Kartarkivarieföreningen

inom
Kartografiska Sällskapet

Minnesanteckningar från Kartarkivarieföreningens styrelsemöte 22 januari 2004 i Landsarkivet, Uppsala.
Mötestid: 10.00 - 12.15.
Närvarande: Göran Bäärnhielm, ordf., Krister Lindé, Sten Nyman. Anmält förhinder: Björn Gäfvert, Torsten Håkansson.
1. a) Ordf. Göran Bäärnhielm öppnade mötet.
b) Läget för Lantmäteriets förslag till det Digitala Kartbiblioteket redovisades av Krister. Anmälningarna till projektet har inkommit och man kan se att inte tillräckligt många går med i dagsläget. Den slutliga överenskommelsen mellan Kungl. biblioteket och Lantmäteriet har nyligen diskuterats vid ett möte i Stockholm. En demonstration av systemet kommer att ges den 2 februari på KB. Inbjudan går ut till bibliotekarier och undervisande användare av kartdatabasen.
2. Vid genomgång av föregående minnesanteckningar befanns vissa punkter genomförda, andra inte.
a) Ajourföringen av Ulla Ehrensvärds enkät om kartsamlingar tas upp av Göran Bäärnhielm i Historiska sektionen.
b) En kompetensprofil för utbildning av kartarkivarier och -bibliotekarier håller på att utarbetas. En kurs planeras för nordiska deltagare. Krister Lindé arbetar med frågan och kommer att lägga ett förslag till kompetensprofil och kursplan. Där bör frågan om flerbandsverksmetodiken särskilt penetreras. British Cartographic Society Map Curators' Group ger en endagskurs i Newcastle den 10 mars 2004 och någon kommer att resa dit om medel kan anskaffas. (Krister L. eller Göran B.)
3. Göran B är i färd med att inventera systerföreningar i andra länder, och har t.v. funnit att British Cartographic Society <http://www.cartography.org.uk/> har 4 Special Interest Groups nämligen Map Curators' Group, Design Group, Military Mapping Group och Teachers Group. Dessa har inga "egna" medlemmar och ingen egen ekonomi, och liknar därigenom KS' sektioner. Map Curators' Group har ett eget Newsletter Cartographiti, men dess tidigare innehållsrika webbplats är numera betydligt nedminskad. Deutsche Gesellschaft für Kartographie <http://www.dgfk.net/> har dels 18 regionala Sektionen, dels 12 ämnesinriktade Kommissionen, bl.a. Kartenkuratoren med 21 medlemmar, även från Schweiz och Österrike, och med en arbetsgrupp för en kartografisk bibliografi. Det danska sällskapet hade tidigare en slumrande bibliotekariegrupp, men sedan det sammanslagits med andra organisationer till Geoforum Danmark <htttp://www.geoforum.dk/> finns det inget spår av någon sådan på webbplatsen.
4. För att bekantgöra svenska kartor för allmänheten borde kontakt tas med TV (Anna Schytt) för en serie korta inslag av samma typ som meteorologerna hållit på söndagskvällar med intresseväckande och lättillgängligt innehåll - "Veckans/Månadens karta".
5. Årsmötet 2004 kommer att hållas i Jönköping i samband med Kartdagarna den onsdagen den 24 mars. kl 18. Dagordning kommer att upprättas vid nästa styrelsemöte. Ny styrelse ska väljas och nya medlemmar i denna kan tas från andra platser än de nu representerade. Nuvarande styrelse får agera valberedning. En ev. utställning om Kartarkivarieföreningen bör innehålla något om särarten som yrkesförening, kursverksamheten mm. Göran B diskuterar även detta på nästa möte med Historiska sektionen.

6. Hur allmänheten ska få kännedom om befintliga kartskatter bör diskuteras med Kungl. biblioteket, Riksarkivet etc. Kataloger finns i allmänhet inte, hyllistor och register av olika format låter sig inte offentliggöras hur som helst, utan bör presenteras på ett sammanhållet, standardiserat och lättillgängligt sätt (webbgränssnitt?).

7. Mötet befanns ha hamnat i tidsnöd och måste avslutas.
Nästa möte utsattes till måndag eller tisdag vecka 10, 2004, lokal meddelas senare.
Ur minnet

Krister Lindé

Åter till Kartarkivarieföreningens startsida


Senast uppdaterad: 2007-10-30
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm