Kartarkivarieföreningen

inom
Kartografiska Sällskapet

Minnesanteckningar från Kartarkivarieföreningens andra styrelsemöte 18 september 2003 i Krigsarkivet, Stockholm.
Mötestid: 10.00 - 11.45.
Närvarande: Göran Bäärnhielm, ordf., Björn Gäfvert, Torsten Håkansson, Krister Lindé, Sten Nyman. Adjungerad var Prof. Bengt Rystedt, Lantmäteriet.
Gruppen samlades i Krigsarkivets kartsal, där Björn Gäfvert iordningsställt en exposé över pärlor i arkivets samlingar. Vi fick se en rad goda exempel på äldre kartor.
Mötet startades genom ordförande Göran Bäärnhielms välkomstord, särskilt till Bengt Rystedt.
1. Bengt Rystedt presenterade Lantmäteriets förslag till det Digitala Kartbiblioteket, en tjänst där forskning och högre utbildning får tillgång till Lantmäteriets allmänna kartor till en låg kostnad. Den aktuella informationen är:
" Sverige-, läns- och kommunöversikter
" Sverige 1:1 000 000
" Översiktskartan 1:250 000
" Vägkartan 1:100 000
" Terrängkartan 1:50 000
" Tätortskartan 1:10 000
" Fastighetskartan utan fastighetsgränser 1:10 000
" Ortofoton
" Ev. historiska kartor enligt den publika tjänsten? (Tillägg för ökad utvecklings- och driftkostnad.)
Kostnadsbilden är oklar för de enskilda lärosätena, men det är en fråga för diskussion. Prismodellen är flerdelad: Initialt en utvecklingskostnad, årligen senare en driftskostnad, en anslutningsavgift och en nyttjanderättsavgift. Hur blir det med hjälp under driften? Finns en helpdesk? Om alla frågor blir lösta bör lanseringen av den nya tjänsten ske stort. En modell kunde tas från EDINA, den brittiska tjänsten, driven från Edinburgh. I sammanhanget nämndes TV. En kravspecifikation borde tas fram från en beställare. Krister bör tillse detta.
(Sidospår: Kartor och glober kan vara intressanta som ämne för TV-serie av, om eller kring Ulla Ehrensvärd, t ex. Modern kartteknik borde vara TV-mässig, attraktiv för bilister, jägare, flygare, sjöfolk m fl.)
Lantmäteriets utbud borde vara intressant för många forskare med potentiellt eller reellt hög kartaktivitet. Medicinare, ekonomer, biologer av alla slag, historiker, språkvetare, alla har behov av kartor. De skulle bara veta om det! Tack för att du kom hit, Bengt Rystedt!
2. Vid genomgång av föregående minnesanteckningar befanns vissa punkter genomförda, andra inte. Björn Gäfvert hade undersökt hur Ulla Ehrensvärds tidigare enkät kunde à-jourföras. Det visade sig, att Krigsarkivet inte kan ställa upp med personal, men väl med viss logistik. Kartografiska Sällskapet, som en gång beställt denna enkät, kanske kunde vara behjälpliga. Göran B och Sten N kontaktar Anna-Karin Westerlund om frågan.
Den diskuterade kursen för kartkatalogisatörer kanske skulle läggas till Uppsala för att minska det totala resandet, dock med Torbjörn Altrén som lärare. Flerbandsverkskatalogisering blir aktuell. Björn G påpekade att arkiven registrerar sina objekt efter egna principer, ibland lokalt anpassade.
Björn G hade också undersökt möjligheterna till en utbildning i konservering och funnit att man lider av personalbrist och att frågan får skjutas på.
3. Torsten H frågar om landsarkivens kartprojekt. Detta fortgår så att lantmäterikartorna skickas till Fränsta för inskanning och sedan fördelas ut till landsarkiven igen. Ev. kommer allt lantmäteriets material att föras till Riksarkivet.
4. Nästa möte utsattes till den 6 november på Geobiblioteket, Stockholm, i Frescati.
Ur minnet

Krister Lindé

Åter till Kartarkivarieföreningens startsida


Senast uppdaterad: 2004-08-26
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/styrelse_18sept2003.htm