Kartarkivarieföreningen

inom
Kartografiska Sällskapet

 

Minnesanteckningar från Kartarkivarieföreningens styrelsemöte 17 januari 2006 på Krigsarkivet, Stockholm
Mötestid: 14.00-15.45.
Närvarande: Göran Bäärnhielm, ordf., Åsa Henningsson, Torsten Håkansson, Sten Nyman, Björn Gäfvert, Krister Lindé. Förhindrad: Göran Samuelsson. Mötesvärdar: Björn Gäfvert och Bo Lundström, Krigsarkivet, som adjungerades.
1. Ordf. Göran Bäärnhielm öppnade mötet. Dagordningen antogs.
2. Diskussionen om årsberättelse för 2005 från förra mötet. Göran Bäärnhielm skriver.
3. Verksamhetsplan och budgetfrågor berördes vidare.
a) Nytt inslag är en inventering av Sverigekartor i Köpenhamn, vilken kunde ske med stöd av KS. En kartutställning på KB skall visa medeltida till nära nutida material.
b) En egen session ska hållas på mässan GIT 2006 i Jönköping i mars.
c) I övrigt diskuterades en fortsättning av Ulla Ehrensvärds påbörjade inventering av kartsamlingar, men finansiering saknas f.n.
d) Kompetensprofilen för personer sysselsatta med kartor ska nu färdigställas under våren. Krister Lindé är huvudansvarig.
e) Kursverksamhet inom professionen borde kunna anordnas lokalt för intresserade, ev. i seminarieform.
4. Valberedningen inför 2006 års årsmöte den 21 mars kl. 17:00 i Jönköping kan vänta att alla nuvarande funktionärer ställer upp utom Krister Lindé, som avsagt sig omval.
5. Nästa möte föreslogs till den 14 eller 16 februari i Geocentrum, Uppsala.
6. Mötet avslutades med en förevisning av ett urval intressanta kartblad ur Sveriges krigshistoria. Björn Gäfvert tackades för detta.
Antecknat av Krister Lindé

 


Åter till Kartarkivarieföreningens startsidaSenast uppdaterad: 2005-04-04
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/styrelse_17jan2006.htm