Kartarkivarieföreningen

inom
Kartografiska Sällskapet

 

Minnesanteckningar från Kartarkivarieföreningens styrelsemöte 22 september på Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet, Stockholm
Mötestid: 14.00-16.30.
Närvarande: Göran Bäärnhielm, ordf., Åsa Henningsson, Torsten Håkansson, Sten Nyman, Göran Samuelsson, Krister Lindé. Förhindrad: Björn Gäfvert. Mötesvärdar: Professor Lars Nilsson och FK Mats Berglund, Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet.
1. Ordf. Göran Bäärnhielm öppnade mötet. Dagordningen antogs.
2. Lars Nilsson gav en beskrivning av sitt institut och dess historia. En broschyr delades ut, med information om institutet. Av intresse är bl.a. Tidskikaren för Stockholms stad med kartor 1620-2002 , som delvis bygger på William-Olsson, William, 1902-1990 : Stockholms framtida utveckling : Huvuddragen av Stockholms geografiska utveckling 1850-1930.
3. Göran Samuelsson diskuterade skapandet av en samling av historiska stadskartor från alla typer av arkiv med metadata och georeferering, ev. andra data till kartorna. De skulle kanske kunna kombineras med andra baser enligt Stads- och kommunhistoriska institutets modeller. Göran gav också en tidsuppskattning för arbetet med olika avsnitt av ett sådant projekt från inventering av vad som idag finns till datafångst, systemfrågor och produktion av ett slutresultat. Möjliga finansiärer genomgicks också, varvid det konstaterades att även om EU kan ge bidrag, det vore en krånglig väg. Ett samarbete med t.ex. RA, KB m.fl. kunde öppna för några bidragsgivare, Riksdagens jubileumsfond nämndes som exempel. En arbetsgång med befintliga register (Josefsson, Ehrensvärd) som utgångspunkt kan tillsammans med andra material (Brandstodsmaterial) ge en databas över befintliga kartor. Göran Bäärnhielm bör kontakta Libris om lämpligt katalogformat, Göran Samuelsson med NAD om deras katalogsynpunkter. Torsten Håkansson föreslog Greenstone digital library software som ett fristående katalogiseringsalternativ till Libris, vilket borde undersökas.
4. Göran Samuelsson diskuterade sin tänkta kurs för kartarkivarier vid Mittuniversitetet och funderade kring dess omfattning. En sommarkurs om 5 poäng vore frestande som ett alternativ till den tidigare diskuterade 20-poängskursen.
5. Krister Lindé avlade rapport från Kartografiska Sällskapets planeringskonferens i Älvkarleö 4-5 september. Kartarkivarieföreningen bör inkomma med större äskanden i god tid före nästa möte, som är i början av december 2005.Dessutom ansåg KS' möte att föreningen bör byta namn och ingå i KS som en fullvärdig sektion. Om vi vill ha med aktiviteter i Kartdagsprogrammet inför 2006, så bör dessa vara inlämnade till Patrik Ottosson den 27/10 2005. (Vårt årsmöte bör i alla fall komma med. Detta torde innebära att allt planerande för vår del sker via E-post).
6. Tid för nästa möte bestämdes till fredag 18/11 kl. 14 på Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva, Kart-och Bildavdelningen.
Antecknat av Krister Lindé

 


Åter till Kartarkivarieföreningens startsidaSenast uppdaterad: 2005-12-19
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/styrelse_22sept2005.htm