Kartarkivarieföreningen

inom
Kartografiska Sällskapet

Minnesanteckningar från Kartarkivarieföreningens första styrelsemöte 13 maj 2003 i Stockholm.
Mötestid: 10.00 - 11.45.
Närvarande: Göran Bäärnhielm, ordf., Björn Gäfvert, Torsten Håkansson, Krister Lindé, Sten Nyman.
Ordföranden, Göran Bäärnhielm (GB) förklarade mötet öppnat, presenterade kort dagordningen, som utskickats i förväg och förklarade ordet fritt.
Diskussionen kom genast att riktas mot en önskad verksamhet och kostnaderna för dessa. Vilka resurser kan vi räkna med inom Kartografiska sällskapet (KS)? Vi har ett måttligt antal medlemmar i vår avdelning, men verksamheten kan bedömas välvilligt och vi kan utan vidare spendera storleksordningen 10000 kr på kurstillfällen, enligt vunnen erfarenhet. Detta konstaterades utesluta vissa uppgifter om man inte avser att söka särskilda medel. En sådan åtgärd som uppföljning av tidigare enkät - av Ulla Ehrensvärd - skulle säkerligen kräva särskild prövning hos KS.
Till Björn Gäfvert, (BG) gavs uppdraget att se över vilka behov en uppdatering av Ullas enkät skulle kräva. Det finns till stöd ett internationellt formulär (IFLA). Vi behöver se på vilka samlingar som kan finnas, statliga, privata, andra offentliga.
Krister Lindé (KL) hade föreslagit att vi kunde dra erfarenheter från Kartdagarna för vår verksamhet och menade att vi kunde nyttja föredragshållare till lämpliga seminarier för fortbildning. Torsten Håkansson (TH) påpekade vikten av att fundera på distansundervisning via webben, något som kommer vid alltflera utbildningar. GB menade att de etablerade biblioteksutbildningarna kunde vara behjälpliga vid sådan kursutveckling. Kan vi också använda Kartdagarna till kurstillfällen och därvid även få med arkiven?
TH ansåg, att vi förutom att ha en monter i Jönköping också borde bidra med föredrag, varvid GB anförde att man kunde presentera den ovannämnda enkäten med antingen gamla data, eller med nya färska.
Till Torsten Håkansson gavs uppdraget att ange förutsättningar för en monter på Kartdagarna 2004. I olika avseenden intresseväckande kartor o bilder från arkiv, bibliotek och muséer kunde visas.
Det bör samlas in befintliga webbsidor och broschyrer och stimuleras till nya från ABM-sektorn, där kartor behandlas.
Till Krister Lindé gavs uppdraget att se över och samla webbplatser med samlingsbeskrivningar från olika ABM-institutioner.
BG undrade över internationella organ liknande kartarkivarieföreningen. GB menade att det inte finns många att tillgå, i Storbritannien och Danmark och möjligen i Schweiz finns delar av vad vi vill vara.
Göran Bäärnhielm erbjöd sig att undersöka intresset hos skandinaviska kolleger att delta i våra aktiviteter, särskilt beträffande undervisning.
BG påpekade, att kompetenserna hos bibliotekarier inte behöver vara densamma som hos arkivarierna. Men vår förening är öppen för alla intresserade och några begränsningar för deltagande kan inte finnas.
TH påpekade att om kurserna vore poänggivande inom högskolesystemet skulle de bli attraktivare. Finns där internationella förebilder?
GB påminde om musikbibliotekariernas interna utbildningar inom sin förening. Sådana bibliotekarier finns ju i både Stockholm och Uppsala.
TH tog upp frågan om bevarande av Fastighetskartan. Denna borde printas ut för bevarande på papper. Kommunala arkiv växer och ger liknande bevarandeproblem. BG förutskickade att det blir stora och svåra problem framgent med migreringar o liknande vid teknikskiften.
TH fortsatte med att fråga efter EU:s förmodade inställning till arkivfrågorna,. BG trodde att deras inriktning snarast gäller det juridiska kring tillgänglighets- och offentlighetsfrågorna. Bevarande av databaser gäller generellt.
Vi var alla överens om att fortsätta utbildningen, först av kartkatalogisatörer med flerbandsverkshanteringen i nya Libris i fokus. Lärare skulle efter förfrågan kunna vara Torbjörn Altrén från KB.
Hanteringsfrågor borde också penetreras, förvaring, konservering. Det senare kunde studeras med hjälp av personal från Krigsarkivet eller från Ånge. (centrum för mediekonvertering i Ånge. )
Björn Gäfvert erbjöd sig att undersöka möjligheterna till en kurs i konservering och bevarandefrågor.
Som övrig fråga togs upp ett eventuellt studiebesök vid KVA:s kartsamling.
Nästa möte bestämdes till den 18/9 kl. 10 på Krigsarkivet.
Vid blocket
Krister Lindé

Åter till Kartarkivarieföreningens startsida


Senast uppdaterad: 2004-08-26
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/styrelse_13maj2003.htm