Kartarkivarieföreningen

inom
Kartografiska Sällskapet

Protokoll över Kartarkivarieföreningens årsmöte på Elmia i Jönköping den 13 april 2005.
1. Föreningens ordförande, Göran Bäärnhielm öppnade mötet och hälsade de närvarande, 7 personer, välkomna.
2. Till årsmötesordförande valdes Göran Bäärnhielm, till årsmötessekreterare Krister Lindé.
3. Till justeringsperson utsågs Claes Westling.
4. Ordf. redogjorde för kallelseförfarandet och detta godkändes av mötet.
5. Den föreslagna dagordningen godkändes.
6. Verksamhetsberättelsen föredrogs och antogs. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
7. Till föreningens styrelse för tiden till nästa årsmöte valdes
Ordförande: Göran Bäärnhielm, Kungl. biblioteket
Sekreterare: Krister Lindé, Uppsala universitetsbibliotek
Björn Gäfvert, Krigsarkivet
Åsa Henriksson, Uppsala universitetsbibliotek
Torsten Håkansson, Stockholms universitetsbibliotek
Sten Nyman, Landsarkivet i Uppsala
Göran Samuelsson, Mittuniversitetet.
Till valberedning valdes Bo Möller, Uppsala universitetsbibliotek
och Susanne Krogh-Bender, Malmö kommun.
8 Diskussion om kommande verksamhet.
a) Med anledning av det nyligen avhållna seminariet om kommunernas arkiveringsfrågor rörande kartor o.s.v. borde en skrivelse och ansökan om medel till frågans vidare utveckling göras ev. till Kulturdepartementet. Ett pilotprojekt kunde skisseras omfattande kartor före 1900. En webbenkät kunde göras hos kommunerna rörande deras respektive rutiner.
b) Dr. Göran Samuelsson beskrev sina tankar kring utbildning av arkivpersonal och "kartkuratorer".
c) En utrikes studieresa kunde planeras att gå till Finland och/eller de baltiska länderna.
9. Några övriga frågor hade inte anmälts.
10. Ordförande, Göran Bäärnhielm avslutade årsmötet med ett tack till deltagarna för intressanta diskussioner.
Uppsala dag som ovan
Krister Lindé, sekreterare
Justeras: Claes Westling

Åter till Kartarkivarieföreningens startsida


Senast uppdaterad: 2005-06-29
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/arsmote2005protokoll.htm