Kartarkivarieföreningen

inom
Kartografiska Sällskapet


Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret april 2002-mars 2003.

Styrelsen
tillsattes interimistiskt vid det konstituerande mötet i Jönköping den 17 april 2002. Den har bestått av Göran Bäärnhielm (ordförande), Björn Gäfvert, Torsten Håkansson, Krister Lindé (sekreterare), Claes Westling.

Sammanträden
Styrelsen har inte hållit några protokollförda sammanträden under året.

Verksamhet
Den 24 mars 2003 genomfördes en länge planerad och önskad kurs rörande kartor och deras katalogisering. Kursen innehöll pedagogiskt välformulerade moment om kartprojektioner, koordinater och skalor och de tras omvandlingar mellan olika system, räkneövningar utgående från olika kartor, osv, enligt Torsten Håkanssons anvisningar. Senare samma dag genomgicks och demonstrerades katalogiseringsexempel, främst av äldre material av de mycket kunniga Torbjörn Altrén och Göran Bäärnhielm. Ett stort tack riktas till lärarna och till Stockholms universitetsbibliotek, som gästfritt ställt lokaler och förplägnad till förfogande.

Representanter för styrelsen har deltagit i diskussioner med Lantmäteriverket om licensavtal mellan Lantmäteriet och Högskoleväsendet rörande det digitala kartbiblioteket. Ännu finns dock inget slutgiltigt beslut, men förväntas inom kort.

Ett stipendium utlystes för deltagande i LIBER Groupe de Cartothecaires' konferens i Helsingfors i september 2002. Ingen annan sökande än Krister Lindé fanns och han reste därför dit på medel tillställda av BIBSAM (Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling).

Det finns en diskussionslista för föreningens medlemmar med f.n. ca 25 deltagare.
Föreningens webbplats återfinns under adressen http://www.kb.se/kart_bibl/.
Den har haft 40-60 besökare per månad.

Jönköping den 2 april 2003.

Göran Bäärnhielm, Björn Gäfvert, Torsten Håkansson, Krister Lindé, Claes Westling


Åter till Kartarkivarieföreningens startsidaSenast uppdaterad: 2003-04-22
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/verksamhet2002.htm