Kartarkivarieföreningen

inom
Kartografiska Sällskapet

Minnesanteckningar från Kartarkivarieföreningens styrelsemöte 6 november 2003 i Geobiblioteket, Stockholms universitetsbibliotek, Frescati.
Mötestid: 10.00 - 12.15.
Närvarande: Göran Bäärnhielm, ordf., Torsten Håkansson, Krister Lindé, Sten Nyman. Anmält förhinder: Björn Gäfvert.
1. Vi diskuterade läget för Lantmäteriets förslag till det Digitala Kartbiblioteket och konstaterade att arbetet gått framåt sedan senaste mötet. Historiska kartor är inte inkluderade i årets förslag till utbud. Det finns ute en icke-bindande intresseanmälan för projektet, skickad till upphandlare vid högskolebiblioteken med önskan om svar före 17 november.
2. Vid genomgång av föregående minnesanteckningar befanns vissa punkter genomförda, andra inte.
a) Björn Gäfvert hade undersökt hur Ulla Ehrensvärds tidigare enkät kunde à-jourföras. Det visade sig, att man för närvarande efter sonderingar inte kan finna personal för arbetet och således måste ställa detta projekt åt sidan.
b) För utbildning av kartarkivarier bör en kompetensprofil utarbetas. En kurs kunde planeras för nordiska deltagare. Uppgiften gick till Krister Lindé, som föreslår kompetensprofilen och sätter upp ett lämpligt kursinnehåll ev. med internationella förebilder.
3. Torsten Håkansson visade en rad äldre kartor i Vetenskapsakademiens arkiv i universitetsbiblioteket. Vi såg också hans avdelning inom Geobiblioteket.
4. Nästa möte utsattes till den 22 januari 2004, kl. 10 på Landsarkivet, Dag Hammarskjölds väg 19, Uppsala
Ur minnet

Krister Lindé

Åter till Kartarkivarieföreningens startsida


Senast uppdaterad: 2004-08-26
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/styrelse_6nov2003.htm