Kartarkivarieföreningen

inom
Kartografiska Sällskapet

Minnesanteckningar från Kartarkivarieföreningens styrelsemöte 2 mars 2004 i Kungl. biblioteket.
Mötestid: 10.00 - 12.00.
Närvarande: Göran Bäärnhielm, ordf., Krister Lindé, Sten Nyman, Björn Gäfvert, Torsten Håkansson.
1. Ordf. Göran Bäärnhielm öppnade mötet.
2. Läget för Lantmäteriets förslag till det Digitala Kartbiblioteket redovisades av Krister. De intresserade universitets- och högskoleenheterna har anslutit sig till projektet och detta ska sättas igång enligt planerna den 1 april och drivas under ett provår t o m mars 2005.
3. Vid genomgång av föregående minnesanteckningar befanns vissa punkter genomförda, andra inte.
3a) Göran Bäärnhielm hade aktualiserat frågan om Ulla Ehrensvärds tidigare enkät vid ett möte med KS' historiska sektion. Det finns inte möjlighet till allokering av resurser till detta projekt för närvarande. Vi konstaterade att det finns bevarat såväl enkätformulär som sändlistor, bibliotek, arkiv osv. i offentlig och privat regi, och svar från en tidigare omgång och att denna med lämplig personalinsats - borde beräknas till kvalitet och kvantitet - kunde göras klar. Vi beslöt att hålla frågan levande och undersöka ytterligare möjligheter till finansiering.
3b) Krister Lindé har arbetat med frågan om kompetensprofil och har ett förslag till en sådan, och ett lämpligt kursinnehåll håller på att tas fram. Kompetensprofilen från tidigare studier kan behållas i allt väsentligt, dock kan avsnitt om digitalt material och GIS byggas ut. Efter endagskursen, som ges i Newcastle upon Tyne den 10 mars 2004 kommer ev. kursmaterialet att revideras. Krister L. besöker kursen som observatör för KS.
3c). Fortsatt diskussion om systerorganisationer i andra länder. Inga särskilda beslut..
4. Förslaget med en TV-serie om kartor för allmänheten har tagits väl upp vid presentation i Historiska sektionen. Krister L. lovar att inom kort kontakta Anna Schytt på Vetenskaps-TV om en serie korta inslag på söndagskvällar med intresseväckande och lättillgängligt innehåll, t ex kartor vid Krigsarkivet.
5. En utställning om Kartarkivarieföreningen samband med Kartdagarna bör innehålla något om särarten som yrkesförening, kursverksamheten mm. Torsten H. och Krister L. diskuterar innehåll och utformning av en skärm, format A2 är lämplig storlek

6. Fortsatt diskussion om utökande av styrelsen..

7. Kartarkivarieföreningens anknytning till Kartografiska Sällskapet har varit en aktuell fråga under hela vår tillvaro som förening. Den har diskuterats i olika positiva termer och vi har tittat på den under olika synvinklar. Vår nuvarande ståndpunkt är att vi bör bli en egen sektion.

8. Övriga frågor.
a) Göran B utbad sig styrelsemedlemmarnas bistånd med uppdatering av en äldre artikel om digitala kartor i svenska bibliotek för publicering i en amerikansk tidskrift Geoscapes, utgiven av Haworth Press med Mary Larsgaard och Paige Andrew som redaktörer och med Jan Smits som gästredaktör för ett nummer om Europa.
b) Göran B. tog upp ULI-enkäten om Geografisk information i Sverige 2003. Den hade kommit till KB och Krigsarkivet men hade inte setts av någon annan i styrelsen.

9. Nästa möte blir årsmötet i Jönköping den 24 april 2004 kl. 18, lokal meddelas senare.
Ur minnet

Krister Lindé

Åter till Kartarkivarieföreningens startsida


Senast uppdaterad: 2004-08-26
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/styrelse_2mars2004.htm