Kartarkivarieföreningen

inom
Kartografiska Sällskapet

Protokoll från Kartarkivarieföreningens årsmöte på Elmia i Jönköping den 24 mars 2004.
  På mötet närvarade 12 personer.
1. Förklarades mötet öppnat.
2. Valdes Göran Bäärnhielm till mötesordförande och Sten Nyman till mötessekreterare.
3. Valdes Krister Lindé till justerare, tillika rösträknare.
4. Mötet förklarades behörigen kallat (vilket enl. stadgarna är minst 14 dagar innan).
5. Dagordningen godkändes.
6. Verksamhetsberättelsen förelåg i utskriven form och vissa punkter kommenterades och utvecklades.
7. Till styrelse omvaldes:
Göran Bäärnhielm, Kungliga Biblioteket
Björn Gäfvert, Krigsarkivet
Torsten Håkansson, Stockholms universitetsbibliotek
Krister Lindé, Uppsala universitetsbibliotek
Sten Nyman, Landsarkivet i Uppsala.
Dessutom nyvaldes:
Åsa Henningsson, Uppsala universitetsbibliotek
Göran Samuelsson, Lantmäteriverket
Detta eftersom en breddning ansågs önskvärd och utrymme fanns enligt stadgarna.
8 Diskussion om organisation och verksamhet.
- Där redogjorde Krister Lindé för det Digitala kartbiblioteket som är ett avtal mellan BIBSAM och lantmäteriet för kartdata. Det ger universitets/högskolebibliotek tillgång till ortofoton, höjddatabasen samt modernt kartmaterial i både raster- och vektorformat. Systemet ska vara i drift den 1 april.
- Enkäten om kartsamlingar i Sverige går f.n. inte att fullfölja. Det handlar om personal och kostnad. Anna-Karin Westerlund föreslog att man kunde höra med Framtidens kultur om medel. Likaså föreslog Göran Samuelsson att man kunde prata med Ulf Sporrong om resurser.
- Vad gäller utåtriktade aktiviteter har Krister Lindé pratat med Anna Schytt på vetenskapsredaktionen på Sveriges Television om små korta TV-program om kartor; likaså har ett löst förslag kommit om ett program om och med Ulla Ehrensvärd.
9. Övriga frågor:
- Förslag att inrätta en valberedning kom upp. En sådan beslutades och till denna valdes Anna-Karin Westerlund, Landsarkivet i Uppsala och Bo Möller, Uppsala universitetsbibliotek.
- Anna-Karin undrade om inte utbildning kunde anordnas i samarbete med KS historiska sektion.
- En diskussion om studiebesök på olika platser i utbildningssyfte fördes.
10. Mötet förklarades avslutat och ordföranden tackade för visat intresse.
Sten Nyman, Mötessekreterare
Justeras, Krister Lindé

Åter till Kartarkivarieföreningens startsida


Senast uppdaterad: 2004-08-26
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/arsmote2004protokoll.htm