Mercator

Några bilder utlagda med anledning av att det är 500 år sedan Mercator föddes den 5 mars 1512.

Klicka i bilden för att få fram en större bild som kan laddas ner.rupel by 1. Utsikt av Rupelmonde mot sydöst mot floden Schelde. Efter Sanderus, Flandria Illustrata, 1641-44..
rupel by alt 2. D:o annan reproduktion (Osley)
rupel slott
3. Rupelmonde slott där Mercator satt fängslad 1544. Efter Sanderus, Flandria Illustrata, 1642-44.
rupel teckn
4. Rupelmonde slott. Teckning i handritad karta.
Rupelmonde-torn 4a. Tornet i Rupelmonde. Slottet byggdes på 1100-talet, hade 17 torn och tog upp tull av fartygen på floden Schelde. Det förstördes i krig 1678, och det grå partiet är vad som återstår av det slott där Mercator satt fängslad i sju månader 1544, misstänkt för kätteri. Det byggdes på med röd kalksten på 1800-talet och användes som jaktpaviljong, nu museum. Foto Göran Bäärnhielm april 2012.
leuven

5. Utsikt över Louvain. Mercators kollegium låg nära fiskmarknaden, i ett låglänt område mellan S. Gertruds och S. Petrus kyrkor, till vänster i bilden. Efter Georg Braun & Franz Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum, 1572.

gemmaportr 6. Porträtt av Gemma Frisius 1557. Gravyr av Jan van Stalburch.
gemmaportr_alt 7. D:o annan reproduktion (Osley)
gemma-citat 8. Triangulering omkring Bryssel och Antwerpen. Ur Gemma Frisius, Libellus de locorum describendorum ratione, 1533.
gemma-glob-text 9. Mercators textgravyr på Gemma Frisius himmelsglob 1537.
palestina 10. Detalj ur Mercators karta över Palestina, Louvain 1537.
världs1538 11. Mercators världskarta, Louvain 1538. I Sydamerika står: "Americae pars meridionalis"
dvs "Södra delen av Amerika", i Nordamerika "Americae pars septentrionalis" "Norra delen av Amerika".
världs1538alt 12. D:o annan reproduktion (Osley)
skrivare 13. Felaktiga (upptill) och rätta sättet (nedtill) att hålla pennan. Ur Mercators skrivarhandbok Literarum latinarum, quas Italicas, cursoriasque vocant, scribendarum ratio, Louvain 1540.
jord1541
14. Mercators jordglob, Louvain 1541. Urtagen ur stativet. Diameter 42 cm.
himmelsgloben
15. Mercators himmelsglob, Louvain 1551. Diameter 42 cm.
astrolabium
16. Astrolabium signerat av Mercator. Brno, Moravská Galerie. Diameter 278 mm. Troligen tillverkat under 1540-talet i Mercators Louvain-verkstad.
portr_1552

17. Idealiserat porträtt av Mercator vid ca 40 års ålder av Nicolas III de Larmessin (1640–1725) ur Isaac Bullart, Academie des Sciences et des Arts, IV, 1682, s. 285.

duis 18. Duisburg. Ur Braun & Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum, 1575.
duis_mercators_hus 19. Planen över Duisburg med Mercators hus markerat.
europa_utsnitt
20. Mercators världskarta 1569. Västeuropa och Skandinavien. Mercators projektion.
nordpol 21. Nordpolskartan tillhörande världskartan 1569. Vid Nordpolen finns en hög svart klippa, omgiven av fyra kontinenter, mellan vilka vattnet strömmar in och uppslukas av jorden.Så tänkte sig Mercator vattnets kretslopp.
europa_1570 22. Första kartan i Mercators Europa-atlas, sammanställd i början av 1570-talet av Mercator själv utifrån varierande förlagor, egna och andras. Den tillhörde på 1700-talet klostret Mariawald i Tyskland, vars samlingar skingrades vid 1700-talets slut. Den påträffades 1967 i den belgiska bokhandeln och förvärvades 1997 av British Library, som har digitaliserat den. Detta blad består av delar ut världskartan 1569 och är i Mercators projektion.
skandinav 23. Skandinavien ur Europa-atlasen. Ej i Mercators projektion.
portr_s-v

24. Porträtt av Mercator vid 62 års ålder 1574, graverat efter en målning beställd av Franz Hogenberg. Mercator håller en jordglob där Nordpolshavet omges av fyra kontinenter och placerar ena passarspetsen på magnetiska nordpolen.

Den latinska versen runt porträttet lyder: Magna Pelusiacis debetur gratia chartis, magna tibi priscum tandem superasse laborem, Mercator, tractusque novos, terraeque, marisque monstrasse et magnum quod continet omnia caelum
vilket betyder: "Stort tack tillkommer kartorna från Pelusium (=Ptolemaios’ kartor), stort tack tillkommer även dig, Mercator, för att du slutligen har överträffat det gamla arbetet och visat oss nya trakter både till lands och sjöss och den stora himlen som omfattar allting". Den är författad av Mercators vän humanisten och nylatindiktaren Johannes Vivianus (Jean Vivien) (1543/46-1598).

Ovanför porträttet står Aetatis suae LXII "I hans ålders 62:a år", under:  Gerardi Mercatoris Rupelmundani effigiem annor[um] duorum et sexaginta, sui erga ipsum studii causa depingi curabat Franc[iscus] Hog[enbergius] MDLXXIV. "Porträttet av Gerard Mercator från Rupelmonde vid 62 års ålder lät Franz Hogenberg utföra på grund av sin tillgivenhet gentemot honom, 1574".

Gravyren brukar tillskrivas Hendrik Goltzius men det är omdiskuterat.

portr_besk 24b. Porträtt av Mercator vid 62 års ålder 1574, graverat efter en målning beställd av Franz Hogenberg (beskuret). Mercator håller en jordglob där Nordpolshavet omges av fyra kontinenter och placerar passarspetsen på magnetiska nordpolen.
Mercator_teckning 24c. Porträtt av Mercator i en s.k. stambok i Kungl. biblioteket i Bryssel.
atlas 25. Huvudtitelblad till Mercators atlas, 1595.
atlas_detalj 26. D:o, detalj av Atlas
Svecia 27. Sverige och Norge med grannländer. Först utigiven 1595, denna upplaga från 1630. Skåne saknas, men det hörde, liksom Halland och Gotland, vid denna tid till Danmark. Färgläggningen markerar geografiska regioner snarare än politiska stater. Nordskandinavien var ett omtvistat område med oklara gränser. Konisk projektion.
pfinzing 28. Lantmätare till häst i landskapet och kartograf vid sitt ritbord. Ur Paul Pfinzing, Methodus Geometrica, 1598. Bilden finns: http://www.staatsbibliothek-bamberg.de/index.php?id=1418. Se även http://www.theiet.org/resources/library/archives/featured/methodus-geometrica.cfm
epitafium 29. Mercators epitafium i Frälsarkyrkan i Duisburg. Den latinska texten betyder: "Gerhard Mercator ligger här begraven, härstammande från Jülich, född i Rupelmonde i Flandern 5 mars 1512, tillhörde kejsar Karl V:s husfolk, kosmograf hos hertigarna av Kleve och Jülich, Wilhelm och hans son Johan Wilhelm. Han var sin tids överlägset främste matematiker, som på konstfullt uppmätta glober framställde himmel och jord utifrån och inifrån så långt det var möjligt. Berömd för mångsidig lärdom, i synnerhet i teologin, var han genom sin fromhet, sin oförvitlighet i liv och vandel och sitt vänliga väsen älskad av Gud och människor. Tvenne hustrur hade han, av vilka den första, Barbara Schellekens, en förträfflig kvinna från Louvain, är begravd bredvid sin man. Hon födde honom tre söner och lika många döttrar. I sitt andra äktenskap med Gertrud Virlings hade han dock inga barn. År 1552 kom han från Louvain till Duisburg, för att bo här med sin hustru, och här avled han år 1594 den 2 december i en ålder av 82 år. - På sockeln: Till läsaren: Vem du än är, du behöver inte frukta att detta lilla stycke jord skall tynga Mercator, som här är begravd. Hela jorden är lätt för den man, som liksom Atlas på sina skuldror har burit tyngden av allt vad som finns av länder. - På kartuschen: Till erinran och av tacksamhet har arvingarna rest detta minnesmärke."
wien

Panorama över Wien ur Sebastian Münsters Cosmographia 1550.

Folcker En av de svenska deltagarna, globspecialisten Staffan Folcker till höger i samtal med Günter Schilder, professor emeritus i kartografins historia. Foto copyright Michael Mach.
organum

I Mercators världskarta ingår detta diagram för konstruktion av seglingskursen mellan två punkter med hjälp av två snören enligt en ganska invecklad procedur som demonstreras på webbplatsen: http://demonstrations.wolfram.com/MercatorsInstructionsTheOrganumDirectorium/


Åter till Bäärnhielms webbplats.
Senast uppdaterad:2013-02-18