Kartarkivarieföreningen

inom
Kartografiska Sällskapet

 

Minnesanteckningar från Kartarkivarieföreningens styrelsemöte 18 november 2005 på Uppsala universitetsbibliotek, Kart- & bildavdelningen, Uppsala
Mötestid: 14.00-15.45.
Närvarande: Göran Bäärnhielm, ordf., Åsa Henningsson, Torsten Håkansson, Sten Nyman, Göran Samuelsson, Krister Lindé. Förhindrad: Björn Gäfvert. Mötesvärdar: Åsa Henningsson med kolleger, KoB-avdelningen.
1. Ordf. Göran Bäärnhielm öppnade mötet. Dagordningen antogs.
2. Diskussionen om årsberättelse för 2005 upptogs ffg. Verksamhetsplan och budgetfrågor berördes i relation till Sällskapets nästa möte den 5 december, där sådana frågor ska tas upp.
3. Arkivseminariet vid GIT 2006 den 22 mars kommer att innehålla punkterna
a) Poncin, Christophe: KIP - det digitala planarkivet från Umeå
b) Linderheim, Lena: Ett nationellt digitalt förrättningsarkiv
c) Lindé, Krister: Två år med digitala Kartbiblioteket
d) Hörnfelt, Torbjörn och Johansson, Lovisa: Långsiktigt digitalt bevarande av geografiska data
e) Samuelsson, Göran: Dokumenthantering för kartor och ritningar
f) Bergström, Daniel: Broarkivet vid Vägverket
Seminariet leds av Göran Bäärnhielm.
4. Arkivinventeringen har kommit något framåt genom att Göran Bäärnhielm klargjort vilka Libriskatalogens krav är för registreringen av materialet. Göran ska även kontrollera situationen vid Stadshistoriska institutet beträffande deras åtagande i frågan. Göran Samuelsson inväntar besked rörande sina frågor. Denna fråga kunde eventuellt även samordnas med den Nationella arkivdatabasen (NAD) och Arken.
5. Göran Samuelsson redogjorde för den tänkta arkivarieutbildningen vid Mittuniversitetet fr o m. HT 2006. Det ska bli en distanskurs på webb-bas med dokumenthantering med kartor och ritningar som viktiga komponenter. Sannolikt kommer några dagars koncentrerad utbildning att ges utöver nätundervisningen. Göran kan tänka sig ett stöd från flera personer när det gäller detaljuppläggning och litteratururval (svensk och internationell). Kursen ska inriktas mot en målgrupp av praktiker. Vi bedömer att efterfrågan på dessa kunskaper finns på ett flertal håll. Vad som ska ingå bör tänkas igenom och föreslås av oss alla i gruppen till Göran S. inom en snar framtid. inträdeskrav till kursen ska vara allmän behörighet till högskolan.
6. Kartarkivarieföreningens årsmöte föreslås preliminärt att hållas den 22/3 kl. 17:30. I samband med GIT 2006 kunde vi även ordna studiebesök nära Jönköping. Förslag mottas tacksamt av Göran B.

7. Göran Bäärnhielm rapporterade från ett seminarium om "Kulturmiljöinformation och IT" anordnat av Riksantikvarieämbetet 9-10 november. Markradar; laserskanning; satellitbildanalys i fädbodstudier; "prediktionsmodellering" med hjälp av GIS för att lokalisera försvunna järnåldersgårdar; landskapsrekonstruktion för lokalisering av stenåldersboplatser kring sjöar som utsatts för "sjöstjälpning" p g a landhöjningen; vektorisering av "historiska kartor" som underlag för restaurering av våtmarker; visualisering av kulturmiljön i vägplanering; landskapsrekonstruktion, visualisering och animering med exempel från Djurgården; kulturmiljövård med hjälp av digitalt bebyggelseregister i Arboga http://www.arboga.se/kopingtemplates/Page.aspx?id=3790; GIS Västra Götaland - handläggarstöd http://www.vastragotaland.se/gisvg/ http://www.gis.lst.se/gisvg/; Hälsingegårdar i Ovanåker som världsarv http://www.halsingegardar.com/; Digitalguider vid Mölndals museum http://www.digitalguide.se/; lägesbestämd kulturarvsinformation via mobildtelefoner http://www.nordichandscape.net/sverige/ . - Nyttiga kontakter och synpunkter på det digitala bevarandeproblemet: det gäller att förutse och budgetera för kostnaderna.

8. Nästa möte utsattes till den 17 januari 2006 på Krigsarkivet eller KB.
Antecknat av Krister Lindé

 


Åter till Kartarkivarieföreningens startsidaSenast uppdaterad: 2005-12-19
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/styrelse_11nov2005.htm