Tillbaka till Snoilsky  


Ulrika Eleonora.

 

Görtz' afrättning.

1. Afbeelding na't Leven, som als zich de Executie van den Baron Gorts heeft toe gedragen. Afrättningen som verkställes vid fotenaf galgen innanför en spetsgård i närvaro af en talrik åskådarehop. Vid horisonten synes Stockholm. Kopparstick 150 x 260.

Ul.El. A.1

 

*Originalteckning finns på Nationalmuseum.

 2. Färjkarlen Charon fraktar i sin båt Görtz' döda kropp samt stupstock och bila. Charon säger: Hier bring ich den Baron von Görtz. Från det afhuggna hufvudets läppar utgå orden: Mors Regis Fides in Regem est Mors mea. En åskådare på stranden utbrister: O weh mir! ja, ja, so gehts. Öfverst sväfvar ett timglas med öfverskrift: Comsumatum est. Under bilden följande verser:

Wohl dem, der seine Ehr und sein Gewissen liebet, Auch seine Haupt-Maxim läst allzeit diese se˙n: Im Recht und Löblich thun, wird niemand leicht betrübet Wer aber intriguant, büst öfters schrecklich ein.

Kopparstick 180 x 135. - Görtz afrättades utanför Skanstull den 3 mars.

Ul.El. A.2

 /Sid. 226/

 

1719.

 

Ulrika Eleonoras kröning.

1. I öfre hörnet t.v.: Abbildung der Crönung Ihrer Ma˙ der Königin Ulerica in Schweden. Kröningsceremonien, som försiggår under en stor baldakin framför högaltaret i Upsala domkyrka. - Kopparstick 165 x 255.

Ul.El. A.3

 2. Crönung der Königin Ulerica Eleonora in Schweden. skrifvet på ett draperi nedhängande från åskådareläktaren i domkyrkan, där kröningen försiggår.

Kopparstick 135 x 170. - Kröningen, den sista som egt rum i Upsala, firades den 17 mars.

Ul.El. A.4

 *De krooninge van de Princes Ulrica Eleonora tot Koningin van Sweden; den 28 Maartii 1719. (Även lat. tit.) - Pet. Schenk exc. Amst. c. Priv. - Kpst. 16 x 19 cm.

Ul.El. A.5

 *Strömstads intagande 18 juli 1719.

Plan von Strömstadt. Wie selbiges d.18 julii A:o 1719 durch ein Detachement aus Ihrer königl. Maij.est zu Dennemarch - Norwegen Armee in Possession

genommen worden. Penna, akvarell, 37,3 x 47,8 cm.

Handr. kartor, 51/Strömstad

 Tordenskiold intager Marstrand

1. Tordenskiolds Bloqvade for Mastrand. Staden och fästningen beskjutas af danska krigsskepp och batterier på Koön. Kopparstick 125 x 195.

Ul.El. A.6

 2. Attaqven for Mastrand. (Uttydning af tecknen på 2 små spalter.) Stadens och fästningens beskjutning. [Sign.] Johanna Fosie sculps. Kopparstick 195 x 165. Ur Tordenskiolds Levnet af Rothe. - Karlsten gaf sig den 26 juli.

Ul.El. A.7/1-2*Prise de Marstrand et Blocus de Gottenbourg et Strömstad par Mr Tordenskiold. - Gravé par J. Guelard, professeur del'ac. de Paris. - Kpst. 7,5 x 12 cm.

Hör till "La vie de Peder Tordenskiold" (på titelbladet). Fotografisk kopia i Göteborgs museum. J.H. 20.8.1953.

Ul.El. A.8/1-2

 Tordenskiolds anfall på gamla Elfsborg.

I öfre hörnet t.v.: Gamel Elfsborgs Anfald og Overrumpling ved Tordenskiold i Maaneskin Natten til den 8de Oct: 1719. samt uttydning af tecknen. Öfversigtskarta af inloppet till Göteborg. Hisingen, Marstrand m.m. [Sign.] N.Stiboldt del: - C.H. de Lode sc: - Kopparstick 325 x 370. - Ur Rothes ofvannämnda arbete.

Ul.El. B.1

 /Sid. 227/

 

Fredrik I.

 

1720.

 

Fredrik vald till Sveriges konung.

Afbildning i rund medaljform: Fredrik och Ulrika hålla kronan öfver två brinnande hjärtan, som hvila på ett altare, hvarå inskriften: FrIDerICVs Del gratIa sVeCIs DatVs. I afskärningen fyra rader holländska rim: Door Liefd en Dapperheit - - [Sign.] D.Wilde. pinx. I.V.D. Aveelen Sch. - Kopparstick 120 x 120.

F.I A.1

 

 Fredrik I:s kröning.

I öfre hörnet t.h.: Abbildung der Crönung Sein: Königl: Ma˙es: Friderici. I. Königs in Schweden. Kröningsceremonien i Stockholms Storkyrka. Ärkebiskop Steuchius och riksrådet grefve Rehnsköld sätta kronan på konungens hufvud. - Kopparstick 167 x 260.

F.I A.2

 *Königlich Schwedische Salb- und Crönung Friderici I-mi durchläuchtigsten ErbPrintzens von Hessen Cassel.

Kpst. 32,5 x 37,5 cm.

F.I B.1

 *Abbildung der Crönung Sein. Königl. Mayes. Friderici I. Königs in Schweden. - Kpst. 16,5 x 26 cm.

F.I A.2

 *Fridericus I. wird zum König in Schweden gecrönet.

Kpst. 15 x 23 cm.

F.I A.3

 *De krooning van de Prins van Hessen Cassel Frederik de Eerste tot Koning van Sweden ... (Även lat. tit.). - Pet. Schenk exc. - Kpst. 16 x 19 cm.

F.I A.4

 *De hulding der Koning van Sweden Frederik de eerste, door de Rykx-Stenden; op den 17.May 1720. (Även lat. tit.) - Pet. Schenk exc. - Kpst. 16 x 19 cm.

F.I A.5

 Kröningen högtidlighållen af svenska residenten i Hamburg.

Abriss der praechtigen Illumination, so auf die Krönung des Glorwürdigsten Konigs in Schweden Friderici I. dero Ministre residentim Nieder Saechse Kre˙se Sr. Hochgfl:Excel. Hr: Axel Rheenstierne den 31. Ma˙ 1720. an dero Behausung zu Hamburg aufrichten lassen. Det svenska ministerhotellet, hvars fönster täckas af transparenter. Framför porten en på pelare hvilande utbyggnad, försedd med konungens krönta namnchiffer, inskrifter och sinnebilder. [Sign.] Barth: Feind. JCtus. Inv: - S.G. Zimerman. Archit. &. delin: - C. Fritzsch sculps: Hamb: - Kopparstick 250 x 315. Till bladet hör ett tryckt ark in fol. med en af Juris Candidaten Feind författad beskrifning: Beschreibung und Abriss Der prächtigen Illumination Und Festins - - Hamburg, den 31. Maj. 1720. gedruckt mit der Wittwe Greflingersche Schrifften - - (Finnes i K. Bibliotekets samling af Ceremoniel.)

F.I B.2

 *Freden med Danmark i Frederiksborg 1720.

De Vreede tekening tusschen de Plenipotentiarissen van de Koningen van Sweden en Denemarken, op den 3 Iuly 1720. [Även lat. tit.] - Pet. Schenk exc. - Kpst. 16 x 19 cm.

F.I A.7

 #Konspiratören Peter Brenners afrättning 1720.

Hans ovala porträtt i prestdräkt, med underskrift: Peter Johansson Brenner, aetatis 48 Jahr. Därunder en tafla framställamde afrättningen på en hög kulle, omgifven af soldater och åskådare. Nederst uttydning af tecknen på 2 rader tysk text. Kopparstick 164 x 127. - Prosten och kyrkoherden i Vasa och Mustasaari, Peter Brenner, afrättades för landsförräderi utanför Skanstull den 4 Juli 1720. - Ur K. Bibliotekets samling af svenska porträtt.

Sv.P. Brenner*Slaget vid Ledsund 20 juli 1720.

Zee Battaille tusschen de Russisen Generaal den Prins Galiczin en de Sweden ... omtrent het Eyland Greinham.... [Även lat. tit.] - Pet. Schenk exc.

Kpst. 16 x 19 cm.

F.I A.6

 *Sjöslaget vid Grönhamn, d.v.s. i Ledsund på Åland.

[Rysk text]: Batalija pri Greingame Julja 27: 1720. V sankt Piter Burche Gridoval Aleksej Zubov: 1721.

Kpst. Saknas i KB; reproducerad i: Pamjatniki... katalog 1966 nr. 717 pl. 33 och: Zitkov, K.G., Istorija russkago flota, 1912, s. 168. Enligt Rovinskij, D.A., Podrobnij slovar russkie graverov 16-19 vv., 1895, I sp. 363 nr 31 (161 H2m), fanns plåten i ryska generalstaben. - Orig. på Sjöhistoriska museet. Stockholm.

 

 

 

67Q-2617

25 T4b*Festligheter med anledn. av slaget vid Grönhamn.

[Titel på ryska]: Torzestvennoj V vod V Sankt-Piterburch vzjatych Šveckich fregatov... 1720... grydor: Ale: Zubov.

Saknas i KB. Reprod. i: Pamjatniki... katalog 1966 nr. 739 pl. 38. och: Podvig 300-letnjago sluzenija Rossij gosudarej doma Romanovych, 1913, s. 105. (UUB). Enl. Rovinskij, Podrobnyj slovar' 1895 I sp. 364 nr 34 fanns plåten i ryska generalstaben. Rovinskij omnämner nr 32 ett kpst. av Zubov föreställande fyrverkeriet med anledning av segern.

 

 

 

 

67Q-2617/Sid. 228/

 

1721.

 

Rysk fest i Amsterdam, med anledning af freden i Nystad.

1. Öfverskrift: Ter gedagtenisse van de Overheerlyke Vreede door zyn Keyserlyke Mayesteit van Rusland, etc: etc: etc:en den Koning en de Croon van Sweeden. den 30en Augusty S.V. geslooten, en naar dien ook geratificeerd, heeft den Ed: Heer Christoffel van Brants, Ryks Edelman, Hoffraed, en Resident van - - Rusland, resideerende tot Amsterdam, dit vreugde-vuur laten oprechten, en doen aensteeken den 9 December: S.N. ao 1721. Å en på vattnet simmande platform är inom en balustrad upprest ett tempel, öfverst prydt med den ryska örnen. Å den af templets sidor, som vetter mot åskådaren, synes en transparent, föreställande tsar Peters medaljongbild ofvanför en sittande staty af fredens genius, m.m. Från alla delar af den flytande byggnaden uppsändas raketer. Under bilden: latinska verser på 6 små spalter. [Sign.] S. Schynvoet inventor - I. Smit delinavit (!) ad vivum et fecit. Kopparstick 525 x 590.

F.I C.1

 2. Öfverskrift: Tweede afbeelding van het vreugde vuur, ter gedagtenisse van de overheerlyke Vreede - - welk den Eed: Heer Christoffel van Brands - - Resident van zyn Keyserlyke Mayesteit, Resideerende tot Amsterdam heeft doen opregten en vervolgens laten aansteeken den 9 Decemb: S:N: 1721. zoo als het zig aan d'andere zyden in zyn gebouw, beelden, Emblematas Illuminatien, divisen en Ciraaden heeft vertoont. De tre andra, öfver allt med emblemer och inskrifter täckta sidorna af nyssnämnda tempel, ställda i jämbredd - alltsammans omgifvet af en sirlig inramning, ofvantill prydd med tsarens namnchiffer och ryska örnen i tvenne af genier hållna krönta sköldar. Under bilden: residenten Brandts vapen samt en beskrifning af templet, upptagande 3 rader. [Sign.] S. Schynvoet inv: - I. Smit fecit. Kopparstick 515 x 585.

F.I C.2

 3. Underskrift: Afbeelding van het vreugde Vúúr afgestooken ter gedagtenisse van de Vreede tussen zyn Keyserlyke Mayesteit van Rusland, etc. etc. etc. en den Koning en de Croon van Sweeden - -  Janustemplet och fyrverkeriet m.m. ungefär som 1, men den åt åskådaren vettande sidan framställer en annan transparent: fredens sittande genius, ofvanför hvilken tvenne händer, som mötas i skyn, uppbära Sveriges och Rysslands af ett band förenade vapensköldar. Kopparstick 400 x 430.

F.I B.3

 /Sid. 229/

 

4. Öfverskrift: De Tempel van Ianus, ter gedagtenis van de eeuwige Vrede gesloten tuszen den Keizer van Groot Rusland, en den Koning van Zweeden. & & Det simmande templet m.m. framvisande samma sida som 3, men vid dagsljus, utan illumination och antända fyrverkeripjeser. I bakgrunden en stadsvy. Under bilden: två sexradiga versstrofer på holländska, af G. Tysens. - Te Amsterdam by Hendrik Bosch. Kopparstick 320 x 265.

F.I A.8

 5. Öfverskrift: Afbeelding van het prachtige Vuurwerk, ter gedachtenisse van de geslotene Vreede tusschen den Keyzer van Groot-Rusland etc. etc. etc. en den Koning en de Croon van Sweden, den 30. Augustij O.S. 1721. Det simmande templet m.m. vid dagsljus. Transparenten på den främre sidan föreställer den vid en torr trädstam fastbundne krigsguden. I bakgrunden en stadsvy. På den omgifvande dammen båtar med åskådare. I luften sväfva fyra genier med lagerkvistar och brinnande facklor. Under bilden: residenten Brandts vapen samt 3 rader inskrift: Door ordere van den Ed: Heer Christoffel van Brants - -  [Sign.] S. Schynvoet in. J. Goeree sculp. direx. - Kopparstick 300 x 148.

F.I A.9

 

Två ex., det ena avant la lettre.

F.I A.10 *Fest i Moskva med anledn. av freden i Nystadt. Ry. kpst. repr. Zitkov, Ist. russk. flota. 1912 s.177.

 *Stockholms brand 1723

Vorstellung der in der Königlichen Residenz Stadt Stockholm auf dem Süder-Malm entstandenen grosse Feuers Brunst. - Kpst. 16 x 25 cm.

Uts. Sthlm A.41

 1731.

 

Stockholm firar konungens återkomst från Hessen.

1. Underskrift: Öfwer Hans Kongl. Maytts Friderici I. högst l˙ckelige återkomst ifrån sina Arfländer som skiedde d. 13 Nov. 1731, har dagen der efter, wid den Allmenna Ilumination, uti det med Allernådigste Permission i Stockholm uprättade Addres Contoiret, härmed sin Allerunderdånigste fägnad sammaledes bet˙ga welat. Albertus Giese. Två taflor ställda i bredd: till venster Stockholm, sedt från Mälarsidan, hvaröfver en flygande Mercurius uttrumpetar Frögdas Swerge Gud Wår Konung L˙kligen tillbaka Hulpit. Under bilden en tysk sexradig versstrof: Sey wilkommen Friderich! - - Till höger, mellan konungens och drottningens krönta namnchiffer, ett brinnande hjärta på ett altare. Under bilden en svensk sexradig versstrof: Så länge hiertat rörer sig, - -  [Sign.] Georg. Biurman sculp:

Illa gjordt kopparstick 163 x 270.

F.I A.11

 /Sid. 230/

 

2. Underskrift i skrifstil: Wijd Swänska Fägne Fästen, som firades d. 14 Nov. 1731 öfwer Hans Kongl. Ma˙ts återkomst ifrån sina Tyska Arfländer, upsatte Ladugårds Lands Församblingen i Stockholm en illuminerad tafla på sin kyrka, 6 al. hög och 4 al. bred, af åfwanstående ritning och påskrift. Under ett veckadt band, med inskrift Ladugårds Lands Församblingen. sväfvar en naken kvinlig genius med palmkvist i venstra handen och i högra en afbildning af församlingens kyrka. [Sign.] E. Geringius sc. Under bilden 12 svenska verser:

       Fast iag både halfbygd och oklädder står, Gläds iag dock med systrarna mina, - -

Färglagdt kopparstick 315 x 180.

F.I A.12

 - Ett kopparstick 185 x 215, sign. C. Fritzsch Sc: Hamb: och framställande en praktfull äreport, öfverst prydd af Svenska riksvapnet med Hessisk hjärtsköld, afbildar måhända äfven någon dekoration vid samma tillfälle.

F.I A.13

 *"Plan till Ähre-Porten, som var nybygd på öfra Borg-gården fram för Konungshuset i Stockholm; då Konung Fridrich kom tilbaka ifrån sina arfländer 1731". - Penna, akvarell och lavyr, 455x292. Av Carl Hårleman. (Arkitekturritn. Stockholm).

 Riksdagen 1739.

Satirisk gravyr ang. mössornas fall. Se: B.Hildebrand, K.V.A:s historia, 1939, s.239 f.: I Browallius'dagbok ... heter det i februari 1739 ... Strax efter, den 6 mars, ... fick (B.) se "en curieus Divise man låtit sticka incognito öfwer harwarande conjuncturer och partier". På ett bord lågo ståndens insignier, tvärs över den lantmarskalksstaven med 1738 på. Strax bredvid bordet syntes "en natt påtta, thäri låg, dock intet alldeles neri, en Nattmössa. Men på en pyramid med krantsar flätad satt en hatt, öfwer hvilken af en hand utan skylor räcktes fram en krants med epigramma praemium virtutis, som är ett teken till Gyllenborgska partiets segrande".

 *1739. "Tee, Fau, Fum" (Pl. Karrikatyrer 1) kan på sätt och vis räknas till Sv.hist.pl. Jfr Cat. of prints ... Brit. Mus., No 2434.

Karikatyrer*Slaget vid Villmanstrand, 1741.

Abriss der Festung Willmanstrand, wo die Russ. Kays. Truppen ... einen voll-kommenen Sieg erhalten ...

Kpst. 31,5 x 37 cm.

F.I B.4

 *Die Festung Willmanstrand, wo die Russ. Kays. Truppen ... einen vollkommenen Sieg erhalten ...

Kpst. kolor. 34 x 39 cm.

F.I B.5

 *Die Festung Willmanstrand, wo ... erhalten ...

Kpst. 31,5 x 37 cm.

F.I B.6

 *Plan kröposti Vilmanstranda... - Som B.5. Rysk text. - Kpst 32,3 x 37,8 cm (beskuret).

F.I B.12

 1741-42

 

Ulrika Eleonoras död och begrafning.

1. Å ömse sidor om den strålande nordstjärnan sitta mellan serafer de båda drottningarna Ulrika Eleonora, moder och dotter. Ett veckadt band bär inskriften: Svecorum gloria gentis. Ambae post funera clarae. Därnedanför bladets egentliga titel: Swenska Nord-Stiernans Efterlemnade Dygde-Strålar wid Thes oförmodeliga Nedergång, Tå Then Stora Swea Drottning, Ulrica Eleonora, med Dödens afled, til alla Sweriges Undersåtares största Sorg och Saknad. - -  Den bortgångnas höga dygder, 14 till antalet, uppräknas och besjungas på två spalter, hvarefter följa åtskilliga andra versstycken. De 14 dygderna belysas ytterligare af lika många motsvarande sinnebilder med deviser, ordnade på versspalternas yttersidor innanför två par korintiska pelare, på hvilka stå två lejon. Hvarje pelarepar slutar i en nisch, den ena med drottningens byst, den andra med hennes katafalk. Nederst namngifva sig författaren Johan Oedman, pastor i Tanum och förläggaren Peter Momma. [Sign.] S: Digelius inv: del: - C: Bergquist sc:

Kopparstick, hopsatt af två stycken, tills. 775 x 480. - Drottningen afled den 24 Nov. 1741, men begrofs först den 1 Dec. 1742.

F.I C.3

 /Sid. 231/

 

2. Innanför en bugtig rococoinfattning, å hvars utsprång de 5 kongl. regalierna hvila på kuddar, synes Jehovah's namn i en sol som bestrålar drottningens sarkofag samt ett utsläckt ljus med öfverskriften Coelo reddita. Infattningen slutar i ett slags sköld, hvaruti inskriften ['Herren er mitt lius' med runor]. Ps: 27, v1. [Sign.] Sigismundt Novosad˙. Invent: et sculpsit Holmiae Anno 1742. - Kopparstick 400 x 243. Ytterst sällsynt blad.

F.I B.7

 3. Aecos rotundus Palatii Regii, ubi, dum apparabatur Templum Ridderholm. ostensum est Civibus maestissimis Reginae funus. Novembri mense exeunte. 1741. Drottningens sarkofag utställd till allmänhetens beskådande. [Sign.] C. Hårleman Aed. et Hort. Reg. Praef. Sup. inv. et del. - Joh. E. Rehn Holmiensis. Sculpsit. - Kopparstick 380 x 327. - Utgör en suite tillsammans med de följande bladen 4 - 6.

F.I C.4

 

Även PLAF 35:45

Tilas IV:38.

 4. Ortographia Rogi in Sacello Magni Gustavi, cui commissi erant cineres Vlricae Reginae Opt. mense Decembri 1741. Drottningens sarkofag i det upplysta Gustavianska grafkoret. Sign. som 3. Kopparstick 475 x 375.

F.I C.5

Tilas IV:38

 5. Altare aedis Ridderholmensis multo decoratum lumine quoad in vicino Sacello Gust: exponebatur quicquid mortale habuerat Vlrica El. Carolorvm Regum Neptis, Filia, Soror. Högaltaret i Riddarholmskyrkan vid samma tillfälle. Sign. som 3. - Kopparstick 475 x 375.

F.I C.6

Tilas IV:41

 /Sid. 232/

 

6. Organorum Suggestum in Ridderholmensi Templo, pellucidis picturis ornatum, ex quo lugubres concentus & sacrae neniae audiebantur dum reliquias Vlricae Junioris habebat Conditorium Gustavi Adolphi. Orgelläktaren i nämnda tempel, prydd med en transparent, föreställande drottningens apoteos. Samma signaturer. 

Kopparstick 455 x 505. - Till samma suite höra äfven fyra mindre gravyrer å två blad, framställande detaljer af Riddarholms-kyrkans dekorering vid ifrågavarande tillfälle, under följande titlar:

F.I C.7

 

Tilas IV:4

 Scenographia Chori Sepulcralis Gustaviani - -

Ichnographia Sacelli Gustaviani - -

F.I C.8-9

Tilas IV:33Species Clypeorum, parietibus in dormitorio Gust. affixorum, - -  Forma Scutulorum ex Pyramidibus monumenti Gust. Suspensorum, - -  De äro alla signerade: C. Hårleman inv. - J. E. Rehn Sculp.

F.I C.10

 

Tilas IV:40

 Reflexioner öfver den politiska ställningen i Europa.

1. Kopparstick 232 x 370: Uti en stor upplyst danssal synas representanter för de europeiska makterna, grupperade kring Maria Theresia och Fredrik II, hvilka figurera emot hvarandra. Konungen af Sverige uppbjuder regentinnan af Ryssland, men finner sig stå inför tvenne damer, i stället för en - medtäflerskorna Anna och Elisabeth, af hvilka dock den förstnämnda får gifva vika och försvinna från balen. Kardinal Fleury och marskalk de Belleisle tjenstgöra såsom ceremonimästare, den s.k. konungen af Corsica dansar med mask för ansigtet i arlekinsdräkt o.s.v. I bakgrunden hålles spelbank, hvarvid konungen af Frankrike tillsätter stora summor. Åtskilliga i spelet deltagande ministrar, bland hvilka man isynnerhet märker Sveriges, göra goda affärer därpå. Under kopparsticket holländsk och fransk text på 2 spalter i boktryck. Den holländska lyder: Bericht Van den Solemneele Bal, Die de Potentaten van Europa op de Groote Duitsche Zaal gehouden hebben. Både den holländska och den franska texten utgifva sig såsom öfversatta från tyskan. Te Amsterdam by Arendt van Huissteen, Boekverkooper op de hoek van de Gapersteeg 1742. - Patentfolio.

F.I C.11

 2. Kopparstick 237 x 355: La Rareté de Prague. De Praagsche Rariekiek. Kring ett bord, hvarpå ligger utbredd en /Sid. 233/ stor karta öfver den Habsburgska monarkien, stå representanter för åtskilliga makter. Kardinal Fleury, med en lång staf i hand, utpekar hvar och ens andel. På något afstånd från bordet synas andra politiska grupper: den plundrade Maria Theresia med sin gemål och sitt nyfödda barn, svensken som illa misshandlas af ryssen m.fl. De resp. Personerna yttra sig på ett från munnen utgående band. Svensken säger: La Verole puisse crever celui qui m'y a poussé. Ryssen däremot förklarar: Vous m'y avez obligé. Under kopparsticket i boktryck: Explication, på franska och holländska, hvardera på 18 strofer i 2 spalter. Angående Sverige heter det:

Qui est celui qu'on assomme d'une maniere si gentile?

Oh! c'est la Suede, qui cherchoit avec qui se battre:

Pardi! les Russiens lui ont bien rivé ses cloux!

Nederst: Te Amsteldam, by Jan't Lam, Boekverkooper bezuyden 't Stadhuys, naer de Copy van London, - Publish'd According to Act of Parliament, by T. Cooper, at the Globe in Pater-Noster-Row. - Patentfolio.

Anses vanligen hänsyfta på förbundet i Frankfurt 22 maj 1744. Muller (3796) anser däremot på delningen av de österrikiska arvländerna från 1742.

F.I B.8

 1743.

 

Adolf Fredrik väljes till tronföljare.

*...] Reichs - Saal mit der Königl. Wahl und Proclomation des Neu Erwöhlten Königs Adolph Frid. Hertzog von Hollstein, Bischoff zu Lübeck 1763.

Kpst. 16,5 x 27,5 cm. Förskuren i övre kanten.

F.I A.14

 1744.

 

Kronprinsen Adolf Fredriks förmälning firad i Berlin.

Dieses Wasser Feuer-Werck ist bei der hohen Vermählung Sr. Königl. Hoheit, Herrn Adolph Friderichs, Trohnfolgers des Königreichs Schweden, mit Ihro Königl. Hoheit Louisa Ulrica Princessin von Preussen den 21 Jul˙ 1744 in der gegend des Königl. Preuss. Lust Schlosses Charlottenburg, vorgestellet worden. Ofvanför ett vatten, där en mängd lusteldar brinna, synes en af raketer omgifven transparent, föreställande tvenne sjöjungfrur som hålla sköldar med det höga brudparets namnchiffer öfver den svenska skölden. På ett sväfvande band läses: Irrupta tenet copula. [Sign.] I.G. Schmidt sculp. Berlin. Kopparstick 560 x 410.

F.I C.12

 *Lusteldar vid Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas förmälning i Berlin 1744.

Dieses Wasser Feuer... - Litogr. reprod. efter C. 12

F.I B.11

 /Sid. 234/

 

1746.

 

Arfprinsen Gustafs födelse.

Jam nova progenies coelo demittitur alto. Inom en ram af palm och lager synes ett nordiskt landskap, där Svea i drottningskrud står bredvid en på marken hvilande jordglob, öfverst tecknad med tre kronor. Hon lyfter sina händer för att af Juno Lucina och de tre gratierna mottaga den späde prinsen. [Sign.] H. van der M˙, del. - A. Delfos sculp. 1754. - Kopparstick 165 x 180.

F.I A.15/1

 *[Planritning för ceremonierna vid kronprinsens dop i Storkyrkan]. - Träsn. 11 x 26 cm.

F.I A.15/2

 1747.

 

Konspiratören Blackwells afrättning.

Vorstellung der am 9. Aug 1747 vollzogenen Execution des Königl: Schwedischen Leib Medici Alexander Blackwels. Afrättningen, som försiggår utanför Stockholm på en hög schavott, omgifven af en talrik åskådareskara. I bakgrunden några träd samt grupper af hus. Kopparstick 290 x 360.

F.I B.9

 1751.

 

Fredrik I:s död.

Underdåniga tanckar så och Epitaphium öfwer konung Frederic den 1 och milde.

       När Friedrics sol går ner, så rinner Adolphs op; En Friedric giör wår sorg, En Friedric blir wårt hop.

Ryktet, på hvars basun läsas orden: Heroum Gloria Perennis, nedsänker en strålkrona öfver en på en sarkofag hvilande hjälte. På ena sidan om sarkofagen står Döden, hållande en fana, med inskriften Renovabitur öfver fogeln Phaenix; på andra sidan står en krigare i full rustning, äfvenledes med en fana, på hvilken synes ett lejon samt inskriften Gothorum virtus. [Sign.] Gustaf Precht invent 1751. - Grave par J: Hedmark. - Kopparstick 360 x 240.

F.I B.10

 /Sid. 235/

 

Adolf Fredrik.

 

Regeringstillträdet.

Inom en sirlig af blomster- och snäck-ornament bildad rococoram: Adolf Fredriks af en ängel lagerkransade byst å en piedestal, på hvilken regalierna ligga. Vid piedestalens fot andra genier samt ett lejon med ett svärd mellan framtassarne. Underskrift:

       Ett Tappert bröst med Nåd och Rätt

       Som wörda wet och wårda Friden

       Är Adolph Friedrich Ditt portrait.

       Har Swerge då ej Gyldne Tiden?

Hufvudgruppen omgifves af fyra allegoriska figurer: Rättrådighet, Frid, Tapperhet och Mildhet.

Kopparstick, hvars form följer ramens bukter, 370 x 435. Blått tryck.

En mindre kopia bland porträtten.

Ad.Fr. B.1

 *[Allegori över regeringstillträdet; samma som mittfiguren på s.13.] - J.I. Rehn inv. et sculpsit.

Kpst. 12,5 x 12,5 cm.

Ad.Fr. A.1

 Kröningen.

I nedre hörnet t.v. uti en krönt sköld: Abbildung der Krönungs Procession beider Königl. Majestäten von Schweden nach der Haupt Kirche von Stockholm de. 7. Dec: 1751. Kröningståget framskrider öfver stortorget. Drottningen är åkande. I förgrunden konungen till häst under en baldakin. De torget omgifvande husen hafva ingen likhet med Stockholms dåvarande utseende. - Kopparstick 300 x 345. En signatur i öfre hörnet till höger hänvisar till pag. 54 i ett tryckt arbete.

Ad.Fr. B.2

 - Kröningstågets sammansättning, med angifven plats för alla däri deltagande stater och korpser, finnes stucken i koppar 495 x 305. Å ett i K. Bibl. befintligt exemplar äro de särskilda personernas namn tillskrifna.

Ad.Fr. B.3-4

Tilas I:70

 *Storkyrkans inredning vid Konung Adolph Friedrichs kröning i Stockholm d. 26 Nov..1751. (Planritning).

Penna, 74 x 51,5 cm.

Handrit. C.35

 /Sid. 236/

 

1757.

 

Svenskarne, under Ehrensvärd, bemäktiga sig Peenemünde.

1. På ett utrulladt band: Die Belagerung der Penamünder-Schanze, wie solche von denen Schweden, vom 14 Sept: bis den 23:ten heftig beschossen und erobert worden. Ao 1757. Den preussiska skansen beskjutes från svenskarnes batterier och approcher. I nedra hörnet t.h. en planritning af nämnda skans. [Sign.] Johann David Tyroff sc: Kopparstick 228 x 350.

Ad.Fr. A.2

 2. På en sköld i öfre hörnet t.h.: No. 13. Prospect der von den Schweden belagerten Penamünder Schanze auf der Insul Usedom vom 14. bis den 23. September 1757. Belägringen ungefär som 1. I nedra hörnet t.v. en planritning af skansen.

Färglagdt kopparstick 200 x 330. - Talet 13 i öfverskriften angifver att bladet tillhör en större suite af krigsbilder.

Ad.Fr. A.3/1

 *Belagerung der Penamünder Schanz, im Monath Sept. Ano 1757. - Kpst. 8,5 x 15,7 cm.

Ad.Fr. A.3/2

 1759.

 

Svenskarne, under Carpelan, förstöra den preussiska flottiljen i Frische Haff.

1. I öfre hörnet t.v. i en ram öfverst prydd med Carpelans vapensköld: Plan Uber die See Bataille welche den 10 Sept. 1759 zwischen der Königl. Schwedischen Galeer Escadre und der Königl. Preussischen Flottille in dem Frischen Haf gehalten worden, da erstere unter dem Comando des Herrn General Majors - - Wilhelm Carpelan die gantze Preussische Flottille bis auf 3 Barcassen erobert. - - Plan i fogelperspektiv af sjösidan. Nedanför: en utförlig Explication. Delvis färglagdt kopparstick 460 x 395.

Ad.Fr. C.1

 2. Inom en ram i öfre hörnet t.v.: Plan Über die See Bataille welche den 10. Septem: 1759. zwischen der Königl. Schwedischen Galeer Escadre und der Königl. Preussischen Flottille in dem Frischen Haf gehalten worden - - Sjöstriden i fogelperspektiv efter 1. Nederst: Explication. - Färglagdt kopparstick 375 x 227. N:o 133 i förenämnda suite af krigsbilder. Tryckort och utgifvare nämnas på detta blad: Nürnberg in der Raspischen Handlung.

Ad.Fr. A.4

 3. Inom en prydlig, af maritima och andra sinnebilder omgifven ram i nedre hörnet t.h.: Ritning Öfver Sjö-slaget Emellan Kongel: Swenska Gallaire Escaderen och Kongel: Preussiske Flotillen, Som föreföll uti Klein Frische Haaf D: 10 Septemb: År 1759. Sjöstriden i fogelperspektiv. Inom sköldar i öfre och nedre hörnen t.v. uttydning af de å planen förekommande tecknen. [Sign.] J: Å: Sc. Kopparstick 365 x 220.

Ad.Fr. A.5

 /Sid. 237/

 

Reflexioner under det sjuåriga krigets fortgång.

Framför ett tält och två uppställda arméer sitta representanter för Preussen, Österrike och Sverige spelande kort vid ett rundt bord. Ett stycke därifrån demonstrerar fransmannen ifrigt för ryssen som sitter helt makligt, rökande pipa. I bakgrunden samtala engelsmannen och sachsaren. Under bilden: Das Spiel des Kriegs Zwischen den Kriegenden Puissancen - - samt några verser. Fransk öfversättning vid sidan. [Sign.] Iohann Lorenz Rugendas invenit et Sculpsit.

Kopparstick 217 x 322.

Ad.Fr. A.6

 2. Die Erquickung im Felde. Lägerscen, i hvilken representanter för de krigförande deltaga: preussaren, hanoveranaren och engelsmannen samtala, fransmannen kurtiserar en flicka, österrikaren och ryssen dricka, svensken och sachsaren röka. Under bilden verser på tyska och franska, lagda i munnen på de uppträdande personerna. Svensken säger:

       Taback ein edles Kraut! In schön und heitrer Zeit,

       Giebt eine Pfeif' im Feld Krafft, Lust und Munterkeit.

Kopparstick 185 x 295. - I nedre hörnet t.v. 1/2 median folio N:o 18, hvilket nummer synes antyda att äfven detta blad tillhör en serie liknande framställningar.

Ad.Fr. A.7

 *Der Neu eröffnete Politische Masquirte Ball der Kriegenden Ponissancen in Germania. - Joh. David Nessenthaler, inv. del.sculps. et excudit Aug.V.Wohnhafft im langen Sächsen Gässel.

Kpst. 23,5 x 37,5 cm.

Ad.Fr. A.8

 *A la Guerre oder Historisth Politisch Kriegerisches Billiard Spiel der streitenden Mächten in Deutschland. - I.D. Nessenthaler inv. fecit et exc. wohnhafft ...

Kpst. 23 x 36 cm.

Ad.Fr. B.5

 /Sid. 238/

 

1762.

 

Adolf Fredriks andra besök vid Loka.

Utsigt af Loka, dit den långa kungliga cortčgen anländer, under salut af kanoner från ett skogsbryn. I förgrunden klippor och barrträd. En grupp landtfolk med hästar. Underskrift i midten delad utaf Sveas och Preussens vapensköldar under en krona: Hans Kongl. Majts Ankomst til Loka den 2 Julii 1762 Til Hennes Kongl. Majt Drottning Lovisa Ulrica Dedicerad af Des Underdånigste Tienare A: Ehrensvärd. I nedre hörnet t.v. afbildning af ett litet monument: Åminnelse af Marmor som Hennes Majt till hogkomst af Kongl Majts återvundna Hälsa wid Loka, låtit resa 1761. [Sign.] Ritad af Generalen R: och Com: af K: M: S: Orden A: Ehrensvärd - Graverad af J. Gillberg.

Kopparstick 355 x 465.

Annonserades i Salvii lärda tidningar 21.4.1766. Kostade 9 dal. kpmt.

Ad.Fr. C.2

 *Trupptransportfartyget Printz Gustaf strandar vid Bornholm den 3-4 oktober 1762.

Se kopia av Thure Cöhlers o. E. Österbergs karta 1765 (såld vid Libris' auktion 9/11 1985, nr 2335).

Kartor K 1d1766.

 

Kronprinsessan Sofia Magdalena anländer till Stockholm. 1)

Kopparstick 335 x 515: Den stora cortčgen på sju parallela rader. Teten är närmast åskådaren, medan de eftersta framkomma ur en lång allé, nära hvilken ett slott framskymtar. (Carlberg eller Ulriksdal.) Under kopparsticket: Ceremoniel, som hölts vid Hennes Kongl. Höghets vår nuvarande Kron-prinsessas Intåg uti Kongl. Residents-Staden Stockholm den 4. November 1766. Text på 3 spalter. Stockholm, Tryckt hos Johan Georg Lange, År 1768. - Patentfolio.

*1)Detta ex. överl. 18/12 41  ss. deposition till Stadsmuseet. Bibl. erhöll samtidigt likaledes ss. depos. museets. ngt defekta ex.

Ad.Fr. C.3

Tilas IV:42

 *Decoration vid Stora Barnhuset 4 nov. 1766. - E. Palmstedt. - Lav. ritn. 36 x 52,5 cm.

Decoration fram för Holländska Envoyé Extra Ordinair baron von Kretschmars Hus d. 4 Nov. 1766 - [E. Palmstedt]. - Lav. ritn. 41,5 x 52,5 cm.

Tilas IV:44

 1769

 

*Wid Deras Kongl. Majestäters återkomst från  Norrkiöping d. 26 Junii 1769 af Stockholms Stads Borgerskap upprättad Decoration uti Kongsbacken genom E. Palmstedt. - Lav. ritn. 49,5 x 70,5 cm.

Tilas IV:45Karrikatyrer öfver svenska näringarnas förfall.

1. Vid en trädbevuxen strand, där ett par aftacklade fartyg ligga, resa sig ruinerna af Sveas borg. Själf sitter hon sörjande vid en pelarfot. En ung man i tidens dräkt (Kronprinsen Gustaf?) försöker trösta henne. Svenska lejonet ligger gäspande vid deras fötter, framför hvilka äro utströdda tyger, garnhärfvor m.fl. föremål, syftande på den ruinerade svenska industrien. Till denna grupp nalkas i galopp tvenne ryttare, den ene klädd i långrock och pelsmössa (ryss och engelsman, för hvilkas intriger de svenska näringarna fallit offer). Den ena ryttaren bjuder Svea en sten, den andra en frukt (Eris' äpple?)

Kopparstick 185 x 288.

Ad.Fr. A.10

 /Sid. 239/

 

2. Vid stranden af en frusen sjö försöka de fyra svenska stånden att medelst ett nät utur en vak uppdraga en kvinna (Svea), som trycker intill sig ett får (de Alströmerska schäferierna?). Bredvid vaken stå såsom likgiltiga eller ovänliga betraktare ryssen och engelsmannen, båda med späckade penningpungar i händerna. - Kopparstick 185 x 284.

Ad.Fr. A.11

 3. Framför en i ruiner fallen borg står en åsna med ordensband om halsen (mösspartiet, hvars ledande män inom rådet mottogo höga ryska ordensdekorationer) sammanbunden med en ädel springare (hattpartiet). Åsnan smekes och omhuldas af en man i lång skinnbrämad kaftan (ryssen), som bringar henne foder i en korg.

Kopparstick 172 x 229. - Ofvanbeskrifna tre kopparstick, endast kända i K. Bibliotekets exemplar1), äro otvifvelaktigt graverade af Gillberg och syfta efter all anledning på Sveriges bedröfliga inre tillstånd under senare hälften af 1760-talet, för hvilket en stor del af allmänheten sköt skulden på mösspartiets finanspolitik i förening med utländska ränker. Den närmare betydelsen af dessa svårtydda allegorier kan endast gissningsvis angifvas.

[Handskrivna komm. i marg.: Nej! Se Fören. f. Graf. Konst, Meddel. 8. 83]

1) ett ex. till arkivarie K. Mellander, som köpt dem omkr.1920 i P N Pettersson antikv. i Gbg. Se Handl. 1931/11 1933/45.

Ad.Fr. A.12

 1770.

 

Prins Henrik af Preussen besöker Sverige.

Decoration de la Fete, donnée par S.M. le Roi de Suede, pourlors Héritier Présomtif de la Couronne, ā S.A.R. Msgr le Prince Henri de Prusse, dans le Jardin du Chateau de Carlberg, en Septembre 1770. En uti en park uppförd grekisk tempelbyggnad. Vid dess sidor två sfinxer på postament, från hvilka fontäner utgjuta sig. I förgrunden grupper af åskådare och arbetsfolk. [Sign.] Dessiné et Executé par Mr Rehn, Intend. des Batim. du Roi. et Ch. de l'O: de Wasa. - 3me Essai Gravé par G. de Sillén 1786. Kopparstick 250 x 385.

Ad.Fr. B.6

 /Sid. 240/

 

1771.

 

Adolf Fredriks begrafning.

Sinnebilder wid Högsts: Konung Adolph Fredrichs Höga Begrafnings Act, Uti Stockholm, i Riddarholmskyrkan d: 30 Iulii - År 1771. Sinnebilderna, 15 till antalet. [Sign.] Årre, del. et sc: - Kopparstick 440 x 288. - Ang. samma begrafnings-akt se vidare här nedan.

Ad.Fr. B.7

 Gustaf III.

 

Illustrerade arbeten till Gustaf III:s historia.

1. [Solemniteter, som föreföllo i Kongl. Residence-staden Stockholm, Åren 1771 och 1772; bestående uti: Sorge- och frögdeprydnader, - - samt Processions-Ordningar, vid Högstsalig Konung Adolph Friedrichs Bisätning och Begrafning uti Riddareholms Kyrkan; Likaledes vid Deras Kongelige Ma˙estäters Konung Gustaf IIIs och Drotning Sophia Magdalenas Kröning i St Nicolai Kyrka; Kongl. Ma˙estäts Hylning; Och änteligen Kongl. Ma˙estäts Tal vid Regements-Förändringen, jämte Grundritning til Rikssalen vid samma tilfälle, med mera. - Fransk titel: Solemnités, - - Recueillies et mises au jour par P. Floding Graveur du Roi et Professeur de Son Academie Royale de Peinture et de Sculpture. Stockholm, MDCCLXXII. Fol. Innehåller 23 blad, stuckna i koppar, 400 x 250, neml. titelbladet, dedikationer och lista på prenumeranter 4 blad, begrafningen 8 blad, numrerade I - VIII, kröningen och hyllningen 7 blad, numrerade I - VIII (V öfverhoppad), Gustaf IIIs tal den 21 Augusti 1772, jämte fransk öfversättning, 2 blad, samt grundritning af Rikssalen vid samma tillfälle 1 blad. Dekorationerna vid dessa solemniteter anordnades af Adelcrantz och L'archeveque. Kopparsticken, delvis signerade, äro graverade af Floding efter ritningar af Adelcrantz och Palmstedt.

Ex. A-E (D-E ofullst.): 82 Aa 369/1-5.

Finnes även: Sv. kpst. Floding Nr 26. (saknas 3/4 -80 /MS)

 

Ett af bladen, Marche-ordning vid Kröningen, finnes äfven i större format 490 x 300.]

G.III B.1

(m. anteckn.)/Sid. 241/

 

2. [Teckningar ur Konung Gustaf IIIs historia af C.A. Dahlström. Med text efter Posselt m.fl. Kvart. Stockholm, Typografiska föreningens boktryckeri, 1860. Med 14 litografier, tryckta hos Spong.]

 1772.

 

Gustaf III:s kröning.

Kejserl: Ryska Decorationen, på Kongl: Riddarholms Torget; wid Swea Rikes Konungs, Gustaf den IIIes Kröning, uti Stockholm, År - 1772. Inom ett gallerverk, besatt med marschaller, står en obelisk, hvars topp uppbär den svenska riksgloben. Å obeliskan läses: Novus cognati sangvinis honos. Dess fotställning prydes af en sköld med krönt G. Ur gapen på två sköldhållande lejon utgå fontäner. I förgrunden, å ömse sidor om ingången till platsen innanför gallerverket, resa sig tvenne ryttarstoder af Merkurius och Fama bredvid tvenne fanor med kejsarinnan Catharinas namnchiffer och den ryska örnen. I bakgrunden synes Riddarholmskyrkan. [Sign.] O: Å: del: et sc:: - Kopparstick 265 x 410.

G.III B.2

 Nytryck.

G.III B.20*29/5 1772

Utseende af decorationen på wästra sidan om Kongeliga Slottet i Stockholm, vid Konung Gustaf den III:s och Drottning Sophia Magdalenas kröning den XXIX Mai. MDCCLXII (...). - P. Floding Sculpsit. - Nytryck.

G.III A.66

 *Inredning och plan av Storkyrkan vid Gustav III:s kröning. Handrit.

Handrit. C.36

 *Dekoration av vestra sidan av Stockholms slott vid Gustav III:s kröning 1772. Visande i mitten kröningsoxen. - Träsn. Sveriges historia. 5. 1879. s. 232.

Förgäves sökt. CB 8/1 39. Antagligen ritning.

 Vasaorden instiftas på kröningsdagen den 29 Maj.

Underskrift delad af grefl. Schefferska vapenskölden: Institution de l'ordre de Wasa. Dédié ā Son Excellence le Senateur Le Comte de Scheffer par Son trčs humble & trčs obeissant Serviteur Joh. Fr. Martin. Framställning i form af bas-relief: Gustaf III i full kunglig skrud, åtföljd af Vishetsgudinnan och två pager, hänger ett smycke kring halsen på den knäböjande Ceres. Bakom henne synes en landtman med två oxar. [Sign.] Gravé ā Stockholm 1784 par J.F. Martin. Kopparstick 160 x 195.

G.III A.1

 /Sid. 242/

 

1772.

 

Revolutionen den 19 Augusti.

1. Underskrift delad af grefl. Gyllenstiernska vapenskölden: Gustave III. médite la Révolution sous les auspices de la Minerve et de la Justice Dédié ā Son Excellence le Senateur Le Comte de Gyllenstierna par Son trčs humble & trčs Obeissant Serviteur Joh. Fr. Martin. Framställning i basrelief: Gustaf, sittande vid ett bord, hvarpå krona och spira, skrifver på ett dokument. Till honom framträda de båda Gudinnorna. [Sign.] Gravé ā Stockholm 1784 par J.F. Martin. Kopparstick 160 x 195.

G.III A.2

 2. Underskrift delad af grefl. Bjelkeska vapenskölden: Gustave III. armé de la massue d'Hercule écrase l'hydre de la Discorde et de l'Anarchie Dédié ā Son Excellence le Senateur Le Comte de Bjelke par Son trčshumble et trčs-obeissant Serviteur Joh. Fr. Martin. Framställning i basrelief: Gustaf III, ledd af Vishetsgudinnan, nedslår odjuren. [Sign.] Gravé ā Stockholm 1784 par J.F. Martin. Kopparstick 160 x 195.

G.III A.3

 3. Underskrift delad af grefl. Creutzska vapenskölden: Gustave III. publie de nouvelles loix Dédié ā Son Excellence le Senateur Le Comte de Creuts par Son trčs humble & trčs obeissant Serviteur Joh. Fr. Martin. Basrelief: Gustaf III sitter på sin tron, omgifven af en läsande och skrifvande ungdomsskara, under det Minerva dikterar ur ett dokument. [Sign.] Gravé ā Stockholm 1784 par J.F. Martin. Kopparstick 160 x 195.

G.III A.4

 4. Gustaf III, omgifven af sina anhängare, låter sin venstra arm ombindas med revolutions-tecknet, den hvita näsduken. *(Enl. Crusenstolpes Morianen, uppl. Sthlm 1916, del I, s. 305: Heideloff del. Dalbon sculps.) - Kopparstick 160 x 125. I öfre hörnet t.h. signaturen B.V.T. XXV., som hänvisar till något tryckt arbete.

G.III A.5

 I Kongl. bibliotekets samling af historiska planscher förvaras äfven en bordduk af linne, 700 mm. i kvadrat, tryckt i grön färg, med bilder och emblemer till förherrligande af revolutionen. Ett pappersblad med fransk Explication medföljer. En dylik duk i anledning af kronprinsens födelse 1778 nämnes här nedan.

St.f. 14

 *Gustavo III Re di Svezia, che si presente at popolo dopo il cambiamento fatto nella Costituzione del Regno li 20 Agosto 1772. (Även fr. tit.) - Ap. Antonio Zatta e Gigli Venezia. - Kpst. 36 x 40 cm.

G.III B.3

 *Kongen af Sverrig abiniterer Rigstaenderne til Haandkys. - Groft träsn. kolor. (kistebrev). - Därunder: Forestilling og Beskrivelse af den nye Svenske Regieringsform ... (2 sp.). - Kiöbenhavn, trykt og findes tilkiöbs hos Johan Rudolph Thiele, boende i stora Helliggeist-S[t]raede. - Saknas KB, finnes UUB.

G.III A.6/2

 *Gustaf III vid revolutionen 1772.

G. III till häst, hejdad av en soldat vid ingången till arsenalen. - Lit. 9,5 x 14,5 cm.

G.III A.6/1*Den 19 augusti 1772. Tr. hos Spong. Lit. 17 x 24 cm.

G.III A.65/Sid. 243/

 

1773-74.

 

Läger på Ladugårdsgärdet.

Kongl. Lägret på Ladugårdsgärdet, År, 1773-74. Tältläger på en slätt framför en skog. I förgrunden vagnar samt ridande och gående personer. [Sign.] Årre, delin: et Sculp: Kopparstick, hopsatt af 2 stycken, tills. 865 x 410.

G.III C.1

 1774.

 

*Hertiginnan av Södermanland ankomst till Stockholm 7 juli 1774. - Blyertsteckn. av Fredrik Adolph von Numers.  34,5 x 47,5 cm. - En annan över samma händelse sedd från Fersenska terrassen finns på Rosersberg.

Handrit. B.83

 *Gustav III:s återkomst från Finland 2 juli 1775.

Prospect af Decorationerna vid Hans Kongl. Majts Konung Gustaf III:s lyckeliga återkomst ifrån Finland till Stockholm, den 2 Julii 1775. - Af Johan Snack ritat med penna anno 1776. - Pennt. i Nat.mus. Repr. i St. Eriks årsbok 1936, s. 84

 1779.

 

Kronprinsen Gustaf Adolfs födelse firad i Köpenhamn.

Forestelling af den Festivitets Oxe, som blev givet til Priis i Kiöbenhavn den 24 Jan: 1779. i Anledning af Hans Kongelige Hö˙hed Cron Printz Gustav Adolps Hö˙e Födsels Dag i Sverrige den 1 Nov: 1778. [Samma titel på tyska.] Den stekta oxen föres i procession genom gatorna, i närvaro af talrika åskådare. - Kopparstick 220 x 280.

G.III A.7/1

 - En duk i rödt tryck i anledning af kronprinsen Gustaf Adolfs födelse finnes i K. Bibliotekets historiska planschsamling, jämte ett åtföljande pappersblad med en svensk Förklaring öfver de på duken förekommande porträtter och sinnebilder. En dylik duk öfver revolutionen 1772 se ofvan.

St.f. 15

 1780.

 

*Den väpnade neutraliteten 1 aug. 1780.

De ontwaakte Leeuw. - Kpst. 13 x 29,5 cm. - Under bilden: Verklaaring van de Plaat ...

G.III B.4

 *Drottning Lovisa Ulrikas begravning 1782.

Utsikt af Stockholm ifrån Hof-Jakt-Hvarfvet på Kongsholmen, då kon. Adolf Fredriks efterlämnade gemål, drottning Lovisa Ulrikas lik fördes sjöledes ifrån Svartsjö slott till Hufvudstaden den 2 juli 1782. - Akvarell av Elias Martin i Statens historiska museum. Repr. Svenska folket genom tiderna 7, s.29.

 1783

 

*Gustav III:s besök i Parma. Äreport utf. av Domenico Corsetti. - Lav. ritn. 33 x 52 cm.

Handrit. B.84

 *Gustav III i Peterskyrkan vid julmässan 1783. Målning av J.L. Desprez. - Ljustr. 6,5 x 12,5 cm. - Brevkort. - Orig. finns på Nationalmuseum.

G.III A.7/2

 1784.

 

Kronprinsens uppfostran.

I ett gemak, där tvenne genier på muren fästa prinsens medaljongporträtt, uppvisar en knäböjande figur en bok med planritningar för gudaparet Apollo och Minerva. Några små nakna barn betrakta en tafla med Sveriges tre kronor. För öfrigt synas i rummet andra representanter och sinnebilder för konster och vetenskaper. [Sign.] I.G. Penzel inv. del. et sc. Dresd. 1784. Kopparstick 280 x 230.

G.III A.8

 /Sid. 244/

 

Gustaf III i Lyon.

En l'honeur de Gustave III a Lyon le IV Juin 1784 En luftballong, La ville de Lyon, öfverst prydd med Svea krönta glob, sväfvar i rymden ofvanför ett landskap med hus och figurer. Kopparstick 270 x 173. Tryckt på hvitt siden.

G.III A.9/1

 *Gustav III i Lyon  Kpst.föreställande ballonguppstigningen, med titeln: Montgolfiere La Gustave, dediée ā Sa Majesté Gustave III Roy de Sučde. - Dessiné et gravé par Ch. Boily.

Repr. efter ex. tillh. David Salomons Bart. i Bruel, Histoire aéronautique, pl. 111. - Fotost. efter ex. i Tekn. museet. - Finns även UUB.

G.III A.9/2

 

*Ytterligare en bild av La Gustave på Franska utst. Nat.mus. i maj 1941, tillh. Stenman (någon utställningskatalog kan dock inte beläggas).

 *Gustav III:s besök i Versailles.

Bild av montgolfičren Marie Antoinette, som man lät uppstiga i Versailles 23 juni 1784 till konungens ära. - Expérience de Laréosta nommé La Mongolfiere faitte par Mr Pilatre du Rosier ā Versailles Le 23 juin 1784 en presence de la famille Royalle et de Mr Le Conte de Haga ... - A Paris chez Basset. - Kolor. etsn. 30,5 x 21,5 cm.

PLAF 53:231

 *Ballonguppstigning i Stockholm 17.9 1784.

Den aerostatiska Kulan, som uppgick från Observatoriegården i Stockholm den 17.September 1784. - Lav. etsn. - Saknas KB. Fotostat efter ex. i UUB. - Se upps. i St. Eriks årsbok 1904:99-102.

G.III A.9/4*Hertigen av Södermanlands förmälning 1774.

Projet d'une Decoration ā l'occasion du Mariage de SAR Mnsgr le Duc de Sudermannie. - 2d essai. Gravé par G. de Sillén 1784.

Sv.kpst. Sillén 1a.

 *Gustav III i Venedig.

Bissona fatta construire della Serenissima Signoria di Venezia in occasione della Regatta alla Maestá di Gustavo III Re di Svezia li 8 maggio 1784. - Ap:o Alessandri e Scattoglia Venezia. - Kpst. kolor. 12 bl. 27 x 45 cm. - Av bl. 7 även variant sign.: Gio. Antonio Zanetti inv. - Bl. 1 även Pl.AF 23 (65).

PLAF 61:3-15

 *[Gustav III med svit bestiger Vesuvius 21 febr. 1784. Lavering av Sergels i Nationalmus.]. - Ljustr.  24 x 37,5 cm. - Ur: Sergels teckningar utg. Kruse, 1912.

G.III A.9/3

 Linnéanska samlingarna sålda till England.

James Edward Smith, M.D.F.R.S. President of the Linnaean Society. Hans porträtt i en oval, under ett par korslagda kvistar. Nedanför porträttet en afbildning huru ett svenskt krigsskepp söker upphinna ett annat fartyg, som är på väg till England med de af Smith inköpta Linnéanska samlingarna. Underskrift: The Pursuit of the Ship containing the Linnaean Collection by order of the King of Sweden. [Sign.] Russel: R.A. Portrait Painter to their Majesties, pinxt. - Ridley sculpt. - London Published for Dr. Thornton. March, 25. 1800.

Kopparstick 465 x 335. - Efter den yngre Carl v. Linnés död 1783 köptes fadrens naturaliekabinett af Sir James Edward Smith, till stor saknad för vetenskapens vänner i Sverige. Berättelsen huru Gustaf III, för att återbörda dessa skatter åt fäderneslandet, skulle i Oktober 1784 från Marstrand, där han då befann sig, låtit afsända ett krigsskepp efter fartyget Appearance, å hvilket samlingarna voro ombord, är emellertid fullkomligt grundlös och har endast tillkommit i syfte att smickra den engelske köparens egenkärlek. Efter Smiths död 1828 förvärfvades samlingarna af the Linnaean Society i London.

G.III B.5

 1785.

 

Karusell på Drottningholm.

1. De täflande riddarne framtåga på rännarebanan mellan en borg med krenelerade tinnar och åskådareläktarne. I förgrunden sitter en bågbeväpnad amazon i en char, förspänd med 4 hästar.

Husesynen 143 (kolor., inramad).

 /Sid. 245/

 

2. Täflan om turkhufvuden på rännarebanan. I bakgrunden åskådareläktarne. - Kolor. etsn.

Husesynen 144 (kolor., inramad).3. Rännarebanan, där riddare bekämpa drakar. Till venster synes borgen, till höger åskådareläktarne.

Tre etsningar af E. Martin, (*skall vara M.R. Heland), 335 x 370. De två förstnämnda äro vackert kolorerade i akvarell. - Denna karusell, som hölls på Drottningholm under sex dagar i Augusti och September, hade till ämne L'Entreprise de la foret enchantée taget ur en fransk öfversättning af Tassos Gierusalemme liberata. Konungen föreställde Syphax, konung i Steniga Arabien och hertig Carl de tyska riddarnes anförare Guelph.

G.III B.6

(kolor.)

Sv.kpst. E.Martin 144. (okolor.)1786.

 

Svenska Akademiens instiftande.

Apollo, sittande på en mur framför fasaden till sitt tempel, åkallas af några nedanför stående personer.

Kopparstick 285 x 215. Upptages här på grund af en å K. Bibliotekets exemplar befintlig anteckning: Fondation de l'Academie Suédoise le 20 Mars 1786. Signering, äfvenledes handskrifven: N.G. Agander invenit. - Fortin del:t Condé Sculp:t.

G.III A.10

 Gustaf III beskyddar konsten.

Bellman i Sergels atelier. Sergel modellerar fru Schröderheims porträttmedaljong, under det Bellman till lutan sjunger för dem. Genom en öppnad dörr i bakgrunden inträder Gustaf III.

Folio. Litografi. Svenska Familj Journalens förlag.

#Tillägg: Scenen i Sergels atelier är litografierad efter J.F. Höckerts oljetafla.

G.III B.7/1

 /Sid. 246/

 

Gustaf III i sin familjekrets.

I en salong å Haga slott, prydd med antika statyer, äro alla konungahusets medlemmar tillsamman. I midten sitter konungen själf, undervisande kronprinsen på en jordglob. Etsning 265 x 370.

J.F. Martin sc. Lafrensen p. enl. ant. på ex. i Wadströmska samlingen (K. Asplund. Två gustavianska mästare: s. 54). Frölich, Bröderna Martin s.173.

#Tillägg: Etsningen tillskrifves J.F Martin.

G.III A.11/B

 1788.

Slaget vid Hogland.

1. Öfverskrift: Bataille entre la Flotte Suedoise Commandée par Son Altesse Ro˙ale le Duc de Sudermanie, Grand Amiral du Ro˙aume de Suede, et la Flotte Russe Sous les Ordres de l'Amiral Greig a la hauteur de l'Isle de Hogland entre les Bancs de Nannis et Ekholmen dans le Golfe de Finland, le 17 Jul˙ 1788. Sjöslaget, med svensk underskrift. Under denna större tafla: fyra smärre, ställda 2 och 2 samt framställande olika moment af drabbningen. Svenska underskrifter. Nederst dedikation till hertig Carl Af Dess underdånigste Tienare A: Sjöstierna. [Sign.] Graverat af J: Gillberg - Ritat af A: Sjöstierna Capitain vid Amiralitetet.

Kopparstick 440 x 688. Hit hör ett på ena sidan tryckt kvartblad: Explication öfver Plåten. - Orig. på Rosersberg

G.III C.2

 2. Svenska amiralskeppet Gustaf III efter slagets slut. Stående på däcket, helsas hertig Carl med jubel af officerare och besättning. I förgrunden t.v. det eröfrade och illa tilltygade ryska skeppet Wladislaw. Underskrift: Dedié ā Son Altesse Royale Monseigneur le Duc de Sudermanie, en memoire de la Journée du 17 Juillet 1788, par Son tres respectueux Serviteur Louis Jean Desprez. [Sign.] L.J. Desprez - J.F. Martin sc.

Aquatinta-gravyr 505 x 725. - Efter Desprez' originaltafla i olja på Rosersbergs slott.

Sv.kpst. J.F. Martin 175

 (Jfr Sondéns katalog!)Två akvareller, möjligen förest. slaget vid Hogland.

Handrit. B.85-86*Sjöslaget vid Hogland den 17 Juli 1788. - Xylografi. - Avbildar eg. sjöslaget 26 juli 1789 (B.12 nedan).

G.III A.12*Svenska tavlor över Gustaf III:s ryska krig (av J.F. Schoultz). Ett nyförvärv för svenska flottans samlingar. Hvar 8 Dag 22(1920/21), 825-831.

 *Minne af Segern vid Hogland den 17 Juli 1788, tilägnadt Hans Kongl.Höghet Regenten Hertig Carl af Södermanland underdånigst af J.J. von Bilang. -

Copia af ett arbete i Elfenben1) sculpteradt ā Jour. - Ritadt af Auctor. Graverat af Fr.Akrel. - Kpst. 23,5 x 35,7 cm.

1) Orig. till detta finnes på Rosersbergs slott.

G.III B.7/2

 /Sid. 247/

 

Lars Benzelstiernas plan att uppbränna ryska flottan vid Köpenhamn.

Forestilling af Mordbraender-Anslaget, der var fattet saavel imod den Kongelige Danske som den her liggende russiske Flaade, og skulde vaeret ivaerksat, men blev lykkelig opdaget, den 5 Martii 1789. Benzelstierna, i svensk uniform, samtalande med sitt verktyg, den engelske sjökaptenen O'Brien. Den senare håller i handen en vexel - lönen för anslagets utförande. Under bilden beskrifning på 2 spalter, äfvensom några danska verser. Trykt og faaes tilkiöbs hos Christian Friderik Holm, boende i store Fiolstraede No. 218. (Krohn 1772)

Patentfol. Träsnitt och boktryck. - Sedan Benzelstiernas förflugna plan blifvit upptäckt, framkom i Köpenhamn en mängd satiriska kopparstick, där Catharina II smickras och Gustaf III skymfas. K. Bibl. eger 11 dylika blad. Utförandet är ytterst rått och det stundom dunkla innehållet är det icke mindre. Fyra af de mera begripliga upptagas här:

G.III A.13

 1. Gustaf III sittande på sin tron, med en turk stående bakom sig, sträcker en brinnande lunta mot en brandgranat, som hålles af Benzelstierna. Rättvisans händer omintetgöra anslaget genom att från höjden slå ut ett ämbar vatten på den tända luntan. En figur med klubba på axeln och ett slags djefvuls-mask för ansigtet utdrifver några personer genom dörren (oppositionen vid 1789 års riksdag?). Nederst: Ps. 127. 1. - Kpst 160 x 209. (Krohn 1775)

G.III A.16

 2. Politisk Assemblee. Gustaf III, stående vid ett bord, där en stor karta ligger utbredd, har ur densamma klippt en bit föreställande Curland, hvilken han, tillika med en krona, öfverlämnar åt sin broder hertig Carl. I förgrunden synas tvenne mindre grupper: t.v. de tre svenska ofrälse stånden misshandlande adeln, med underskrift: i vide ikke hvad i giör. T.h. en våg med Catharina och Gustaf på hvar sin skål. Den sistnämnde sväfvar såsom undervigtig i höjden, till bekymmer för sina bredvid stående vänner, turken och fransmannen. Underskrift: Respect for Damerne. Å väggarna sitta taflor af ett för Gustaf smädligt innehåll, med påskrift Trolös Mordbrender Forraeder Lögner. I nedre hörnet t.h.: underd: ded: til den. förste Dame i Europa. - Kpst 155 x 215. Samma blad finnes äfven utan sistnämnda dedikation. (Krohn 1766)

G.III A.17

 

G.III A.18

 3. Raevsaksen. Sultanen, på hvilken fransmannen bakifrån blåser med en pust, har hjelpt upp Gustaf på ett bord, från hvars höjd han utmanar ryska kejsarinnan. Nedanför bordet synas några kaggar fyllda med turkiska piastrar samt en räf ömkligt fångad i en sax. [Sign.] W. Hogart inv. Theophrast Paracelsus fecit. - Kpst 165 x 207. (Krohn 1754).

G.III A.21

 4. Raeverumpen eller det le˙erlig Duel. Catharina aflossar en pistol på Gustaf, som håller framför sig en räfsvans såsom sköld. Det svenska lejonet har krupit in i en bur, där det bevakas af den ryska örnen. - Kpst. 155 x 205. (Krohn 1762).

G.III A.22

 *[Til Erinring.] Handskr. tit. (Krohn 1771). - Kpst. 105 x 125.

G.III A.14.*Fanden er sluppet ud af sit Castell. (Krohn 1810). - Kpst. 150 x 110. - Med anl. av Benzelstiernas flykt 1796.

G.III A.15.*Politisk Assemblée Nr 2. (Krohn 1767). - Kpst. 155 x 215.

G.III A.19*Politisk Assemblée Nr 3. (Krohn 1768). - Fotostatkopia av ex. i KB Khvn.

G.III A.20.*Raevpasser. - Philadelphia fecit. (Krohn 1755). - Kpst. 160 x 210.

G.III A.23.*Fikst du Paeren Zakkarias. Nr. 3. - Raphael inv. Prof. Reyser sc. (Krohn 1758). - Kpst. 105 x 120.

G.III A.24

 *Liig Procession Nr 4. - (Krohn 1769). - Fotostat eft. ex. tillh. ark. Mellander i Östersund.

G.III A.25

 *I min onde Lune. - Holger Danske pinx sculp & exc. (Krohn 1752). - Kpst. 155 x 210.

G.III A.26*Även variant före skrift.

G.III A.27*I min gode Lune. (Krohn 1756). - Kpst. 155 x 215.

G.III A.28*Den politiske Barbeerstue. (Krohn 1759). - Fotost. eft. ex. i KB Khvn.

G.III A.29

 *Allegorie Nr. 1.1789. - Riigs Staenderne i Sverrig  tilegnet. (Krohn 1763). - Kpst. 125 x 150.

G.III A.30

 /Sid. 248/

 

Krigsrörelser kring Kymmenegård.

Charta Öfver 1789 Års fälttog i Finland af Roos. Öfversigtskarta af krigsteatern på båda sidor om gränsen mellan Lovisa och Fredrikshamn. Vid sidan en spalt i boktryck: Kort sammandrag af Arméens Positioner, Affairer och Marcher. Öfverst på bladet en mindre tafla, föreställande Kymmenegårds säteri samt svenska arméns högkvarter under fälttågen 1788 och 1789. Vid sidan Explication på två små spalter i boktryck. Delvis färglagdt kopparstick 480 x 530.

G.III C.3

 *Obs. Schultz betaljmålningar på Rosersberg och i Sjöhist. Mus. Jfr G. Unger, Johan Tictoriel Schoultz. Tidskr. i sjöväs. 1932.

 Skärgårdsflottans strid vid Korkeansaari.

1. En afdelning af armeéns flotta i strid mot ryska skärgårdsflottan. Scenen betraktas af några officerare från en holme i förgrunden. Underskrift: Affairen vid Korkiansary den 15 August˙ 1789. Uttydning af tecknen på 6 rader. [Sign.] Ritat och Graverat af G. Wallberg. Kopparstick 245 x 343.

G.III B.8

 2. Sjöstriden, kopierad efter 1. Affaire by Korkiansary den 15e. Aug: 1789. Holländsk uttydning på 7 rader. [Sign.] Dl. Veelwaard sculp. Kopparstick 235 x 323.

G.III B.9

 Första slaget i Svensksund.

1. Plan af slaget. Öfverst en tafla föreställande striden, som åskådas af Gustaf III, jämte hans uppvaktning, från en klippa i förgrunden. Å ömse sidor tvenne mindre taflor med afbildningar af olika slags örlogsfartyg. [Sign.] Ritat af G: Wallberg - Graverat af J: Gillberg. Nederst: Plan af Battaillen uti Svensksund den 24 Augusti 1789 - - Explication på två spalter. Mellan spalterna en liten tafla, med angifvande af de platser, där konungen uppehöll sig under pågående batalj. - Kopparstickstafla, hopsatt af 2 plåtar. Tills. 905 x 570.

St.f. 16

 - Samma blad förekommer äfven med fransk text på den mindre plåten: Plan de la Bataille qui s'est donnée le 24 Aout 1789 dans le detroit de Svensksund, - -

Kartor St.f. 1:20 (3)

 /Sid. 249/

 

2. Sjöslaget. Under bilden på 2 spalter titel och text: Representation de la Bataille navale entre l'Escadre de Galeres Imper: Russiene et l'Escadre Suedoise - - Andra spalten tysk titel och text. [Sign.] Ioh Martin Will. exc A.V. - Kopparstick 250 x 365. Signeringen 49 i öfre hörnet t.h. synes hänvisa till någon bok.

G.III B.10

 *Attacken vid Porkkala udd ... 26 aug. 1789. (Måln. i Sjökrigsskol.) - Färgrepr. 20 x 30 cm. - Ur: Björlin. Sv. krigshistoria, 1919

G.III A.31

 *Sv. o. ryska flottornas kryssningar under juli - aug. 1789.

ur Sv. flottans historia bd. 2 s. 494

 Stora flottans sjötåg Juli - Oktober.

1. En suite af tolf artistiskt färglagda etsningar af J.P.Cumelin, uppfodrade inom för hand ritade ramar, med skrifna titlar. Bladen äro handskriftligt signerade: Ritad efter Naturen af J.P.Cumelin. På ett blad, N:o 10, har han tillagt: - och Graverat - - . De föreställa, enligt underskrifterna, följande scener:

G.III A.32-38

G.III B.11-15

(Även Sk.k.LF 18-19)

 1. Utsigt af Carlscrona från Redden.

G.III B.112. Flottans utfart mellan Skansarna.

G.III A.323. Aftonen d: 25 Julii 1789, då Sjögång hindrade Bataille.

G.III A.33

 4. Solens uppgång och Ryska Flottan vid Horizonten d: 26 Julii 1789.

G.III A.34

 5. Början af Bataillen d: 26 Julii 1789.

G.III B.12

 6. Slutet af Bataillen d: 26 Julii 1789.

G.III B.137. Teten af Svenska Flottan som förföljer den Ryska den 27 och 28 Julii 1789.

G.III A.35

 8. Natt-Signal från Chefskeppet Gustaf d: IIIe.

G.III A.369. Flottan seglande i Månsken i Linie de Bataille.

G.III A.3710. Blixt med Rägnbyar under Flottans kryssning imellan Tyska vallen och Skåne.

G.III A.3811. Flottans Återkomst.

G.III B.1412. Hans Kongl. Höghet Stor Amiralens infart till CarlsCrona i Slup, rodd af Officerare den 24 October 1789.

G.III B.15

 Omvexlande mått: från 295 x 418 för den största, till 180 x 230 för de minsta. - N:o 4, 8-10 äro af oval form.

 2. Öfverskrift: Bataille Emellan Svenska Flottan, Commenderad af Hans Kongl. Höghet Hertig Carl Svea Rikes Stor-Amiral och Ryska Flottan Commenderad af Amiral Tschitschagoff 12 Mil O.S.O. ifrån Ölands Södra Udde den 26 Julii 1789. Sjöslaget. Därunder fyra mindre taflor, ställda 2 och 2, öfver flottornas rangering under bataljens olika stadier. [Sign.] Graverad af E. Åkerland. - Ritat af A. Sjöstierna Capitain vid Amiralitetet 1789. Nederst Sjöstiernas dedikation till hertig Carl samt beskrifning. Kopparstick 435 x 685.

G.III C.4

 /Sid. 250/

Karrikatyr öfver Konter-amiralen P. Lilljehorn.

Finis coronat opus. Lilljehorn, bakom hvilken en djefvul suttit upp, galopperar på en galt. Talmansklubba och en sönderbruten staf ligga på marken. I bakgrunden synes ett linieskepp med en hängd person vid rånocken. På stranden matroser, som kasta sten. - Etsning 153 x 205. – [Af M.R. Heland?]

G.III A.39

 Äfven ett färglagdt ex. med underskriften bortklippt. - Lilljehorn, hvilken såsom vice-landtmarskalk vid 1789 års riksdag ådragit sig mycket hat, dömdes 1790 tjensten förlustig, på grund af sitt förhållande under slaget vid Ölands södra udde. Galten, som han rider på, skall syfta på svinhandel bedrifven af honom i Carlskrona.

Ett exemplar hos Thulin jan. 1940. "Brelin inv. et fec".

G.III A.40

 1790.

Slaget på Revals redd.

Sieg der Ruschisch (!) Kayserlichen Flotte über die Königliche Schwedische Flotte auf der Rhede vor Reval den 2ten may 1790. Sjöslaget i fogelperspektiv. T.V. på ett utrulladt blad: Erklaerung - - [Sign.] Ambrosius Gabler sc. Norimb. - Färglagdt kopparstick 680 x 500.

G.III C.5

 *Wiborgska gatloppet 3 juli 1790.

Plan öfver Svenska Örlogsflottans läge och utgång från Wiborgs yttre Redd ...  Graverat af Jakob Gillberg.

Kartor 16 b*Vorstellung der See Baltalie zwischen Russischen und Schwedischer Flotte den 3 Julii 1790... - Joh. Martin Will Augsburg. - Kpst. 365 x 245.

G.III B.16

 *Viborgska gatloppet. Efter originalmålning ... af Herman af Sillén (1907). - Färgtr. 395 x 535. - (Gratis konstbil. till Allers Familj-Journal 1908).

G.III C.6

 Andra slaget i Svensksund.

Sjöslaget. I ryska liniens center springer ett fartyg i luften. Nedanför: plan af slaget. Underskrift: Plan af siöslaget i Svensksund den 9 Iuly 1790, Där under Konungens Eget Befäl Armeens Flotta Segrade öfver Ke˙serliga Ryska Skärgårds Flottan anförd af Prinsen af Nassau Siegen. Hans Ma˙estät Konungen Underdånigast Tillägnad. hvarefter följer beskrifning. Texten delas utaf en med troféer omgifven krönt oval sköld, hvarå samma framställning som på den s.k. Svensksunds-medaljen: Segern, med kransar i händerna, stående på framstammen af ett eröfradt ryskt fartyg. [Sign.] Graverat af J. Gillberg.

Kopparstickstafla, hopsatt af 2 plåtar, tills. 925 x 555. (x)

 

Sv.kpst. Gillb. 117. Historia St.f. 1:20(4)

 *Slaget i Svensksund d. 9/7 1790

Carta öfver Bataillen uti Svensksund d. 9/7 1790 mel. Svenska Skärgårds Flottan under Kongl.Maijts befäl och den Ryska under Prinsens af Nassau Ziegen...

Original af F.C. Roswall. - 3 engl.mil = 12,8 cm. - Akv. tusch. - 42 x 36 cm.

Kartor 53

 *Den sista Batailen i Svensk Sund. - Akvarell, 36 x 72 cm.

Handrit. C.37*Vorstellung der See Schlacht zwischen der Russisch - Kaiserl. und Königl. Schwedischen Scheren Flotte ... d. 9. u. 10. July 1730 bey Aspo. - Joh. Mart. Will. exc. A.V. - Kpst. 26 x 37 cm.

G.III B.17*[Samtida oljemålning]. - Foto 145 x 225.

G.III A.41*Slaget vid Svensksund den 9 juli 1790. [Två oljemålningar på Sjökrigsskolan]. - Färgrepr. vardera 20 x 30 cm. - Ur: Björlin, Sv. krigshistoria.

G.III A.42-43*Gustav III hält eine Rede nach dem Siege seiner Scheerenflotte. - Chod[owieski] del. Ringck sc. - Kpst. 130 x 75.

G.III A.44

 Planscher ur Nordischer Kriegsschauplaz (Boksaml.) inskrivna i huvuexemplaret, här ej införda.

 /Sid. 251/

 

Freden i Wärälä.

Charta öfver Situationerne vid Wärrelä, Svenska och Ryska Arméernes Läger, samt de här å ömse Sidor anlagde Förskantsningar och Batterier År 1789 och 1790, då Freden slöts här sidstnämnde år. - - Situations-karta. Öfverst en tafla: Utsigt af Freds templet och Ryska Stranden. Nederst i boktryck två spalter Underrättelser: - - Kopparstick 490 x 400.

G.III B.18

 *[Svenska hären debarkerar i Stockholm efter kriget. Akvarell av Desprez i Louvre.] Färgreprod.

Husesynen 222 (inramad)Linnés minne hedradt i Paris.

En byst af Linné, uppställd under en stor ceder i Jardin des plantes, inviges i närvaro af talrika åskådare. En talare står på en framför bysten uppförd estrad. Scenen upplyses dels af månen, dels af en fackla, som hålles af en person nära estraden. Under bilden inskrift, delad af Linnés medaljongporträtt: Inauguration du buste de Charle Linnaeus par les naturalistes ses confreres - au Jardin des plantes ce 23 Aoust 1790 sous le cedre du Liban planté par lui meme l'an 1646. [Sic! - sålunda ändradt från 1737.]

Kopparstick i färger 272 x 200. - Ledamöterna af la Société d'histoire naturelle i Paris ämnade på Linnés födelsedag besöka hans kenotaf i S:t Germain-en-Laye, men hindrades genom ett folkupplopp. De beslöto att i stället uppresa hans byst i "le Jardin du Roi" hvilket också skedde. Bysten var af gips, men skulle sedan gjutas i brons. Berättelsen om invigningsfesten äfvensom en gravyr af bysten infördes i Societetens Actes, tr. i Paris 1792. I Dulaure's Hist. de Paris, tr. 1834, omtalas bysten såsom kvarstående i Jardin des plantes. Fester till Linnés minne hafva senare ofta firats i Paris af la Société Linnéenne. - Om Linné verkligen planterat den ifrågavarande cedern, skulle det skett 1738, då han besökte Paris.

G.III A.45

 *Satirisk bild rörande Gustav III:s planer mot franska revolutionen. - G III talar med Potemkin, bredvid sitter Katarina på den liggande Georg III, i bakgrunden Ludvig XVI, som fallit ur en "Berliner wagen" och Pitt (?) som avfyrar en kanon. - Under tit.: Saint Catharine and St George. - Publ. Ap.15 1791 by Aitkin. - Kolor. etsn. 25 x 40 cm.

Pl. Karrikatyrer 85.

 *På en åsna rider Preussen, Tyskland, Ryssland, Sverige, Braunschweig; Frankrike är redan avkastad; Frankrike tyglar åsnan. Under: The Genius of France extirpating Despotism ... - Publ. Dec. 21 1792 by S W Fores. - Kolor. etsn. 255 x 370.

Pl. Karrikatyrer 103

 /Sid. 252/

 

1792.

Gustaf III:s mord.

1. Gustav der Unerschrockene fällt von Meuchelmörders Hand auf der Redoute zu Stockholm den 16ten Maerz 1792. Maskeradscenen. Gustaf dignar i de kringståendes armar. På golfvet ligger pistolen. I förgrunden står en svart domino, med ryggen vänd åt åskådaren. T.v. en läktare. Bladet är tillegnadt Arfprinsen af Sachsen-Coburg-Saalfeld Franz Friedrich Anton af gravören Abraham Wolfgang Küfner. [Sign.] inv. del.et sc. A.W. Küfner. - Nürnberg, in der Bauer u: Mannischen Buchhandlung. Kopparstick 345 x 400.

G.III B.19

 2. Ankarstroem Shooting the King of Sweden at a Masquerade. For which Villanous Act he had his Head & Right Hand cut off & c., at Stockholm on the 27th of April 1792. Publishd 20th June 1792, by Robt Sayer &. Co Fleet Street, London. Ankarström, omaskerad samt väpnad med knif och pistol, aflossar den senare på Gustaf, som i likhet med de öfriga är klädd i ohistorisk fantasikostym. Konungen hvilken, i det han såras, synes hafva demaskerat mördaren - han håller en mask i sin upplyftade högra hand, - sjunker tillbaka i armarne på en framskyndande page. Koloreradt kopparstick 350 x 253.

G.III A.50

 3. Öfverskrift: Assassinat terrible commis au Roi de Sučde, Gustave III. du Capitaine Anckerström le 16 Mars. 1792. Samma titel på tyska. Maskeradscenen. Konungen vacklar, träffad af det dödande skottet. Mördaren aflägsnar sig i samma ögonblick, som vakt intränger i salen. Under bilden 8 rader tyska rim med fransk öfversättning. [Sign.] Joh. Mart. Will.A.V. I öfre hörnet t.h. 128. - Illa gjordt kopparstick 250 x 400.

G.III A.51

 4. Gustave III Roi de Sučde aux derniers momens de sa vie, aprčs avoir congedié le Prince Royal son fils fait appeller auprčs de lui le vertueux vieux Comte de Brahe auquel il donne les plus tendres témoignages de son estime, et de son affection. Gustaf III liggande i sin bädd tager afsked af grefve Brahe. En person sitter vid sängen, medan en annan aflägsnar sig tillika med den gråtande kronprinsen. [Sign.] A. Piccardi dip. - Al Negozio G.A. Zannotti Fabris con Privilegio dell' E.S. - Fran. dal Pedro inc. - Kopparstick 245 -300.

G.III A.56  

G.III B.21 (nytryck)

 

*Ex. Publiée par Ant. Suntach

G.III A.57/Sid. 253/

 

5. Dem heiligen Andenken Gustavs III, geweihet. En sörjande kvinna, med lagerkrans och nedvänd fackla i högra handen, lutar sig i en park emot Gustaf IIIs urna. På urnans runda pelarfot läses: Heisse. Thraenen. fliessen. zv. der. Asche. eines. der. wuerdigsten. Koenige. [Sign.] Kleidke del. - Griessmann sc. Lipsiae 1792. Kopparstick 242 x 187.

G.III A.61

 *Arvedson. - Et tu mourras … assassiné! - Johannot - Blanchard Sculp. - [Scribe:] Gustave III. Acte II Sc. 3e. Etsn. -

G.III A.46*Ankarström ist unser Mann. - Schubert del. C. Scheele sc. 1733. - Kpst. 35 x 60.

G.III A.47

 *Der Brief ist ohne Nahmen. - Schubert del. C. Schule sc. 1793. - Kpst. 95 x 60.

G.III A.48

 *Forestilling af den ulykkelige Masquerade, hvor Kongen af Sverrig Gustav den III-de blev skudt i Stokholm den 27. April 1792. - Fridrich sculpsit. - Kpst. kolor. 165 x 210.

G.III A.49*[Pennteckn. förest. Gustav III:s mord, möjligen av Vivant Dominique Denon]. - Fotostat 24 x 20 cm. - Teckningen hembjöds Nat. mus. 1931 av "A la licorne" i Paris. Köptes ej.

G.III A.52

 *Schwedens edler König fällt durch Meuchelmord. - Schubert del. Riepenhaus[en] f. - Kpst. 115 x 175.

G.III A.53

 *Två nätter: 2. Gustaf III:s mord, den 15 mars 1792. – Sid. 163. – Xylografi.

G.III A.54

 *Seyn Sie nicht so besorgt mein Freund. - Schubert del. C. Schule sc. 1793. - Kpst. 95 x 55.

G.III A.55

 *Gustavs III väterliche Ermahnungen an seinen Sohn den Kronprinzen auf seinen Sterbelager. - Schubert del. C. Schule sc. 1793. - Kpst. 95 x 55.

G.III A.58

 *Variant utan uppg. av konstnär.

G.III A.59.*Forestilling af den svenske Rigsraad, da Kong Gustav den III-de i Droningens, KronPrindsens, og hans to Brödrers Naervarelse bekiendtgiorde Regieringens Forhold efter hans Död; d.4 Ma˙ Ao 1792. - Fridrich sculpsit. - Kpst. kolor. 165 x 210.

G.III A.60

 *Gustav den Tredies Mord. (Originaltegning af H. Merté). Xylografi i Illustreret Familie-Journal 1882 Nr 15, s. 116.

L-m dep. GIII:1.Konungamördarens bestraffning.

1. Ett blad med 4 taflor, föreställande Anckarströms utställning på schavotten och spöslitning därstädes samt hans exekution; Gustaf III:s förbindning öfvensom slutligen framställningen af det dödsstraff, som väntades skola verkställas å Anckarströms medsammansvurne, Horn, Ribbing m.fl. Exercuzion(!) an dem Mörder des Konigs von Schweden 27 Apr. u.den 24 Ma˙ volzogen. 1792. Tio rader tyska rim. Fransk titel och öfversättning vid sidan. [Sign.] Joh. Mart. Will. exc. A.V. I öfre hörnet t.h. 129. Illa gjordt kopparstick 250 x 400.

G.III A.62

 2. Anckarström i kragstöflar, men med öfre delen af kroppen blottad, sliter spö vid pålen, hvarvid han under plågorna hoppar högt från marken. Underskrift:

       Jag med stor sveda nu utstår,

       Det straff Ni ser jag lider.

       Aj! aj! bevars. aj. hur' han slår!

       Nåd, nåd, Aj, aj, det swider.

Etsning 160 x 105.

G.III A.63

 3. Anckarström, med stor slokig hatt på hufvudet och läsande i en bönbok, utföres till afrättsplatsen sittande baklänges uti en kärra förspänd med en häst. Rundt omkring marschera soldater. I bakgrunden ett hus, hvars fönster äro fulla af åskådare. Etsning 190 x 243. - Ur K. Bibls. porträttsamling, liksom föregående blad av C.G. Eckstein.

G.III A.64

 *4. Anckarström sliter spö på hög schavott. Nedanför spetsgård och åskådare. Underskrift: Riddarhustorget den 19 Aprill År 1792. KonungaMördaren Jac. Joh. Ankarström. - Etsn. 13,7 x 9 cm, beskuren. - Inköpt 1995.

G.III A.67

 /Sid. 254/

 

Gustaf IV Adolf.

1792 27/10. - Eldsläckning.

Uti Hans Kongl. Majts Konungens och Hans K. Högh. Hertigens af Södermanland Höga öfvervaro. I åsyn af en stor del af rikets herrar ... anställd på Laboratorii Hagen vid Stockholm d. 27 oct. 1792 af Assessoren F.J. von Aken med det af honom uppfundne Eldsläckningsämne. - Även ritningar av eldsläckningsredskapen.. Originalet hämtat ur: Korrt afhandling om det bästa eldsläcknings-sätt med därtil lämpad brand-redskap och nödig brand-ordning af F.J. von Aken. Stockholm, tryckt hos Johan Pehr Lindh, 1797.

1700-1829:72 G

 1794.

Kaffeförbudet.

Caffe-beslaget. Två polisbetjenter öfverraska några fruntimmer, under förtärandet af den förbjudna drycken. [Sign.] P. Nordquist pinx. - M. Heland. sculps.

Aquatinta-gravyr 367 x 520. En litografisk kopia från senare tid, sign. R.R., finnes äfven. - Bruket af kaffe har flera gånger i Sverige förbjudits; under Gustaf IV Adols regering två gånger, 1794 och 1799.

G.IV A. B.1

 *Gustav Adolfs förmälning 1797.

Feyerliche Verlobung Gustav Adolph, Königs von Schweden, mit der Prinzessin Friederike älteste Tochter des Herrn Erbprinzens von Baaden, zu Erfurt, am 14. August. 1797. - Kpst. 20 x 29 cm.

G.IV A. A.1

 1798.

Konungen besöker Medevi.

Utsigt af en Lust park vid Medevi där H. Majt Konung Gustaf IV Adoph(!) under sin brunnscur 1798 täcktes gifva en goųté åt samtelige Brunsgästerna den Hans Kongl. Majt sjelf bevistade. Vy af parken med en liten sjö. På stranden till höger synes konungen med suite samt badsällskapet. I förgrunden åtskilliga åkdon, grupper af uniformerade personer m.m. [Sign.] Rit. af Falkrants. Gr. af C. Akrel 1803. - Aquatinta-gravyr 300 x 405. Hör till S. Hedins Utkast til en Handbok för brunnsgäster. Sthlm 1803. 8:o

G.IV A. A.2

 /Sid. 255/

 

1799.

Politiska reflexioner.

Le Jeu de Pharaon politique 1799. Representanter för de flesta europeiska makterna m.fl. politiska personligheter sitta kring ett spelbord, upplyst af en ljuskrona i taket. Konungarne af Preussen och  hålla sig utanför spelet. Siéyčs, medlem af Direktorium, sköter banken. Pitt, Englands premierminister, står vid ett sidobord och förskjuter penningar åt de spelande. Midt under spelet inträder genom fonddörren den från Egypten återkomne Bonaparte och tillkännagifver spelpartiets snara slut. Alla de i scenen uppträdande personerna yttra sig på smala, från munnen utgående strimmor. Konungen af Sverige, som sitter på en säck full med kopparmynt, säger: je suis pauvre. mais je ferai ce que je pourrai. [Sign.] A Paris chez Basset, rue St Jaques No 671 -

Aquatinta-gravyr 210x320. - Med gravyren följer ett litet kvartblad, innehållande uttydning på tyska, under titel Das politische Pharaospiel.

G.IV A. B.2

 *Riksdagen i Norrköping 1800.

Polit. karrikatyr förest. konungen som harneskklädd riddare ridande jämte de tre högre stånden på en häst och med en lans krossande en sköld med påskrift "Droits de la nation." - Pennt. lav. och kolor.

Handritad B.87-88

 *Riksdagen 1800. Karikatyr. Fotografisk kopia. Orig. i H-fors.

G.IV A. A.35*Gustav IV Adolfs kröning vid riksdagen i Norrköping 1800.

En oljeskiss till Bredas aldrig utförda målning över kröningen utbjöds 1937 i Stockholm (Se bl.a. Stockh.tidn. 23.11.37). Foto finnes i Nat.mus. bildsamling.

 *England och det nordiska neutralitetsförbundet 1800.

Engelsk politisk karrikatur. Titel under bilden: Northern Bears taught to dance. - Publ. Feb:y 14 1801 by S.W. Fores 50 Piccadilly.

Till höger hotar Georg III den danska björnen och en engelsk sjöman den svenska, till vänster slår Nelson den ryska björnen med knutpiska. - Kolor. etsn. 235 x 350.

G.IV A. A.3/2

 *La quadruple Alliance. - Chez Bonneville Rue St Jacques no 195. - Kpst. 215 x 330.

G.IV A. A.3/1

 *Eldsvådan på Riddarholmen natten mellan den 15 och 16 November 1802 sedd från H:s D:t Prins Hessensteins hus. - Ritad efter naturen af Pär Ulmgren. Graverad af Mart. Rud. Heland. - Grav. 26 x 35 cm. - Ett kolor. & ett okol. ex.

G.IV A. B.3-4 

 *Fredsfesten i Stockholm okt. 1802.

Se: Fredsfesten i Stockholm 1802, tr. Carl Delén. s.14: "Som denna Ballet blifver lämpad efter tillfället och tillika ganska intressant, ämnar undertecknad frandeles lemna en fullständigare beskrifning, så väl om Balletten som sjelfva fyrverkeriet, jemte kolorerad gravur af dekorationen."

Stockholms-Posten 29.9.1802: Till den annonserade Fredsfesten finnas biljetter, jemte Kopparstick i kulörer af Dekorationerne till köps hos Anställaren [Louis Paban]."

 1803.

Traktat med England.

The Ratification of the Convention between Great Britain and Sweden July 25th 1803. Fyra underhandlare sitta kring ett bord med skriftyg och dokument framför sig. [Sign.] Dayes delin. - A.W. Warren sculp. Published - - by J. Stratford No 112: Holborn Hill. - Kopparstick 172 x 220. - Konventionen undertecknades i London af Silverhjelm för Sverige och Hawkesbury för England.

G.IV A. A.4

 *Pitt et le Roi de Suede, Consultant incognito le Docteur Gall. - A Paris chez Martinet rue du Coq no 15. - Kpst. kolor. 260 x 295.

G.IV A. A.5

 #Gustav IV Adolf vid Schwedenstein, Lützen.

Gustav Adolph der IV:e besucht die Stelle wo Gustav Adolph der I:te(!) seine rümliche Laufbahn endigte. Konungen åtföljd af drottningen och uppvaktningen, står med blottadt hufvud vid Gustav II Adolfs minnessten innanför 4 unga popplar. I bakgrunden en fyrspännd kalesch. [Sign.] Rugendas del. - Steinlen sculp. Koloreradt kopparstick 165 x 200. - Besöket ägde rum i aug. 1803

G.IV A. A.6

 *Sveriges deltagande i koalitionen mot Napoleon. 1805.

Satirisk bild, Konungen av England anfaller Pitt för hans planer mot Frankrike, medan konungen av Sverige söker hindra detta, till vänster synes kejsaren av Ryssland och Österrike samt general von Mack, i bakgrunden intagandet av Ulm. Underskr.: Acte III Scene VII. Le théatre représente des galeries gothiques, dans le Lointain la Ville d'Ulm prise par les Francais. - A Paris chez Martinet. - Kolor.etsn. 26 x 37 cm (31,5 x 40). - 1937/71.

G.IV A. B.5/1

 /Sid. 256/

 

1807.

Fransmännen intaga Svenska Pommern.

1. [Öfverskrift:] Resultats de la Glorieuse Campagne en Poméranie. Gustaf IV Adolf, försedd med åsneöron, springer halfklädd ut från Stralsund till ett vid stranden väntande fartyg och tappar i farten sin ena toffel samt själfva kronan, i det han ropar: Adieu ma chere Poméranie. Han håller i ena handen en docka föreställande en svensk general med dragen sabel, i den andra tvenne små figurer, som föreställa fransmän. Underskrift: Déménagement du Roi de Suīde(!) le 21 Juillet en 1807. A Paris chez Marhnet Libraier(!) rue de Coq N 15. Etsning 205 x 292.

G.IV A. A.7

 2. [Karrikatyrer öfver Gustaf IV Adolf och hans politik, förnämligast med afseende på Frankrike, af O. Adelborg. Osignerade etsningar 160 x 195, numrerade 1 - 21 och försedda med svenska underskrifter. De hafva äfven tillskrifvits D.R. Brunow, men O. Adelborg lär vara den sannskyldige. Endast ett fåtal exemplar utlämnades, hvarföre denna suite numera är ganska sällsynt.]

G.IV A. A.9-29

(handt. Hs S.47,47a)

 *Gustave le Petit. - [under:] Demenagement du Roi de Suëde le 21 Juillet en 1807. - A Paris chez Martinet ...

Kpst. kolor. 200 x 275. - Grov kopia av nr. 1.

G.IV A. A.8

 1808.

Expeditionen till Lemo.

Inom en oval: Gustaf IV Adolf, med dragen värja i hand, rider på en kräfta tvärs öfver Bottniska viken, på väg till Petersburg. Hunnen till Lemo, kommenderar han: March. - Kolorerad etsning 100 x 170.

G.IV A. A.30

 Kriget i Norge.

1. Faegtning ved Berbyegaard i Enningdalen, ved Fredrichshald, den 12te Septr. 1808, fra Kl:7, om Morgenen, till Kl. 12, om Middagen, forestillet i det Öjeblik, da de Svenske, efter at have forgieves sögt at komme over Elven, sende en Parlamentair til Broen, der ei strax höres paa höire Flöy, hvor der endnu fyres. - Hans Majestaet Kongen allerunderdanigst tilegnet af N. Truslew. Stridsscen. Aquatinta-gravyr 355 x 460. Facs: H.J. Barstad, Bergenhusingene i Felten 1808-11. 1908.

G.IV A. B.5/2

 *Kort og Forestilling af Situationen og Slaget ved Berby, den 12 September 1808. Uptaget og tegnet paa Gaarden Keeslaas af Grenadeer Jakob Rasmussen Wasbotn, af sondre Sundmorske Kompagnie i Bergens Stift, staaende under den Bergenhuske Grenadeer-Bataillons 4d Division. Bekostet skaaret og trykt af Forfatterens Fader Rasmus Jakobsen Wasbotn ... Med muligst Folge Originalen skaaret af Rasmus Aarflot og trykt paa Egset 1810 i S. Aarflots Boktrykkeri, af A. Steen.

Träsn. 29,3 x 40,5 cm. - Saknas KB. - Facs. i H.J. Barstad, Bergenhusingene i Felten 1808-11. 1908. - Se Boken om böcker, 4, 1937, s. 267-268.

 2. De norske Troppers Bivouacquering under Prints Christian August's Anförsel i seeneste Krig med Sverrig, 1808. Hans Majestaet Kong Frederik den Sjette, allerunderdanigst tilegnet af Ns: Truslew. Soldater lägrade vid bivuaker. [Sign.] N.T. Sc. Aquatinta-gravyr 353 x 485.

G.IV A. B.6

 Kriget i Finland 1809

*Döbeln vid Jutas. - A. Edelfelt. - Färgrepr. tr. F.Tilgmann 1902. - 48 x 37 cm.

G.IV A. C.1

 *Ryska och Swänska anfallas i Krig  uppå en bro (Sävar 1809). Vykort efter akvarell av allmogemålaren Lars Larsson. Akvarellen tillhör Skellefteå museum. Återgiven i årsboken Västerbotten 1949, s. 152

[G.IV A. A.36]

Vy. B. Konstn. Larsson, L.*’Karta öfver Affairen vid Ratan Den 20 Augusti 1809’. Med beskrivning och en ‘Utsigt af Affairen vid Ratan’. Av C.G. Gillberg. Penna, akvarell, 49,7 x 38 cm.

Handrit. B.96

 *Fotografi av ovanstående.

G.IV A. A.34*Färgreprod. av ovanstående. Utg. av Västerbottens museum, Umeå, 1993. 27 x 50 cm på ark 44 x 61 cm.

G.IV A. B.7*Teckning af Borgå landtdag. (Efter R. Ekmans originaltafla ...) - F. Liewendal sculp. & lith. - Stentr. 54 x 73 cm.

G.IV A. C.3

 Revolutionen 1809.

Gustaf IV Adolf, med en papegoja på sin trekantiga hatt, afbruten värja i hand och på armen en sköld, hvarå läses: Iungs förklaringar öfver Uppenbarelsen, försöker att draga en vagn med de 4 svenska riksstånden fram emot en gapande kanonmynning och en stor drake, hvars svalg utspyr massor af soldater (Frankrike och Ryssland). Representanten för adeln afhugger med sin sabel tåget, vid hvilket konungen framdrager vagnen. Underskrift: Revolutionen.

Etsning 375 x 543. - Af L.A.F. Almfelt, densamme som graverat de många karrikatyrerna öfver S. af Ugglas från samma tid.1) Med etsningen följer en pappersremsa i boktryck, innehållande uttydning.

1) "Ett nytt, hittills åtminstone i det offentliga okänt vapen, var nidmålningen eller karikatüren. Man såg i boklådsfönstren bredvid bilderna af fäderneslandets befriare, Adlersparre och Adlercreutz, karrikatürer öfver Gustaf Adolph, Ugglas m.fl." B. von Beskow, Lefnadsminnen, 1870, s. 103. (38 Ca).

G.IV A. C.2

 

 

 

Sk.k. Pl.v. AdelborgOrig. till ovanst., handrit.

Handrit. C.38*[Gustav IV Adolfs avsättning]. - V.H. Schnorr v. K[arolsfeld] in. - die Aqua-tinto von J.B. Hoessel Alt. -  Akvat. 125 x 170. - Ur: Krigskalender 1810.

G.IV A. A.31

 *Gustavs IV. Entthronung. - B. Weibezahl litho. - Lit. 16,5 x 10 cm.

G.IV A. A.32

 *"Gustaf IV Adolfs fängslande". Av R. Brendamour. - Xylografi. - Ur: Hist. planscher. 26 x 17,7 cm.

G.IV A. A.33

 Se: Porträtt Svenska: Adlersparre, G., P.1 - under porträttet en bild av intåget i Stockholm.

Sv.P.Carl XIII.

Hyllningen.

Hans Majt. Konung Carl XIII Hyllning d. 1 Juli 1809. Ceremonien försiggår vid foten af Gustaf III:s staty, under ett slags äreport. Vid sidorna läktare. Aquatinta-gravyr 490 x 635. - Ritad och graverad af C.G. Eckstein.

C.XIII C.1-2, 4

Finnes ss. gouache på Stadsmuseet

 /Sid. 258/

 

1810.

Fred med Frankrike.

Traité de Paix entre la France et la Sučde. Freden undertecknas, å Sveriges vägnar af v. Essen och Lagerbjelke, å Frankrikes af Champagny. [Sign.] Dessiné par Monnet. - Gravé par David. - Kopparstick 235 x 175. - Pl. 3 i Tom V af ett gravyr-verk öfver Frankrikes historia.

C.XIII A.1/1

 *Riksdagen 1810.

Satirisk bild anspelande på böndernas motstånd mot förslaget att införa allmän värnplikt. - Etsn.kolor. rund, diam. 14,5 cm. - 1938/71.

C.XIII A.1/2

 *Nidteckning vid riksdagen 1810. "De veta ej hvad de vilja eller Finkelräfs listiga förslag utskrikne af Jeppe". - Osign. etsn. 19 x 16 cm. - Från vänster: prästerskapet och adeln mister sina privilegier, adeln förlorar säterirätten. Bondens memorial mot privilegier och i synnerhet prästrätten viftas undan av regeringens man som har konstitutionen under armen och ett glas i handen. I bakfickan har han en lagbok och en (?) penningpåse. Vid bordet sitter borgaren som inte oroar sig för privilegierna. Han har tjänat 100 % på penningvärdeförsämringen och blir det ånyo krig, så väntar han goda tider.

C.XIII A.1/3

 Kronprinsen Carl Augusts död.

1. Der bejamernswerthe Tod des edeln Kronprinzen von Schweden Carl August, - - den 28. May 1810. Nürnberg bei Friedrich Campe. Kronprinsen faller döende från hästen, under det han rider förbi fronten af det uppställda Mörnerska husarregementet. [Sign.] V: del: I öfre hörnet t.h.: No 249. Etsning 180 x 250.

C.XIII A.2

 2. Sveas Sorg öfver förlusten af Kronprins Carl August d. 28 Maj 1810. Thronens Stöd, Folkets Hopp. Svea, försänkt i sorg, sitter bredvid sitt lejon. Öfverst, på en molnig ovädershimmel, Carl Augusts profilbild, omgifven af strålar. [Sign.] J. F. Martin invt. & sculp. Aquatinta-gravyr 185 x 120.

C.XIII A.3

 3. H.K:H: Svea Rikes Kron-Prins Carl Augusts Lik på Parad-Sängen i Lik Salen på Kongl. Slottet i Stockholm. Det furstliga liket, omgifvet af tända kandelabrar. Den talrika åskådareskaran står utanför ett tvärs öfver rummet gående skrank. Aquatinta-gravyr 240 x 295. - Af C.G. Eckstein.

C.XIII B.1

 

 *Giftblandningen f. Carl August - obduktionen. Nidteckn. Fotokop. Orig. i H-fors.

C.XIII A.10

 *[Fersenska mordet.] Omsl. till Allers Familj-Journal 27/8 - 3/7 1810.

C.XIII A.4*Grefwe Fersens mord.

Titelblad till: Folkskrifter, utg. P.G. Berg, No. 52 (55 Az).

 

Kopia:C.XIII A.4/2*Fersens död. Teckning. Reprofoto. Orig. i Helsingfors.

C.XIII A.11/Sid. 259/

 

1813.

Striden vid Bornhöft.

Tvenne husarer, hållande hvar sin fana med Svärds-ordens stora kors på duken. I bakgrunden andra husarer samt de från danskarne tagna kanonerna. Kring den cirkelrunda bilden går följande omskrift: Minnet af affairen wid Bornhöft i Holstein d. 7 Dec. 1813 lifwar Kron-Prinsens Husarers mod. - Kopparstick 180 x 195.

C.XIII A.5

 1813 - 14.

Sveriges deltagande i striden mot Napoleon.

1. Commencement du Finale. På en liten marionett-teater uppträda dockor, i hvilken man igenkänner Napoleon, åtskilliga af tidens monarker m.fl. notabiliteter, - bland andra Madame de Stael. En framsprängande ryttare (Wellington?) synes förkunna slutet af det Napoleonska väldet. Nedanför scenen är orkestern, som utgöres af Rysslands, Österrikes och Preussens herskare samt svenska kronprinsen. Stycket har åskådats af Napoleon, hvilken nu vänder ryggen åt scenen, för att slippa se och höra resten. [Sign.] A Paris, chez Furioso le Petit. - Deposé ā la bibliothčque nationale. Kopparstick 180 x 255.

C.XIII A.6

 *[Samma bild o. tit.] - ā Paris chez Jeronimo Furioso. - Kpst. Kolor. 25,5 x 37 cm.

C.XIII B.2

 2. Die Befreier Europas. Den verbündeten Völkern gewidmet. [Äfven rysk titel.] Rysslands, Österrikes och Preussens monarker åka i en char förspänd med 4 hästar, ledda af 4 allegoriska kvinnogestalter. Charen följes af koalitionens andra furstar och fältherrar, alla till häst, däribland Carl Johan. Till venster endräktens tempel, vid hvilket en jublande folkskara församlat sig. [Sign.] gemalt von F.G. Weitsch. - gest: von D. Berger Berlin 1815. Kopparstick 550 x 710.

C.XIII C.3

 /Sid. 260/

 

1814.

Eröfringen af Fredriksstad.

Utsikt af Atacken på Fredricstad den 4 Augustij 1814 - Under hans Ma˙estet Konungens Höga öfvervaro, ombord på Chef-Skeppet Gust: den Store. Platsen beskjutes af svenska kanonbåtar. I förgrunden tre svenska linieskepp. [Sign.] Ritad och Grav: af I F. Heland. Färglagdt kopparstick 225 x 345.

C.XIII A.7

 *Utsigt af Atacken på Fredricstad d. 4 Aug. 1814. - Målad af J.F.Heland. - Akvarell 29 x 45 cm.

Handrit. C.39Satir öfver föreningen med Norge.

En hund och en katt, styggt grinande mot hvarandra, äro sammanbundna med ett rep. De betraktas på afstånd af en smygande varg. Under bilden fyra versrader: En Vänskap mellan Hund och katt - - Kvart. Stentryck. Troligen från 1820-talet.

*Är mjukgrundsetsning, icke stentryck. - Konstnären är Alexander Wetterling. (Fören. f. graf. konst, Meddel. 30/31, s.4.).

C.XIII A.8

 *Karl XIII:s begravning.

Decoration af Riddarholms kyrkan vid Högtsalig Hans Maj:t Konung Carl XIII:s begrafning den 20 Mars 1818. - Litogr. sign. Fehr. 24 x 15,5 cm. - Ur: Konst o. nyhetsmagasin 1818.

C.XIII A.9

 Carl XIV Johan.

Illustrerade arbeten till Carl XIV Johans historia.

 

1. [Teckningar till Carl XIV Johans Historia, - - af C.A. Dahlström, tillika med en förklarande text till hvarje planche - - Kvart. Stockholm 1844. A. Bonniers förlag. Tr. hos L.J. Hierta. 24 litografier. - Året efter utkom, hos L. G. Rylander, en Fortsättning: 10 litogr. planscher, likaledes af Dahlström, samt text.]

 2. [Ätten Bernadotte. Biografiska Anteckningar af Johs Almén. Oktav. Stockholm, Iduns tryckeri-aktiebolag, 1893. Med 190 illustrationer i ljustryck och träsnitt.]

 3. [Konst- och Nyhets-Magasin. - Magasin för konst, nyheter och moder. Kvart och oktav. Sthlm 1818 - 22, 1823 - 44. I dessa F. Boijes illustrerade månadsskrifter förekomma flerstädes afbildningar i gravyr eller litografi öfver solenniteter under Carl Johans regering: äreportar, transparenter m.m.]

 *Illustrationer til H.M. Kong Carl Johans Historia. (Kr:ia 1885) 4:o 10 bl. träsnitt.

Sk.k. Pl.v.Br.

 /Sid. 261/

 

1796 - 1813.

Carl Johans bedrifter före uppstigandet på svenska tronen.

1. Rhens öfvergång och Bendorffs intagande af General Bernadotte den 4 Julii 1796. [Fransk titel.] Fransmännen öfvergå floden på båtar och angripa en på stranden uppförd redutt. I förgrunden t.v. Bernadotte åtföljd af fyra officerare till häst. [Sign.] Dahlström Pinx. Ritadt och tryckt af Joh. Cardon. - Folio. Litografi.

C.XIV J. C.1

 2. Slaget vid Teiningen den 22 Aug: 1796. 7000 Fransmän stridande emot mer än 20,000 Österrikare. [Fransk titel.] T.v. anrycker franska armén. Bernadotte, i spetsen för sin stab, emottager rapport af en framgalopperande adjutant. T.h. i förgrunden en grupp af några sårade. [Sign.] Wetterling pinx. Tryckt hos Gjöthström & Magnusson. Dalström lith. - Folio. Litografi.

C.XIV J. C.2

 3. Slaget vid Halle och Stadens intagande den 17 October 1806. [Fransk titel.] Anförda af Bernadotte, storma fransmännen en af preussarne försvarad bro. I förgrunden en demonterad kanon och döda soldater. [Sign.] P. Krafft pinx. Tryckt hos Spong & Cardon. Joh. Cardon Lith. - Folio. Litografi.

C.XIV J. C.3

 4. Slaget vid Lybeck och Stadens intagande den 6 November 1806. [Fransk titel.] Fransmännen drifva preussarne i oordning in i stadem. T.v. en ambulans. T.h. Bernadotte, i spetsen för sin beridna eskort, bredvid ett stort pilträd. [Sign.] Dahlström pinx: Tryckt hos Spong & Cardon. Joh: Cardon Lith: - Folio. Litografi.

C.XIV J. C.4

 

 *Nr. 4, tryckt på tyg.

C.XIV J. C.5*Karl XIV Johan efter slaget vid Wagram 1809.

Sr Durchl. d. Prinz v. Ponte Corvo damal. Comand. des Königl. Sächsisch Contingents, vernimt in Begleitung d s K.S. General Lieutt. v. Zeschwitz u. Offizi. Gefolge den Rapport des Ihm begegnenden Feldwebels Adam Heiland v. Instr. Regmt. v. Low... - E.Bommer gez. und rad. 1810. - Rad. 20 x 27 cm.. - 1921/66

C.XIV J. A.1/1

 *Mötet mellan Karl Johan och kejsar Alexander i Åbo augusti 1812.

Introduction of the crown prince, to the Emperor of Russia at Abo. - Ovanför: porträtt av Karl Johan med underskr.: Crown Prince. - Published by J. & J. Cundee Albion press London 1814. - Grav. 9 x 5,5 cm, hela bl. 17,5 x 10 cm.

C.XIV J. P.131.

(Saknas 1990-12-11).

Även P.264

Även MC 83

 5. Förenade Norra Tyska arméens bivuak innan Slaget vid Gross-Beeren den 23 Augusti 1813. [Fransk titel.] Carl Johan, sittande jämte några generaler utanför en stor väderkvarn, studerar den öfver hans knän lagda kartan. Till höger på fältet, den allierade arméens vakteldar och uppställda linier. I förgrunden kosacker och svenskt kavalleri. [Sign.] Wetterling pinx. Tryckt hos Gjöthström & Magnusson. Dahlström Lith. - Folio. Litografi.

C.XIV J. C.6

Se (HP C.XIV J. A.1/3)

 *Sieg S. Königl. Hochheit des Kronprinzen v. Schweden über die Franzosen zwischen Telton und Trebbin, den 23 ten August. - Nach der ausserordentlichen Beylage der Wiener Zeitung von 4 ten Sept. 1813. Kolor. kpst. 14,3 x 22 cm.

C.XIV J. A.1/2

 /Sid. 262/

 

6. Slaget vid Dennewitz den 6 September 1813. [Fransk titel.] T.v.: Carl Johan framskyndar i spetsen för kvalleri och artilleri. Framför honom kreverar en granat. T.h. en preussisk fyrkant, som tillbakaslår ett anfall af franska kyrassierer. [Sign.] Wetterling pinx. Tryckt hos Gjöthström & Magnusson. Dahlström lith. - Folio. Litografi.

C.XIV J. C.7

 *Meeting of the Emperors of Russia & Austria, King of Prussia, & Crown Prince of Sweden, in the great square of Leipzic, Octr 18-th 1813. - W. Heath del.t - T. Sutherland aquat. - London publ. Feb.1. 1815. by J. Jenkins. - Aquat. kolor. 21 x 29,5 cm.

C.XIV J. A.2/1

 *Meeting of the Emperor of Russia, King of Prussia & the Crown Prince of Sweden accidentally in the great Sqare of Leipzic, after the Memorable Battle of the 18th of October 1813. J.A. Atkinson del. - H.Dubourg sculp. - Published and sold Jan. 1 st 1814 by Edw Orme... London. - Kolor.etsn. - Saknas KB. - Fotostat efter ex. tillh. frih. C.F. Palmstierna, Sthlm.

C.XIV J. A.2/2*Grand Entry of the Allied Sovereigns into Leipsic. 19th October, 1813. - London, Pubd by R. Bowyer, Pall Mall, 1816. - Kolor. akvatint, 34 x 57 (beskuren). Ur: Robert Bowyer, An illustrated Record of important Events int the Annals of Europe, London 1815.

C.XIV.J C.15*Svensk-norska unionen 1814.

Sveriges och Norriges Förening d.4 Nov.1814.

- Allegorisk bild med de bägge ländernas jämte Danmarks riksvapen. - Grav. 12,5 x 9 cm. - Nytryck efter plåten, som tillhör A. Sjögren. 1942/10.

C.XIV J. A.2/3

 1818.

Carl Johans kröning.

1. Carl XIV Iohans Kroning i Throndhjems Domkirke den 7 September 1818. Ceremonien. [Sign.] N.P. I nedre hörnet t.v.: Ceremo: § 29. - Kopparstick 315 x 268.

C.XIV J. B.1

 - Äfven ett färglagdt exemplar.

C.XIV J. A.42. Carl Johan sittande såsom antik imperator, stödd mot den svensk-norska skölden, emottager af Hebe odödlighetens bägare, medan Segerns gudinna nedsänker en lagerkrans öfver hans hufvud. Mellan de båda gudinnorna håller en genius en sköld med det norska lejonet. [Sign.] Björnstjerna. Raderad Lund d. 12. Julj 1820. - Radering 155 x 192.

C.XIV J. A.5

 

 

 

Av kröningen  finnes i Kungl. Slottet, Oslo, en stor tavla målad av Jakob Munk 1822. Repr. L. Östby, Das Bildnis in Norwegen. 1937, bild 58.

 *Decorationen af slottets norra facade eller den så kallade Lejonbacken, vid Konung Carl Johans hyllning den 19 Maj 1818. - Kpst 14 x 23 cm. Ur: Konst och nyhetsmagasin. 1.

C.XIV J. A.3

 *Äreporten i Drontheim vid Konung Carl Johans intåg den 1 sept. 1818. - Kpst. 17 x 17 cm  Ur: Konst och nyhetsmag. 1.

C.XIV J. B.2*1822

[Transparenter vid lägret på Ödsköldmoar den 4 juli 1822.] - Kpst. 20 x 17,5 cm. - Ur: Konst o nyhetsmagasin. 5.

C.XIV J. B.3

 *"Mr. Bullock's exhibition  of Laplanders.

Drawn & etched by Rowlandson. London. Pubd Feby 8th 1822, by R. Ackermann." - Handkolor. akvatint, 25,4 x 39,3 cm (exkl. marginal).

C.XIV J. B.27 

 *"Laplanders, rein deer & c. as exhibited at the Egyptian Hall, Piccadilly. 1822. ...  Drawn & etched by Mr I.R. Cruikshank." - Handkolor. akvatint, 34,3 x 45 cm (exkl. marg.)

C.XIV J. B.28

 *"The Laplanders return, to their native country under the care of Mr Bullock & his son. Pub. April 8th 1822 ... Drawn & etched by Mr I.R. Cruikshank." - Handkolor. akvatint, 34,4 x 45,2 cm (exkl. marginal).

C.XIV J. B.29

 1823.

Drottning Desiderias och kronprinsessan Josefinas ankomst till Stockholm.

Utsigt af Manilla Holme å Kongl.Djurgården vid H.M. Drottningens och H.K.H. Kronprinsessans landstigning. Hans Kongl. Höghet Kronprinsen underdånigst tillegnad af Förläggaren. Under salut af linieskepp och smärre krigsfartyg nalkas den kongl. slupen till den smyckade bryggan. På stranden äro kanoner uppställda. [Sign.] Stentr. af Müller. - Folio. Litografi.. -Rit. av F. Werner, enl. Eichhorn, Bilder från Gamla Stockholm. 1889.

C.XIV J. B.4

 *Hennes Majestät Drottningens och Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessans Landstigning vid Djurgården d. 13. Juny 1823. - Fotografi 30 x 38 cm. - Efter original (storlek 34,5 x 44,3 cm - med inramning som ej är påklistrad) av akvarell, penna, tusch och täckvitt. (Finns i Bernadotteska  minnesrummet, Kungl. Slottet. MR 530.)

C.XIV J. B.30

 *[Militär fest på Djurgården 4 juli 1823] (Oscars födelsedag). - Akvat. 125 x 195. Ur: Magasin för konst, nyheter o. moder.

C.XIV J. A.6

 *C.A. Grewesmöhlens likbegängelse (1823). Nidbild, Fotografisk kopia, Orig. i H-fors.

C.XIV J. A.27

 *Skeppshandeln 1824

Satirisk bild föreställande en båt med svensk flagg, styrande till Charthagena. På båten befinner sig ett fartyg i en soppterrin, en man med ropare ropar "to New York" till en kullbåt. Denna bär på bakstäven bokstäverna M och B (Michaelson & Benedicks). En man i kullbåten ropar: "na holt dock. na hvart skall han taga vägen". Under bilden titeln: Tapperhetens Skeppsbrott eller Israeliternas Korstog till nya Verlden. - Kolor. lit. 14,7 x 26,5 cm.

C.XIV J. A.7/2

 * [Transparent på Börsfacaden 28 jan. 1824]. - Kpst. 195 x 120. - Ur: Mag. f. konst, nyh. o. moder. 1.

C.XIV J. A.7/1

 *Konungens och drottningens intåg i Kristiania 1825.

L'arc de triomphe ā Christiania ā l'arrivée de LL MM Le Roi et la Reine le 9me Septembre 1825. - Kolor. ritning sign: Frederik Wedel Jarlsberg. - 56 x 56 cm.

Handrit. C.40

 1825.

 

*Kongl. Dramatiska Theaterns brand natten mellan den 24 och 25 november år 1825. - Graffman del. Lithocromie af Schéele. - Kromolit. 22 x 29 cm.

C.XIV J. A.8

 *Dramatiska Theaterns Brand, natten mellan den 24 november 1825. - Dessiné d'aprčs nature par C.S. Graffman. - Kolor.lit. 25 x 31 cm. (2 var., text. spatiösare i var.b. var.a i 2 ex. med olika färgläggning.)

C.XIV J. B.5-7

 /Sid. 263./

 

1826.

 

Läger på Ladugårdsgärdet.

Lägret på Ladugårdsgärdet år 1826. Fältmanöver framför Borgen. T.h. i förgrunden håller Carl Johan med sin stab under ett lummigt träd. [Sign.] Ritat af Lundquist. Stentryck af Schéele. - Folio. Litografi.

C.XIV J. B.8

C.XIV J. A.9

(samma kolor.)

 

- Samma scen, men rund, endast 88 mm. i diameter, finnes graverad i koppar under titel Lägret på Ladugårds Gärdet vid Stockholm 1826.

C.XIV J. A.10

 *[Decoration af danssalen å K. Slottet 7 juni 1826, med anledn. av Kronprinsessans tillfrisknande.] - Kpst. 17 x 21 cm. - Ur: Mag. f. konst, nyh. o. moder. 3.

C.XIV J. A.11

 *[Transparent i anledn. af Hertigen af Skånes födelse 3 maj 1826 i Göteborgs frimurareordens hus.] Kpst. 25 x 13,5 cm. - Ur: Mag. f. konst. nyh. o. moder. 3.

C.XIV J. A.12

 1829.

Bellmans minne firadt.

Högtidligheten vid aftäckningen af C.M. Bellmans monument på Kgl. Djurgården d. 26 Juli 1829. Carl Johan till häst, i spetsen för sin stab, midt i en talrik folksamling framför den aftäckta Bellmans-bysten. - Folio. Litografi efter Hjalmar Mörner.

C.XIV J. B.9

 *[Decoration i Riddarholmskyrkan vid Sofia Albertinas begravning 27 april 1829]. - Kpst. 24 x 19 cm. - Ur: Mag. f. Konst, nyheter o. moder. 6.

C.XIV J. A.13

 *[Decoration i Karlbergs trädgård vid festen 5 aug. 1829]. - Lit. 13 x 21 cm. - Ur: Mag. f. Konst, nyheter o. moder. 7.

C.XIV J. A.14

 1830

Kronprinsen Oscars besök i S:t Petersburg.

1. Fregatten Euridice den 15 Augusti 1830. Fregatten i hård storm. [Sign.] Måladt efter naturen af xxxxx

Tr. hos Gjöthström & Magnusson. Lithografieradt af G. Söderberg.-  Folio. Litografi.

C.XIV J. B.11

 /Sid. 264/

 

2. H. M. Konung Oscars, såsom Kronprins, hemresa från Petersburg till Stockholm i Juni [Sic] år 1830. Efter en oljemålning af Högstdensamme. Tillhörig H. M. Drottningen. Fartyget i storm, som 1. [Sign.] Oscar 1830. - Folio. Litografi i färger av J. F. Meyer. Bihang till Illustrerad Tidning (1858.)

C.XIV J. C.9

 *Riksdagens afblåsning. (1830-t.). A. Schützercrantz. - Lit. kolor. - 17,5 x 70,5 cm.

C.XIV J. C.8

 *Eldsvådan vid Carl XIII:s torg i Stockholm nyårsmorgonen 1830. - Julin del. - Stentr. af Runbom & Schultén. 34,5 x 30 cm.

C.XIV J. B.10

 *1831.

Kapplöpning om första Kungl. Pokal Priset d. 7 juni 1831, på Ladugårdsgärdet. - Kolor. lit. 

C.XIV J. A.15/1

Defekt ex.

C.XIV J. A.15/21832

Carl Johan och grefve M. Brahe.

Under en bal, som i anledning av Östra linien af Götha-Canals invigning den 22 Sept: 1832, för H. M. K. Carl XIV Johan tillställdes av Norrköpings Stads Borgerskap, nedföll en Orange från en af fruktkorgarne, som presenterades till Hans Majestät H. Ex. Grefve Brahe ville upphämta den men hindrades derifrån af Konungen. Hennes Majestät Enke Drottningen i djupaste underdåninget tillegnad af C. M. Carlquist. Scenen i balsalen. - Folio. Litografi.

#Tillägg: Den bal, som utgör ämne för denna litografi, egde rum den 27 September, icke den 22, såsom på planschen orätt uppgifves.

C.XIV J. B.12

 *[Transparent under Karl Johans vistande i Göteborg. 1832]. - Kpst. 23 x 15,5 cm. Ur Mag. f. konst, nyh. o  moder. 9.

C.XIV J. A.16

 1835

 

*Riddarholms-kyrkans brand natten mellan d. 29 och 30 juli 1835. - G.W. Palm del. & lith. - Lit. 24 x 32 cm.

C.XIV J. A.17

 *Riddarholms Kyrkans brand, natten emellan d.29 och 30 julii 1835. - [Anders Lundquist del.] - Litogr. tr. Holm. 20 x 26 cm. (N M kolor.)

C.XIV J. A.18

 *Riddarholmskyrkan d. 29 Juli 1835. - Rogberg del. - Lit. 10 x 19 cm. - Sannolikt av Roberg, tjänsteman i något Stockholms stads verk och far till den berömde målaren. (Eichhorn, Bilder fr. Gamla Sthlm.)

C.XIV J. A.19

 *Var., saknar sign.

C.XIV J. A.20Resa till Norge.

Utsigt af Konung Carl Johans väg emellan Jemtland och Trondheims Stift, då den första gången berestes af H.M. Konungen den 29 och 30 Augusti 1835. På vägen, som går utmed en forsande älf, framrullar Carl Johans resvagn med fyrspann och förridare. Ofvanför landsvägen synes en minnessten på en af granar omgifven bärghäll. [Sign.] J. Calme˙er pinx. Tr hos Gjöthström & Magnusson. Ferd. Södergren lithogr. - Folio. Litografi.

C.XIV J. B.13

 *Forestilling af Hans Majestet Kong Carl Johans Ankomst til Trondhiems forstad Baglandet den 31. Augusti 1835. - Akvarell sign. Matthias F. Dalager. 37 x 51,5 cm.

Handrit. C.41

 *Äreporten i Stockholm den 19 Oct. 1835. - Lit. 11 x 17 cm.

C.XIV J. A.21* Apoteos över Karl XIV Johan den 20 okt. 1835 till 25-årsminnet av landstigningen på svensk jord i Helsingborg 1810. - Blyertsteckn. av Fredric Westin. -  281 x 214 mm.

Husesynen 345 (inramad)./Sid. 265/

 

1836

Carl Johan och hans familj.

Kongl. famillen under en promenad (1836.) Carl Johan, mellan kronprinsen och Brahe, rider i galopp bredvid två vagnar, hvaruti åka kongl. familjens öfriga medlemmar. I fonden synes Rosendal. - Folio Litografi af C. von Schéele.

C.XIV J. B.14

 1837

 

*Gustaf II Adolfs minne

 

Feierliche Einweihung des Gustav Adolph Denkmals bei Lützen. Den 6ten Nov. 1837. – Verlag von C. Strauch in Lepzig. [Sign.: Gerlach]. –

Kolor. etsn. 30 x 38 cm. – Livlig framställning av den festliga invigningen: I bildens mitt monumentet, därbredvid en predikstol med en präst som håller festpredikan, hedersvakt och militärorkester, omgivna av en talrik folkskara: i bakgrunden staden Lützen. Kolorerad i klara färger. Under bildtexten återges inskrifterna på monumentets fyra sidor.

 1838

Gatuoroligheter i Stockholm.

1. Rabulisternas anfall på Stadshuset d. 19 Julii 1838. Folkhopen slår in fönstren med stenkastning. – Folio. Litografi

C.XIV J. B.15

 2. Här stred och dog en man för folkets väl,--En af ett sabelhugg sårad `rabulist' har nedsjunkit på en trappa. I bakgrunden rensas gatan af en kavalleri-schock.

C.XIV J. A.22

 1840-41

 

*Svidande vidräkning med förhållandena vid 1840-41 års riksdag ... Carl XIV Johan i statsvagnen ... - Karikatyr - [Sign.] Nils von Rabulstein [pseud.] - Tusch, 39 x 48,7 cm.

Handrit. B.109

 1840

 

*Briggen Oscar från Stockholm, förd af Capitaine A.G. Oxehufvud, den 26 oct. 1840. Dito 16/12 och 29/12. - 3 st. teckningar i ljustryck. - Oxehufvuds expedition till Sydamerika.

C.XIV J. A.24-26

 1842

 

*Berserkagången hos Malmens [30 okt. 1842]. [Av F. Tollin]. - Lit. 25,5 x 35,3 cm.

C.XIV J. B.16

 *Bataljen på Malmens. Militäriskt nattstycke. 2-dra tablåen [av F. Tollin]. - Lit. 24,5 x 35,5 cm.

C.XIV J. B.17

 /Sid. 266/

 

1843.

Carl Johans sista lefnads-år.

1. En Midsommardag på Ladugårdsgärdet. Carl Johan till häst, åtföljd af sin stab, helsar den vid Borgen å Ladugårdsgärdet församlade folkmassan. [Sign.] C.B. - Kvart. Litografi efter C. S. Bennet. Tr. hos Spong & Cardon.

C.XIV J. B.18

 2. Carl Johan. Konungen civilklädd, sitter vid ett bord i sin sängkammare, dikterande för sin handsekreterare grefve E. Lewenhaupt. [Sign.] Deroy d'aprčs C. S. Bennet. Imp. par Lemercier, ā Paris. - Folio. Litografi i tontryck.

C.XIV J. C.10

 3. Carl Johan. Konungen sittande i sin säng, med en karta utbredd framför sig, samtalar med en vid sängen sittande generalsperson (grefve Brahe?) En kammarherre och en adjutant åhöra samtalet stående. [Sign.] Deroy d'aprčs C. S. Bennet. Imp par Lemercier, ā Paris.-  Folio. Litografi i tontryck.

C.XIV J. C.11

 1844.

Carl Johans död och minne.

1. Carl XIV Johans sista stunder. Hans dödsbädd, kring hvilken den kungliga familjens medlemmar, grefve Brahe m. fl. stå försänkta i djup sorg. - Folio. Litografi. Tr. hos Anderson.

C.XIV J. B.19

 *Carl XIV Johans sista stunder. - Lit. P.A. Huldberg.

Kistebrev 52:40*Den store Fredsstiftaren och Rikens beskyddare Konung Carl XIV Johans sista stunder. - Kolor. träsn. Wexiö 1847 hos A.G. Deurell.

Kistebrev 46

 2. Carl XIV Johans lik-rum och 'Lit de Parade'. Det kungliga liket visas för folket. [Sign.] F. Tollin del. et lith. Tr. hos Strömer & Hårdh. - Folio. Litografi.

C.XIV J. B.20

 3. Panorama öfver processionen vid Carl XIV Johans likbegängelse.

       En lång litografisk tafla, sammansatt af tre stycken, tr. af P. M. Anderson. Hör till en skrift i aflång kvart: Från dödsbädden till grafchoret. Stockholm, Alb. Bonnier, 1844. - En afbildning af processionen tryckt i färger på en lång linneremsa finnes äfven *(se nedan).

[Karl XIV Johan]. Sk.k. pl.v. (Br.)- Ex. ur Martin Carlssons samling.

C.XIV J. A.29/Sid. 267/

 

*Carl XIV Johans begravningståg. - Färgtr. på tyg 19,5 x 290 cm. - Färgtryck, träsnitt av 10 stockar. - Ex. på siden finnes på Rosendal. 1 ex. finnes på Stadsmuseet.

C.XIV J. A.284. Kongl. Riddarholms-Kyrkan, vid Högstsalig H.M. Konung Carl XIV Johans begrafning den 26 April 1844. Ceremonien framför det af ljus strålande högkoret. [Sign.] Rit. och lith af J. F. Meyer. - Folio. Litografi i tontryck.

C.XIV J. C.12

 5. Intérieur af Riddarholmskyrkan vid Carl XIV Johans begrafning. Högkoret. [Sign.] Tollin lith. Tr. hos Anderson. - Folio. Litografi.

C.XIV J. B.21

 6. Begrafningspenningarne eller Calabaliken vid Slottsbacken. Folkhopen slåss om de utkastade begrafnings medaljerna. [Sign.] Tollin lith. - Kvart. Litografi.

C.XIV J. A.23

 7. Till minne af den 26 April 1844. Carl Johans byst, omgifven af en stjärngloria, synes ofvanför hans sarkofag, vid hvars fot Svea och Nore sörja. Under bilden några verser:

-Svea, Nore, nu som syskon lida,- - Folio. Litografi. Tr. hos Anderson.

C.XIV J. B.22

 8. Carl XIV Johans skugga vakar än öfver Svea och Nore. I en dal, omgifven af träd och klippor, stå Sveriges och Norges lejon vid sina resp. riksglober. Ett tomrum mellan träden och klipporna återgifver Carl Johans konturbild. Nederst verser:

-Från jordens strider, att i himlen trona, Till kungars kung, den store anden far -- Folio. Litografi.

C.XIV J. B.23

 9. Carl Johans Wålnad till Svea. Den sörjande Svea sitter med sitt lejon på en molnbädd bredvid ett af cypresser omgifvet grafkor. Framför henne växa tvenne mäktiga träd, hvilkas kronor fläta sig in i hvarandra. Tomrummet mellan stammarne bildar Carl Johans gestalt i konturer, genomskimrad af den vid horisonten sjunkande solen. Nederst verser:

-O, Svea! vid min graf ej längre dröj, - - Folio. Litografi. L.s. Gust. Rylander, Bazar'n å Norrbro. Tr. hos Anderson.

C.XIV J. B.24

 10. Carl Johans möte med Sveriges Carlar. Stående på trappsteget till sin sarkofag, helsas Carl Johan af de tre Carlarne. Nederst verser:

- Stig upp med Oss ur grus och natt, - - Folio. Litografi af Dahlström. Tr. hos Anderson.

C.XIV J. B.25

 11. Högstsalig Hans Majestät Konung Carl XIV Johans Apothéose. Carl Johan omfamnas i odödligheten av Gustav Vasa. Sveriges alla framfarna konungar sluta krets omkring dem. [Sign.] J. W. Wallander Comp. et Lith. Gjöthström & Magnusson impr. Nederst verser:

- Med hjeltekungar, store män, Förenar sig den fjortonde bland Carlar - -  Folio. Litografi.

C.XIV J. B.26

 12. Svea tröstad af hoppet. Svea sitter sörjande vid Carl Johans sarkofag och af fanor omgifna byst,   men tröstas af hoppets genius, hvilken drager undan en förlåt från en tempelrotunda, då Oscar I:s byst, med Rätten och Sanningen vid sidan, blifver synlig. Nederst verser:

- Gråt, Svea, ej, hör hoppets röst, - -  Folio. Litografi. Tryckt hos Strömer & Hårdh.

C.XIV J. C.13

 *[Allegorisk bild med anledn. av Karl Johans död. Upptill t.h. " Memoire de Carl Johan"; nedtill " De sörjande den 8 mars 1845]. - Lit. 63,5 x 49,5 cm.

C.XIV J. C.14

 Oscar I

Kröningen.

1. Oscar I:s kröning i Stockholms Storkyrka den 28 September 1844. Ceremonien. [Sign.] C.F. Ström. Tryckt hos Anderson. - Folio. Litografi.

O.I C.1

 /Sid. 269/

 

2. Krönings-tåget d. 28 Sept. 1844. Processionen skrider uppför Slottsbacken. [Sign] Original-litografi af Tollin. - Kvart. Litografi. Två ex., det ena i  färger.

O.I B.1-2

 *Panorama öfver Krönings-Processionen den 28 September 1844. - Sthlm. L. Gust. Rylander, Bazaren på Norrbro, [Pärm] - 1 litogr. 16 x 178 cm vikt i pärm.

O.I A.27

(Sk.k.Pl. Br.)*Oscar I:s kröningsprocession (efter en samtida teckning). - Ljustr. 12 x 166,5 cm. - Reprod. av "Panorama ... ” – I konvolut av grön klot.

O.I A.1

 Konung Oscar och hans två äldsta söner.

Konung Oscar Kronprinsen Carl och Arfprinsen Gustaf under en promenad i Haga-parken, sommaren 1844. Konungen, ridande mellan sina två äldsta söner och åtföljd af sin uppvaktning, likaledes till häst, helsar folket med lyftad mössa. I fonden Haga slott. [Sign.] Dahlström inv. & lithogr. - Tryckt hos P.M. Anderson. - Folio. Litografi på L.G. Rylanders förlag.

O.I C.2

 Prinsarne Carl och Gustaf i Upsala.

Teknadt under en föreläsning i närvaro af D.D. K.K. H.H. Kronprinsen och Hertig Gustaf i Upsala 1844. Prinsarne åhöra en föreläsning af juris professorn Lindblad. Bland andra närvarande personer igenkänner man grefve Henning Hamilton, F.F. Carlson, D. Hwasser, m. fl. [Sign.] Z. - Folio. Litografi, tr hos Strömer & Hårdh.

O.I C.3

 1846.

Svensk-norsk eskader i Östersjön.

Svensk=Norska Öfnings=Eskadern år 1846, till Segels i Östersjön under Contre=Amiral C. Nordenskjölds befäl. - - Eskadern, till segels för lindrig bris. [Sign.] Rit: ombord i Fregatten Desiré. C.F. Reuterdahls Stentryckeri i Malmö. - Folio. Litografi, utförd 1851.

O.I B.3

 *Nordiska konungamötet i Helsingborg 1846. - Lit. 12 x 15 cm.

O.I A.2/Sid. 270/

 

1847.

Striden om förändrad representation.

1. Svea vårdad av de 4. Svea, med rep fästa kring händer och fötter, slites åt fyra håll af ståndens representanter. Adeln är framställd under den gamle ockraren v. Schevens gestalt. Scenen åses af en djefvul, sittande på det Hartmansdorffska representationsförslaget, hvilken uppmuntrar de fyra: Håll i bra, medan jag går efter min 5:e (för hufvud-slitningen.) Kvart. Litografi. Af Darell?

#Tillägg: Det under 1 beskrifna bladet kan icke gerna härröra från den redan 1839 från Sverige afvikne Darell.

O.I A.3

 2. Reform-cottillon. En gumma helt och hållet klädd i tidningspapper framleder till jungfrun Svea tvenne balkavaljerer, den ene i hög hatt och nationalkokard (allmänna val), den andre, med mask för ansigtet, i en brokig arlekins-kostym hopsatt af stycken ur de fyra ståndens karakteristiska klädedräkter. Svea förklarar emellertid: Jag hvilar mig till nästa tour. - Kvart. Litografi. Af F. Dardel?

O.I B.4

 3. Riksdagen. Representanter för stånden inbegripna i en häftig dispyt vid pipan och bränvinsglaset. På väggen en tafla, föreställande en vagn, som 4 hästar draga åt hvar sit håll. Nederst: A.T. Sundin & Co Westerås. - Kopparstick, 125 x 95, af C. Anderson. Har varit användt å omslagspapper till karduser.

O.I A.4

 *Fra det Skandinaviske Naturforskermöde i Kiöbenhavn 1847. - Malet af Erik Henningsen 1896. Udg. af Foreningen Fremtiden". - Heliograv. 21 x 17 cm.

O.I A.5

 *Jenny Lind-febern.

Queue utanför Operahuset den 3 December 1847. - Lit. 21,5 x 29 cm.

O.I A.6

 1848.

Sverige bistår Danmark.

De svenske Troppers Modtagelse paa Odense Torv d. 12:te Juni 1848. Lith. efter Berntz Maleri til Hs. Majestaet Kongen af Danmark. Udgivet og forlagt af M. Poulsen. Svensk militär uppställd å Odense torg. Förfriskningar kringbjudas. Midt på torget är upprest en kolonn, prydd med danska och svenska fanor. - Folio. Litografi i tontryck, tr. hos Carl G. Kemuitz.

O.I C.4

 *[Tre soldater, svensk, dansk o. norsk, var och en med sitt lands fana, hålla varandra i händerna] Fostbroderskab! Ei blot i Gildesale. Men og hvor Staat og Bly til Norden tale! - Lit. Tegner Khvn 36,5 x 25 cm.

O.I B.5

 *D:o, kolorerat vykort, utg. av Robert Bier ca 1980.

Vy, äo Flaggor.1850.

Kronprinsen Carls förmälning.

1. Kongl: familjens färd från Biskopsudden till Haga den 15 Juni 1850. Kronprinsen ledsagar till häst den vagn, som för hans brud, prinsessan Lovisa af Nederländerna, hvilken samma dag anländt till Stockholm. [Sign.] A. Wiedel Lith. Tr. hos A.M. Spong.

Kvart. Litografi i tontryck. Ur Minnen från högtidligheterna vid förmälningen mellan D.D. K.K. H.H. Kronprinsen Carl och Prinsessan Louise af Oraninen i Stockholm den 19 Juni-6 Juli 1850. Stockholm, A. Bonnier, 1850. 6 pl., hvaraf 4 ritade af F. Dardel.

O.I A.8-9

 2. Det furstliga brudparets vigsel inför högaltaret i Stockholms Storkyrka, den 19 Juni. - Kvart. Litografi i tontryck. Ur ofvannämnda skrift.

O.I A.10

 *[Kronprinsens förmälning. Klipp ur Ill. nyaste Söndags-Magasin].

O.I A.7, 11-13

 1852.

Prins Gustafs död.

1. H.K.H Prins Gustafs död. i Norrige den 24 September 1852. Prinsen på sin dödsbädd, omgifven af sina föräldrar och syskon. Öfverst sväfvar en ängel. Nedanför dödsscenen är en annan tafla, framställande Svea och Nore sörjande vid prinsens urna. Framför denna fotställning hvilar ett lejon. - Folio. Litografi.

O.I B.6

 /Sid. 272/

 

2. Svea och Nore sörjande vid prinsens urna som 1. Öfverst synes i skyn prinsens bröstbild under en krans av stjärnor. Nederst verser:

-Der stod han nyss, den ädle Kungasonen, - -  [Sign.] A. Lundqvist inv. Tr. hos Spong. Joh. Cardon lith. - Folio. Litografi i tontryck.

O.I B.7*Prins Frans Gustaf Oscar sista stunder. - Lit. P A Huldberg.

Kistebrev*[Allegorisk bild med anl. av prins Gustafs död.] - Weydenhayn. - Lit. 9,5 x 10,5 cm.

O.I A.14

 *[Prins Gustafs begravning.] Klipp ur Ill. nyaste Söndags-Magasin. 1853.

O.I B.8/11854.

 

*Svenska Örlogsmän vid Waxholms fästning år 1854. - Lit. 9,5 x 18,5 cm.Ur: Svea 1855.

O.I A.15*Carl Johans statyns invigning. - Samtida pennteckn.

Handrit. C.42*Amiral Napier hyllas i Stockholm 1854.

The reception of Sir Charles Napier by the people in the Hall of the Palace, Stockholm. Sketched from nature by E.T.Dolby. - J.Brandard lith. - Publ. July 29th 1854 by Paul & Dominic Colnaghi. - Kolor. lit. 28,5 x 38,7 cm. -Tillh. Dolby, Incidents, places & costume sketched in the Baltic. London 1854. men kolor., (Sk.k. LF 43, 44).

O.I B.8/2

 1855.

Fransk ambassad i Stockholm.

Franska ambassadören General Canroberts uppfart till audiensen hos H.M. konung Oscar I på Stockholms slott den 7 November 1855. Canrobert, i en med 4 par hvita hästar förspänd gala-vagn, åker öfver Gustaf Adolfs torg helsad af den där samlade folkmassan. - Folio. Litografi. - Bihang till Illustrerad Tidning.

O.I B.9

 *D:o. - Klipp ur l'Illustration.

O.I B.10*D:o. - Reprod. av samtida teckning.

O.I A.161856

 

*De skandinaviska studenternas ankomst till Stockholm den 11 Juni 1856. - Träsn. ur Ill.tidn. 1856.

O.I A.17

 1857.

*Första Maj å Kongl. Djurgården 1857. - Litogr.

O.I A.18Prins Oscars förmälning.

D.D. K.K. H.H. Hertigens och Hertiginnans af Östergötland vigselakt i Bieberich den 6 Juni 1857. Ceremonien. [Sign.] A. Schnedier lith. - Folio. Litografi. J.F. Meyer del. J.F. Meyer & Comps. Lith. Inst. Stockholm. - Bihang till Ill. Tidn.

O.I A.19

O.I B.11

 *Hertigens och Hertiginnans af Östergötland landstigning i Stockholm den 19 juni. - Träsn. ur Ill.tidn. 1859.

O.I A.20

 *Öppnandet af jernvägen emellan Arboga och Örebro.

Träsn. ur Ill. tidn. 1857.

O.I A.21

 1858

 

*Riksdagens afblåsning i Stockholm. - Träsn. ur Ill. tidn. 1858.

O.I A.22*[Kronprinsens Lapplandsresa. Klipp ur Ill. tidn. 1858.]

O.I A.23-25.*Göteborgs stationshus den 4 Okt. 1858. (Träsn. ur Ill. tidn. 1858.)

O.I A.26/Sid. 273/

 

1859.

 

Konung Oscar I:s död.

1. Oscar 1:stes sista stunder. Konungen, sittande i sin bädd, trycker kronprinsen Carls hand. Rundt omkring äro församlade den kongl. familjen m. fl., hvaribland läkaren, professor M. Huss.-  Folio. Litografi i tontryck.

O.I B.12

 2. Den 8:de Juli 1859. Konungens dödsbädd, omgifven af hela den kongl. familjen. Drottning Josefina, sittande vid sängen, håller hans hand. Nederst verser:

- Djupt i Svenska folkets hjertan ljuder Sorgebudet från Kungens borg - -  Folio. Litografi i tontryck. Af Dahlström.

O.I B.13

 /Sid. 274/

 

Carl XV

 

1860.

 

Konungamöte i Danmark.

Errindringer (!) om Kongemödet Juni 1860. På Hvar sin sida om en trofé, bildad af Sveriges och Danmarks vapensköldar och fanor, stå Fredrik VII och Carl XV, den förre i Skånska husarernas, den senare i danska fotgardets uniform. Nederst en utsigt af Kronoborgs slott. - Kvart. Litografi från F.V Solems lith. Inst. i Kphmn.

C.XV A.11

 1862

 

*Första maj på Kongl. Djurgården år 1862. - F. Weiss inv. - Komponeradt och lithografieradt af F. Weiss. - M. W. Salomons verk. - Tonlit. 44,5 x 58,5 cm.

C.XV C.1

 Studentmötet.

1. Afskeden ved det Nordiske Studentermöde i Kjöbehavn den 17:e Juni 1862. Två ångbåtar med de svenska och norska gästerna lägga ut från stranden, som är fullpackad af helsande åskådare. - Folio. Litografi i tontryck, tr. i Köpenhamn hos Tegner & Kittendorff efter fotografi af Kirchhoff.

C.XV A.24

 2.    Iduns gienkomst til Valhal.

       Folke-Frihed har, i Lys og Skygge,

       Altid hos os Iduns Kaar og Lykke.

                             N.F.S Grundtvig

Framställning af den målade transparenten vid festen i Rosenborg Have den 13 Juni [Sign.] Constantin Hansen. Th. Bergs Lith. Inst. - Folio. Litografi i tontryck.

C.XV B.2

 3. [Mindeblade om det femte Nordiske Studentermöde i Lund og Kjöbenhavn Juni 1862. Kvart. Kphmn, Forlagsbureauet, 1862. Med träsnitt.]

 /Sid. 275/

 

Carl XV i Danmark

1. D.D. M.M. Kong Frederik den Syvende og Kong Carl den Femtendes Indtog i Kiöbenhavn den 19:e Juli 1862. [Engelsk och fransk titel.] Den kungl. cortčgen, helsad af en talrik menniskomassa. [Sign.] C. Deichmann inv. I.W. Tegner & Kittendorff:s lith. Inst. - Folio. Litografi i tontryck. Udgivet af Albert Duck.

C.XV C.2

 2. Banketten for de Nordiske Konger i Kjöpenhavns Börssal d. 19:de Juli 1862. Festmåltiden. - Folio. Litografi i tontryck. Udgivet af Ch. Petersen. Em. Baerentzen & Co lith. Inst.

C.XV C.3

 Järnvägen Göteborg-Stockholm

 

*Järnvägen Göteborg-Stockholm öppnas 4-5 november 1862.

C.XV B.1Karl XV:s kröning i Norge

 

*Karl XV:s kröning i Trondhjem.

C.XV B.3*Näringsfrihetens införande 1864.

Näringsfriheten (Allegori). - C.A. Dahlström inv. et lithograf. - Tryckt hos Spong. - Tonlit. 23 x 34,5 cm.

C.XV B.11

 *Stockholms frivilliga skarpskytteförenings prisutdelning 1865.

C.XV B.4Vårfesten i Uppsala 1865

 

*Upsala studenters maifest 1865. Efter naturen af J.W. Wallander. - Fotolit. PL.H. Mandel. 32,5 x 49,5 cm. - Bil. till Ny ill. tidn.

C.XV C.4.

 *Vårfesten i Uppsala 1865

C.XV B.5Representationsreformen

 

*Scen utanför Riddarhuset den 7 december 1865. Originalteckning af Konrad. - Ur: Illustrerad Tidn. 1865 nr 50 s.3. - Fotostatkopia.

C.XV B.6

 1866

 

*Riksdagsutblåsningen 1866. - Originalteckn. av O. Andersson. - Ur Ny Illustrerad Tidning 1866:25. - Fototstatkopia

C.XV A.48*Konungens sista afsked af rikets ständer i plenum plenorum på Rikssalen den 22 juni 1866. Originalteckning af Gustave Janet. Xylografi i NIT 1866.

 Kopia:*Invigningen av Industriutställningen. [Har kallats Sveriges första reportagefoto, men det är inte helt korrekt.] – Fotografi.

Sthlm No B.9

 *Riksdagens öppnande 1867.

C.XV B.7*Operamaskeraden 12 juni 1867.

C.XV B.81868

 

*Kapplöpning vid Helsingborg 12 juli 1868.

C.XV B.9*Från Karl XII:s statys aftäckningsfest i Stockholm den 30 november 1868. - Festplatsen vid början af truppernas defilering. Tecknadt af O.A. Mankell och A.G. Hofström. - Xylografi i Ny Illustr. Tidn.

Ur N.I.T.*[August Blanches begravning 6 dec. 1868].

C.XV C.5*Riksdagens första kammares plenisal 1868. Teckn. af O.A. Mankell, G. Broling, E. Skill. (Ur N.I.T.)

 1869

 

Prinsessan Lovisas förmälning.

[Ved Deres Kongelige Høiheder Kronprinds Frederiks og Kronprindsesse Lovisas Formæling i Stockholm Onsdagen den 28:de Juli 1869. Afbildninger fra "Illustreret Tidende". Folio. Kphmn, Forlagsbureauet, 1869.]

 *Deres Kongelige Höiheder Kronprinds Frederik og Kronprindsesse Lovisas Indtåg i Kjöbenhavn den 10-de August 1869 sedt fra Christiansborg Slot. - Fotogr. 26 x 34 cm.

C.XV B.10/2

 *Deres Kongelige Höiheder Kronprindsen og Kronprinsessans Ankomst til Kjöbenhavn den 10-de August 1869. - Fotogr. 19,5 x 25,2 cm.

C.XV B.10/1

 1872

 

Carl XV:s död.

[Konung Carl den femtonde. Illustrerat minnesblad.  Imperialoktav. Stockholm, A. Bonnier, 1872.]

 *H.M. Konung Carl XV:s sista stunder. - Fotogr. efter målning av F.v.Dardel.

C.XV B.12Oscar II

 

1873

 

Resa i nordliga Norge.

[Hans Majestæt Kong Oscar II:s Reise i Nordland og Finmarken. Aar 1873. Ved Prof. J.A. Friis. Med 20 Træsnit efter Fotografier. Oktav. Christiania, P.T. Malling, 1874.]

 1875

 

*Konung Oskars besök i Ryssland, 2: Revyn på Kronstadts redd den 17 juli 1875. Originalteckning för NIT af A. Broling.

O.II A.54

 *Svenska Konungaparets besök i Tyskland; Emottagandet på Hamburger bangård i Berlin den 28 maj 1875. Tecknadt för Ny Illustr. Tidn. af K. Ekvall.. -(Publ. i N.I.T. 26/6 1875).

 

 *D:o. 3. Parad på Tempelhof. 1875.

O.I B.1*Från Uppsala universitets 400-års jubelfest. 1877.

O.I B.2*Tyska kyrkans brand 1878.

O.II A.22*Eldqvarnens brand 1878.

O.II A.23*St Knudsgildets Festbal i Malmø den 13:de januar 1879.

O.II B.3/Sid. 276/

 

1878-79.

 

Vega-expeditionen.

Minne från Nordostpassagen. Vega bland isen. I förgrunden några af besättningen med en släde.

[Sign.] A. Cronstrand teckn. Lit. hos S.A. Peterson, på eget förlag. - Folio. Litografi i tontryck.

O.II B.5

 *Minne af Vega expeditionen 1878-80. Bitr. t. Svenska tidningar. 1880 nr 23.

Sv.portr. Saml. P.95*Näsdukar utg. med anl. av Vegaexpeditionen.

Sv.portr.saml. P.96-97*Plan för ångfartygens placering vid Vega-Festen. Stockholms Hamnkontor d. 20 april 1880. - 49,5 x 62 cm.

O.II C.3

 *Vega expeditionens mottagande i Stockholm den 24 april 1880. - Efter aqvarell af O.A. Mankell. - Färglit. 37 x 62 cm.

O.II C.1

 *D:o. Xylografi.

O.II B.11 (fotostat).Sundsvallsstrejken 1879

Arbetarestrejken i Sundsvall. Landshöfding Curry Treffenberg uppträder i spetsen för den beväpnade styrkan. - Reprofoto av xylografi i Fäderneslandet 31 maj 1879.

 

O.II A.66

 Kronprins Gustafs giftermål med Victoria av Baden

 

*Die Hochzeitsfeierlichkeiten in Karlsruhe. 1881.

O.II B.4*D.D.K.K.H.H. Kronprinsen Gustafs och Kronprinsessan Victorias intåg i Stockholm den 1 Oct. 1881. - O.A. Mankell pinx. - Färglit. 53,5 x 68 cm.

O.II C.2

 *[Fotografi av äreporten vid Slottsbacken]. 9,5 x 14 cm.

Uts. Sthlm Fb.21883.

 

Försvarsrörelsen.

Svea i fara Svea, hvars fötter omslingras af en på svenska fanan liggande drake, Försvarsnihilism benämd, håller i handen ett pappersblad, hvarå läses Neutralitet. Hon betraktas af representanter för stormakterna och på ännu längre afstånd af Sveriges framfarna hjältekonungar. Under bilden Tegnérs verser: Förskräckligt vaknar du! Se slott och hyddor brinna! - -  På bladets baksida två spalter i boktryck. - Kvart. Färgtryck. Utkom i Maj ofvannämnda år.

O.II A.28/1-2

 *Tryckt näsduk över riksdagen 1883, äges av rådman A. Afzelius, Lidingö.

 *Kristina Nilsson.

 

*Vid Grand Hotell aftonen 23 september.

O.II A.29*Fra katastrofen foran Grand Hotel i Stockholm 23 september.

O.II A.30*Olyckshändelsen vid Grand Hotell.

O.II A.31*Tyske kejsarens besök i Stockholm 1888.

O.II B.91890.

 

Striden mellan frihandlare och tullskyddsvänner.

1. Bort med lifsmedeltullarne! - - Afbildningar af de tullbelagda varorna, hvilkas fördyrande ytterligare belyses af drastiska scener. Underskrifter till en del på vers. - Folio, ett blad. Baksidan tom. - Träsnitt och boktryck. Utgånget från W. Silfversparres Grafiska anstalt, Stockholm 1890.

O.II A.41

 2. Sverige åt Svenskarne - - Afbildningar af allehanda genom tullen fördyrade föremål, med satirisk text. - Folio, ett blad. Baksidan tom. Färgtryck. Tr. hos John Björkman, Stockholm, samma år.

O.II A.42

 *Oxenstierna-stodens aftäckning den 10 mars 1890. - Foto.

O.II A.57*Landsättningen af John Ericssons stoft i Sthlm 1890.

O.II A.441893

 

*Engelska pansarskeppet "Howe", med svenska bolaget Neptuns 3 räddningsfartyg, som upptagit det från Sjöbottnen år 1893 vid Ferrol. - Foto.

O.II A.63

 *Trehundraårsminnet av Uppsala möte. 5/9 1893. - Foto 16,5 x 22,7 cm. A. Larsson, Uppsala. - 2 ex.

O.II A.46-47

 *Uppsala universitets jubileum 5 sept. 1893.

 

*Två samtida fotografier.

Uts. Upps. 56. 7-8*Upsala domkyrka år 1893. Vid jubelfesten. Foto.

O.II A.60*Processionen från Universitetshuset till domkyrkan.

O.II A.61*De Kungliga återvända från domkyrkan. Foto.

O.II A.621894

 

*Norra Stambanans invigning vid Boden den 2. Augusti 1894. Foto.

O.II A.64Obs. Historiska händelser under Oscar II och Gustav V finnas även i fotosamlingen Enskilda Händelser Fb. (Oscar II och Gustaf V).

 

 *Andrees polarfärd 1896.

[Tryckt näsduk med bilder av Andree, Ekholm och Strindberg, ballongen. Stockholm m.m. - English make. 2 olika varianter.] - 37 x 37 cm.

O.II B.7-8

 *Mot Polen. Minnesfoto över Andrée, 1898.

O.II B.6*Oskar II besöker Pau.

O.II A.49-531897

 

*Konung Oskars jubileum.

Norrbro med dekorationer. - Fot. L. Larsson. 16 x 22,5 cm.

Uts. Sthlm Fc 17Jubileumsmyntkön. Ur: Söndags-Nisses Julnummer 1897.

 Kopia:1900

 

*Oscar II öppnar 1900 års riksdag. Foto.

O.II A.561902

 

*Ångpanneexplosionen i Eksjö 11/4 1902. Foto.

O.II A.551905

 

*Karlstadskommittén.

Deltagarna vid konferensbordet.

O.II B.10

 *Från förhandlingarna i Karlstad. Några av svenska delegationens medlemmar, bl.a. Johannes Hellner, fotograferade av Hj. Hammarskjöld.

O.II A.45

 *Socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Sv.Portr.Saml. P 132.

(Saknas 4.8.1970.)*Första urtima riksdagens öppnande.

Vy*Den sista hästspårvagnen i trafik 10/2 1905. Hästen närmast är den berömde Drott med 15 tjänsteår (vanl. i medeltal 4 1/2 år.)

O.II A.48

 Gustav V

 

År ?

 

*Vom Besuch der ital. Königspaares am schwedischen Königshof.

G.V A.8.

 *Från kronprinsens af Sverige-Norge och prins Georgios'af Grekland bestigning af Cheops-pyramiden. Ur "Orientreise des Grossfürsten-Thronfolgers von Russland", af furst E. Uchtomskij. (NIT 1893:45.)

G.V A.9.

 1908

 

*Tågsammanstötningen vid Huddinge d. 19. sept. 1908.

G.V A.34*Sammanstötningen utanför Huddinge mellan snälltåg o godståg 19 sept. 1908. - Foto.

G.V A.43

 1909

 

*Nordiska spelen i Sthlm. Ballongtäfl.

G.V A.35.*Vräkningen av torpare å Trolle-Ljungby d. 2 april 1909. (förstor. av vykort).

G.V A.36-39

 1912

 

*Olympiska spelen 1912. - 12 st. brevmärken med text på olika språk och Olle Hjortzbergs affisch i förminskad version.

G.V A.411914

 

*President Poincaré tas emot på Logårdstrappan av Gustav V.

G.V A.11*Sheen, Wallenberg, Scavenius, Malmö 1914.

G.V A.18*1914 års mobilisering av landstormen (Örebro)

G.V A.29*Landstormsmobiliseringen vid världskrigets utbrott 1914.

G.V A.32*Bondetåget 1914. Programblad.

G.V A.40*Försvarsriksdagens högtidliga öppnande den 19 maj 1914. Foto.

G.V A.48

 *"Hvad som kan inträffa om den ryska Ålandsfästningen icke varder neutraliserad." (1916).

G.V A.1

 1915

 

*Albatross vid Östergarnsholm 2 juli 1915. Reproduktion efter amiral Jacob Häggs målning. - Med textblad. - Ur: Vår Flotta, augusti 1915. - Ex. inköpt i Albatrossmuseet, Katthammarsvik.

G.V B.51917

 

*Alb. Thomas Thorv. Stauning o Hj. Branting under Stockholmskonferensen 1917.

G.V A.14*Partiledarna: Arvid Lindman, Nils Edén, Ernst Trygger o Hjalmar Branting.

G.V A.15

 *Kravaller på Gustav Adolfs torg.

G.V A.131918

 

*Svenska officerskommissionen t. bulgariska gränsen 1918.

G.V A.21-28*Järnvägsolyckan vid Getå 20 oktober 1918. Foto.

G.V A.44-45*Danska, norska, svenska journalister i S:t Paul, U.S.A. Dec. 20, 1918.

G.V B.1

 *Dinner ... Scand. journalists, Chicago  Dec. 23, 1918.

G.V B.21919

 

*Dinner... Swedish chamber of commerce. N.Y. Dec. 6, 1919.

G.V B.3*Lunch f. Sv. deleg. "Judje Frisk and Eric Wylander" ... Chicago Oct.18, 1919.

G.V B.4

 1920-tal

 

*Hjalmar och Anna Branting i Genéve.

G.V A.12*Gustav V, Gustav Adolf o prins Carl till häst på Ladugårdsgärde.

G.V A.20

 1921

 

*Branting, Trygger, Eli Löfgren med fl. (även fruar) i Geneve.

Fc Saml. 71.1924

 

*Svenska flottans inpassning till Helsingfors 10 juli 1924. - Etsn. av G. Albe.

Sv.kpst. Albe 24.*Ollas Erik Eriksson hälsar kungaparet välkomna till Boda den 6 juli 1924. Bakom kungen landshövding Kvarnzelius.

G.V A.10

 1925

 

*Från Finska presidentens besök i Stockholm 1925. - Etsn. G. Albe.

Sv.kpst. Albe 25.*Första Ekmanska regeringen i konselj på Stockholms slott 1925?.

G.V A.16

 1926

 

*Sandlerska regeringens avgång.

G.V A.191930

 

*Andra Ekmanska regeringen i konselj på Stockholms slott 1930.

G.V A.17

 *Drottning Viktorias kista på den blomsterprydda katafalken omgiven av hedersvakt ombord på slagskeppet Drottning Viktoria, 1930. - Foto.

G.V A.42

 1932

 

*Kreügermålet 1932.

G.V A.30-31*Nedrustningskonferensen i Genčve februari 1932.

G.V A.46-471935

 

*Norska kronprinsparets ankomst t. Sthlm våren 1935 t. Ingrids o Fredriks bröllop.

G.V A.33

 1945

 

*"V 5 middagen" (Natur o Kulturs anordnade middag efter freden 1945.)

 1946

 

*Kronprins Gustaf Adolfs begravning 1946.

G.V A.2-7Gustaf VI Adolf

 

1949

 

*Konungens statsråd samlade kring konseljbordet på Sthlms slott. 1949.

G.VI A. A.2

 1956

 

*13/1 1956 Ställdalen. Ett malmtåg får bromsfel ...

G.VI A. A.1*Ryttarolympiad i Sthlm 1956.

G.VI A. B.1-2*1956 26/7 kollision Andrea Doria - Stockholm.

G.VI A. B.3-5Carl XVI Gustaf.

 

1978

 

*Omslag t. telefonkatalogen 1978. Den första där barnteckningar använts som omslagsbilder.

C.XVI G. A.1/1-3

 Tillbaka till Snoilsky  


Uppdaterad 2007-11-02
Sidredaktör Göran Bäärnhielm {goran[at]baarnhielm[dot]net}