Kartarkivarieföreningen

inom
Kartografiska Sällskapet

Minnesanteckningar från Kartarkivarieföreningens styrelsemöte 7 februari 2005 i Landsarkivet, Uppsala
Mötestid: 13.15 - 15.15.
Närvarande: Göran Bäärnhielm, ordf. , Krister Lindé, Sten Nyman. Björn Gäfvert, Åsa Henningsson, Göran Samuelsson (något trafikförsenad). Förhindrad: Torsten Håkansson.
1. Ordf. Göran Bäärnhielm öppnade mötet.
2. Vi diskuterade utförligt kommande Kartdagar i Jönköping, 12-15/4. Vår programpunkt angående kartors framställning och arkivering vid kommunala myndigheter presenterades av Göran B. Olika tankar på föredragande och innehåll penetrerades. Det planeras för deltagande från såväl stadsarkiv som stadsingenjörer. Metadata, bl. a. tidsmärkning av digitala kartor är en viktig synpunkt att framföra.
Ett ev. studiebesök hos Göta Hovrätt dryftades.
3. Kontakter inför Jönköping:
Björn G. Intresseorganisationer för kommunerna
Göran B. Kommunförbundet, Hans Sandler, Sthlms stadsbyggnadskontor
Göran S. Representant för någon kommun
Åsa H. Göta Hovrätt och Jönköpings stadsarkiv
Rapporter till Göran B.
4. Det finns en lista över äldre stadskartor (16/1700-tal) från 1923, denna borde gälla ännu.
Skannade stadskartor borde samlas. Pedagogiska utvecklingar i samband med historiska kartor borde göras. Poänggivande kurser kunde anordnas vid lämplig lärostol.
5. Det konstateras av och till att dokumentationen av äldre kartmaterial ofta är ofullständig. Kan åtgärdas?
6. Årsmötet 2005 måste hållas i Jönköping i samband med Kartdagarna, oklart vilket datum. Kanske den 12/4 ?? Dagordning kommer
7. Nästa möte blir den 21/3 2005 kl. 13:15 på GeoCentrum i Uppsala.
8. Inga övriga frågor. Göran Bäärnhielm avslutade mötet med tack till Landsarkivet och övriga deltagare.
Vid anteckningarna
Krister Lindé

Åter till Kartarkivarieföreningens startsida


Senast uppdaterad: 2005-03-16
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/styrelse_7februari2005.htm