LIBER GdC Helsinki 2002

Den 13:e konferensen med Groupe des Cartothécaires de LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) - (European Map Curator's Group) - på temat Strategies for Survival: Collections, Data, Institutions hölls i Universitetsbiblioteket, Helsingfors 3-7 september 2002 med 49 deltagare (gruppbild) från 17 länder, varav 5 från Sverige.

Förre bibliotekschefen Esko Häkli höll inledningsanförandet under titeln Map Collections as National Treasures.
Programmet inleddes som vanligt med Progress reports från de olika ländernas "National correspondents", vilka sedan publiceras på kartgruppens webbplats liksom själva föredragen; dessa trycks också i LIBER Quarterly.
Christopher Fleet från National Library of Scotland, Edinburgh, talade om Pliktleverans av digitala geodata i Storbritannien. Leverans av icke tryckt material är i Storbritannien frivillig, någon lagstadgad leveransplikt är inte att vänta, och leveranserna är i verkligheten ganska bristfälliga. Ordnance Survey har slutit avtal med pliktleveransbiblioteken om att ställa online-geodata till förfogande, men biblioteken har svårt att hänga med i den tekniska utvecklingen och satsa de resurser i apparatur och personal som behövs för att nyttiggöra datatillgången. Digital arkivering är kostsam; en tvingande lagstiftning skulle krävas för att säkerställa leveranserna, och ett centraliserat leveranssystem skulle vara mera rationellt än den nuvarande splittringen.
Peter Jones från Defence Geographic and Imagery Intelligence Agency (DGIA), det brittiska försvarets enhet för kartor och geodata, redogjorde för den vidare utvecklingen av metadatabasen MODMAP (presentation 1992) med bl.a. ett grafiskt söksystem för brittiska försvarets kartsamlingar, och för enhetens flyttning till nya lokaler i Tolworth, SV om London.
Bob Parry från University of Reading presenterade ett förslag att arkivera digitala geodata i lokala kartsamlingar, i synnerhet sådana som kan bli intressanta för historisk forskning i framtiden, t.ex. gränsdata och geokodade data av varjehanda slag. Som brittiska exempel nämndes Great Britain Historical GIS project och Historic Parishes of England & Wales.
Lucyna Szaniawska från polska nationalbiblioteket i Warszawa redogjorde för kartsamlingens flyttning till nya lokaler vid Aleje Niepodlegosci 213 och för utvecklandet av nya katalogregler baserade på ISBD(CM) avsedda för datorkatalogisering i Marc21. Pliktleveranser har funnits i Polen sedan 1928, men de senaste årens privata kartproduktion har stora luckor i leveranserna. Digitala kartor insamlas inte, vare sig de är på CD eller i databaser.
Ludmila Kildushevskaja från St Petersburg och Natalja Kotelnikova från Moskva redogjorde för ett stort upplagt bevarandeprojekt i den ryska biblioteksvärlden, som också involverar kartsamlingarna. Det skall pågå i tio år och omfattar konservering, säkerhetskopiering, en samkatalog över äldre litteratur, urvalskriterier för bevarandeinsatser, bibliotekssäkerhet, dokumentation av bestånd, tillhandahållande genom faksimiler och digitala publikationer.
Jürg Bühler från Tekniska högskolan (ETH) i Zürich presenterade ett program för kartsamlingens utveckling till geodatacentrum. Idag har en kartsamling vanligen papperskartor och atlaser, CD-ROM-produkter och ibland tillgång till GIS-program och digitalisering av eget material, oftast också tillgång till kartor, kataloger och metadata på Internet. Planerna för framtiden innefattar scanning och utskrift av kartor genom låntagaren själv, nätverksservrar med CD-ROM-produkter, elektroniska bladindelningar och grafiska söksystem för kartsamlingar, metadatakataloger, karttjänster över Internet. LIBER GdC kan bidra med att organisera diskussions- och samarbetsgrupper i dessa frågor.
Francis Herbert från Royal Geographical Society, London, berättade om 1830-talets debatt om brittiska nationens kartcentrum, om det skulle ligga i RGS eller British Library och Benedicte Gamborg Briså från Oslo presenterade ett projekt med en databas över 22 handritade kartor från Karl XII:s norska krig.
En diskussion om tillgänglighet kontra säkerhet med anledning av den senaste stöldvågen ingick i programmet med presentationer från Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn och Wales vars representant uttryckte stark kritik mot den antikvariska branschen, som han anser blundar för det faktum att tillflödet av material till marknaden i huvudsak sker genom stölder från institutioner. Köpenhamnsdeklarationen refererades men några nya synpunkter framkom inte.
En session avhölls i Lantmäteriet, med en presentation av Paula Ahonen, Helsingfors tekniska universitet, om Metadata för geografisk information och ISO-standarden 19115. Två viktiga länkar är: Global spatial data infrastructure och US Federal geographic data committee. Vidare en presentation av Finlands planer för pliktleverans, bevarande och tillhandahållande av digitalt material inkl. kartor. Där ingår snapshots av dynamiska kartdatabaser och speciella arbetsstationer för digitala kartor i pliktleveransbiblioteken. Därjämte presentationer av Kartplatsen, finska Lantmäteriets webbplats för digitala kartor, snarlik den svenska men generösare, åtminstone mot finska medborgare, och av ett projekt med digitalisering av kartor över Karelen, det landskap som måste avträdas till Sovjetunionen efter andra världskriget.
På avslutningsmötet valdes ny styrelse i gruppen: Till ordförande (President) efter avgående Jan Smits valdes Hélène Richard, Bibliothèque Nationale, Paris, till sekreterare den ovannämnde Peter Jones.

Bland övriga begivenheter kan nämnas besök i Nordenskiölds kartsamling, Riksarkivets kartutställning ”Från Gös-näbben till Tviste mark” (pågår till 15 november), ett besök hos John Nurminens stiftelse grundad i ett speditionsföretag med en ansenlig kartsamling, som nu cirkulerar i Europa i vandringsutställningen Ultima Thule, en båttur i Helsingfors skärgård och en exkursion till Borgå och Adolf Erik Nordenskiölds barndomshem Frugård - Alikartano, som ses på nedanstående bild.
8 november 2002
Göran Bäärnhielm, Kungl. biblioteket och Kartarkivarieföreningen.
FrugårdFrugård - Alikartano. Foto Göran Bäärnhielm 2002

Åter till Kartarkivarieföreningens startsida


Senast uppdaterad: 2004-08-26
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/Liber2002.htm