om den nu beskrifna bilden, som utgör midtelpartiet, äro 3 andra mindre taflor, hvilka framställa krigets förödelser och fredens välsignelser, jämte underskrifter på holländsk vers. Bladets nedersta del upptages af en versstrof på holländska, franska och tyska, namnen å de på bilden framstälda personerna, äfvensom en uppgift att under hela tyska kriget de i fält slagnes antal uppgått till 271,310 man. [Sign.] Huych Allardt Exc. Kopparstick 410 x 506.

Chr. B.117

 /Sid. 107/

 

6. Kopparstick 290 x 360: Emot staden Augsburg, som i hela sin utsträckning synes vid horisonten, framskrider under två triumfbågar ett allegoriskt festtåg, hvars båda hufvudgrupper utgöras af Freden, Friheten, Rättvisan och Religionen åkande i en char, samt Kejsaren, Svenska Drottningen och Franska Konungen ridande under en baldakin. [Sign.] Johannes Henisius D. Invenit et descripsit. Wolfgang Kilian sculpsit et excudit. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck: Augspurgischer Friden-Wagen. med tyska rim på 4 spalter. Gedruckt zu Augspurg, bey Johan-Vlrich Schönigk. In verlegung Wolffgang Kilians, Kupfferstecher. 1649.

Chr. B.119

 

 


 


*Amore pacis. Geographische Carten von gantz Teutschland worinnen zur Nachricht angedeutet und beschrieben wirdt was ... Christina, der Schweden ... Königin ... bey dem Anno 1648 ... getroffenen Friedenschluss auff Teutschem Boden... quittiret werden sollen gehabt ... - Auf Befehl ... Königl. Schwed. General quartier-Meister Cornelium von dem Busch heraus geben und verlegt. - Grav. H.v.d. Osten ing. delin. - 55,2 x 60,2 cm. I ramen beskrivn. Hela bl. 86 x 100 cm. - Acc. 1929/59 ‘ ur sump.’ – Texten graverad. Andra varianter med texten i boktryck finns (brev från J.R. Paas 2001-02-13).

 

Kartor Sverige Historia St.f. (2 ex.)*Handritad förlaga till ovanstående. - 101,6 x 106,8 cm. – Proveniens: Stafsund.

Flera gånger utställd och omskriven, senast i katalogen 1648 : Krieg und Frieden in Europa, Münster 1998, s. 398 (99Q 126) samt i A. Oschmann, Der Nürnberger Exekutionstag 1649-1650, 1991, s. 499-549 (91 Q 1796).

Y 50 St.f. (nr 909)Sammanfattning af 30åra krigets märkvärdigaste tilldragelser.

1. Der dreissigjährige Krieg. 9 porträtt grupperade ofvanför 10 historietaflor af olika storlek. Den största, i midten satta taflan framställer Gustaf Adolfs död.

Ett blad i stor folio. W. Ullrich lith. Utg. i Dresden af J. Breyer.

 

 

Chr. C.21

 2. [Trettioåriga kriget. Historisk skildring - - af L. Westerberg. Med litografier af C.A. Dahlström. Se ovan Gustaf II Adolf inledn.]

82 Aa 2863. [Historischer Calender für Damen von Friedrich Schiller. Leipzig bey G.J. Gösschen. 32 - Schillers Geschichte des dreyssigjährigen Kriegs utgafs först i årgångarne 1791-93 af denna kalender. Den upptages här på grund af sina, oaktadt det lilla formatet, uttrycksfulla och väl utförda bilder af de märkligaste personerna och händelserna, hvilka stuckits i koppar af Johan Georg Penzel m.fl. efter teckningar af den berömde Daniel Nikolaus Chodowiecki.]

1700-1829 25 T3b
1649.

 

Pfalzgrefven Carl Gustafs festmåltid i Nürnberg.

1. Aigentliche abbildung dess Fried- und Freuden Mahls, welches der Durchleuchtigste - - Herr Carol-Gustav Pfaltzgrav bey Rhein  nach abhandlung der Præliminar tractaten, in dess Heiligen Reichs Statt Nürnberg auff dem Rahthaus Saal den 25 September, Anno 1649 gehalten: und seind die dabey Sich befundene - - in folgender Ordnung gesessen, alss: - (följa namnen på 6 små spalter) - Nürnberg bey Jeremia Dümlern. Banketten i rådhussalen, med festbordet till venster. Vid kortsidan, närmast åskådaren, sitta Carl Gustaf, Octavio Piccolomini, Hertig af Amalfi och Kurfursten Carl Ludvig af Pfalz. Till höger i salen inbäras bakverk på höga skålar, i en procession företrädd af Hofmarskalken Chr. C. v. Schlippenbach med staf i handen. Midt på golfvet sitter en stor hund. Nederst i högra hörnet är målaren Joachim v. Sandrart sysselsatt att afteckna scenen. I fonden synes i ett öppet fönster en fontän, i form af ett upprätt stående lejon, hvars gap utgjuter vin till menigheten utanföre. [Sign.] Wolffg. Kilian sculpsit. Två tillhopa hörande kopparstick, tills. 563 x 682.

 

Chr. C.40

 *Orig.målningen (Nürnberg. Städtische Kunstsamml.) repr. i Goldscheider, Fünfundert Selbstporträts, Wien 1936. Taf. 232. I Germ. Mus. Nürnberg finnas en del av konstnärens porträttskisser, bl.a. av Carl X Gustav, Carl Gustav Wrangel och Gustav Horn. Se: Å. Stavenow, "Joachim von Sandrart och Fredsmåltiden i Nürnberg 1649" (Nat.mus. årsb. 1934 s. 30-48.)

 /Sid. 108/

 

2. Kopia i mindre format, utan inskrifter och m.fl. smärre afvikelser: hunden håller en benknota i munnen, lejonfiguren i fönstret är i sittande ställning, bordsgästerna äro betecknade med nummer, o.s.v. - Kopparstick 340 x 470.

Chr. B.120Är måhända afsedt att åtfölja en skrift benämnd: Kurtze Beschreibung Dess Schwedischen Friedensmahls, gehalten in Nürnberg den 25. Herbstmonats Anno 1649. - Gedruckt bey Jeremia Dümlern. Kvart, hvilken på ett sammanviket folioblad meddelar "Beschreibung, Wie bey dem von dess Herrn Pfaltzgrafen vnd Generalissimi Caroli Gustavi - - gehaltenem Freuden Fest - - alle darzu erbettene - - nach Ihrer Ordnung zur Tafel gesessen."

Chr. B.121De på kopparsticket förekommande numren hänvisa möjligen till detta blad, hvaraf K. Biblioteket även eger ett afdrag på pergament.

Chr. A.54*Samma blad med tillfogat blad: "Verzeichnis derer Fürstlichen Personen und Gesandten, welche bey dem am 25. Sept. A. 1649 auf dem Rath-Hauss zu Nürnberg gehaltenen Schwedischen Friedens-Mahl zugegen gewesen sind."

Chr. C.22

 3. Schwedischen Friedensmahls, in Nürnberg den 25. Herbstm: Anno 1649. I bankettsalen betjenas gästerna vid två parallela bord. Stolryggarne äro prydda med pfalziska lejonet. Processionen med skåderätterna är längre och figurrikare. Hunden är utelemnad, likaledes målaren Sandrart. Nederst gästernas namn på 9 små spalter. Kopparstick 303 x 397. Ur Th. Eur. VI.

Chr. B.122

 4. Öfverskr. i boktr.: Das Schwedische Friedens-Freudenmahl, gehalten von des H. Generalissimi Hochfürstl. Durchleucht. auf dem Gerichtsaale des Rahthauses zu Nürnberg, den 25. Herbstmonds, J.J. 1649. Kopparstick 180 x 260: Bankettsalen ungefär som 1. Därunder i boktryck: Des Friedens mit Teutschland Verlöbnissmahl. hvarefter följa tyska rim på 2 spalter: Weil man soll von Fünfzig an neue Friedensjahre zählen, - - [undert.] S.B. - Patentfolio.

Chr. B.123

*Dessutom en variant, med vissa detaljer på fönstren och det vinsprutande lejonet. Kpst. 17,5 x 26 cm.

Chr. A.56

- Samma kopparstick förekommer äfven ur följande skrift: Irene, das ist, Vollständige Aussbildung Dess zu Nürnberg geschlossenen Friedens 1650. Mit vielen feyrlichen Begengnissen, Gastmalen, Feuerwercken, Musicen - - vorgestellet - - durch Johann Klai, dieser Zeit Pfarrherrn der Evangelischen Gemeine zu Kitzingen und gekrönten Käiserl. Poeten. Nürnberg, In Verlegung Wolgang Endters, dess ältern. In 4:o. - Samme Klai har jämväl utgifvit ett par andra skrifter i anledning af freden.

Chr. A.555. Festmahl zur Feier des westfälischen Friedensschlusses zu Nürnberg 1649. Bankettsalen m.m. efter Joachim von Sandrarts tafla. Bilden omgifves af en bred ram prydd med porträtt, vapensköldar samt fredsombudens namn på fortlöpande bandslingor. [Sign.] Friedr. Wagner sculpt. 1848. - Kopparstick 430 x 515. Utkom i Nürnberg i anledning af tvåhundraårsminnet, tillika med ett förklarande textblad i boktryck.

Chr. C.23

G1011914- I K. Bibl. fins äfven ett ex. af kopparsticket avant la lettre.

Chr. C.24

G1011915Folket i Nürnberg undfägnas under fredsbanketten.

1. Öfverskr.i boktr.: Abbildung des Schwedischen Löwens, Welcher den 25. dess Herbstmonats dieses lauffenden Jahrs bey Jhrer Hochf. Durchl. dess Herrn Generalissimi Friedenmal rohten und weissen Wein in 6. Stunden häuffig auss dem Rachen fliessen lassen. Kopparstick 218 x 310: En del af rådhusfasaden i Nürnberg, af hvilken en port synes. Den utanför stående folkmassan mottager i hattar och käril det vin som i två strömmar flödar från ett sittande lejon uti ett af fönstren. Därunder i boktryck två spalter rim: Der Stadt- und Landmann sich um diesen Löwen dringet, - - [undert.] I.K. - Patentfolio.

Chr. B.124

- Äfven variant med något olika öfverskrift.

Chr. B.1252. En större del af rådhusfasaden, hvarå två portar synas. Folkhopen tätt skockad framför det vinskänkande lejonet. Några personer hafva klättrat upp på en täckt vagn i förgrunden. [Sign.] B. Wittig pinx. 1649. - G.D. Heumann del. Norib. - I.W. Stör sculpsit Norib. - Kopparstick 334 x 370.

Chr. B.126

 3. Öfverskr. i boktr.: Vber den Löwen, so, mit Lorbeerblättern bekrönet, in der rechten Tatzen einen Palmzweig, in der linken ein zerbrochenes Schwerd haltend, aus dem Saalfenster des Rahthauses, bey dem Schwedischen Friedensmahl, rohten und weissen Wein unter das Stadt- und Landvolk sprützete. Kopparstick 167 x 277: Rådhusfasaden m.m. ungefär som 2. Därunder i boktryck under titel: Des Friedens mit Teutschland Verlöbnissfest. 2 spalter rim: Die Stadt läuft in der Stadt, das Dorf lässt Dörfer stehen, - -[Undert.] S.B. - Patentfolio.

Chr. B.127

- Samma kopparstick förekommer äfven ur Irene af Joh. Klai. Se ovan.

Chr. A.57*Friedensfeyer in Nürnberg. - Etsn. - Ur Historischer Calender für Damen.

Chr. A.58
1650.

 

Svenskt fyrverkeri afbrändt i Nürnberg den 4 Juni i anledning af fredsexekutionen.

1. Kopparstick 416 x 601: Afbildning af fyrverkeriet jämte uttydning. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck: Kurtze Beschreibung Dess künstlichen Feuerwerkes, Welches Dem Durchleuchtigsten - - Herrn Carl Gustaven - - Zu unterthänigen, pflichtschuldigsten Ehren, Verbrennet Christoph Carl von Schlippenbach, dero Hochfürstl. Durchl. wolverordnter Hofmarschalk. hvarefter följer, på 4 spalter, en dikt: Man hat nun der schweren Waffen - - undertecknad G.P.H.

Chr. C.25

 2. Schwedischen Fewerwerks. Anno 1650. [skrifvet på ett band.] Fyrverkeriet, ungefär som 1, men uttydningen utelemnad. Kopparstick 260 x 375. Ur Th. Eur. VI.

Chr. A.59

 3. Öfverskr. i boktr.: Das Bancquet und Feuerwerk, bey dem Gleisshämerl angestellt den 4. Junii, im Jahr 1650. Kopparstick 165 x 280: Fyrverkeriet som 1, men utan uttydning. Därunder i boktryck: Des Friedverlobten Teutschlands Laubhüttenfest. 2 spalter rim: Der gelbe Sommer hitzt. Die Stadt giebt ihren Gästen - - [undert.] S.B. - Patentfolio.

Chr. B.128

- Samma kopparstick förekommer äfven ur Irene af Joh. Klai.

Chr. A.60*Kpst. kopia 15,5 x 27 cm.

Chr. A.61/Sid. 111/

 


Exekutions-urkundens slutliga underskrifvande.

1. Kopparstick 276 x 369: Uti en sal med gyllenläderstapeter och ett stort fönster i fonden äro fredsombuden församlade till den sista högtidliga sessionen. I nedre hörnet t.v. står riksstaden Nürnbergs Secretarius lutad mot ett skulpteradt skåp. [Sign.] L.H. inv. A.K. Sculp. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck: Abbildung, der, bey der völlig-geschlossenen Friedens-Unterschreibung gehaltenen Session, in Nürnberg den 26.16. Junij 1650. Hvarefter följa 2 spalter verser: Ein andrer mag im Blut die rohte Feder netzen - - [undert.] Johann Klaj, gekr: Poet. samt 1 spalt: Der gesamten höchst- und hoch-anwesenden Herrn, Herrn Gesandten Ordnung.

Chr. B.129.

 

Häraf finnes äfven en variant med tillägg under inventorns och gravörens signaturer: Paulus Fürst Excudit.

Chr. B.130

 2. Geschlossenen Friedens-Unterschreibung in Nürnberg den 26. 16. Junij 1650. [skrifvet på ett band]. Salen med de församlade fredsombuden, som 1. - Kopparstick 293 x 360. Ur Th. Eur. VI.

Chr. B.131

 3. Öfverskr. i boktr.: Völlige Friedens-Subscription, Geschehen zu Nürnberg, auf der Burg, in der Käiser-Stuben, am 1. Sontag nach Trinit. Jm Jahr 1650. Kopparstick 165 x 277. Salen med fredsombuden, som 1. Därunder i boktryck: Des Friedens mit Teutschland Vermählungsfest. 2 spalter rim: Der Fried war zwar verlobt mit Teutschland seiner Trauten - - [Undert.] S.B.

Patentfolio.

Chr. B.132

 

 - Kopparsticket förekommer äfven ur följande skrift: Geburtstag Dess Friedens, - - entworffen von Johann Klaj, - - Nürnberg, in Verlegung Wolffgang Endters, 1650. In 4:o.

Chr. A.62*Allegori över freden

"Des A:o 1650 Getroffenen Friedes gedächtniss." - Sign. F. allen. I. fecit. - I mittfältet krönt örn och lejon som skakar tass. Däromkring texten: Der teVtsCe frIe De grVn. In VoLLer frVChtbarkeIt. gLeIch WIe ein öhLbeer-krantz zVr LIeben frVLIngszeIt. [Kronogram för årtalet 1648]. I övre registret förs Freden i triumftåg. Andra registret: plöjande bönder, en krigsdrabbad, en välmående. Tredje registret: En vapensmed och en plogsmed. Undre registret: Kriget dras i skymflig procession mot helvetets gap över en matta av dödskallar. - Kpst. 22,5 x 26,5 cm (beskuret).

Chr. A.83

 Nürnbergs glädje i anledning af freden.

1. Kopparstick 277 x 397: Nürnbergisches Denckwürdiges Freuden Fest, wegen dess völlig-geschlossenen und daselbst einhellig unterschriebenen Reichs-Friedens den 26 - 16 Junij jetzlauffenden 1650 Jahrs. [skrifvet på ett band.] Rådhuset i hela sin längd, med 3 portar. På platsen därutanför ryttare och flerspända vagnar samt stående åskådare. Öfver rådhustaket synes, under en regnbåge och en flygande fredsdufva, staden Nürnberg samt borgen, från hvilken styckeskott aflossas. [Sign.] Leonhart Heberlein Inventor. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck med verser på 2 spalter: Es liegt in Nordgaus - Land da sonst die Flut-Göttinnen, - - [Undert.] J. K. - Zu finden in Nürnberg, bey Paulus Fürsten, Kunsthändlern, etc.

Chr. B.133

 /Sid. 112/

 

2. Öfverskr. i boktr.: Vber den Friedens-Subscriptions-Tag, welcher ware der 16. Brachm. Jm Jahr 1650. Kopparstick 165 x 277: Rådhuset m.m. som 1, men fredsdufvan utelämnad. Därunder i boktryck: Des Friedens Vermählung mit Teutschland. Hvarefter följa rim på 2 spalter: Ganz Teutschland hatte lang gespitzet tausend Ohren, - - [Undert.] S.B. - Patentfolio. - Kopparsticket förekommer äfven i Geburtstag Dess Friedens af J. Klai. Se ovan.

Chr. B.134

 Kejserliga gesandtens fest och fyrverkeri i anledning af freden.

1. Eigentlicher Abriess Dess Feuerwercks-Schlosses und der Barraquen, in welcher auss Röm: Kajserl: Maj: allergnädigsten bevelch dem Königlichen Schwedischen Generalissimo Herrn Pfaltzgraven Carl Gustavo etc. Chur-Fürsten vnd Ständt - - vom Herrn General Leutenant Duca d'Amalfi, etc. dass Fried: und Freudenmahl, nechst bey Nürnberg auff Sanct Johannis Schüessplatz den 14 Julij Anno. 1650. gehalten word. [Skrifvet innanför en prydlig ram i öfre hörnet t.v.] Afbildning af fyrverkeriet. Nedanför uttydning på 6 spalter. Cum Privilegio Sacræ Cæsareæ Majestatis. - Nürnberg Be˙ Jeremia Dümlern zufinden. Michael Herz, delineavit. Peter Troschel, Sculpsit.

Kopparstick, hopsatt af 2 blad, tills. 445 x 803.

Chr. C.26

(Vänstra bl. även PLAF 24:17.)

 2. Dylik bild, utan all skrift. Kopparstick 365 x 658.

Chr. C.273. Abriss dess Ka˙sserlichen Fewerwercks Schlosses: vnd Barraquen, worinen dass Fried vnd: freudenmahl gehalten worde, vor Nurnberg auff St. Joh: Schüssplatz. Ao 1650. [Skrifvet på ett band.] Dylik bild. Nederst uttydning på 4 små spalter. - Kopparstick 265 x 373. Ur Th. Eur. VI.

Chr. A.63.

 /Sid. 113/

 

4. Öfverskr.i boktr.: Das Käiserliche Friedens Freuden. mahl, gehalten von des Herrn Duca d'Amalfi Fürstl. Gn - bey Nürnberg auf S. Johannes Schiessplatz den 14/4 Heumonds, J. J. 1650. Kopparstick med dylik bild 158 x 293. Därunder i boktryck: Dess Friedens mit Teutschland Vermählungsmahl. hvarefter 3 spalter rim: Dorten, nächst der Thäler Heiden - - [Undert.] Sigism. Betulius. - Patentfolio.

Chr. B.135

- Kopparsticket förekommer äfven ur Geburtstag Dess Friedens af J. Klai.

Chr. A.645. Kopparstick 235 x 335: Tempel des Friedens, und gegen uber gesetztes Castel des Unfriedens, wie solche bey Jhre Fürstl: Gnad: Duca de Amalfi zu Nürnberg gehaltenen Friedensmahle beim hellen Tage anzusehen gewesen. [Skrifvet på ett band.] Afbildning af de båda byggnaderna. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck med rim på 2 spalter: Es hat das alte Rom viel herrlich Thun gebauet - -.

Chr. B.136

 Ett blad in folio med en i koppar stucken planritning öfver ofvannämnda byggnader finnes äfven.

Chr. C.28

PLAF 24:17Ex. alldeles lika, men annan gravyr, utan text.

Chr. B.137Målskjutning i Nürnberg af samma anledning.

Eigentliche Abbildung des wegen völlig geschlosenen Reichs Friedens in Nürnberg gehaltenen Armbrust Schiessens, welches den 29 Julij seinen Anfang genomen, vnd den 28 des August. monats sich freudig geendet, Darbey Michäll Stoy das beste gewonnen. Anno 1650. [Skrifvet på ett band.] Målskjutningen.

Därunder 4 spalter rim: Ein wasser das da fleust bleibt hell, vnd gantz nicht stincket - - Denen Lobwürdigen H. Schützenmaistern - - Zu sonderbaren Ehren - - Ioh. Klaj. gekr. Poet. [Sign.] Lucas Schnitzer delineavit. et sculpsit.

Kopparstick 195 x 330. - En liknande bild men utan all skrift förekommer i Geburtstag Dess Friedens af J. Klai.

Chr. A.65

 Christina och Cartesius.

Christine, Reine de Sučde écoutant une démonstration géomčtrique de Descartes. Uti en stor pelarsal sitter Christina vid ett bord t.h., åhörande ett matematiskt föredrag af Cartesius. Katolska andlige, hofmän, m.fl. bilda här och där grupper. [Sign.] Peint par Dumesnil. - Gravé par Rebel. - Stålstick 258 x 306. Ur Galerie historique de Versailles. Cartesius kom till Sverige 1649 och afled där 11. Febr. 1650.

Chr. A.66

 /Sid. 114/

 

Christinas kröning.

1. I midten af en katedral sitter Christina, krönt af en liten ängel, under en af keruber uppburen baldakin, påtecknad: Protectio Divina. Öfver baldakinen synas riksvapnet jämte flera symboler, emellan latinska inskrifter på utrullade band, uti ett vimmel af änglar, som blåsa i basuner, hålla rökelsekar o.s.v. På ömse sidor om baldakinen, skilda från hvarandra af en tredelad skärm eller måhända ett altarskåp, stå representanter för Statvs Politicvs och Statvs Ecclesiasticvs. Bland de förre igenkännas Per Brahe, Axel Oxenstierna, Gustaf Horn m.fl. stormän; på andra sidan, närmast till drottningen, synes Carl Gustaf med krönt hatt på hufvudet. Till höger och venster om detta stora midtelparti äro 4 smärre allegoriska figurtaflor med öfverskrifter, de samma på hvarje sida. Ofvantill och på båda sidor om hela taflan går en yttre bård, fullsatt med de svenska provinsernas vapen. Bårdens öfversta stycke delas af en liten rektangulär sköld med Gustaf Adolfs valspråk: Gloria Altissimo Svorvm Refvgio. [Sign.] Wolff:gang Hart: fecit.

Kopparstick 423 x 523. - Detta arbete af Wolfgang Hartman synes icke vara fullbordadt. K. Bibliotekets exemplar är ett nyare afdrag.

Chr. C.29

 2. K: M: Crönigs. Prosses. Festtåg, afbildadt på 6 parallela rader, med Stockholms Storkyrka t.v. i öfre hörnet såsom slutmål. Öfverst, afdelande inskriften, en char omgifven af troféer. [På samma blad:] K: M: In togs Prosses. A. 1651. Dylikt festtåg, ordnadt på 11 rader, med Stockholms slott till slutmål. I tåget föras några kameler. En mängd siffror vid båda tågen synas hänvisa till någon tryckt beskrifning *(som inte synes vara bevarad). - Kopparstick 435 x 570 af Johan Sass, en mindre än medelmåttig gravör. - Det är obekant på hvilken solennitet den senare bilden har afseende, såframt icke årtalet är felaktigt i stället för 1650, i hvilket fall bilden framställer drottningens intåg från Jakobsdal till Stockholm kort före kröningsceremonien.

Chr. C.30

 

 Ett kopparstick öfver en till Christinas kröning uppförd triumfbåge förekommer i Dahlbergs Suecia-verk.

Chr. B.138*En beskrivning av drottning Christinas kröning finnes i Theatrum Europæum Th. VI.

RAR.

 *Drottningen sitter i fyrspänd vagn under himmel buren av fyra herrar. Processionen passerar ett torg och genom en triumfport i fonden. - Kpst. 12,9 x 18 cm.

Ur: H. Ludolff, Allgemeine Schaubühne der Welt. 2. 1731-32

Chr. A.67/1

 *Vid kröningen uppfördes baletten "Lycksalighetens ährepracht". Denna balett avbildas på en 4 meter lång tavla, som åtminstone i slutet av 1880-talet fanns på Kungl.bibl. Den är beskriven av Silfverstolpe i "Samlaren" 1889,19 ff och efter honom av J. Grönstedt i "Svenska hoffester" I, s. 118 ff. Denna målning, förmodligen en rulle, finnes i Borgå gymnasium. I festtåget förekom en vagn, som framdrogs utan hästar, förmodligen samma vagn, konstruerad av Hautsch, i Nürnberg och av Karl Gustav inköpt där. Denna vagn finnes av bildad i Doppelmayer, "Historische Nachricht von den Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern". 1730. Tav. IV, fig.2

Chr. A.67/3

Fotostat

Biogr. Ty. saml. FOL*Arc de triomphe erigé ā Stockholm au Coronnement de la Reine de Suede et conduit par le Sr de la Vallee, Intendant et Architecte des bastimens de sadite Majesté, et Graué par Jean Marot Architecte. Mariette excud.

Kpst. 12 x 25,5 cm. - Förlaga till sticket i Dahlbergs Suecia.

Chr. A.67/2

 
/Sid. 115/

 

1651.

 

Carl Carlsson Gyllenhjelms begrafning.

Hs Kvngl. Mtz Sampt- S- R- Troman, Rådh Och Admiral - - H: Carll Carl Son Gyldenhielm, Frihere - - Lijk Proces, hollin vti Strengianäs, den 6 Feb Ao 1651 med Hes Nds änkiefruens omkostnadh aff JS (hopbundet.) Liktåget, hvaruti Christina och Maria Eleonora personligen deltaga, framgår på 5 parallela rader från nedre hörnet t.h. till Strengnäs domkyrka i öfre hörnet t.v. I öfre hörnet t.h.: Gyllenhjelms och hans husfru Christina Ribbings vapensköldar. Under bilden på 5 små spalter: Descriptionen eller uttydning af siffrorna.

Kopparstick 384 x 514 af Joh. Sass. Plåten finnes i Antikvitets-Museum. Aftryck togos på 1860-talet.

Chr. C.31

 *Handrit. kopia gjord av J.E. Rehn.

Tilas 4:58
1652.

 

Pfalzgrefven Johan Casimirs begrafning.

Des veilandt Hoghgeboren fursten vndt herren. h. Johan, Casimir, Pfaltz graffen bey Rhein - - letzte leich phlicht gehalten in Strängnäs, den 12 September An 1652. Liktåget, hvaruti drottningen deltager, på 5 parallela rader, med Strengnäs domkyrka i öfre hörnet t.v. såsom slutmål. Nederst, på 15 små spalter: Descriptio des Leich Processvs. [Sign.] ISass Excud.

Kopparstick. Två plåtar, tills. 280 x 740, befintliga i Antikvitets-Museum, dit de blifvit skänkta af Warmholtz.

Chr. B.139-140Christina räddas ur lifsfara.

Vid ett besök ombord på flottan har Christina fallit i sjön. Dels ur en båt, som ligger bredvid ett af örlogsskeppen, dels från ett pålverk vid stranden, hoppa personer ned i vattnet för att bispringa henne.

Kopparstick 124 x 175. - Christina räddades vid det ifrågavarande tillfället af sin hofstallmästare, Anton von Steinberg. *Ur: H. Ludolff, Allgemeine Schaubühne. 3. 1713.

Chr. A.68
/Sid. 116/

 

1654.

 

Christinas tronafsägelse.

Vera et exacta delineatio memorabilis istius Actus, quo - - Christina, Suecor: Gothor: Wandalorumq(ue) &, Regina imperium avitum - - Sponte deposuit, magnoque animo in Amitinum suum, Principem Palatinum, Carolvm Gustavum - - transtulit, Upsaliæ die 6 Junij 1654. - - Scenen i tronsalen, då Christina, inför de församlade ständerna, öfverlämnar regeringen till Carl Gustaf. [Sign.] Willem Swidde Sculp: Holmiæ.

Kopparstick 295 x 378. Ur Carl X Gustafs historia af Sam. Pufendorf. *Förlagan, av Ehrenstrahl, finnes i Riksarkivet.

Chr. B.141

 *Christinæ Augustuæ abdicatio. - Kpst. 6,3 x 6,3 cm.

I: Schmidt, J.A., Sculptura historiarum. 1697. p. 227.

 *Drottningen sitter på en tron, lyfter av kronan med vänstra handen o. räcker med högra handen spiran åt den knäböjande Carl Gustav. - Kpst. 9,6 x 10,4 cm. - Baksid. holl. text.

Chr. A.69

 *Ett likn. stick finns i "Reyse van hare Doorluchtige Majesteyt Christina" 1661 (F1700-3050) samt ss. titelbl. till  Jean le Royer de Prade, "Het Leven en bedryf van Christina." Leyden 1697 (end 2. uppl. Amst. 1714 finns i KB).

Chr. A.70*Christina tritt die Krone von Schweden an Carl Gustav, am 16ten Juli 1654, ab. Dramatisk scen.

Auf Stein gez. v. J. Fay. Lit. F.C. Vogel in Frankfurt a.M. - Litografi ca 1850, bildyta 43 x 53 cm på ark 52 x 71 cm.

Chr. C.32*Die Königin Christine entsagt dem schwedischen Throne. - B.V. T.XV. - Etsn.

Chr. A.71*Drottning Christinas Thron-afsägelse. - Tr. och lith. hos Hårdh & Co. - Litogr.

Chr. A.72*Kristina övergår till katolicismen i Inspruch.

Kpst. 12,8 x 18,4 cm. - Ur: Ludolff. Allgemeine SchauBühne der Welt. Th. 3, Franckf. 1713, sp. 571-2.

Chr. A.75.

 Politiska betraktelser öfver Christinas tronafsägelse och ombyte af religion.

1. Christina, såsom en bedjande nunna, trampar krona och spira under sina bara fötter, medan en ängel nedsväfvar från himlen för att lämna henne crucifix och rosenkrans. Vid hennes sida står Elisabeth af England, i full kunglig ornat, omgifven af maktens symboler. Nedanför läses följande vers:

Geburt, das Recht, die Zeit gab Beyden eine Crone,

Doch war ihr Sentiment davon nicht einerley.

Christina liess ihr Reich des Pfaltz-Grafs Grafen Sohne,

Elisabeth behielt sich Cron und Scepter bey.

Nun wird die Ewigkeit den Ausschlag ewig geben,

Wer unter Beyden wohl gewehlt in diesem Leben.

- Kopparstick 190 x 153.

Chr. A.74

 2. Christus, sittande i skyn på en regnbåge, tilltalar med huldhet Christina, som fallit på knä framför sina nedlagda kungliga insignier. En ängel nedsänker en krans af lager öfver hennes hufvud. Frälsaren bortvänder sitt anlete från en på andra sidan stående grupp. Mazarin, Cromwell och Carl Gustaf, hvilka en djefvul bundit tillsammans med ett rep. De på bilden förekommande inskrifterna äro holländska.

Kopparstick 152 x 202. Hör till en skrift: Kort Bevvorp vande dry tegenwoordighe aenmerckensweerdighe Wonderheden des vverldts. af Ian van den Bosch (Cöln 1656.) Kvart. Författaren öfverflödar af Christinas beröm, men utfar på ett fanatiskt sätt emot den "Verbondt brekenden Koningh van Sweeden", Cromwell och Mazarin, hvilka tvänne sistnämnde i skriften kallas Crom-ghewelt och Mas-ruin.

Chr. A.73

 
/Sid. 117/

 

1655

 

Christinas intåg i Rom.

1. Ingresso solenne in Roma della Maesta della Regina di Svezia il di XXIII. Febro. M. DCLV. Det högtidliga tåget, ordnadt på 8 parallela rader, utgående från Porta del Popolo hän emot Peterskyrkan i nedre hörnet t.v. På tinnarne af Castel S. Angelo i nedre hörnet t.h. afbrännes ett fyrverkeri. Nederst uttydning af tecknen på 10 små spalter. Gio. Iacomo Rossi le Stampa in Roma Alla Pace l'Anno 1655.

Kopparstick 369 x 493. - Häraf finnas 2 varianter med olika skrift. Å den ena lyder adressen: Gio: Iacomo Rossi le Stampa in Roma Alla Pace Al insegnia di Parigi. Å den andra: Roma, presso la Calcografia Camerale. Den förstnämnda varianten har äfven annat och riktigare datum för intåget, eller den 23 December 1655. I Februari nämnda år var Christina ännu kvar i Belgien, som hon icke lämnade förrän i September, för att öfver Innspruck begifva sig till Italien.

 

Chr. C.33

Chr. B.142

Chr. C.34

 2. Stort träsnittsblad: Serenissima Christina Regina Sveciæ skrifvet kring Christinas krönta bröstbild i oval medaljong. Denna omgifves af 4 taflor, framställande scener från hennes intåg i Rom och möte med påfven. Vid träsnittet är fäst ett blad i boktryck, innehållande på 2 spalter: Aussführliche Beschreibung Der - - Königin Christinä - - Ankunfft in Rom, sampt dem Anfang, Einzug vnd Beglaittung, auch wie selbige den 20. Decembris Anno 1655. Solemniter beschehen vnd vollbracht worden. - - Zu Augspurg, bey Elias Wellhöffer Brieffmaler, den Laden bey vnser lieben Frawen Thor.

Chr. B.143

 *Kristina knäböjer för påven i fonden. T.h. sitter K. mellan två munkar; t.v. påven och Luther. - 1656. -  Kpst. 9,7 x 13,8 cm,  på baksidan holl. text. - Samma bild i "Reyse van hare Doorluchtige Majesteyt Christina" Amst. 1661. (F1700-3050). S:a motiv ur Priorato (F1700-3001) ().

Chr. A.76

 *Cavalcata fatta in Roma per la solenne entrata della Regina di Svetia il di XXIII decembre 1655. - In Roma con licentia de soperiori Ano 1656 in botega di Horatio marinarij. - Kpst. 25,3 x 37,2 cm.

Chr. A.77

 *Christina Sveciæ Regina urbem solemniter ingrediens. - In Roma con Licentia de Soperiori Ano 1656, in botega di Horatio marinarij. - Kpst. 28 x 19 cm.

Chr. A.78

 
1656

 

*Kyrklig högtidlighet i Rom i närvaro av drottning Kristina 1656.

Theatri ichnographia. - Theatri prospectus. - Kpst. okol. 32 x 44 cm. - Tag. 300 A,B. (?)

PLAF 23:12-13

 *Apparato militare fatto nella Piazza d'armi di Castel S. Angelo dall'armi di N.S. Alessander VII alla Maesta della Regina di Suetia di VI Gennaro MDCLVI. - Lud vist Fudy del et sculp. - Kpst. 29 x 46 cm.

PLAF 25:117

 *Balletten "Il trionfo della pieta" spelad för drottning Kristina i Rom 1656. - 5 bl. Gio. Francesco Grimaldi Bolognese invent. - Gio. Bath Galestruzzi fec. 1658. - vart bl. 31 x 39 cm.

PLAF 21:58-62.

 Christina bevistar den romerska karnevalen.

Prospetto. et apparato del' palco. dove la Maestā della Regina di Svetia. ne' giorni del' Carnevale, si trattiene a vedere il Corso de' pallii. et comparsa delle maschere sv la piazza di San Marco in Roma. Afbildning af maskeradupptåget på gatan utanför ett hörnhus, hvarest en två våningars utbyggnad eller balkong är iordningstäld för drottningen och hennes uppvaktning. Balkongens tak är täckt af en baldakin, samt prydt med en stor kunglig krona och Vasa-kärfvar, hållna af genier. [Sign.] Gio. Batta Falda Innent. delin. et incise. - Gio. Giacomo Rossi le stampa in Roma alla pace co Priu. del S.P. - Kopparstick 380 x 475.

Chr. C.35

(ex. A-B)

även Pl.AF 25:118

 
/Sid. 118/

 

1659

 

Christina besöker Paris.

1. Reception de Christine Alexandre Reine de Suede par la Ville de Paris le 8 Septembre 1659. Skrifvet innanför en krans af lager, på en påklistrad lapp som kan vikas åt sidan, då följande vers blir synlig:

      La ville offre ce Dais par ordre expres du Roy

      A cette aimable Souueraine

      Mais son diuin esprit, qui a pour nostre foy

      Humilié ce coeur de Reyne

      Luy fait refuser cet honneur

      Que lon vient rendre a sa grandeur.

Christina i blå galonerad riddräkt samt hög hatt med röd plym, ridande på en hvit häst som ledes af två pager, emottages af staden Paris' myndigheter m.fl., bland hvilka några bära en med svenska vapnet prydd tronhimmel. De uppträdande personernas namn angifvas på två i de nedre hörnen fästa lappar. Scenen omgifves af en bred eklöfsram, hopsatt af särskilda, på taflan fastklistrade stycken.

Särdeles vackert koloreradt kopparstick, tillsammans med ramen 395 x 530. Årtalet 1659 bör läsas 1656. - Angående detta sällsynta blad och dess olika états, se Klemmings Ur en antecknares samlingar, 2:a uppl., sid. 240-245. *L. Alvin i R. univ. des arts. 4(1858):69-77.

Chr. C.36

 2. Christina, med ridspö i handen samt på hufvudet hög hatt med plym, rider på en präktigt munderad gångare. En ängel nedsväfvar till henne med en lagerkrans. I bakgrunden synes en miniatyr-bild af hennes intåg. Under bilden läses följande vers (af Scudéry):

/Sid. 119/

      Christine peut donner des Loix

      Aux Coeurs des Vainqueurs les plus braues,

      Mais la Terre a t'elle des Rois

      Qui soient digne d'en estre Esclaues.

samt utgifvarens adress: A Paris chez Pierre Mariette fils rue St Iacques aux collomnes d'Hercule. Kopparstick 435 x 295.

Chr. B.144

 *K. till häst i plymascherad hatt, omgiven av en mängd ryttare. I fonden en befäst stad, på vars murar och torn fullt av skådelystna. - Kpst. 9,4 x 13,2 cm. På baks. holl. text.

Omvänd bild av denna i "Reyse van hare doorluchtige Majesteyt Christina". 1661. (Se ovan).

Chr. A.79

 1657.

 

Christina låter döda Monaldeschi.

Christine ā Fontainebleau. Le 10 Octobre 1657 la Reine de Sučde fit égorger sous ses yeux Monaldeschi son favori coupable envers elle d'infidélité et de trahison. Christina, hvars svartsjuka vrede en knäböjande munk förgäfves söker blidka, låter sina drabanter nedstöta Monaldeschi. På en divan bredvid drottningen ligger afsvimmad en till page förklädd flicka, Monaldeschis älskarinna, hvars rätta kön nyss blifvit upptäckt.

Litografi i stor folio af E. Desmaisons, efter en tafla af Achille Devéria. Tryckt hos Lemercier i Paris. - Historien har sig intet bekant om en sådan anledning till Christinas hämnd mot Monaldeschi.

Chr. C.37

 *Monaldeschi nedstickes. - Etsn.

Chr. A.80
1667

 

Bankett för Kristina given av påven Klemens IX. - Samtida kolor. pennt. 25 x 37,5 cm. - Kop. av N. Tessin i NM (se Josephson, Tessin I. 47).

Handr. uts. B.89

 

 1689.

 

Christinas likbegängelse.

1. Fvnebris apparatvs in Exeqviarvm ivstis Christinæ Alexandræ Svecorvm Reginæ in Templo S. Mariæ in Vallicella coram sacro Cardinalivm Collegio celebratis die XXIII Aprilis MDCLXXXIX. - - Romæ ex Officina Io: Iacobi de Rubeis ad Templum S. Mariæ de Pace, cum Priuil. Sum. Pont. Drottningen utstäld på lit de parade, skild genom ett skrank från högkoret, där kardinal-kollegiet tagit plats. I kyrkan håller Schweizer-gardet vakt. Öfver katafalken är utspänd en baldakin under en stor kunglig krona. [Sign.] Fælix Delinus eiusdem Reginæ Architect. et huius apparatus funebris inuentor delin. - Nicolaus Dorigny Sculp. - Kopparstick 620 x 443.

Chr. C.38

 /Sid. 120/

 

2. Pompæ fvnebres habitæ in Funere Christinæ Alexandræ Reginæ Sueciæ - - ad Basilicam Vaticanam elatæ, et in ea depositæ - Romæ ex Officina Io: Iacobi de Rubeis ad Templum S. Mariæ de Pace, cum Priuil. Sum. Pont. R.V.A. Gaudensis delin. et Sculp. Skrifvet på ett af 2 bevingade benrangel buret draperi, i midten prydt med en krönt vapensköld med 3 kronor i 1:a och 4:e, samt vasen i 2:a och 3:e fälten. Nedanför afbildning af liktåget, på 7 parallela rader, utgående från kyrkan S. Maria in Vallicella i nedre hörnet t.h., med Peterskyrkan i öfre hörnet t.v. såsom slutmål. Kopparstick 414 x 660.

*Av Robert van Audenaarde Gandensis (1663-1743).

Chr. C.39

 Tillbaka till Snoilsky  


Uppdaterad 2004-04-16
Sidredaktör Göran Bäärnhielm