Protokoll fört vid konstituerande möte med Kartarkivarieföreningen inom Kartografiska Sällskapet.
Jönköping, Elmia-mässan, 17 april 2002.
Närvarande:
Göran Bäärnhielm, Kungliga biblioteket
Björn Gäfvert, Krigsarkivet
Torsten Håkansson, Stockholms universitetsbibliotek
Krister Lindé, Uppsala universitetsbibliotek
Agneta Malmsten, Uppsala universitetsbibliotek
Bo Möller, Uppsala universitetsbibliotek
Göran Samuelsson, Lantmäteriet
Anna-Karin Westerlund, Landsarkivet i Uppsala
Claes Westling, Landsarkivet i Vadstena
§1. Öppnande Göran Bäärnhielm öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Till mötesordförande valdes Göran Bäärnhielm och till sekreterare Krister Lindé.
§3. Val av justeringspersoner Till justeringspersoner valdes Björn Gäfvert och Göran Samuelsson.
§4. Diskussion om bildande av sektion/förening Göran Bäärnhielm redogjorde för tankar som förekommit angående bildande av en svensk motsvarighet till utländska ”Map Curator's Groups”. Diskussionen med Kartografiska Sällskapet (KS) resulterade i att en förening kan bildas och ingå i KS. En friare ställning för Kartarkivarieföreningen (KaF) kan vara till viss fördel i några sammanhang, men att ingå i KS bör ge säkrare ekonomiska förhållanden.
§5. Beslut I enlighet med diskussionen ovan beslutades att bilda Kartarkivarieföreningen som skall ingå som en del i Kartografiska Sällskapet.
§6. Diskussion om stadgeförslag Ett tidigare spritt förslag till stadgar diskuterades. Några ändringar infördes. Namnet skall vara Kartarkivarieföreningen. Den skall ligga inom Kartografiska Sällskapet.
I §3 bör ordalydelsen vara: ”… Ekonomin för … handhas av Sällskapet i samråd med Föreningen”.
I §5 bör stå: ”… Kallelse skall skickas ut senast två veckor före årsmötet”.
Tillägg av en §8: Stadgarna kan ändras efter beslut av två konsekutiva möten, varav ett skall vara årsmöte.
§7. Antagande av stadgar Stadgeförslaget antogs med ovan angivna förändringar. Beslutet är interimistiskt och stadfästs vid nästa årsmöte.
§8 Val av interimsstyrelse Till föreningens styrelse valdes interimistiskt till nästa årsmöte: Göran Bäärnhielm (ordförande), Björn Gäfvert, Torsten Håkansson, Krister Lindé (sekreterare), Claes Westling.
§9 Diskussion om verksamheten Ett stort antal förslag till verksamheter luftades i positiv anda. Utbildningar i kartografi, kartografins historia, teknikhistoria, geodesi, metadata och biblioteks- och arkivfrågor nämndes. Utveckling av diskussionsfora, samarbetsprojekt mellan sektioner i KS och föreningen. Studiebesök vid intressanta arkiv och institutioner kan genomföras, etc, etc.
§10. Övriga frågor Webbsidan bör utvecklas. Göran Bäärnhielm sköter detta även framgent efter förslag från medlemmarna. En ”chat-funktion” kan övervägas som komplement till den existerande diskussionslistan Kartarkiv. En artikel om den nya Kartarkivareföreningen skall iordningsställas för ev. införande i Kartbladet.
§11. Avslutning Mötet avslutades kl. 16.00.
Jönköping 18 april 2002, Krister Lindé, sekr.
Justeras, Björn Gäfvert, Göran Samuelsson

Åter till Kartarkivarieföreningens startsida


Senast uppdaterad: 2004-08-26
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/protokoll.htm