Förlaga till Bureus' Lapplandskarta

Riksarkivet i Haag

Bureusforlaga

"Åtminstone ett direkt förarbete till Lapponia är känt, nämligen den karta över Finnmarkskusten från Titis till Varanger, som Karl IX i december 1610 tillställde de nederländska generalstaterna. Framställningen av kustbältet och särskilt av övärlden är här liksom hos Bureus icke alldeles lyckad, vilket ju också är förklarligt, då undersökningar här uppe mötte alldeles särskilda svårigheter.

Not: Återgiven i färgtryck som bilaga till Ernst Wieses arbete Die Politik der Niederländer während des Kalmar Kriegs (1903) och i fjärde delen (1904) av Sveriges historia intill tjugonde seklet (s. 285)."

Citat efter Nils Ahnlund i kommentaren till utgåvan av Olof Tresk, Kartor över Kemi & Torne lappmarker 1642 och 1643, Stockholm 1928.

Karl IX försökte få Nederländernas stöd i den pågående tvisten med Danmark. I en skrivelse 17 december 1610 gav han dem rätten att fiska mellan Malangen och Titisfjord mot tionde till svenska kronan. Skrivelsen föredrogs i generalstaterna den 4 mars 1611 och finns bevarad bland Resolutiën der Staten-Generaal för detta datum (Riksarkivet i Haag).

En karta var bifogad med fyra färger: 1. Fastlandet utom kusten, grönt: svenskt område; 2. Kusten från Malangen till Varanger grön och gulbrun: här får Sverige 2/3 av skatten, Danmark 1/3; 3. Kusten från Malangen till Titisfjord gul: båda staterna får hälften var av skatten; 4. Öarna röda: danskt område enligt svensk uppfattning. (Wiese s. 23).

Referens: Resolutiën der Staten-Generaal. N.R. 1610-1970. D. 1, 1610-1612 / utg. Arie Thedorus van Deursen, ’s-Gravenhage, 1971, s. 337, med hänvisning till arkivsignatur Algemeen Rijksarchief, Staten-Generaal 7169 (orig. 17 dec. 1610 med översättning).

 

Åter till Kartor


 

Uppdaterad 2012-09-29
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm