Kartarkivarieföreningen

inom
Kartografiska Sällskapet

Protokoll över Kartarkivarieföreningens första årsmöte 2 april 2003 i Jönköping.
§1. Föreningens interimistiske ordförande, Göran Bäärnhielm öppnade mötet och hälsade de närvarande 8 personerna välkomna.
§2. Till årsmötesordförande valdes Göran Bäärnhielm, till årsmötessekreterare Krister Lindé.
§3. Till justeringsperson utsågs Anna-Karin Westerlund.
§4. Ordf. redogjorde för kallelseförfarandet och detta godkändes av mötet.
§5. Den föreslagna dagordningen godkändes med ett tillägg av p. 9: Fastställande av föreningens stadgar.
§6. Verksamhetsberättelsen föredrogs och antogs med kompletteringar.
§7. Till föreningens styrelse valdes:
Ordförande: Göran Bäärnhielm, Kungl. biblioteket
Sekreterare: Krister Lindé, Uppsala universitetsbibliotek
Torsten Håkansson, Stockholms universitetsbibliotek
Björn Gäfvert, Krigsarkivet
Sten Nyman, Landsarkivet i Uppsala.
§8 Diskussion om organisation och verksamhet.
a) Relationen till Kartografiska Sällskapet:
Föreningen bör ingå i Kartografiska Sällskapet, dock utan att inordnas under någon av dess sektioner.
Den bör betraktas som ”fristående men närstående”, analogt med lokalföreningarna.
Reciprok länkning till K.S:s hemsida bör finnas och föreningen bör synas i medlemsbladet.
Artikel om föreningen kunde skrivas.
b) Exempel på förslag till föreningens verksamhet:
Vi bör följa upp katalogiseringskursen, vars början blev en god start.
Hanteringsfrågor bör diskuteras och läras ut.
Vi bör sprida kunskap om vilka kartor som finns och om deras lokalisering. En aktualisering av Ulla Ehrensvärds enkät om kartsamlingar i Sverige är önskvärd; den bör kunna publiceras av K.S. som ursprungligen gav uppdraget.
Nästa år bör vi ha en monter i K.S: del av kartdagsmässan. En arbetsgrupp bör utses därtill.
Ett förslag till kompetensprofil för professionen bör utarbetas av styrelsen och tillställas diskussionslistan.
Vi borde se över möjligheterna att ge ut en bibliografi över kartor.
Kartografins historia i Sverige kunde kompletteras genom en serie uppsatser av olika experter, sålunda finns t.ex. inget samlat om gruvkartor.
§9. Föreningsstadgar hade antagits interimistiskt vid konstituerande mötet 2002. De fastställdes nu vid årsmötet 2003.
§10. Ingen övrig fråga anmäldes vid mötet.
§11. Årsmötet avslutades av ordförande Bäärnhielm med tack till de närvarande.
Uppsala 2003-04-22, Krister Lindé, sekr.
Justeras Anna-Karin Westerlund

Åter till Kartarkivarieföreningens startsida


Senast uppdaterad: 2004-08-26
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/arsmote2004protokoll.htm