Kartarkivarieföreningen

inom
Kartografiska Sällskapet

Minnesanteckningar från Kartarkivarieföreningens styrelsemöte 15 juni 2005 i Kungl. biblioteket, Stockholm

Mötestid: 14.00-16.30.
Närvarande: Göran Bäärnhielm, ordf., Åsa Henningsson, Torsten Håkansson, Sten Nyman, Göran Samuelsson, Krister Lindé.
Förhindrad: Björn Gäfvert.
Inbjudna: Lars Nilsson och Mats Hayen, Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet.
1. Ordf. Göran Bäärnhielm öppnade mötet. Dagordningen, tidigare distribuerad av ordf., antogs.

2. Inledningsvis diskuterades det av föreningen anordnade arkivseminariet vid Kartdagarna i Jönköping. Där hade ett 20-tal kommuner varit representerade och det visade på ett intresse av arkiveringsfrågorna, som de inbjudna stadshistorikerna också underströk vikten av. Lars Nilsson nämnde webbplatsen CyberCity, http://www.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/info/presentation.htm
med historisk information om 133 svenska städer. Göran Samuelsson påminde om riskerna vid datorlagring av kartor och ritningar. Han påpekade att "Print-on-demand"-tekniken som används för Fastighetskartan medför att den säkring av data, som en genomgående tryckning innebär, försvinner. Ett antal av de 38 större kommunerna med kommunala lantmäterimyndigheter deltar i skanningsprojekt, men även de övriga bör involveras i liknande. Vad som bör göras och i vilken ordning måste utredas. En stor fråga gäller resurser för ett sådant stort och komplicerat projekt. Olika möjligheter dryftades gällande en finansiering.

4. Som förberedelse till ett större skanningsprojekt diskuterades planerna på en arkivinventering med utgångspunkt i en kommunöversikt som gjorts inom Lantmäteriet, Ulla Ehrensvärds ofullbordade inventering av kartsamlingar och Ragnar Josephsons katalog över stadskartor. Mötet uppdrog till sig självt att arbeta med en vision inför nästa möte i september.
5. Göran Samuelsson beskrev tankar kring utbildning för kartbibliotekarier och -arkivarier vid Mittuniversitetet med start hösterminen 2006.
6. Mötet avslutades med ett beslut att nästa möte blir den 22 september kl. 14.00 i Stockholm och då på Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet.
Antecknat av Krister Lindé 2005-07-04

 


Åter till Kartarkivarieföreningens startsidaSenast uppdaterad: 2005-07-12
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/styrelse_15juni2005.htm