Kartarkivarieföreningen

inom
Kartografiska Sällskapet

Minnesanteckningar från Kartarkivarieföreningens styrelsemöte 27 april 2004 i Geocentrum, Uppsala.
Mötestid: 13.15 - 16.15.
Närvarande: Göran Bäärnhielm, ordf., Krister Lindé, Sten Nyman, Åsa Henningsson.
1. Ordf. Göran Bäärnhielm öppnade mötet. Dagordningen, elektroniskt distribuerad av ordf. antogs.
2. Kartarkivariers och -bibliotekariers kompetensprofil har diskuterats under lång tid. Göran Bäärnhielm har haft en australisk kursplan från 1988 som förebild för denna profil, och med utgångspunkt från denna fortsatte vi att tala om ett innehåll i en utbildning. Målet skulle vara att utveckla vår bibliotekspersonal till "Map Curators". Dagordningens punkter om kompetensprofil och utbildningsinsatser kom därvid att naturligen sammanflyta. Vi fastställde att det vore möjligt att anordna ett utbildningstillfälle vid Kartdagarna 2005 i Jönköping. Till en början siktar vi på att ordna en introduktionsdag i stort efter modell av den i mars 2004 givna dagen "Mapping the Way" i British Cartographic Society´s regi i Newcastle-upon-Tyne. Introduktionen skall senare följas upp av seminariedagar med fördjupning inom olika aspekter av en "kartkurators" uppgifter. En internationell förebild skulle kunna vara Jürg Bühlers (kartbibliotekarie vid ETH = Eidgenössiche Technische Hochschule i Zürich) kurs på webben: http://www.maps.ethz.ch/gdc-education4.html.
3. Studiebesök är en ofta diskuterad angelägenhet för Kartarkivarieföreningen. Landstingsarkivet i Stockholm föreslogs som ett objekt, Storas arkiv och Bergmästarens i Falun arkiv, Johnssonkoncernens arkiv i Ängelsberg (även världsarv) var andra diskuterade.
Tidigare har bibliotek och arkiv i Helsingfors nämnts. Inget beslut fattades.

4) För att göra Kartarkivarieföreningen något mera känd, bör vi skriva artiklar till vissa fora. Det uppenbara valet är där Kart- och Bildteknik, dit vi ska sända artiklar, dels om utbildningsfrågan, dels en artikel om årets verksamhet, genomförd och planerad. En "National Report" ska tillställas LIBERs Groupe des Carthotécaires, vid deras konferens i Cambridge i månadsskiftet augusti-september. Denna skrivs av Göran B.

5) Till konferensen i Cambridge kunde även Krister L. skriva en artikel om tillblivelsen av det Digitala Kartbiblioteket och dess betydelse för tillgängligheten till kartdata för undervisning och forskning inom högskoleväsendet. I bästa fall kunde detta också ge Krister möjlighet att delta i konferensen.
6). En punkt på dagordningen gällde andra förslag till aktiviteter. Sådana idéer framkom dock inte.
7). Nästa möte meddelas senare.
Antecknat av
Krister Lindé

Åter till Kartarkivarieföreningens startsida


Senast uppdaterad: 2004-08-26
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/styrelse_24april2004.htm