Tillbaka till Snoilsky  


Carl XII.

 

Illustrerade arbeten till Carl XII:s historia.

 

1. [Leben Carl des Zwölften Königs in Schweden mit Münzen und Kupfern. Erster - Dritter Theil. Hamburg 1745, 46, 51. Folio. Kopparstick af C. Fritzsch, J. Haas m. fl. Tysk öfversättning af J.H. Heubel från Göran Nordbergs mindre rikt illustrerade svenska originalupplaga i 2 bd. fol., Sthlm 1740.]

 2. [Histoire militaire de Charles XII. Roi de Suede Depuis l'an 1700, jusqu'ā la Bataille de Pultowa en 1709, écrite par ordre exprčs de Sa Majesté, par Mr. Gustave Adlerfeld, Chambellan du Roi. I-IV. Amsterdam, Wetstein & Smith, 1740. Duodes. Med graverade planer öfver fältslagen och belägringarna.

Samma år utkommo en tysk och en engelsk öfversättning, båda 3 band i oktav, äfvenledes försedda med kopparstick.]

 3. [Het Leven van den heldhaften Carel den XII. Koning der Sweden. - - Beschreven en 'tsamengestelt door Is. Le Long. I-VI. Amsterdam, Jansoons van Waesberge, 1721. Oktav. Med kopparstick. Samma kopparstick, men med franska rubriker, förekomma i ett annat historiskt arbete: Histoire de Suede sous le regne de Charles XII - - par M. de Limiers Docteur en Droit. I-VI. Duodes. Utgifvet 1721 på samma förlag.]

 /Sid. 181/

 

4. [Ausführliche Lebens-Beschreibung Carl des XII. Königs in Schweden - - von S.F. (Sam. Faber - von Einem Liebhaber der Warheit står det på följande delar). I - X. Nürnberg, Frankfurt & Leipzig, Christopher Riegel, 1702 - 19. Duodes. Med kopparstick.]

 5. [Das jetztlebende Schweden auff dem grossen Schauplatz Des Nordischen Krieges - - (Vignett: Carl XII ridande i turkisk dräkt). Erste - Ein und zwantzigste Ouverture. S. 1. 1715 - 1717. Oktav. Till hvarje häfte eller Ouverture af denna politiska konjunktur-skrift hör ett allegoriskt kopparstick, merendels af svensk-vänlig syftning.]

Samtl. utom bl. 3: C.XII A.1-20

1700-1829: 25 T4b

 *Ill. till Carl XII:s historia av konstn. Zacharias Wolf, grav. av C. Fritsch, finns i Nordberg, J., Leben Karl des zwölften Königs in Schweden mit Müntzen und Kupfern.

25 T4b FOL

 Carl XII:s kröning.

Königl: Salb- und Crönung Carols XII. Königs in Schweden, den i4. Decemb: 1697. Kröningsceremonien, som försiggår framför ett altare i en öppen portik. I bakgrunden synes krönings-processionen. I hvarje hörn af bladet en medaljformig afbildning. Kopparstick 140 x 162.

C.XII A.21

 *Carolus XII in Regem Sueciae coronatur. Carl der XII wird zum König in Schweden gekrönet. 14 (24) Decemb.

8 x 10.5 på: Gedächtnuss-hülffliche Bilder-Lust der merckwürdigsten Begebenheiten des 1697:ten Jahrs. - Chr. Weigel exc. - Kpst. 34 x 44 cm. (Även i Schmidt, J.A. Sculptura historiarum. 1697.)

C.XII B.1

Kolla orig.Karl XII hyllas i Kungshuset. Teckn. av Le Pautre efter Tessin. (N.M.). - Se Josephson, Tessin I. f. 158.

 1700.

 

Politiska reflexioner i anledning af det Nordiska krigets utbrott.

1. Kopparstick 195 x 300: Den danska elefanten vill förtrampa Holsteins svan och nässelblad, medan en riddare med slutet visir (Sachsen-Polen) stiger öfver Rigas vapensköld, för att bakifrån gifva ett hugg åt det svenska lejonet. Till de angripnas hjälp framskynda enhörning, lejon och häst (England, Holland och Hannover.) Ofvanför gruppen flyga den franska tuppen och den preussiska örnen. [Sign.] P.v.d. Berge delin: et Fec: Under bilden två spalter holländska rim i boktryck. Nederst: Zijn te bekomen t'Amsterdam by Abraham Boekholt, Boekverkooper op de Hop-markt, op de Hoek van de Korsjes-Steeg. 1700.

Patentfolio.

C.XII B.2

 /Sid. 182/

 

2. Kopparstick 190 x 300: Orpheus, sittande under ett träd, spelar på violin för att återställa harmonien bland de kring honom församlade ofvannämnda symboliska djuren. Till dessa hafva sällat sig ännu ett par örnar, den kejserliga och den polska (i stället för riddaren, som är utelämnad) äfvensom den moskovitiska tjuren, hvilken sänker hornen för att stånga det svenska lejonet. Under bilden två spalter holländska rim i boktryck. Nederst: Voor Wilhelm Linnig van Koppenol, Te bekomen by Abraham Boekholt, - - 1700. -

Patentfolio.

C.XII B.3

 

 Krigsrörelser i Holstein.

1. Ordnung der Battaille der Königl. Schwed. Hannover. Zellischen und Holländischen Armée, welche der Hertzog von Zell als Chef commandiret. - - Ordnung der Battaille der Königl. Dänischen Armée welche der Hertzog von Würtemberg als Chef commandiret. Plan af svenskarnes och deras allierades samt danskarnes ställningar på hvar sin sida om Trawe-floden. Kopparstick 200 x 315.

*Med typtr. titel: Eigentlicher Entwurff, welcher gestalt die beyden respective Lager ... gegen einander bey Segeberg ... campiret ... Werden aussgegeben im gülden A, B, C in Hamburg.

C.XII B.42. Vorstellung der Alliirten und Dänischen Arméen be˙ Oldeslo 1700. entworfen von dem Herzogl. Holst. Generalmajor u: Comendanten in Tönningen H. Zach. von Wolff. Plan af de båda arméernas positioner vid Oldeslo äfvensom deras ordre de bataille. [Sign.] abgezeichnet durch den Holst. Ingen. Capit. I. Dallin. - Pingeling Sculp. Hamburgi. 1740.

Kopparstick 365 x 435. Hör till Adlerfeld, tyska upplagan. Den franska upplagan saknar öfverskrift och signaturer.

C.XII B.5

 *Samma med fr. text.

C.XII B.6Sachsarnes företag mot Liffland.

1. Prospect der Neumündischen Attaque welche von denen Sächsischen trouppen Ao 1700. unter Commando des General Leutenants Flemming den 12. Marty Glock 12.in der Nacht geschehen und biss gege 4. Uhr gedauret auch glücklig abgeschlagen. Det nattliga anfallet. - Kopparstick 155 x 385. Hör till Fabers arbete.

C.XII A.22

 /Sid. 183/

 

2. Geometrischer Grundries Der Dünamünder-Schantz jetz sogenannter Augustusburg. Wie selbige Von denen Köngl: Pollischen (!) und Chur Sächsischen Troupen unter Comando Seiner Excellence Herren Genl: Lieut: v. Fleming ist attaquiret und mit Accord erobert worden. - - Plan af fästningen, som beskjutes af ett sachsiskt batteri. [Sign.] C L. Glotsch sc. Kopparstick 245 x 440. Ur Faber.

C.XII B.7

 3. Riga och dess befästningar äfvensom den sachsiska arméns ställningar. I öfre hörnet t.h. en tafla med uttydning af tecknen. Kopparstick 300 x 397. Ur Faber.

C.XII B.8

 4. Prospect der Stadt Riga von jenseit der Duna da der General Lieut. Flemming mit den Saxischen troupen zu berennen kam Ao 1699(!) d. i2 Febr. da die Duna zugefroren. Utsigt af Riga och dess brinnande förstäder. Kopparstick 135 x 400. Ur Faber.

C.XII A.23

 5. Siege de Riga par le Roi Auguste en 1700. Riga beskjutes. I förgrunden t.v. några ryttare. Kopparstick 135 x 245. Ur De Limiers.

C.XII A.24

 6. Plan wie auch Prospect von dem Schloss Kokenhusen, Welches von dem König in Polen, mit dessen Sächsischer Armée im Monat Septemb: 1700. berennt und bombardiret, beschossen wie auch Miniret worden da es endtlich durch Accord übergegangen. Explicatio Notarum - - Kokenhusen beskjutes från sachsarnes batterier i förgrunden. Öfverst på ett draperi: en mindre situations-plan. [Sign.] Johan Lithén Delineavit. Kopparstick 305 x 395. Ur Faber.

C.XII B.9

 Anfallet på Köpenhamn och landstigningen på Seeland.

1. Kopparstick 225 x 475: Hydrographisk Charta ifrån Falsterbo och Stefwen til Croneborg och Kollen: Wisandes huruledes, och på hvad stellen Kiöpenhambn blef bombarderat af Swenska, Engelska och Hollenska Flottan, med een kort beskrifning öfwer descenten uppå Seland Anno 1700. Denna karta omgifves, dels öfverst af en annan kopparstickstafla, hopsatt af 2 plåtar, tills. 145 x 825, under titel: Kongl. Ma˙:z Wår Allernådigste Konungs, Konung Carl D: XIIs Hieltemodige och lyckelige descent uppå Seland d:n 25 Jul: Anno 1700. samt framställande landstigningen äfvensom Carl XII:s medaljongporträtt på en piedestal - [Sign.] ad vivum delin et sculps: Nils Ström. - dels, på sidorna och nederst, af 3 beskrifningar i boktryck. Hela taflan sålunda sammansatt: 475 x 825.

C.XII C.1

 /Sid. 184/

 

2. Das Von denn dre˙en Alliirten, Englisch-Schwedisch- und Holländischen Flotten Bombardirte, doch nicht Beschädigte, Copenhagen Anno 1700 den 20.{Mars-symbol}. u. 26.{mån-symbol}. Julii. Bombardementet. [Sign.] I Friedlein fecit. Kopparstick 315 x 410.

C.XII B.10

 

 3. Das Bombardirte Copenhagen. Som 2. Kopparstick 255 x 385.

C.XII A.25

 *Abbildung der Königl: Dænischen Residentz - Stadt Coppenhagen. Nebst Anlændung der Schwedischen Flotta. - Kpst. 13 x 30,5 cm.

C.XII A.26

 

 4. Descente du Roi de Suede en Seelande au Mois d'Aoûst 1700. De svenska landstigningstrupperna sättas öfver på små båtar och angripa de på stranden uppställda danskarne. - Kopparstick 135 x 235. Ur De Limiers.

C.XII A.27

 Äfven med holländsk underskrift ur Le Long.

C.XII A.285. Ihro Königliche Ma˙s in Schweden König Caroli XII. Descente. auf Seeland. in Dennemarck. den 25. Iul˙ st˙l. v. A. i700. Som 4. Kopparstick 135 x 240. Ur Faber.

C.XII B.11

 *Kort Beskrifning om Förlopet af dhen uppa Seland d. 25 Förledne Julii lyckelig skede Descenten uthaf Hans Konglig Mayttz wår aldranadigste Konungz troppar.

Kpst. 15,5 x 27 cm ur Magasin f. konst, nyheter o. moder. 3.1826.

C.XII A.29

 6. Plan du Campement de Humblebeck ā Tyberups-Marck, oų se fit la Descente en Seelande l'an 1700. Landstigningen. Nederst 2 taflor med uttydning af tecknen. Kopparstick 225 x 340. Ur Adlerfeld.

C.XII A.30

 7. Schlachtordnung der Schwedischen Armee im Lager bey Runstakrogh in Seeland A. 1700. - - Plan af svenskarnes positioner. [Sign.] Entworfen von - - H. Zach. von Wolff. - - abgezeichnet durch - - I. Dallin. - Pingeling sculp. Hamburgi 1740. - Kopparstick 200 x 345. Ur Adlerfeld, tyska upplagan.

C.XII A.31

 /Sid. 185/

 

Äfven ett ex. af samma kopparstick ur den franska, osigneradt.

C.XII A.32*Schwedische Flotte wie solche Ao 1700 von Carlscrona unter Anführung Ihre Königl. Mayst. von Schweden nach Seeland abgesegelt. - Pingeling. Sculp: Hamb:

Kpst. 15 x 31,5 cm. - Ur: Adlerfeld.

C.XII A.33

 8. Charles Douze. (Tiré de l'histoire de Charles XII par Voltaire.) Dédié ā Sa Majesté Charles Jean Roi de Sučde et de Norwčge par son trčs humble et trčs respectueux serviteur Adrien Migneret. Carl XII, klädd i den karolinska dräkten, med dragen värja i handen och ordenskraschan (!) på bröstet, har från båten sprungit i vattnet och vadar, jämte några följeslagare, fram till stranden, midt under kulregnet. [Sign.] Peint par Schnetz. - gravé par Aen. Migneret. Kopparstick 620 x 680. Tryckt 1840 i Paris hos Bougeard.

C.XII C.2

 

 *Samma i mindre format. J.F.C. Reckleben sculp. - 1844. - Titel: Karel XII voor Koppenhagen. - Stålst. 19 x 24 cm.

C.XII B.12

 *Karl XII von Schweden stürmt die dänische Küste. - Litogr.

C.XII A.34*Karl XII:s landstigning på Seeland. - Litogr.

C.XII A.35*D:o utan text. - Italiensk? Akvatint?

C.XII A.36*Landgang paa Sjaelland.

C.XII A.37*Carlo XII. re di Svezia, che obbliga sotto Coppehaghen Federico IV. re di Danimarca ad accettare le condizioni di pace. 5 Agosto 1700. [Även fr. tit.]. - P. Novelli in. - Appresso Antonio Zatta c. Figli. G. Z[atta] sc. - Kpst. 36 x 40 cm.

C.XII B.13

 

 Slaget vid Narva.

1. Grundritning, Öfwer Ryssarnes Läger för Staden Narva, med de förnemste Orters Anwijsning och förtekning, Samt Hwarest Hans Kongl. May:st. med rättfärdige och segersame Wapen angripet och äröfrat deras starka retrenchementer. Den 20 Novembr. Anno 1700. - - Planritning af belägringen och slaget. Å ömse sidor en smal spalt med uttydning af tecknen. Nedanför: beskrifning på två breda spalter samt tre fyraradiga verser. Stockholm tryckt, och finnes til kiöps uti Kongl. Bocktryckerij, hos Sal. Wankifs Änckia.

Patentfolio. Träsnitt och boktryck. (580 x 520).

C.XII C.3

G10063262. Kopparstick 340 x 450: På en tafla i öfre hörnet t.v. Plan von Narva wie solche Stadt Anno 1700. von Czaar Peter Alexeiewitz aus Moscau im Monath September belagert; Von Ihr. Königl. Majest. von Schweden aber den 20-30 November selbigen Jahres rühmlichst ist entsetzet worden. Plan af staden och slaget. I nedre hörnet t.h. Profil. oder Durchschnitt der Circonvallations-Linie. Under kopparsticket i boktryck: Erklährung der im Kupffer befindlichen Buchstaben und Zieffern: 7 spalter. Patentfolio.

C.XII B.14

G1006327/Sid. 186/

 

3. På en tafla i nedre hörnet t.v.: Plan de la Ville de Narva, Et la glorieuse Victoire que le Roi de Suede y remporta le 20 de Novembre, 1700. - - På en tafla i nedre hörnet t.h.: Explication des Ouvrages et Batteries des Moscovites, - - Plan af staden och slaget.

Kopparstick 425 x 540. Ur Adlerfeld.

C.XII B.15

G1006328*Plan de la Ville de Narva, et de la glorieuse Victoire que le Roi de Suede y remporta le 20 de Novembre, 1700 .. - 1.000 Toises = 13 cm. -

Etsning. 42,5 x 54,5 cm. Tillhört Stafsunds saml.

Kartor 16 b Narva 1700

 *Plan de Narva assiégé par 80 000 Moscovites, qui furent attaqués et deffaits... - Titel inom kartusch i nedre högra hörnet. - Kpst. 23 x 32,5 cm.

C.XII B.16

G10063294. Narva Ivannogorod. Utsigt af nämnda orter. I förgrunden ridande och gående personer i rysk och vesterländsk dräkt. Nedanför, på samma blad: afbildning af 8 från ryssarne tagna fanor. Kopparstick 300 x 400. Ur Faber.

C.XII B.17

G10063305. I en sköld omg. af troféer: Prospect Der Stadt Narwa Als Ihro Königl.Ma˙t von Schweden Carl der XII Selbige Ao 1700 20/30 Novemb: rühmligst entsetzte und den Czaar Peter Alezewitz gäntzlig schlug und verjagte. Svenskarnes angrepp på det ryska lägret. I bakgrunden det beskjutna Narva. Nederst uttydning af tecknen i 3 ovala fält. Kopparstick 310 x 440. Ur Faber.

C.XII B.18

 

 6. I öfre hörnet t.v. ofvanför Carl XII till häst midt i stridsvimlet: Plan de Narva Assiegé par 80 000 Moscovites, qui furent attaqués et deffaits dans leurs lignes par Charles XII. Roy de Suede Comandant son Armée en personne a láge de dix huit ans. le 30. Novembre 1700. Plan af staden och slaget. I nedre hörnet t.h. beskrifning innanför en vacker inramning, föreställande huru den krönta svenska skölden försvaras af ett lejon, som afsliter ena vingen på den anfallande ryska örnen. [Sign.] Grave par van Loon. - A Paris, Chez le Sr. De Fer, dans l'Isle du Palais a la Sphere Royale. Avec Priv. du Roy. 1701. Kopparstick 230 x 342.

C.XII A.38

 7. Beleg van Nerva door de Muskoviters. Plan af staden och slaget. På ett draperi i öfre hörnet t.v. en afbildning af Boskams vackra medalj: Redux. Dan. Fugav. Polon. Delev. Russ. MDCC. Kopparstick 170 x 270. Ur någon bok, till hvars pag. 310 bladet hänvisar.

C.XII A.39

 8. I öfre hörnet t.v. på ett af ryktets gudinna hållet draperi: Narva von Konigl: May: in Schweden mitt totalem Ruin des mächtige Moscowitische Lagers Glorios Entsetzet Anno 1700. den 20. Nov. Styl. Vet. Staden och slaget. I nedre hörnet t.h. Carl XII:s byst på en piedestal, omgifven af troféer. [Sign.] Joh: Stridbeck Junior fecit et. excudit. Kopparstick 175 x 245.

C.XII A.40

 Ett annat blad, fullkomligt lika föregående, är graveradt och signeradt af Gabriel Bodenehr.

C.XII A.41

 /Sid. 187/

 

9. Situation de Nerva assiégée par les Russes & delivrée par le Roi de Sučde au Mois de Novembre 1700. Svenskarnes angrepp m.m. som 5.

Kopparstick 140 x 250. Ur De Limiers.

C.XII A.42

 10. Eigentliche Vorstelung der Schwedischen Stadt Narva, in Liefland wie solche von dem Moscowietischen Czaar vom Septemb des 1700. Jahrs hart belageret, und durch den Kaenig von Schweden den 20 - 30 November Glücklich entsetzt worden. [Uttydning af tecknen.] Svenskarnes angrepp på det ryska lägret. I förgrunden t.h. Carl XII till häst och knäböjande ryssar, som bedja om nåd. Inskriften delas af en alls icke hithörande Abbildung der Dre˙erle˙ Cardinals Hüte. [Sig.] Joh: Stridbeck. fecit. Illa gjord kopparstick 300 x 370.

C.XII B.19

 11. Öfverst på ett utrulladt band: Ontzet van de Stad Nerva door zyne Koninglyke Majesteit van Sweden, voorgevallen op den 30sten November Ao 1700. Kavalleristrid på stränderna af Narowa-floden. Vid horisonten det belägrade Narva. I förgrunden Carl XII till häst, med värjan i handen, samt knäböjande ryssar. [Sign.] G.L. inv et f. Kopparstick 150 x 270.

C.XII A.43

 *Kolor. ex. i "Kleyne en beknopte atlas, of tooneel des oorlogs in Europa" Amst. 1735.

KoB Oct. 312. Beleg en ontset van Nerva 27. nov. Nerva obsidione Liberata 27. nov. 1700. Svenskarne inbryta i ryssarnes förskansningar, där ett vildt handgemäng försiggår. I fonden Narva och Ivanogorod. Till venster i förgrunden Carl XII till häst, med draget svärd i handen, inför hvilken det ryska generalitetet nedlägger sina värjor. Öfverst, bland molnen, Carl XII:s af allegoriska figurer omgifna porträtt i oval ram, vid hvilken äro fästa små medaljongbilder af de tre allierade monarkerna. Nederst text, i tre afdelningar, på holländska och latin; den mellersta af följande lydelse: Carolo XII. D.G. Suec. Goth. Vandal. &c Regi. Antiquis Heroibus Majori, Atavis Pari. Qui Tonninga, Riga, Nerva, liberatis tremente Hafnia, stupente Varsovia, lugente Moscua. Superatis, fugatis, inveniendis ut vincerentur hostibus Perseo promtior, Hercule fortior, per aquas per saxa per ignes. triumphavit, Jubilaeo Suecio MDCC. Romanus de Hooghe J.U.D. Regi Brittan. Comiss. AEneum hoc D.D.D. Monumentulum Ex Formis Petri Schenk Amst. Cum Privileg. Ord. Holl. et Westfris.

Koppparstick 490 x 595.

C.XII C.4

 

 /Sid. 188/

 

13. Die Entsätzte Stadt Narva, und Miraculoser Sieg Caroli: XII. glorwürdigsten Königs in Schweden. wie solcher durch Englische anleitung eines Bauren :welcher, so wol vor als nach, von keinen Menschen mehr gesehen worden: wieder die Russen angewiesen worden den 20. Novemb: Ao. 1700. Carl XII till häst, med draget svärd, anför de sina i anfallet på det ryska lägret. I fonden Narva. Bakom Konungen synes en liffländsk bonde, den legendariske vägvisaren, i samtal med en nedsväfvande ängel. Öfver Konungens hufvud tre ryktets genier. [Sign.] Willem Swidde sc: Stockholm.

Kopparstick 325 x 395. Ytterst sällsynt blad, endast kändt i detta exemplar.

C.XII B.20

 14. Öfverskr. i boktr.: Kurtze Relation Von der Belägerung und wieder Befreyung der Liefländischen Stadt Narva, - - Kopparstick 165 x 275: Svenskarne anfalla det ryska lägret framför Narva. I förgrunden kavalleristrid. I öfre hörnet t.v. en af lager omgifven medalj med Carl XII:s bild och namn. Under kopparsticket beskrifning i boktryck på 3 spalter. Patentfolio.

C.XII A.44

 15. På en rad: Kürtzer Bericht von dem Entsatz der Stadt und Vestung Narva. Å ömse sidor om öfverskriften uttydning af tecknen. Framställning ungefär som 14, med Konungens medaljporträtt omgifvet af palmkvistar med inflätad lager. Kopparstick 160 x 270.

C.XII A.45

 *Slaget vid Narva. - Samma bild som 15. - Litogr. 16,5 x 20,5 cm.

C.XII A.46*Wilh. Hauschild, Karl XII i slaget vid Narva 1700. - Reprod. efter freskomålning i National-Museum, München.

C.XII A.47*[Rysk text]: Bitva pod Narvoio 19 Nojabra 1700 goda - Tonlit. 31 x 44 cm.

I: Ustrjalov, N., [ry]: Karty, plany i snimki kto istorija carstvovanija Petra Velikago. 1863.

(Hist. Ry. Fol.)

Kolla orig.*Slaget vid Narva den 20 November 1700. - O. Mankell pinx. & lith. - Färglit. 49 x 78,5 cm.

C.XII C.5

 *"Konung Carl den tolfte efter slaget vid Narva 1700". Sign. H.Ns. - Litografi av Heinrich Neuhaus, tr. Gen.stab. lit. anst. - 46,5 x 56 cm.

C.XII C.31

 *"Grundritning öfwer Ryssarnas Läger wid Staden Narva den 20 Novembris, Anno 1700". Penna 20,5 x 31,8 cm.

Handr. kartor 53 Narva 1700*"Konung Carl den 12.tes Attaque på Narva År 17 ." Penna, akvarell. 42 x 26 cm.

Tilas IV:93*Geometrisk och accurat delineation af Staden och Fästningen Narva 

Dahlb. 12:47-48

12:47*Delineation af Staden och Fästningen.

Dahlb. 12:49-50

12:4916. På två rader: Kurtzer Bericht von dem Entsatz der Stadt und Vestung Narva. Som 15, med Konungens medaljbild m.m., men i öfre hörnet t.h. krönta svenska riksvapnet i en oval ram af lager. Under bataljscenen text, omgifvande en bild i helfigur af vägvisaren, med underskrift: Abbildung dess jenigen Bauers, welcher Se: Könl: Mayt: von Schweden etc.: Vor der Statt Narva durch einen Umweg über einen Morast hinter das Mosscowitische Lager geführet. - Kopparstick på 3 särskilda plåtar, tillsammans 440 x 293. Två exemplar, det ena med bonden kolorerad.

C.XII B.21-22

G1006337/Sid. 189/

 

Den ifrågavarande bonden, Stephan Rabe vid namn, synes hafva i hög grad väckt samtidens nyfikenhet. Många porträtt af honom, alla i det hela lika, utkommo. De förnämsta upptagas här:

G10007881. Öfverskrift: Eigentliche Abbildung des jenigen Bauerns Welcher Se. Kön. May. von Schweden, &c. Anno 1700. Vor der Stadt Narva durch einen Umweg hinter das Moscowittische Lager geführt; wordurch Se. Königl: Maj: einen herrlichen Sieg erhalten haben. Bonden i hel figur, skäggig och undersätsig, i pälsmössa och pälsrock, med en väska i band öfver axeln, håller en tobakspipa i högra och en knölpåk i venstra handen. Kopparst. 270 x 167.

Se: Utl.P & Sn Variant a. med gravörsignatur: Dietl fe. Var. b. Öfverskriften i boktryck. Kopparsticket, 195 x 155, af G.J. Schneider. I boktr.: Nürnberg, zu finden bey den Fellseckerischen Erben. Var. c. Öfverskrift i boktryck. Kopparsticket 210 x 140. Bonden håller här stafven i högra, och tobakspipan i venstra handen.

 2. Öfverskrift: Steppinsch Krauklis zu Teutsch Stephan Rabe Bonden med staf i högra handen o.s.v. Nederst: Abbildung des Bauerns o.s.v.

Kopparstick 210 x 165.

 3. Underskrift: Portrait Veritable du Paysan, lequel en mil sept cens, conduisit par vn détour Sa Majesté Suedoise deuant Narva au Camp des Moscovites: et par ce moyen Sa Majesté Royale remporta une Victoire memorable. Bonden med staf i venstra handen o.s.v. Se Vend a Paris chez Trouuain ruë St Jacques au grand Monarque auec priuilege du Roy. Kopparstick 280 x 190. K.B:s ex. är koloreradt.

Utl.P Rabe P.1

G10007874. Underskrift: Le Veritable Portrait du Paysan de Liuonie, qui a conduit le Roy de Suede - - Ce Prince pour reconoitre vn aussi grand service a fait donner vne pension considerable a ce Livonien. Ce Portrait a eté tiré sur celui que le Roy de Suede a fait peindre. Bonden, med staf i högra handen o.s.v. A Paris chez I. Mariette rue S. Iacques aux Colonnes d'Hercules avec privilege du Roi. Kopparstick 310 x 204.

 5. Föregående underskrift i 2 spalter på holländska och latin. Bonden med staf i venstra handen o.s.v. [Sign.] Schenk exc: cum Privil: Kopparstick 275 x 185. På K.B:s ex. är bondens dräkt betecknad genom påklistrade tyglappar af olika färg.

Utl.P Rabe P.7

G1000786
/Sid. 190/

 

1701.

 

Illumination i Stockholm i anledning af segern vid Narva.

1. Kopparst. 273 x 386: På ett draperi, hållet af 2 ryktets genier, följande inskrift: Illuminationis, Occasione Stupendae Victoriae, quam Augustissimus Svecorum Rex Carolus XII, - - prope Narvam, Urbe itidem gravi obsidione liberatā, d. 20 - 30 Nov. 1700. reportavit, ab Illustrmo: et Excellmo: Comite et Sae: Rae: Mtis. Senatore Prim: Dn. Benedicto Oxenstierna adornatae, et Holmiae d. 5 - 15 Febr. 1701. exhibitae, genuina Delineatio. Altit: Amphitheatri 50 ped: Latit: 160 ped. Altit: Figur: 20 ped. cum Inscr: En praktfull, i jonisk stil uppförd halfrundel med 13 nischer framför ingången till det Oxenstiernska palatset. I den mellersta nischen tronar segerherren i antik dräkt; i de andra nischerna, 6 på hvarje sida om den förstnämnda, står en allegorisk figur, samtliga med förklarande inskriptioner. Nederst i förgrunden en triumfbåge, samt ett vimmel af karosser, vakter och åskådare. Under bilden en rad latinska verser (af C. Staude). Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck, innehållande: Kurtze Beschreibung der Magnifiquen Illumination, - -

C.XII B.23

 

 2. Samma bild som föregående, men i triumfbågens ställe står ett aflångt altare, hvarå läsas öfvannämnda latinska verser, 7 rader, undert. C. Staude, Strals. [Sign.] j.v.d. Aveelen sc. Holmiae 1701.

Kopparstick 273 x 384. Afsedt att hopfogas med samma textblad som 1.

C.XII B.24-25

 *"Denna Pyramiden war bygd på Brunckebärg med Stadzens bekostnad uppå Tacksäijelse dagen öf:r hans K:l May:tz högst glorieuse erhuldne victorie utöf:r Ryssen d. 5 Feb. 1701." - Därunder pyramidens fyra sidor och dess 19 våningar med latinska texter. Därunder beskrivande text på franska. -

Xeroxkopia av handteckning ingående i samlingsband auktionerat av Libris 1982 el. 1983. - 12,5 x 22,5 cm.

C.XII A.161Vädersolar och andra fenomener.

Gedoppelt offene, doch verborgene, Characteren des Himels, oder Lufft-Zeichen in Finnland. - - Afbildning i träsnitt af två luftsyner, framställande bl.a. ett dubbelt C, sedda den 15 Mars ofvanför Carl XII:s läger, i Reval och Narva, m.fl. ställen. - Nürnberg, zu finden bey Felsseckerischen sel. Erben, 1701. Liten folio. Ett blad i boktryck.

C.XII A.48

 /Sid. 191/

 

Sachsarne blokera Riga.

Öfverst i en krönt sköld: Prospect der Stadt Riga von Lifländischer seiten unter bloquirung des Königs von Polen Ao 170i. Å ömse sidor uttydning af tecknen. Utsigt af Riga, som beskjutes från de fiendtliga batterierna. [Sign.] Joh: Lithen del: ad vivum. Kopparstick 180 x 405. Ur Faber.

C.XII A.49

 Carl XII går öfver Düna samt slår sachsare och ryssar.

1. Öfverskrift: Düna-Strömmens, Staden Rigas, och Dünamünde-Fästningens Grund- och Afritning, - - Plan i träsnitt. Därunder på 2 spalter: Uthförlig Beskrifning, huru Hans Kongl. May:t - - den 9. Julii, Anno 1701. med Gudz Bijstånd, och sina segersamma Wapn, satte öfwer Dünen, - - Stockholm, Tryckt uthi Kongl. Booktr. hoos Sal. Wankifs Enckia, af J.H. Werner Åhr 1702. Två hopfästa folioblad i boktryck.

C.XII C.6

 2. I en sköld, omgifven af troféer: Prospect von der glorieuse Descente und Action welche Ihro Königl. May: von Schweden König Carl XII. Anno i70i den 9. Iul˙. be˙ Riga uber die Duna gegen die Sachsischen Vorgenomen - - Svenskar gå på båtar öfver Dünafloden och sammandrabba med sachsarne. [Sign.] Iohan Lithen ad vivum del: Nederst uttydning af tecknen på 3 små spalter. Kopparstick 305 x 405.

C.XII B.26

 3. Öfverskr. i boktr.: Die Siegreiche Schwedische Waffen, Werden bey einem blutigen Treffen wider die Moscowitische Polnische Völcker bey Riga glücklich geführet, und mit einer herrlichen Victoria von der Fama ausgeruffen. Aus Memel berichtet, vom 27. Julii. 1701. Kopparstick 172 x 262: Fältslaget. I nedre hörnet t.v. en liten planritning af skansen Kober. Under kopparsticket, i boktryck beskrifning på 3 spalter. Nürnberg, zu finden bey Joh. Jonathan Felsseckers sel. Erben. Patentfolio.

C.XII A.50

 /Sid. 192/

 

4. Carte du cours de la Duna, de la descente glorieuse de Charles XII, et de la Victoire remportée sur les Saxons le 9 Juillet 1701. Flodstränderna och slagfältet i fogelperspektiv, äfvensom de resp. arméernas ordre de bataille. Nederst t.v. en tafla, innehållande beskrifning under titel Explication. Kopparstick 395 x 275. Ur Adlerfeld.

C.XII A.51

 5. Ihro Königliche Ma˙estet in Schweden König Caroli XII. Descente, über den Düna Strom be˙ Riga den 9 - 19 Iul˙ Anno. 1701. Flodöfvergången. Kopparstick 155 x 405. Ur Faber.

C.XII B.27

 6. Konung Carl XII. går med sin Armée öfver Duna emot Sachsarne Ao 1700 (!) Flodöfvergången. Som 5. Kopparstick 133 x 230. Senare utförd kopia efter kopparsticket hos Faber.

C.XII A.52

 7. Passage de la Dune pres de Riga, par le Roi de Suede en 1701. Flodöfvergången. Som 5. Kopparstick 140 x 245. Ur De Limiers.

C.XII A.53

 8. Ihr. Königl: Ma˙t: in Schweden König Caroli. des. XII nach gethaner Descete über die Düna be˙ Riga mit der Sächsische armée auf die Plane Spilwe geliferte Battallie v. Sigreich erhaltene Victorie den 9 - 19 Iuly. 1701. Fältslaget. Kopparstick 155 x 405. Ur Faber.

C.XII B.28

 9. Hartes gefecht so Ihro Königl: Ma˙t in Schweden, Carolus der XII. mit der Moscowitischen Besatzung in den Sächsischen Schantzen, und Linien auf Lutzenholm be˙ Riga hilten die nacht nach der descente und Battallie zwischen de 9. und i0. Iul˙ Anno.i70i worinnen alle die Moscowitter niedergemacht wurden. Striden på Lutzenholm. På fastlandet svenska trupper, som tagit sachsarnes läger i besittning. Fästet Kobron springer i luften. Kopparstick 155 x 405. Ur Faber.

C.XII A.54

 /Sid. 193/

 

10. Bataille entre les Suédois & les Saxons retranchez sur la Dune prčs de Riga en 1701. Striden på Lutzenholm m.m. som 9. Nedanför uttydning af tecknen. Kopparstick 140 x 245. Ur De Limiers.

C.XII A.55

 Svenskarne återtaga Dünamünde.

1. Die Königl. Schwedische Bombardirung der Festung Dunamunde welche Ao 1701 unter Commando Hr. Obrist von Albedill mit Accord de. 2i - 11 December wider erobert worden. Svenska batterier i förgrunden beskjuta fästet Dünamünde. [Sign.] Joh: Lithen del. Kopparstick 160 x 385. Ur Faber.

C.XII A.56

 2. Prise de Dunamunde par le Roi de Suede, au Mois de Decembre 1701. Fästets beskjutning. Kopparstick 140 x 245. Ur De Limiers.

C.XII A.57/1

 *Samma som A. 57/1 men med holl. underskr. "De Dunamunder Schans, namaals Augustusburg, door de Sweden veroverd den 21. December 1701."

C.XII A.57/2

 Sachsare och ryssar utrymma Kokenhusen.

1. Wie Ihr: Königl. Ma˙t. in Schweden König Carl XII mit dero armee in Cuhrland marschirten und auf 7. meil nahe an das Schloss Kakenhusen oberhalb Riga an der Düna kamen, zog sich die Sächsische und Moscowitische Besatzung daraus, sprengten den grösten theil von Schloss, und begaben sich auf die flucht nach Littawen und Russland. Fästet spränges i luften. I förgrunden tågande trupper. Kopparstick 155 x 405. Ur Faber.

C.XII B.29

 2. Les Saxons & les Moscovites abandonnent Kokenhausen, aprčs en avoir fait sauter les Fortifications en 1701. Fästets sprängning m.m. som 1. Kopparstick 140 x 240. Ur De Limiers.

C.XII A.58

 *Der König in Schweden rückt in Litauen ein. 1701.

Kpst. 6 x 8,5 cm.

C.XII A.59/1

 
/Sid. 194/

 

1702

 

Slaget vid Clissow.

1. Delineation Der be˙ Cliscow. 12. meilen von Cracau den 9 - 19 Julij Anno 1703 (!). zwischen Ihro Königl: Maiit. zu Schweden und Ihro Königl. Maiit. zu Polen Armeen Vorgegangenen blutigen Feldschlacht. Fältslaget. Kopparstick 310 x 395. Ur Faber.

C.XII B.30

 2. Schlacht bey Clissow. in welcher der König August mit seinen Völckern von dem Könige in Schweden den 9 - 19 Iulius des 1702 Iahrs geschlagen worden. gezeichnet von Zacharias Wolff Fältslaget i fogelperspektiv. Nedanför: Erklärung der Buchstaben. [Sign.] gestochen von G.C. Pingeling Hamburg 1744. Kopparstick 375 x 480. Ur Nordberg.

C.XII B.31

 3. Plan von der Feldschlacht so geschehen Ao 1702 d: 9 - 19 Jul˙, da der König von Schweden dem König in Pohlen in seinem Lager attaquirte, und dessen Armée be˙ Klissow totaliter schlug. Explication - - Fältslaget i fogelperspektiv. Nederst t.h. liten tafla: Königl: Schwedisches Lager be˙ Objetza, - - [Sign.] Pingeling. sculp: Hamburgi. 1740. Kopparstick 450 x 375. Ur Adlerfeld.

C.XII B.32

 *C.M. Stuart, Kårt förteckning af åthskillige märkwärdige Händelser. Första delen. 1702. Innehåller 15 handrit. bilder av bataljer.

(Hs D.768)*Slaget vid Pintschow (Pinczķw)

"Eigentliche Abbildung und umständliche Beschreibung der zwischen der Königliche Schwedisch- und coniungirten Königlichen Pohlnisch- u: Chursächsischen Armee bey Pinzehoff gehaltenen Battaille A. 1702, d: 19. Jul:". Med beskrivning och porträtt av Karl XII. Sign. Ios: Frid: Leopold excudit. - Kopparstick. 53,6 x 36,1 cm.

C.XII B.112

 

 Ryssarne taga Nöteborg.

1. Kopparstick 435 x 605: Afbildning i fogelperspektiv af ön och fästningen Nöteborg, som beskjutes från ryssarnes strandbatterier. Den svenska flaggan sänkes från ett af tornen och den ryska upphissas. I öfre hörnet t.v.: uttydning af tecknen skrifven på en mur, som uppbär den ryska dubbelörnen. Vid sidorna den moskowitiske Mars m.fl. allegoriska figurer. I de nedre hörnen en karta öfver Sveriges östersjöländer, äfvensom tvenne sittande kvinnofigurer, mellan hvilka följande inskrift: Indier Voegen is dese Vaderlyke Vestingh Na dat Sy. 90. Iaren onregtmatigh in Handen der Vyanden is geweest met Gods hulp door Syn wettigh heer weder gerecupeerd I nedre kanten: t'Amsterdam by Hendrick Doncker in de Nieuwe-brug Steeg met Priv. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck med beskrifning på 6 spalter, under titel Journaal Van al't geene geduurende de Belegeringe der Stad Notenburg voorgevallen is van den 26. September, tot den 14. October Anno 1702. - - t'Amsterdam, By Hendrik Donker, Boeken Kaartverkooper in de Nieuwe Brug steeg, in't Stuurmans Gereetschap 1703. Både kopparsticket och textbladet äro illuminerade.

C.XII C.7

 *Ryskt kpst. reprod. i Zitkov, Istorija russkago flota. 1912, s. 96

(25 T 4 b)*Motsv. nr 1. men med rysk text (A. Schoonebeks skola). I förgrunden drages båtar över land.

Kpst. 52,8 x 61,8 cm. Plåtskador. Vattenmärke.

(Pamjatniki russkoj kultury ... katalog. 1966, nr 656)

C.XII C.32

 *Stormningen av Nöteborg 11 okt. 1702.

Gravyr av A. Schoonebek, Moskva 1703. sign. J.Keyser fecit. - Rysk text: bl.a. förklaring till sifferbeteckningarna samt Schoonebeks dedikation till furst Mensikov. - Kpst. 51,3 x 61 cm. - (Pamjatnik; russkoj kul`tury... katalog, 1966, nr. 654)

C.XII C.33

 /Sid. 195/

 

2. Prospect von der Belagerung Nötheburg. - - Fästet bombarderas. Kopparstick 155 x 395. Ur Faber.

C.XII B.33

 *Prospect von der Belagerung Nötheburg.

Kpst. 13,5 x 24,3 cm.

C.XII A.59/2

 
1703.

 

Svenskarne befästa sig i Kurland.

Delineation derer Städte und Schlösser in dem Hertzogthum Curland auf Ordre Sr Königl. Ma˙t zu Schweden von dem Hr. Gene. Lieut.Gouvern: und General Quartiermeister Baron Stuart in jezigen Kriegszeiten Fortificirt. Utsigter af de tre städerna och fästningarna Mitau, Bauske och Libau. Kopparstick 308 x 396. Ur Faber.

C.XII B.34

 Lewenhaupts seger vid Saladen.

Delineation der berümbten Victorie welche d/19 Mart. A: 1703 in Littauen unweit Birsen be˙ Sallaten kaum 1000 Man Combatans Schwedische Trouppe - - gegen mehr den 4000 Pohlen und Littaue zu Pferde und 2500 Russen zu fus mit höchster Tapfferkeit befochte - - Svenskarne angripa ryssarnes vagnborg. De polska ryttarne fly åt ömse sidor. Nederst en tafla, hvaruti svenska lejonet på en piedestal, omgifven af troféer. Vid sidorna uttydning af tecknen. Kopparstick 310 x 400. Ur Faber.

C.XII B.35

 /Sid. 196/

 

Slaget vid Pultowsk.

1. Abriss von Pultowsk. nebst dem Treffen, so dabe˙ vorgefallen, den 21 April Ao 1703. - - Plan af staden. [Sign.] Pingeling sculp: Hamburgi. 1740. Kopparstick 170 x 300. Ur Adlerfeld.

C.XII A.60

 2. Öfverst, mellan tvenne små krigsscener på ett utrulladt band: Representation, Von der Stadt Poltoski nebst der Action so geschehen zwischen Ihro Könichl. Ma˙: von Schweden, unter eigene Hohe Commando, und - - Feldt Marschall Steinau - - Den 21 april / 3 maj Anno 1703. Svenskarne jaga sachsarne genom staden och öfver en bro, hvarvid många af flyktingarne drunkna. Nederst uttydning af tecknen. Kopparstick 310 x 403. Ur Faber.

C.XII B.36

 3. Combat de Pultusck entre les Suedois & les Saxons en 1703. Staden och striden som 2. Öfverst två krigsscener i små ovala taflor förenade genom en guirland af lager. Kopparstick 140 x 234. Ur De Limiers.

C.XII A.61

 *Ryssarna taga två svenska fartyg "Astrild" och "Gedan" 7/5 1703. - Ryskt kpst. reprod. Zitkov, Ist. russk. flota. 1912. 102

 Petersburg grundlägges.

1. Prospect von Petersburg und Retusari - - Utsigt af det befästa Retusari och Nevas utlopp. I förgrunden fartyg. Kopparstick 155 x 395. Ur Faber.

C.XII B.37

 2. Vuë de Petersbourg. Samma utsigt som 1. Kopparstick 130 x 240. Ur De Limiers. - Den 29 Juni firas såsom Petersburgs grundläggningsdag.

C.XII A.62

 *Plan över Nyenskans (intaget av ryssarna 1703).

Sign. P. Tamesz fecit. - Kpst. 35,6 x 45,7 cm.

C.XII B.115

 Carl XII intager Thorn.

1. Plan von der Stadt Thorn Welche S: Königl: Maj: von Schweden Bloquieret gehalten von den 17. Ma˙ 1703. biss den 14 September, nachgehens attaqvieret und Bombardieret worden. biss dn: 14. Octobr. da die Stadt überging - - Plan af Thorn i fogelperspektiv. [Sign.] C: Albrecht sculp. Berlin. Kopparstick 305 x 370. Ur Theatr. Europ. XVI.

C.XII B.38

 /Sid. 197/

 

2. Prospect von der Stadt Thorn So Anno 1703. Im Majo von Ihro Königl. Ma˙ten von Schweden König Carl. den XII. Blocquirt - - Sich d. 14. Octobr. auf Gnad und Ungnad Höchstgedachte Königs Sieghaffte Waffen untergeben. Thorn bombarderas. I förgrunden svenska tranchéer och tågande trupper m.m. Nederst uttydning af tecknen. Kopparstick 305 x 400. Ur Faber.

C.XII B.39

 

 3. Siege de Thoorn par les Suedois en 1703. Thorn bombarderas.I förgrunden t.h. soldater vid ett marketentare-tält. Kopparstick 140 x 232. Ur De Limiers.

C.XII A.63/1

 *Samma som A.63/1, men med holl. underskr.: Thooren, door den Koning van Sweeden in't Jaar 1703. gebloqueert, daar na geattaqueert, en op discretie verovert.

C.XII A.63/2

 *Thoren. - Plan av staden med belägrande trupper. Grav. 23 x 34 cm. - I övre vänstra hörnet uttydning av bokstäver. I: Relationes historicæ semestralis 1703/4.

Hist. Ny. Tidskr.Svenskarne besätta Elbing.

Grund Riss, der Stadt Elbing in Preussen von Carolo XIIten König in Schweden 1704. in besitz genommen. - - Plan af Elbing i fogelperspektiv. Kopparstick 307 x 402. Elbing intogs af Svenskarne 1703 i December, icke 1704 såsom å bladet uppgifves.

C.XII B.40

 
1704

 

Carl XII i Heilsberg.

Heilsberg in Ermeland woselbst A. i704. der Kön. v. Schweden das Hauptquartier gehabt. Utsigt af staden.

Kopparstick 160 x 315. Carl XII stannade här till början af Juni.

C.XII A.64

 /Sid. 198/

 

Ryssarne intaga Dorpat.

Prospect der Stadt v: Vestung Dörpt, welche der Moscowitische Zaar den.4. Iuni belagert,beschossen, bombardirt,u: - - de. 14. Iuli die bresche stürmendt angegriffe, auch dergestalt die Russische darein getrunge das noch an selbige dato - - sich also die Stadt ergeben. - - Stadens bombardement. Kopparstick 153 x 398. Ur Faber.

C.XII B.41

 *Abriss der... den 13 July 1704 eroberte Vestung Dorpat... Äv. rysk text. - Kpst. 51,5 x 60,5 cm.

C.XII C.34

 Ryssarne belägra förgäfves Seelburg.

Prospect und Attaque vo Seelburg - - Belägringen.

Kopparstick 155 x 400. Ur Faber. - Befälet i Seelburg - ett slott vid Dünafloden i Semgallen - fördes af Majoren Grefve Lindschöld, hvilken här omintetgjorde ryssarnes anslag i Juli, kort före Lewenhaupts seger vid Jacobstadt.

C.XII B.42

 Slaget vid Jacobstadt.

Repraesentatio, des Gefechtes be˙ Jacob Stadt, alwo die Schwedische und Sapphiischen Trouppen, unter Anführung Her. General Major Lewenhaupts, die Moscowitter, und Polen, geschlage. - - Fältslaget. Kopparstick 155 x 395. Ur Faber. - Svenskarnes polska bundsförvandter fördes af Sapieha.

C.XII B.43

 Psilanders strid mot en engelsk eskader.

Action emellan Svenska Örlogs Skeppet Öland Commenderat af Capitaine Psilander, och en Engelsk Örlogs Escader under Comodore Lord William Weston - - Afbildning af sjöstriden. [Sign.] Ritat och Graverat af G. Wallberg. År 1792. Ofullbordadt kopparstick 343 x 448. - Striden egde rum den 27 Juli utanför Orfordness. Den engelske eskader-chefen hette Whetstone.

C.XII B.44

 *Linjeskeppet "Ölands" strid med Engelsmännen den 28 juli 1704 vid Orfordness. - Gerhard Albe 1923 - 26.

Etsn. 49,5 x 63,5 cm.

Kpst. St.f.

 /Sid. 199/

 

Ryssarne intaga Narva.

1. Plan der Attaque der Importanten Vestung Narva in Ingermandland welche von Ihro Zarischen Maiest. unter Commando seiner Excellence dero General Feld Marschalln Fre˙herrn von Ogilvie den. 20. Aug. 1704. mit Stürmender Hand erobert. Plan af Narvas belägring i fogelperspektiv. Å ömse sidor en spalt beskrifning. Kopparstick 165 x 405. Ur Faber.

C.XII B.45

 2. Delineation der Stadt und Vestung Narva, samt des Schlosses Ivanogorod, welche der Gross Fürst von Moscau, Peter Alexowitz, Ao 1704. den. 27. April. bloquiret, den. 29. Ma˙. formel belagert - - das entlich nach dem unterschiedliche Brechen gemacht worden, die Stadt de. i0. Aug: selbigen Iahres mit Stürmender hand eingenomen worden, das Schloss aber hat sich de 18. dito, vermitlelst Accord ergeben. - - Belägringen. I förgrunden ryska lägret med batterier och approcher, soldater som göra i ordning fasciner m.m. Kopparstick 315 x 400. Ur Faber.

C.XII B.46

 

 3. Prise de Nerva par les Moscovites, au Mois d'Aoust 1704. Belägringen m.m. som 2. Kopparstick 140 x 254. Ur De Limiers.

C.XII A.65

 *Abriss der... eroberten Vestung Narva ... 9. Aug. 1704. - Äv. rysk text. - Kpst. 50,7 x 59,6 cm.

C.XII C.35

 *Narva HAPBA.

Vy fr. Ö med artilleribeskjutning och anfallande soldater. - Kpst. osign. 14,4 x 59,4 cm.

C.XII B.116

 Svenskarne uppgifva Warschau.

Prospect der Stadt Warschau. Utsigt af staden. Nedanför på samma blad planritning i fogelperspektiv. I förgrunden t.h. öfverlämnar den svenske kommendanten Horn sin värja till Konung August i spetsen för en kavalleritrupp. Kopparstick 280 x 357. Ur Faber. - Kapitulationen egde rum den 26 Aug.

C.XII B.47

 Svenskarne intaga Birsen.

Prospect von dem Schloss und Vestung Birsen, in Littauen so Ao 1704. de. 16. Aug: von - - Graff Adam Ludwig Lewenhaupt belagert und - - den Sept mit accord eingenommen worden - - Slottet Birsen beskjutes af svenska batterier. Själfva staden är fullkomligt afbränd. I förgrunden t.v. två ryttare. Kopparstick 315 x 405. Ur Faber.

C.XII B.48

 

 /Sid. 200/

 

Posen belägras förgäfves af ryssar och sachsare.

1. Öfverst t.v. på ett draperi: Belagerung der Stadt Bosen (!) von dn. 4. Octobr bis dn. 24. Oct. 1704 - - Uttydning af tecknen, som fortsättes t.h. i en oval sköld, krönt af den svenske kommendanten Mardefelds friherrliga vapen. Plan af Posen i fogelperspektiv. [Sign.] Accuratissime delinea - - P.S. Faber. Kopparstick 315 x 407. Ur Faber.

C.XII B.49

 2. Öfverst t.h. i en sköld krönt med Mardefeldska vapnet: Siege de Posnanie levé par les Saxons & les Moscovites au Mois d'Octobre 1704. Plan af Posen i fogelperspektiv. Nederst t.h. ryttare och vagnar vid en by. Kopparstick 135 x 235. Ur De Limiers.

C.XII A.66/1

 
1705

 

Major Danckwardt slår ryssarne vid Polangen.

Scharmützel bey Plungian (!) in Samoyten, In welchen eine auscommandirte Schwedische Parthe˙ unter Herrn Major Danquart, die Moscowiter und Pohlen geschlagen - - Fäktningen. I förgrunden en liten stad. Kopparstick 150 x 400. Ur Faber. - Striden stod den 3 Febr. g. st.

C.XII B.50

 Slaget vid Gemäuerthoff.

1. L'ordre de bataille, såsom Kongl. May:tz under General Major Lewenhauptz Commando stående Armée rangerad war, då Feltslaget höltz med Zariska Felt Marskalken Scheremet, som war 20 000 Man starck, på det Wiltzniska Feltet wid Gemeuert Hof den 26 Jul. Anno 1705. Midt emot den svenska slagordningen är den ryska afbildad, jämte latinsk öfverskrift. Bladets ritare eller utgifvare har utsatt sitt namn C.A. Sinckler. Nederst stå följande verser af Magnus Rönnow: Cinctus ab horrendo rapidi torrentis hiatu Nonnisi prodigii munere salvus erit. Par haec prodigium victoria monstrat. Adamo Coelica magnanimo vis manifesta favet. - Patentfolio. Träsnitt och boktryck, koloreradt.

C.XII B.51

 /Sid. 201/

 

Samma blad, men okoloreradt, finnes äfven sammanfäst med ett blad i boktryck, innehållande beskrifning på två spalter, under titel: Sanfärdig Berättelse, om den Blodige Träfning och härlige Seger, - - Nederst: Stockholm, Tryckt uti Kongl. Bookt. hoos Sal. Wankijfs Änkia, af J.H. Werner, Åhr 1705.

C.XII C.8

 2. Vorstellung der hefftige u: blutige Actio, welche v:Ihro Königl: Maiestaet in Schweden, in Churlad stehende Trouppen - - befochten worden, de. 16. Iul˙. A: 1705. - - Fältslaget. Kopparstick 155 x 385. Ur Faber.

C.XII B.52

 Svenskarnes seger vid Warschau.

1. Action der Schweden, gegen die Sachsen und Pohlen, be˙ Warschau den 21 - 31 Iulj Anno 1705. - - Träffningen. I förgrunden t.h. familjen Lubomirskis palats utanför staden. Kopparstick 310 x 400. Ur Faber.

C.XII B.53

 2. Der Sachsen v: Pohlen ordre de battaille. - - Der Schweden Ordre de Battaille. - - Plan af de båda härarnes uppställning. Kopparstick 150 x 400. Ur Faber. - Svenskarne anfördes i detta slag af Nieroth; fienden af Paykull, hvilken tillfångatogs.

C.XII B.54

 Vorstellung der Schlachtordnung in dem Treffen be˙ Warschau; wo die Sachsen von den Schweden den 21/31 Julius 1705. geschlagen worden. Gezeichnet von Zacharias Wolff. Gestochen von G.C. Pingeling. Hamburg. 1744. Kpst 36 x 22,5 cm.

C.XII B.114

 *Battaille beij Warschau, d. 20-31 ten Julij Ao 1705... (Plan av härarnas uppställning). - von J.E. Randahl. Lieut: gezeichnet. - Pingeling sc. Hamburgi. 1741. - Kolor. kpst.

C.XII A.66/2

 
/Sid. 202/

 

1706

 

Slaget vid Fraustadt.

1. Kopparstick 190 x 300: I öfre hörnet t.v. inom en rund sköld, hållen af två änglar: Das harte Treffen so zwischen der Konigl. Poln. u. Churfl- Sächsischen und der Königl. Schwedischen Armee vorgegangen ohnfern Fraustatt. d. 13 Feb. 1706. Fältslaget. Nedanför kopparsticket Erklärung des Kupfers i boktryck. Liten folio.

C.XII A.67

 2. Sächsische Battallie, wie solche be˙ Frauenstadt rangiret gestande, unter Commando des Herrn General Schulenburgs. - - Plan i fogelperspektiv. Kopparstick 155 x 395. Ur Faber.

C.XII B.55

 3. Bataille de Frauwstadt, entre les Suedois et Saxons, le 13. Februari 1706. Kopparstick 140 x 235. Ur De Limiers.

C.XII A.68

 *Abriss der Bataille beij Fraustadt Alwo der Königliche Schweds Feldmarchal Graff Reihnschild die Säxische Armee Totaliter Schlug. Anno 1706, 13. Febr. - Sign. P. Fehr. - Etsning. 46,5 x 33,8 cm. - Tillhört Stafsunds saml.

Kartor 16 b

 Carl XII och Stanislaus.

En äreport, öfverallt smyckad med allegoriska figurer och inskrifter: Stanislae, diess Friedens Guth Schiest aus Carols Liebes Gluth. m.m.

 

I tomrummet under porthvalfvet, som öfverst prydes med Carls af ryktets genier kransade byst, läsas, under de båda konungarnes sammanflätade namnchiffer, 10 versrader:

Auff Schweden! Lobsdinget,

Ihr Pohlen! nun springet, - -

Kopparstick 265 x 185. Hör till en festskrift: Allerunterthänigste Pflicht - - utgifven af " A.V. Seumenicht p.t. Capitain", Fol., i anledning af den tacksägelsefest, som firades i Sverige den 9 Mars.

C.XII B.56

 /Sid. 203/

 

Carl XII i Alt Ranstadt.

Prospect der nächst liegenden Gegend um das Königl. Schwed. Haupt Quartier zu Alt Ranstadt be˙ Leipzig - - Utsigt af Alt Ranstadt med omgifningar. Kopparstick 300 x 380. Ur Faber.

C.XII B.57

 Slaget vid Kalisch.

1. Slagfältet i fogelperspektiv. Nedanför: de båda arméernas ordre de bataille. Kopparstick 395 x 305. Ur Faber.

C.XII B.58/1

 2. På ett draperi, öfverst t.h.: Combat de Kalisch du 29.Octobre 1706. Slagfältet i fogelperspektiv. I nedre hörnet t.h.: några soldater bredvid ett träd. Nederst: Les Suédois attaques ā Kalisch par les Saxons malgré la Treve. Kopparstick 140 x 234. Ur De Limiers.

C.XII A.69

 *3. På ett språkband i mitten: Bloedige BATALIE voor gevallen Tussen de Koning AUGUSTUS en den Zweedse Generaal MARDEFELD. op den 29. octob: 1706. by Kalisch. - Under: tre spalter text med överskrift :PERTINENT VERHAAL, Van het verslaan der Zweden en Polen, door den Koning Augustus. Voorgevallen op den 29 October 1706, by Kalisch, in Groot Polen.

Zyn Majesteyt de Koning Augustus ............................ 8 Paar Planken & c.

C.XII B.58/2

 Carl XII:s möte med August II.

1. Öfverskr. i boktr.: Die Glückbringende Conjunction zweyer grosser Staats-Planeten, das ist: die erste Zusammenkunfft Ihr. Majest. Königs Augusti in Polen, und Ihr. Majest. Königs Caroli XII. in Schweden, in des Grav Pipers Quartier zu Güntersdorff, den 17. Decembr. Anno 1706. Kopparstick 240 x 332: En tafla bildad af fem smärre i ramar infattade scener från de båda monarkernas sammanvaro. Vid kopparsticket är fäst ett blad i boktryck med beskrifning på 3 spalter, som slutar med några tyska verser. Nürnberg, Zufinden, bey den Felsseckerischen Erben.

C.XII B.59

 2. Öfverskr. i boktr.: Abbildung der offenen Taffel, Woran beyderseits Königliche Majestäten, Nebenst einigen Dero Hohen Ministris, bey der nach geschlossenen erwünschten Frieden ersten Zusammenkunfft, Abends gespeiset in dem Königl. Schwedischen Haupt-Quartier Alt-Rannstadt den 7. (17.) Decembr. Anno 1706. Kopparstick 214 x 281: Den offentliga spisningen. I förgrunden åskådare. Under kopparsticket uttydning i boktryck. Leipzig, auff den Auctions-Platz, in Rothhaubts Hoff am Marckte. 1707. Patentfolio.

C.XII B.60

 3. Samma scen, kopierad efter föregående. Kopparstick 270 x 325. Ur Faber.

C.XII A.70

 *Altranstädt. - Vykort med bl.a. monument rest 1907.

C.XII A.71
/Sid. 204/

 

1707.

 

Carl XII utverkar af Kejsaren religionsfrihet för Schlesiens protestanter.

1. En postiljon, med hornet för munnen, rider i fullt galopp från Wien mot Stockholm. Emellan dessa båda städer är äfven Paris utsatt. På marken ligga sönderbrutna vapen; bland molnen synas en trumpetande Fama och Mercurius öfverbringande ett bref.

Aflång kvart. Träsnitt. Tecknaren tyckes hafva föreställt sig att det återupprättade goda förhållandet mellan Kejsaren och Sverige äfven skulle stämma Frankrike till fred.

C.XII A.72

 2. Christi kyrka står på toppen af en klippa, öfverst omgifven af bibelspråk och verser. Å en utskjutande afsats på midten af klippan är ett crucifix upprest ofvanför en uppslagen bibel. Å ömse sidor om afsatsen stå Gustaf II Adolf och Carl XII, med fältherrestaf i högra handen och den venstra stödd emot hvar sin sköld, hvarpå följande inskrifter:

Ich hab für diesen Felss biss in den todt gestritten.

Ich folg Gustavo nach in seinen Tugendt Sitten.

Mellan dessa sköldar synes en liten bild af Luther i sin studerkammare, med underskrift:

Gottes wort und Luthers Lehr vergehet nun und Nimmermehr. Kopparstick 305 x 225.

C.XII A.73/Sid. 205/

 

3. Ungefär som föregående, men bakom klippan ett utrulladt band, hvarå bibelspråk. Luther i studerkammaren är utelämnad; däremot finnes han afbildad på ena sidan i den uppslagna bibeln, m.fl. smärre skillnader. [Sign.] Albrecht Schmidt excudit. - G. Rogg. delin. E B a H: scul: Kopparstick 275 x 170.

C.XII A.74a

 *Ungefär som de två föregående men klippkyrkan annorlunda utformad, likaså olika text på språkband och sköldar samt varierande huvudställning på konungarna.

Kolorerat kopparstick 282 x 189. - Köpt 1.7.1959 för kr. 100:- av studeranden Carl Müller, Inteckningsvägen 78, Hägersten.

C.XII A.74b

 *3.a. Två kpst., det första föreställande Karl XII och Luther framför ett altare, med underskr. "Die wahre Kirch besteht ob gleich die Feinde loben... Joh: Phi: Gerhard Excudit Francf;" det andra förest. Gustav II Adolf och Karl XII och motsvarar 2 - 3. underskr.: "Dass Göttlich wort muss bleiben stehn...

Kpst. rart. 25,5 x 18,5 cm. - Acc. 27/1933.

C.XII A.75/1

 *3b. Porträtt av Josef I och Karl XII, emellan dem en kyrka på vilken nådens sol strålar ner; därunder tvänne kretsar bedjande personer med inskript: "Wir u. dein wort sind itzt getränckt(?) | Schaff Gott dass JOSEPH an uns denckt." och "Erweck uns Herr diesen Held | dass Er dein wort uns wieder stelt. - Kpst. 19,5 x 17 cm.

C.XII A.75/2

 4. Kopparst. 180 x 265: Underhandlare sitta omkring ett stort bord, vid hvars ena ända Carl XII, i full kunglig skrud, med dragen värja i handen, dikterar besluten. Bakom konungen synes i ett fönster Luther med Westfaliska fredsdokumentet. Vid bordets andra ända står påfven, med munkar och prester, förgäfves skakande sin bannstråle. I bakgrunden synes svenska arméen uppställd framför de kyrkor, som munkarne slagit under sig, men nu måste lämna. Under kopparsticket i boktryck: Le triomphe de Luther. Två spalter fransk och holländsk text. A Breslauw, chez Pierre Banboche, ā l'enseigne de Luther. Patentfolio. Tryckt i Holland.

C.XII A.76

 *J.R. Patkuls avrättning i Posen 1707.

Bild föreställande till höger halshuggningen, t.v. stegel och hjul. - Kpst. 4,8 x 13,2 cm. - Vignett på titelbl. till "Hagen, Das schmertzliche doch seelige Erde das Welt-Bekandten Joh. Reinhold Patkuls, 1707. (Hist. Sv. Monogr. Br.)

C.XII A.75/3

 Svenska hären aftågar genom Schlesien.

Abriss wie der König von Schweden be˙ Steinau die Schiffs-Brücke passirt d: 18 Sept: 1707. Svenska hären går öfver Oder. Nederst uttydning af tecknen. Kopparstick 300 x 400. Ur Faber.

C.XII B.61

 
/Sid. 206/

 

1708

 

Slaget vid Holofzin.

Afrijtning, På Swänska Campementet wid Staden Holofsin, på ena sidan om Floden Wabitz, och Ryssarnes Läger på andra sidan, hwarest Hans Kongl. May:t af Swerige ärhölt den härlige Segren den 4 - 14 Julii Åhr 1708. Perspektivisk plan i träsnitt med uttydning vid sidorna.

Nedanför: två spalter beskrifning. Stockholm, Hos Johan Henr. Werner Kongl. Boktr. Åhr 1708. Folio. Två hopfästa blad i boktryck.

C.XII B.62-64

 

 

 

En handritad karta med snarlikt utseende fanns inhäftad i en volym småtryck som såldes på LIBRIS-auktion 1983, dock inte till KB.

C.XII B.44/2 (borde vara 64/2)Slaget vid Liesna 29 sept. 1708.

[Rysk text]. Fältslaget. I förgrunden infanteristrid i en skog. T.h. i nedre hörnet rider Tsaren med kommandokäpp i handen samt åtföljd af generaler och adjutanter. Kopparstick 420 x 712. K. Bibl:s exemplar är klippt, hvarigenom sannolikt gravörens signatur försvunnit. Bladet är tydligen af samma ursprung som de stora Pultava-gravyrerna, stuckna af l'Armessin och Simonneau efter taflor målade af Martin le jeune.

C.XII C.9

 
1709.

 

Slaget vid Pultava.

 

1.Plan de la fameuse Bataille donnee aux environs de Poltawa en Ucraine Entre l'Armee de sa Majesté Csarienne Pierre I. Empereur de la Grande Russie et celle de S. M. le Roy de Suede Charles XII.le 27 Juin - 8 Juillet 1709.

A la Haye chez Pierre Husson. Plan i fogelperspektiv af fältslaget. [Sign.] P.V. Cal. S. Kopparstick 508 x 590.

C.XII C.10

 2. Grundriss der glorieusen Action welche in der Gegend Pultawa in d. Ucraine zwische der Armee Sner Czarische Ma˙. Petri dess Ersten Ke˙sern von Gross-Russland u Seiner Königl. Maj. in Schwede Caroli XII den 27. Juny - 8. Jul. Anno 1709 vorgegangen. Plan i fogelperspektiv. [Sign.] Jos: Frid: Leopold excudit. Kopparstick. 458 x 590. Delvis färglagdt.

C.XII C.11

saknad 1979.

 /Sid. 207/

 

3. Veltslagh by Poltawa inde Vkrainie, gewonnen door den Czaar van Moskovie op den Kon. v. Sweden, heel en al geslagen met verlies van 9000 mannen.in den slagh gesneuvelt, en 3000. door de Moskoviter gevangen: - - (samma titel på latin.) Plan i fogelperspektiv, med fransk uttydning af tecknen. [Sign.] P. Schenck exc: Amst: C.P.

Kopparstick 165 x 200. Rödt tryck. - Många andra planritningar i mindre format öfver Pultava-slaget förekomma; de äro merendels tagna ur böcker och i allt väsentligt öfverensstämmande.

C.XII A.77

 

 *Bataille de Pultowa donnée au Mois de Juin 1709. Kpst.

C.XII A.78*Battaille bey Pultowa. Kpst.

C.XII A.79*[Rysk text:] Bitva pod Poltavojo 1709. - Karta. - Etsn.

C.XII A.804. Victorieuse Battaille, van Zyn Czaerse Majestyd, bevogten tegens de Koning van Sweden, voorgevallen by Pultowa den 27 Juny - 8 July 1709. Därunder liknande titel på franska å ett utrulladt band. Bataljscen. I förgrunden t.h. jagas svenska ryttare ned i ett träsk.

Kopparstick 490 x 580. Här och där utsatta siffror angifva att en förklarande text bör åtfölja bladet.

C.XII C.12

 

 5. [Rysk text]. Fältslaget. T.v. i bakgrunden det stora ryska lägret, med infanteri uppstäldt på sidorna. T.h. strid omkring redutterna, förbi hvilka svenskt kavalleri synes fly. I själfva förgrunden rider Tsaren, med dragen värja i handen, i spetsen för sin suite. [Sign.] Peint et dessiné pour Sa Majesté Czarienne par Martin le jeune peintre ordinaire et pensionnaire du Roy, et gravé par Nicolas de l'Armessin graveur du Roy. - Ecrit par de Berey. Kopparstick 550 x 740. Rovinskij, Portr. Petr. I nr 541, Pamjatniki russkoj kultury katalog 1966, nr 579.

C.XII C.13

 

 6. [Rysk text]. Fältslaget. Det ryska infanteriet ordnadt framför lägret på två linier. Den främre linien tillbakadrifver svenskarne, bland hvilka Carl XII synes i sin hästbår. Borta i fonden öfvergifna redutter. I förgrunden galopperar Tsaren med en liten sabel i handen, åtföljd af en kavalleri-eskort, som hugger sig väg igenom en skara svenska ryttare. [Sign.] Peint et dessiné pour Sa Majesté Czarienne, par Martin le jeune, peintre ordinaire et pensionnaire du Roy, et gravé par Charles Simonneau graveur ordinaire du Cabinet du Roy. - Ecrit par de Berey. Kopparstick 550 x 740.

Rovinskij, Portr. Petr. I nr 542, Pamjatniki ... nr 681.

C.XII C.14

 *Reprod. av nr 6. på brevkort.

C.XII A.81/Sid. 208/

 

7. Slaget vid Pultava. Carl XII, sårad sittande på sin hängbår, hvars bärare till större delen stupat, uppmanas ifrigt af sin återstående omgifning att stiga till häst för att rädda sig. Kvart. Litografi. C.A. Dahlström del. - Lith. och tr. på f.d. Salmsons tryckeri. Ur Lith. Alleh. 1862.

C.XII A.83/2

 

 8. Svenska grafhögen vid Pultava. En kulle, öfverst prydd med ett kors, omgifvet af ett staket.

Liten folio. Litografi. C.E. Berlin del. Bihang till Illustrerad Tidning (1862).

C.XII A.84/1

 *[Ry:] Batalja Poltavskaja 1709.

Kpst. 16,5 x 23,5 cm. - Se Rovinskij, Russkie gravery, 1870, s. 352 nr. 33 (attr. t. Schoonebek), Podrobnyj slovar' II sp. 776 nr 6 (attr. t. Picart), och Pamjatniki ... 1966 nr 683.

C.XII A.82

 *Ansicht, der mit Schweden belagerten Stadt Pultawa.

Kolor. kpst. 15,8 x 30 cm. - Skadat i högra hörnet.

C.XII A.83/1

 *[Ry:] Batalja Poltavskaja 1709 g. junja 27. - Trol. eft. en gravyr av P. Picard. - Kpst. 26,2 x 35,9 cm. Ofullbordat ("hål" i gravyren). - (Pamjatniki ... 1966 nr. 678, Rovinskij, Podrobnyj slovar, II, sp. 776 nr. 6, Portr. Petr. I nr. 537).

C.XII A.158

 *Poltava 1709. Svenska fanor nedlägges.

Fotograf: Jos. Albert de Munieh eft. måln. av A. de Kotzebue.

C.XII C.15

 *Se: Pavlovskij, I.F., Katalog Muzeja poltavskoj bitvy... 1910.

133 Im xa (Br.)*Slaget vid Pultawa den 8 juli 1709 ...

Akv.tusch. - 37 x 48 cm. - Tillhört Stafsunds saml.

Kartor 53

 *Vorstellung der zwischen Ihro Cz. Mai:t v. Ihro Kön. Mai:t von Schweden onweit Poltawa den 27:t Juny ... vorgevallene Battaille. Äv. rysk text.

Sign. Jacob Keyser fecit. Kpst. 53,9 x 63,3 cm.

C.XII C.36

 *Wilh. Hauschild, Karl XII i slaget vid Poltava 1709. - Reprod. efter freskomålning i National-Museum, München.

C.XII B.65*Högtidligt intåg i Moskva 1709.

[Ry:] Iz"javlenie triumfal'nago vchoda Ego Carskago Velicestva v Moskvu 1709 Dekabrja v 21 den' vvodja›_ago ›vedskich pl_nnich generalov ... oficerov, kupno s ich artileriejo, znamenami i prot_im druch batalij to est' 1708 ... pri L_snom ... i 1709 ... pri Poltav_. - V Sankt Peterburche risoval i gridoroval na m_di Alexij Zubov 1711. - Reprod. f. vykort (ljustryck). (Saknas.) Rovinskij, Podrobnyj slovar' 1895 I sp. 362 nr 29.

C.XII A.84/2

 *Triumftåg i Moskva 1709. - Sign. P. Picard del. et fecit. - Kpst. 51,3 x 70,7 cm. - (Pamjatniki nr 727, Rovinskij, Podrobnyj slovar', II, sp. 772 nr 3, Portr. sp. 1682 nr 555).

C.XII C.37Kopia av ovanst.:

C.XII A.160Rysk fest i Haag till firande af Pultava-dagen.

Vüe du Feu d'Artifice Que Son Excellence Monsieur André de Matveof - -  Ambassadeur Plenipotentiaire de Sa Majesté Csarienne - - Prčs Leurs Hautes Puissances Les Seigneurs Etāts Generaux des Provinces Unīes a fait representer par ordre de son Maitre, ā la Haye le 8me Octobre 1709, le premier des trois jours de la fčte, celebrče en rejouissance de la fameuse Victoire, remportee sur Le Roy de Suede Charles XII, aux environs de Poltawa - -  (Å ömse sidor om underskriften 2 små spalter med uttydning af tecknen.) Fyrverkeriet afbrännes från en af galler omgifven platform, i midten prydd med en stod af Segerns gudinna. I öfre hörnet t.v. en mindre tafla, föreställande en framför ryska ambassaden uppförd fontän, spenderande rödt och hvitt vin, som enligt den latinska inskriften skall betyda "svenskarnes blod och tårar". Kopparstick 395 x 475.

C.XII B.66

 

 Triumfbåge. - Kpst. 46,5 x 64 cm (beskuren). - (Pamjatniki ... nr 731).

C.XII C.38Triumfbåge. - Kpst 50,2 x 66,6 cm. - (Pamjatniki nr 730).

C.XII C.39
/Sid. 209/

 

1709-13.

 

Carl XII i Bender.

1. Öfverst på ett veckadt band: Accurate Delineation der Vestung Bender mitt derer Situation und Vorstaedten, wie auch Ihro Königl. May. zu Schweden alldortige Campement, mit der Türckische Infanterie u. Cavallerie 1710. Å ömse sidor, på tvenne draperier Explication öfver svenskarnes läger vid Bender 1709 - 11. Plan af Bender och kringliggande orter i fogelperspektiv. [Sign.] Ieremias Wolff excudit Aug. Vindelicoru. Kopparstick 415 x 580.

C.XII C.16

AF 181:2 bl.39

G10064142. I öfre hörnet t.h. på ett blad, omgifvet af tre änglar: Campement Seiner Königl. May. zu Schweden, be˙ Bender, wie Solches sich Ao 1711. befunden. Plan i fogelperspektiv af svenska och turkiska truppernas läger, på tre sidor kringflutet af Dniester. I nedre hörnet t.h. uttydning af tecknen på 3 spalter. [Sign.] Ieremias Wolff excud. Aug. Vind. Cum Priv. S.C. Maj. Kopparstick 415 x 580.

C.XII C.17

G1006415

 *Seiner Königl. Maje. zu Schweden Campement bey Bender Ao 1711. - Kpst. 29,5 x 39,5 cm.

Förminskad kopia av nr. 2.

C.XII A.85

 3. Campement du Roi de Suede prčs de Bender en 1709. Plan i fogelperspektiv efter 2. - Kopparstick 135 x 235. Ur De Limiers.

C.XII A.86

 4. Campement du Roi de Suede pres de Bender en 1713. Plan i fogelperspektiv. - Kopparstick 135 x 235. Ur De Limiers.

C.XII A.87

 5. Öfverst på ett utveckladt band: Bender. I de öfre hörnen på 2 taflor: A. Premier campement du Roy de Suede. och AA. Second Campement du Roy de Suede (uttydning af tecknen.) Carl XII, jämte några följeslagare, alla ridande, mötes utanför Bender af den turkiska paschan, som stigit af sin häst för att vördnadsfullt hälsa Konungen. [Sign.] W: Hogarth Invt. et sculpt. Nedanför denna scen en plan i fogelperspektiv af Bender med omgifningar. I de nedre hörnen på 2 taflor: A. King of Swedens First Incampment. och AA. King of Swedens Second Incampment. - - [Sign.] S. Parker Sculpt. Kopparstick 255 x 350. - Ur A. De la Motraye's Travels through Europe, Asia, and into Part of Africa. I,II. London 1723. Fol. - En fransk öfversättning, med samma kopparstick, utkom i Haag 1727.

C.XII A.88/1

G1010586

 

 *Turnul Colti. Coltsea-tornet i Bukarest uppfört av Karl XII:s krigare 1712 i anslutning till ett sjukhus, användes för brandbevakning, skadat i en jordbävning 1802, nedrivet 1888. Höjd 48 m, bredd 38 m. Reprod.

C.XII B.67

G1006416*Accurater Grundriss der Vestung Bender mit derer Situation auch Ihro Königl. Maije. zu Schweden damahliges Campement. - Kpst. 30,5. x 40,5 cm.

C.XII B.68

G1006417 *Eigentliche Abbildung des Hauses, welches der König Carl der zwölfte, beij dem Dorfe Warnitza ... Gestochen von I. Haas, Hamb. 1745

C.XII B.111

G1006418
/Sid. 210/

 

Adolf Fredriks födelse 1710.

Allegorisk framställning, visande de olika dygderna barnet, som hålles av en kvinna fram till dess moder. T.v. två personer i antika dräkter som hålla en hertigkrona och Sveriges vapen. under: gestochen v.G.D. Heumann ... 1745. Kpst. 17 x 20 cm. Ur: J. Nordberg, Leben Carl des Zwölften. D.2. 1746.

C.XII A.88/2

 1710

 

*Arensburg (i Estland) sept. 1710

Izobrazenie kribposti Arantsburcha ...

[Sign.] P. Tamesz Fecit. - Kpst. 43,5 x 46,0 cm.

C.XII C.41

 *Riga juli 1710

Izobrazenie kribposti Rigi...

Jacob Keyser ... - Kpst. 50,0 x 56,4 cm.

C.XII C.40

 *Dünamünde aug. 1710

Izobrazenie kribposti Dinamenta ... Plan öv. fästn. Sjöstrid i n.h. hörnet. - [Sign.] P. Tamesz fecit. Kpst. 33,0 x 40,0 cm.

C.XII B.117

 *Elbing februari 1710

Plan över staden; trupper utanför. Ur Kniga Marsova - (Av A.I. Rostovzev?). - Etsn. 21,3 x 29,9 cm. - (Pamjatniki ... nr 685).

C.XII A.159

 Slaget vid Helsingborg.

1. Kopparstick 390 x 355: Plan af Battaillen wid Helsingborg emellan Swenska och Danska Armeerne, hwarest den Swenska genom Guds Nådh erhölt en Complet Seger, under Anförande af Generalen och Gouverneuren Herr Grefwe Magnus Stenbock den 28 Feb: Ao 1710. Fältslaget i fogelperspektiv. Nedanför i boktryck: Explicatio. på fyra spalter. Stockholm, Tryckt, och med egen Bekostnad uplagd af Joh. Henr. Werner, Kongl. May:ts Booktr. Anno MDCCX. Patentfolio.

C.XII C.18

 

Tilas IV:85.

 2. Plan af Slaget vid Helsingborg den 28. Febr: 1710. Fältslaget efter 1. [Sign.] Carl Bergquist sc.

Kopparstick 335 x 345. Ur Kongl. Rådets och Fältmarskalkens Herr Grefwe Magni Stenbocks Lefwerne af Samuel S. Loenbom. I-IV. Sthlm 1757-65. Kvart.

C.XII B.69

 

 *Optogt der Deensche vloot, zeilende den 11 Nov. 1709's morgens ten 9 uren van KOPPEHAGE ... den 12 in Schoonen tussen Helsingborg en Karelskroon gelant ... (Även lat. tit.) - P. Schenck exc:  Kpst. 16 x 19,5 cm.

C.XII A.89

 *Stenbock och hans borgenär. - Dahlström. - tr. hos Salmson. - Litogr.

C.XII A.90*Den 10 Maart 1710, is in Schoonen tusschen het Deense en't Sweedse Leger een Battalie voor gevallen ... (Även lat.tit.) - Peter Schenck exc. - Kpst. 16 x 19,5 cm.

C.XII A.91

 *Slaget vid Helsingborg den 10. Martii 1710 ...

Sign. Carl Gust. Lagerbielke, 1760. - Akv. tusch och penna. 35,2 x 46 cm. - Tillhört Stafsunds saml.

Kartor 53 

 *Ljustr. reprod. utg. av Killbergs bokh. i Hälsingborg, 1903.

C.XII C.19*Schlacht in Schonen beij Helsingborg. So geschehen d. 28. Febru: MBCCX... - Olof Dahlman ... ad vivum delin. - A. Reinhard sc.  - Kpst. 28 x 32 cm.

C.XII B.70

 *Till minnet av slaget vid Helsingborg. (Pl. utg. 1903 av Andra lifgrenadjärregementet.) - 50 x 30,5 cm.

C.XII C.20

 *Viborg intages av ryssarna 1710.

Ryskt kpst. repr. i _itkov, K.G., Istorija russkago flota. 1912, s.135.

25 T4b*Ordre, beraamd door Syn Czaarse Mayesteit op wat manier de Vloot en het Transport van St Pietersburg en Kroonslot is afgeváren den eersten Mey 1710 en den 7den dito alle voor Wyburg aangekomen. (Även ry. tit.)

Kpst. - Repr. i Zitkov, Istorija russk. flota. 1912, s.136.

25 T4b
1711.

 

Underhandlingar med Turkiet.

Schwedische Audientz, am Türck. Hof, be˙ angesezter Zahlung der Janitscharen. Janitscharerna stå uppställda bakom ett lågt skrank i ett slags arena, der betalningen försiggår ur korgar och säckar, fyllda med mynt. I förgrunden t.h. sitter Viziren eller Seraskieren på en estrad, omgifven af turkiska dignitärer och tre svenska herrar. Kopparstick 185 x 285.

C.XII A.92

 

 Ryssarne vid Pruth.

1. Plan af ryska och turkiska lägren. I nedre hörnet t.h. uttydning på två spalter. [Sign.] Fehr sc: Kopparstick 310 x 385.

C.XII B.71

 *Action bey der Prutt zwischen denen Türcken und Moscowiten 1711. - 1/2 Meile=6,2 cm. - Etsning 32 x 39,5 cm. - Tillhört Stafsunds saml.

Kartor G 16b

 /Sid. 211/

 

2. Bataille Zwischen den Moscowitern, Türcken und Tartarn am Fluss Brut. - - Ryska lägret, fullkomligt kringrändt af turkarne. I förgrunden t.v. Carl XII följd af några svenska ryttare. Kopparstick 200 x 270.

C.XII A.93

 

 3. Warhaffter grundriss und eigehtliche Abbildung…

Ryska lägret, fullkomligt kringrändt av turkarna. I förgrunden t.v. Carl XII följd av några svenska ryttare. I bilden finns en kartusch med text och i det nedre högra hörnet en ram med förklaring av de olika positionerna i bilden. Bilden omges helt av text på tyska. Kopparstick 43x36 cm.

C.XII B.119Stralsund blokeras.

Abris des Cants der Hohen All˙rten nebst der Vestung Stralsund, im Novemb. Ao 1711. (Uttydning af tecknen på 2 små spalter.) Plan af Stralsund och fiendens positioner. [Sign.] Tulla. scul. Kopparstick 200 x 195. Rödt tryck.

C.XII A.94

 *Blocquade der Stadt Stralsund angefangen den 7. Septemb. Ao 1711 aufgehoben den 7. Januarii Ao 1712. - A. R(einhard) sc. - Kpst. 29 x 38 cm. Ur: Theatrum Europaeum. T.19. 1712.

C.XII B.72

 
1712.

 

Sjöstrider mellan svenskar och danskar, Juli - Sept.

Fyra kopparstick, 165 x 415, med text i boktryck. Aflång folio. bladen, som höra tillsammans, äro numrerade 1 - 4; av det sista finnes 1 var. onumrerad. De framställa strider utanför pommerska kusten mellan en svensk eskader under Kommendör Henck och den danska flottan under Viceamiral Sehested, den 31 Juli - 17 September, utan afgörande fördel å någondera sidan.

#Tillägg: De fyra kopparsticken hafva dansk text.

C.XII B.73-77

 Danskarne intaga Stade.

Plan von der Vestung Stade. Wie selbige von Ihro Konigl: Mayest. von Dennemarck Erobert worden Im Iahr 1712. - -  Plan i fogelperspektiv. [Sign.] A. Reinhard. sc.

Kopparstick 250 x 190. Ur Theatr. Europ. XIX. - Stades belägring varade 14 Augusti - 7 September, då fästningen uppgafs.

C.XII A.95

 /Sid. 212/

 

Danskarne förstöra den svenska transportflottan vid Rügen den 29 Sept.

Öfverst en aflång tafla med text: Effter Deris Kongl. Majests. Allernaadigste Befalning - - For huilcken Se˙er Gud waere aerit. Danska flottans, under General-amiral Gyldenlöwes kommando, nattliga anfall på de svenska transportfartygen, hvilka till större delen uppbrännas. Kopparstick, hopsatt af 2 stycken, tills. 335 x 720. Siffror synas hänvisa till en tryckt beskrifning.

C.XII C.21

 *Der Pass Damgarten in Schwedisch - Vor Pommern. (där Stenbock bröt sig ut 1712). - Kpst. 15,5 x 20,5 cm.

C.XII A.96

 Slaget vid Gadebusch.

1. Öfverskr. i boktr.: Plan der scharffen Action, So zwischen den Königl. Schwedisch- und Dänischen Armeen bey Gadebusch den 20 Decemb. 1712. vorgefallen. Kopparstick 187 x 304: Fältslaget i fogelperspektiv. Därunder i boktryck beskrifning på 2 spalter. Hamburg, gedruckt bey seel. Thomas von Wierings Erben, bey der Börse, im güldnen A, B, C. 1713. - Patentfolio.

C.XII B.78

 2. Plan von der Battaille zwischen der Königl. Schwedischen Armée, unter Commando Seiner Hoch-Gräffl: Excellence - - Magnus Steinbock, und der Königl. Dänischen Armée - - be˙ dem Dorff Wakenstädt, ohnweit Gadebusch, den 20. Dec. Ano. 1712. Fältslaget i fogelperspektiv. På ena sidan en Specification af båda parternas trupper. Kopparstick 362 x 300.

C.XII B.79

 3. Plan öfver Slaget vid Gadebusch. Den 9 - 20 Dec: 1712. Fältslaget i fogelperspektiv. Kopparstick 295 x 220. Ur Loenboms Magni Stenbocks Lefwerne.

C.XII A.97

 4. På ett veckadt band, bakom Carl XII:s medaljongbild: Vorstellung der blutigen Action be˙ Gadebusch in Pomern. Anno i7i2. den 20 Decemb:. Vid sidorna af öfverskriften Magnus Stenbocks och generallöjtn. Dückers medaljongporträtt. Nedanför en bataljscen. Kopparstick 188 x 298.

C.XII A.98

 /Sid. 213/

 

5. Eigentliche Abbildung der blutigen Bataille, so sich zwischen der Königl. Schwedischen u. Dänischen. u. Sächsischen Arme zugetragen Ao 1712. d. 20. December - -  Vid sidan af öfverskriften Carl XII:s, Stenbocks och Dückers porträtt (Stenbocks med skägg!) i tre bredvid hvarandra ställda runda medaljonger. Därnedanför en bataljscen. Kopparstick 173 x 285.

C.XII A.99

 6. Ihro. Exc: der Hr: General Feld-Marschal Graf Magnus Stenbock. Stenbock, i hel figur, med fältherrestaf i handen, står t.v. på en estrad under ett draperi. I bakgrunden striden vid Gadebusch och Roggendorf. Kopparstick 150 x 278.

C.XII A.100

 *Den 20 December 1712 is by Gadebusch in het Meckelenburgse, tussen het Deense en het Sweedse Leger een Actie Voorgevallen... [Även lat. tit.] - P. Schenck exc. - Kpst. 16,5 x 19,5 cm.

C.XII A.101

 Stenbock inrycker i Holstein.

Öfverskr. i boktr.: Eigentlicher und accurater Abriss, Welchergestalt die Königliche Schwedische Armee aus dem Hertzogthum Mecklenburg den 29 Decemb. 1712. über die Trave - - in zwey Colomnen ins Hollsteinische marschiret, - - Kopparstick 180 x 305: Plan öfver svenskarnes marsch samt uttydning af tecknen. Under kopparsticket beskrifning i boktryck på två spalter. Hamburg, Gedruckt bey seel. Thomas von Wierings Erben, bey der Börse, im güldnen A, B, C. 1713. Patentfolio.

C.XII B.80

 
1713.

 

Altonas brand.

Die Verbrennung Altona's im Januar 1713 - Pastor Sasse segnet Stenbock den Verderber seiner Vaterstadt - - Pastor Sasse upplyfter sina händer, nedkallande välsignelse öfver Stenbock, som står framför honom med blottadt hufvud. I samma grupp Altona-borgare, svenska soldater m.m. I bakgrunden antändes staden.

Folio. Litografi. Gezeichnet v. Stuhlmann. Lith. Anst. v. H.F. Plate. Prämie Zum Altonaer Wochenblatt 1856 57.

C.XII B.81

 /Sid. 214/

 

Kalabaliken i Bender.

1. Heldenmässige Resolution dess Königs in Schweden wieder den Türckischen Anfall. Turkarne beskjuta och storma Carl XII:s af förskansningar omgifna boning, hvars hufvudbyggnad brinner. Kopparstick 180 x 280.

C.XII A.102

 

 2. Kalabaliken i Bender. Carl XII, med värjan i handen, utjagar, i spetsen för de sina, de turkar, som inträngt i hans bostad.

Folio. Stentryck. Lith. af Joh. Cardon efter H. Mörners icke slutade målning. - Ur Grefve Hjalmar Mörners sista handteckningar. 2 häften. (Sthlm 1839.)

C.XII B.82

 3. Kalabaliken i Bender. Carl XII, väpnad med värja och pistol, försvarar, jämte sina följeslagare, sin boning emot turkarne. Till venster i förgrunden, öfver en sönderbruten stol, strid mellan en svensk och en halfnaken janitschar, hvilken aflossar en pistol i angriparens ansigte. [Sign.] C. Wahlbom. 1837. Folio. Stentryck. C. Wahlbom lith: Tr. hos Spong & Cardon.

C.XII B.83/1-2

 *Voilā un vrai Suédois. - Hist. de Charles XII. Liv. V. - Etsn.

C.XII A.103*Carl XII verteidiget en Haus gegen ein Türkisches Heer. - Etsn.

C.XII A.104*947. Karl XII unterliegt im Kampfe zu Warnitza. - Etsn.

C.XII A.105*Karl XII i stridstumult. - Etsn. utan underskrift.

C.XII A.106*Carl XII i Bender. Litogr.

C.XII A.107*107. Karl XII. Kampf mit Janitscharen, und Gefangennehmung in Varnitza 1713. - Hauschild. - Reprod.

C.XII A.108*Wilh. Hauschild, Karl XII i kalabaliken vid Bender 1713. - Fresko-målning i National-Museum i München. - Reprod.

C.XII A.109.*Carl XII i kalabaliken i Bender. - Lit. P.A. Huldberg.

Kistebrev*I Demotica. Kungen till sängs spelande schack med en officer. En officer skär bröd och en steker något i spisen. - C.A. Dahlström inv. & Lith. P.M. Andersson impr.

C.XII A.154

 Karrikatyr öfver Carl XII:s envälde.

Ett ben, beklädt med en stor sporrbeväpnad kragstöfvel, hvars främre veck skola återgifva Carl XII:s profil.

Folio. Stentryck. K. Bibliotekets exemplar är försedt med följande egenhändiga anteckning af Exc. L. von Engeström: "Skall föreställa Konung Carl XIIs stöfwel, hwilken enligit den af Voltaire upfundne digt blifwit ifrån Bender hemskickad för att styra Rådet. Så efter nuvarande Mode war wäl icke Carl XIIs benkläder. Ey heller war hans profil som den på stöfweln, menn General Suchtelen lät gjöra ritningen i Petersburg af Orlowski och lithografera den i Stockholm af Fehr."

C.XII B.84

 Stenbock i Tönningen.

1. Öfverskr. i boktr.: Accurate Vorstellung, Welchergestalt die Königlich-Schwedische Armée unter Commando des Herrn Feld-Marschalls Grafen Magnus Stenbock sich hinter der Treye und Eyder gesetzet, und nach dem Eyderstättschen gezogen. Kopparstick 230 x 375: Öfversigtskarta af svenskarnes och de allierades trupprörelser kring Tönningen. Nedanför beskrifning i boktryck på tre spalter. Hamburg, gedruckt bey seel. Thomas von Wierings Erben, bey der Börse, im güldnen A,B,C. 1713. Patentfolio.

C.XII B.85

 /Sid. 215/

 

2. Carta öfver Svenska Armeens rörelser omkring Tönningen, År 1713. Öfversigtskarta, efter 1. Kopparstick 190 x 340. Ur Loenboms Magni Stenbocks Lefwerne.

C.XII A.110

 *Samma karta som nr 2. Utan titel, med 3 sp. teckenförkl. under bilden. - Kpst. 22 x 37 cm.

C.XII A.111

 3. Grundriss von Tönningen wie solches nebst der Gegend daherum, im Jahr 1713. von den Schweden besetzt und wieder verlassen worden. Plan i fogelperspektiv. [Sign.] Gestochen von Jonas Haas. Gezeichnet von dem - - Commendanten in Tönningen, Zacharias Wolff. - Kopparstick 400 x 480. - Ur Nordbergs Leben Carl des Zwölften.

C.XII B.86

 4. Der bey Tönningen Zwischen den König von Dennemarck. u. dem Schwedischen General Steinbock geschlossene Accord. Tönningen och den utanför posterade belägringshären. T.h. i förgrunden ett rikt tält, där Konungen af Danmark emottager kapitulationen. Kopparstick 180 x 275.

C.XII A.112

 5. Le Comte de Steenbock, Senateur du Ro˙aume, Maréchal Général de Camp de Sučde, se rend prisonnier ā Frederik IV. Roi de Dannemarck auprčs de Tönnigen (!) le XVII. Mai MDCCXIII. Konungen af Danmark, till häst och omgifven af en talrik stab, emottager i ett landskap utanför Tönningen de fångna svenska öfverofficerarne, i spetsen för dem Stenbock, som till Konungen öfverlämnar sin värja. [Sign.] Peint par Chretien August Lorenzen, - - gravč par Georg Haas, - -  Kopparstick 355 x 475.

C.XII B.87/1

 *Samma stick med text på danska. (Överflyttat från Sondéns porträttsamling 20.2.1943.)

C.XII B.87/2

 *Tonningen den 20 van Bloeimaent 1713 door den Graef van Steenbok ... overgegeven. (Även lat.tit.) - P. Schenck exc. - Kpst. 16 x 19 cm.

C.XII A.113

 *Tönningen (Plan av stadens bombardering; nedtill vy över staden). - Kpst. 18 x 23 cm.

C.XII A.114

 *Häll gjuten i tackjärn föreställande Stenbocks fasttagande i Tönning 1713 finnes i Den gamle By i Aarhus. Repr. i Bl. f. bergshant. vänner 21,1933/34, 143.

 *Ryssarna anfaller Helsingfors 10-11 maj 1713.

Karta, fartyg, brinnande stad. Rysk text. Etsn. 30,9 x 36,9 cm.

C.XII B.118

 /Sid. 216/

 

Ryssar och sachsare landstiga på Rügen.

Öfverskr. i boktr.: Die Insull Rugen. Kopparstick 280 x 350: Delineatio der Insul Rugen Samt beygelegenen Pommerschen Küsten, an welchen die Moscowitisch- und Sächsischen Trouppen embarquiret, und zur Descente auf Rugen, den 23. Iuly 1713. debarquiret sind. - - Öfversigtskarta. Därnedanför beskrifning i boktryck på 3 spalter. Hamburg, Gedruckt und zu bekommen bey seel. Thomas von Wierings Erben, bey der Börse im güldnen A,B,C. 1713.

Patentfolio. - Landstigningskorpsen anfördes af sachsiske Generalen v. Lützelburg. Svenskarne, under Dücker, drogo sig undan till Stralsund.

C.XII B.88

 *Slaget vid Mellasveci (Pälkenä) 6 okt. 1713.

[Titel på ryska]: Akcija kotoraja byla me_du vojsk ego Carskaju Veli_estva Rossijskich pod komandoju Generala Admirala Grafa Apraksina s švedskim vojskom pod komandoju generala maeora Armbrenta v 1713, oktjabrja v 6 d. grydoroval Alexij Zubov.

Saknas i KB: citerad Pamjatniki... katalog 1966 nr. 706 (67Q-2617) och Rovinskij, Podrobnyj slovar', 1895, I sp. 366 nr. 42.

-- Replik därav i Kniga Marsova, 2. uppl. 1766. pl. 19.

1700-1829: 25 T4b*Slaget vid Storkyro 19 feb. 1714.

[Titel på ryska.] Batalija, kotoraja byla me_du vojsk rossijskich pod komandoju General-Lejtenanta Kn. Golicyna s švedskim vojskom pod komandoju General-Maiora Armbrenta v Finljandii bliz goroda Vazy u der. Lapola v nyn_›nem 1714 godu Febralja 19 den' A. Zu.

Av Alexej Zubov. Saknas i KB; citerad Pamjatniki... katalog 1966 nr. 707 (67Q-2617) och Rovinskij, Podrobnij slovar' II sp. 366 nr. 43.

-Replik i Kniga Marsova, 2. uppl. 1766, pl. 22.

1700-1829: 25 T4b1714.

 

Tordenskiold i Skåne.

Tordenskiold havde faaet Befaling at gaae i Land i Skaane; han opdages og omringes af svenske Dragoner - - Efter att hafva sårat en af sina tre angripare, springer Tordenskiold, med värjan mellan tänderna, ut i hafvet och simmar tillbaka till sin fregatt. [Sign.] N. Truslew. sc. - Aquatinta-gravyr 260 x 325.

Även sv.dn. kolor. kistebrev. Repr. Sv. folket genom tiderna 5, s.46. efter ex. i Quennerstedtska saml. LUB.

C.XII A.116

 
*Tordenskiold (Samma episod som ovanst.) - E. Paulsen inv. 1786. C. Schule sculp. 1786. - Kpst. 15,5 x 10 cm.

C.XII A.117

 *Tordenskjold og de svenske dragoner. - Etsn. (?)

C.XII A.118*Handteckning av ett svenskt anfall mot Kronstadt, jämte utsikt av St. Petersburg. - Härtill beskrivning, undert.: Mallmö den 22 januari Anno 1715. P.Bethun.

Fotost.kopior av orig. i UUB.

C.XII B.89-90

 Sjöslag vid Hangö.

[Rysk text]. Den svenske Schoutbynachten Ehrenskiöld och hans lilla eskader i strid mot hela den stora ryska galérflottan.

Kopparstick 520 x 720. Af samma ursprung som de ofvanbeskrifna bladen, med ryska underskrifter, öfver Liesna och Pultava. (Rovinskij II 579). *Grav. av Morice Bacquoi, efter Martin le Jeune, utg. av Larmessin. Se Pamjatniki... katalog 1966 nr. 711 (67Q-2617).

C.XII C.22/1

 Repr. av ovanst. ur Illustreradt nyaste Söndags-Magasin. X årgången N:o 7.

C.XII B.113

 Repr. av ovanst. ur Ill. London News. 1855

C.XII A.155 [Ry:] Batalija bliz Anguta pri urociš-e Rilaks Fiel 1714. Julja 25. Grydoroval Aleksej Zubov 1717.

Saknas i KB. Avbildad: Pamjatniki... katalog 1966 nr. 710 pl. 32 och: Podvig 300-letnjago sluzenija Rossij gosudarej doma Romanovych, 1913, s. 109. (AK 1922:412:UUB). Enl. Rovinskij, Podrobnyj slovar, I 363 nr 30 skall plåten finnas i ryska generalstaben.

 

 

67Q-2617

 *De vid Hangö tagna fartygen införas till Sankt Petersburg.

[Ry.:] Toržestvennoj vvod v Sankt-Piterburch vzjatoj švedskoj eskadry c ich kamandirom šautbejnachtom Erinšiltom b 9 den Sentjabrja 1714 - videl i risoval Piter Picard, grydoroval inozemec Gendrich Devit.

Kpst. 50,5 x 61 cm av Hendrik De Wit efter Pierre Picart.

Nytr. – Pamjatniki ... katalog 1966 nr. 737, Rovinskij, Podr. slovar' I 262 nr 4.

C.XII C.22/2

 *[Ry:] Vasil'evskoj ostrov pri Sankt Piterburche. Vchod s morja s triumfom carskago velicestva V Sankt Piter Burch... gridoval v Sanktpiterburche Aleksej Zubov anno D:o 1714 g. Dekabrja 6 den. Saknas i KB; reproducerad i: Pamjatniki... katalog 1966 nr. 736 pl. 37 (67Q-2617) och: Božerjanov, I, : 1903 s. V. (135 Bmb FOL, God reprod.) Se även Rovinskij, Podrobnyj slovar' 1895 I sp. 364 nr 33 (161 I 2m).

 

 

 

 

 

 
Myntprägling av kanonmetall 1714-16

 

Machina nova, qua XVIII vel XX virorum auxilio circumacta, Nummi Svecorum metallici, vulgo Metall Plåtar, horæ spatio circiter 500 signantur. Auctore et struct. M. Lundström A. 1714.

Kopparstick av Philip Jacob Thelott d.y. 1716.

Om denna myntprägling, som ägde rum i Stockholm men stundom felaktigt placeras i Avesta, se Numismatiska Meddelanden 2(1875), s. 35ff och B. Tingström, Plate money, 1986, s. 97. Den av 18-20 man drivna präglingsmaskinen hade konstruerats av inspektoren Anders Lundström.

Sv.kpst. Thelott P.J./Sid. 217/

 

1715

 

*Das Pommerische Kriegs Theatrum vorstellend die notablesten Expiditiones zu Wasser und Land des 1715. Jahrs. - H. W(estphalen).

Kpst. 36 x 47,5 cm.

C.XII B.91

 *Ulrika Eleonora och prins Fredriks förmälning 24 mars 1715.

Själva förmälningen omgiven av allegoriska figurer och tänkespråk. - A. Chömnitz inv. - J. S(piegel)Berg Holmiae [årtal utraderat i plåten] -  Zu finden Beym Autor Dieses werks selbst in Stockholm. - Kpst. 35 x 21 cm. – Enl. blyertsanteckning på bladet är attributionen felaktig, det är ett allmänt hyllningsblad med plats för gratulantens namn nedtill. Gravören Spiegelberg lämnade Sverige trol. 1710.

C.XII A.118/2

 Sjökriget mot Danmark April - Nov.

1. På en tafla i nedre hörnet t.h.: Eigentliche Abbildung des See Treffens Welches die Königl. Dänische Esquadre unter dem Herrn Schout b˙ Nacht Gabel, wieder die Königl. Schwedische Esquadre unter dem Herrn Schout b˙ Nacht, Grafen Wachtmeister den 23tn April Anno 1715. zwischen Laland und Femern gehalten in welchem die Schwedische Esquadre gänzlich geschlagen - - Sjöslaget. [Sign.] P.C. Zinck. sc. - Kopparstick 304 x 375.

C.XII B.93

 

 2. På ett band i öfre hörnet t.h.: Eigentliche Vorstellung wie die Schwedische und Dänische Flotten auff den Pomerschen Küsten im Julio. 1715. gelegen. De båda flottornas ställningar i fogelperspektiv. Kopparstick 390 x 320.

C.XII B.94

 3. På en flagg i öfre hörnet t.h.: Plan Des See Gefechts so den 25. 7br. 1715. zwischen denen Schweden und Dähnen vorgegangen. Striden i fogelperspektiv. Kopparstick 327 x 397. Ur Faber.

C.XII B.95

 4. Öfverskr. i boktr.: Abbildung Der See-Battaille Derer Königl. Dänisch- und Schwedischen Flottillen Welche im Monath Sept. 1715. zwischen Rüden und Rügen vorgangen, benebst der auff besagter Insul Rügen zwischen den 15. und 16. Nov. geschehenen glücklichen Landung. Kopparstick 200 x 255: Striden i fogelperspektiv. Därunder i boktryck på två spalter: Erklärung der Buchstaben. - - Gedruckt 1715. Patentfolio.

C.XII B.96

 *See-Bataille zwischen den Königl. Schwedisch und Dänischen Flotte an den Pommerischen Küsten Anno 1715.

C.XII B.97*Eigentlicher Abriss und Vorstellung wie, und wo die Penemünder -, Swiner- und andere Schanzen gelagen, samt derselben Gegend wie in April 1715 die Königl. Schwedische Esquardre ...  einige von Schanzen emportiret. - Kpst. 29,5 x 28,5 cm.

C.XII B.92

 De nordiska allierade intaga Rügen.

1. Öfverskr. i boktr.: Accurater Entwurff Der Landung und Descente Auf die Insul Rügen Wie solche unter Anführung Sr. Hochfürstl. Durchl. zu Anhalt-Dessau, und Bedeckung des Herrn Admirals Seestedt den 15. und 16. Novembr. 1715. geschehen ist. Kopparstick 245 x 330: Plan i fogelperspektiv af de allierades landstigning och svenskarnes anfall på deras befästa läger vid Stresow. Därunder i boktryck på franska och tyska två spalter: Erklärung der Buchstaben. - - Gedruckt 1715. - Patentfolio.

C.XII B.98Äfven en variant: Gedruckt 1715. den 4. Decembr.

C.XII B.99/Sid. 218/

 

2. Plan de la Decente, dans l'Isle de Rügen par les Hauts Alliez du Nord le 15 de Novembre - -  Et du Retranchement fait ā Grossen Stresow, la Nuit du 15 au 16. et Attaquez par le Ro˙ de Suede le 16 ā 4 heure du Matin. Explication - - [Sign.] d'Hautcharme˙. Plan i fogelperspektiv. I nedre hörnet t.h.: Ordre de Battaille Von denen Trouppen so die Insul Rügen eingenomen haben - -  Kopparstick 360 x 505.

C.XII B.100

 3. Kopparstick 220 x 250: Plan von der All˙rten Descente auf der Insul Rügen den 15 - 16 Nov: 1715 be˙ Streso geschehen - - Plan i fogelperspektiv. Därunder i boktryck beskrifning på två spalter. Hamburg, gedruckt und zu bekommen, im güldnen A,B,C. 1715. Patentfolio.

C.XII B.1014. Landinge by Gr. Stresow op het Eyland Rugen, in de Oost Zee; door de Noordse Geallieerde troupen - - by welke actie de Koning van Sweden is gekwest. (Latinsk öfversättning vid sidan.) Plan i fogelperspektiv. [Sign.] Pet: Schenck exc: Amst: Cum Pr: Kopparstick 165 x 200.

C.XII A.119

 Stralsunds belägring.

1. Das Lang-defendirte und endlich mit vil Verlust eroberte Stralsund - - herausgegeben 1716. - - Plan af staden och hufvudfästningen. Koloreradt kopparstick 325 x 375.

C.XII B.102

 /Sid. 219/

 

2. Prospect, Grundris und Gegent der Königl. Schwed. Vestung Stralsund, wie solche den 15 Jul˙ Ao 1715 von den Nordischen Hohen All˙rten ist belagert worden. Von (tit.) Herrn Daniel Heer Königl. Poln. und Churf. Säx. Ingenieur Major abgezeichnet, und von Ioh. Bapt. Homann der Rom. Keis. Maj. Geographo in Nürnberg heraus gegeben. Plan i fogelperspektiv af staden och de belägrande arméernas ställningar. I öfre hörnet t.v. på ett draperi: Vorstellung Verschiedener Attaques zur See und der Penemunder Schanz. Nederst en utsigt af Stralsund mellan tvenne grupper af allegoriska figurer. Kopparstick 492 x 585. Delvis färglagdt.

C.XII C.23

 3. På en tafla t.v.: Plan Vnd Situation von der Statt u: Vestung Stralsund.

Wie Selbige von derer Hohen wider die Cron Schweden Allirten Arméen Anno i7i5. den. 15te. Julii berenet und hernachmals die Approche den 19ten. October davor se˙ndt eröffnet worden. Explication (på 3 spalter.) Plan i fogelperspektiv af belägringen. Kopparstick 335 x 390.

C.XII B.103

 4. Abris des Campements der Hohen All˙rten nebst der Vestung Stralsund. im Iahr. i7i5. - -  Plan i fogelperspektiv. [Sign.] G.P. Busch fe: - Zu finden be˙ I.A.Rüdiger. Kopparstick 205 x 212.

C.XII A.120

 5. På en tafla i nedre hörnet t.v.: Plan de la Forteresse et Situation de Stralsvnd, investie par les Armées Danoise Prussienne et Saxonne, le 15. Iuillet 1715 - -  Tysk titel och beskrifning på 2 taflor i de båda öfre hörnen. Plan i fogelperspektiv. [Sign.] H. Westphalen, fec. Hamburg. Kopparstick 342 x 370. - Samma tafla kopierad i mindre format, 210 x 240, sign. Brühl sc. Lips.

C.XII B.104.

 6. På ett utrulladt blad i öfre hörnet t.v.: Strahlsundt jnvesti le 15 juillet. 1715. A. La Haye Chez Pierre Husson [Sign.] P.V. Cal. - - Plan i fogelperspektiv. Kopparstick 410 x 555.

C.XII C.24

 *Plan de la Forteresse et Situation de Stralsund. - Etsn.

C.XII A.1217. De belegeringe der sterke Stadt Straalsond, in Pomeren, begonnen den 15 July 1715. en door de Noordse Geallieerde troupen tot de overgaave gedwongen; op den 24 December 1715. (Latinsk titel vid sidan.) Plan i fogelperspektiv. (sign.) Pet: Schenck exc: Amst: Cum Pr: Kopparstick 160 x 195.

C.XII A.122

 /Sid. 220/

 

8. Vuë & Plan de la Ville de Stralsund, défenduë par le Roi de Suede en 1715. Utsigt af Stralsund. Ofvanför, mellan två små vapensköldar, en planritning af staden. Kopparstick 137 x 244. Ur De Limiers.

C.XII A.123

 

 *Eh! Sire, la bombe. - Hé bien! qu’a de commun la bombe avec la lettre que je vous dicte? - Hist. de Charles XII. - Etsn.

C.XII A.124Sammanfattning af danskarnes framgångar.

Kopparstick 600 x 475: Beskrivelse og Teigning paa de af - - Friderich den Fierde, Konge til Danmark - - udi Aaret MDCCXV til Vands og Lands erholdte herlige Se˙ervindinger Men i Saerdeleshed paa det - - fuldbragte Pommerske Feldt Tog og uagted all af den Svenske Armee ved deres Konges egen Naervaerelse og Personlige Anförsel skeedte desperate Modvaern dog med endnu större Tapperhed undertvungne heele Pommern Rügen og Straalsund. Öfversigtskarta af Rügen och närmaste del af Pommern samt krigsrörelserna därstädes; därjemte tre andra smärre situationskartor och en afbildning utaf det danska bombarderskeppet Hielperen. Vid sidorna och under denna hufvudtafla äro fästa 5 andra stycken, två kartor stuckna i koppar, 230 x 380, sign. H. Westphalen fec. Hamburg. och tre blad med beskrifningar i boktryck. - K.Bibliotekets exemplar är defekt.

St.f. 11

 *Samma med ty. titel: Eigentlicher Entwerrff der von Dem Aller Deuchlarechtigsten ... Friedrich dem Vierten .... - Hela 75 x 124 cm.

St.f. 12

 *Del av föreg. upptagande slaget vid Kolberger Heide, samt Fredrik IV:s portr. - Kpst. 23 x 39,5 cm.

C.XII A.125

 
1716.

 

Wismars belägring.

1. De Haven en Stad Wismar desselfs Districkt Belegering en Werken daer voor - - tot Amsterdam By Gerard van Keulen Aende Nieuwe-brug met Previlegie. [Sign.] L. v. Anse S. Plan i fogelperspektiv.

Kopparstick 515 x 590.

C.XII C.25

 /Sid. 221/

 

2. På en tafla i nedre hörnet t.h.: Accurater Abriss der Stadt und Festung Wismar samt bloquirung derselben von den Königl Dänischen und Preussischen Trouppen Ao: 1715. - -  Plan af fästningen och de allierades linier. - Kopparstick 320 x 400.

C.XII B.105

 3. T.v. på en tafla i prydlig ram: Eigentliche Vorstellung der Stadt und Vestung. Wismar. und wie dieselbe von denen Trouppen der Nordisch Alliirten blocquirt gehalten wird. Ao 1716. Belägringen i fogelperspektiv.Nederst uttydning af tecknen på 6 små spalter. Kopparstick 380 x 440.

C.XII B.106

 4. Öfverst på ett utrulladt band: Die von denen Hohen All˙rten belagerte und eroberte Stadt und Vestung Wiszmar. Utsigt af den belägrade staden. I förgrunden inloppet, där ett svenskt krigsfartyg växlar skott med ett fiendtligt strandbatteri. Kopparstick 150 x 245.

C.XII A.126

 5. Abris der Königl: Schwedisch: Vestung Wismar wie selbige 1716 fortificirt gewesen. - - 5 smärre taflor och planer öfver Wismar och fästet Wallfisch, jämte beskrifningar. Öfverst en utsigt af staden. Lith: Anst: von Nestler & Melle. Hamburg. - Nach Blättern aus dem Raths-Archiv zu Wismar. Herausgegeben und zu haben bei C.C. Gundlach in Wismar. 1838.

Stor folio. Litografi. - Efter 9 månaders belägring betvangs Wismar i April genom hunger.

C.XII C.26

 *De Stad Wismar. - De Belegering van Wismar. - Uts. av staden, därunder plan av fästningen och dess belägring. - Kpst. 51 x 30 cm.

C.XII B.107

 Infallet i Norge.

*Carl XII inrycker i Norrige. - Litogr.

C.XII A.127Anna Colbjörnsens lyckade list.

Anna Colbiörnsen Praestekone i Norderhau i Norge begiaerer Tilladelse af den Svenske Oberst Löven til at utsende hendes Pige, hvorved hun faaer Leilighed til at give de Norske Efterretning om Fiendens Ankomst og Anslag. - - (Fransk öfversättning vid sidan.) Öfverste Löven, uti en ingalunda karolinsk dräkt, med stor plymagerad hatt på hufvudet och pistoler i bältet, gifver presthustrun och pigan den begärda tillåtelsen. Rummet, som upplyses af en liten taklampa, är uppfyldt af drickande svenska dragoner. [Sign.] E. Pauelsen inv: & del: Havniae 1779. - Meno. Haas Schulp: Hafniae. 1780. Kopparstick 455 x 560.

C.XII C.27

 *A. Colbiörnsen. - E. Paulsen inv. C. chule sculps.

Kpst. 15,5 x 9 cm.

C.XII A.128

 /Sid. 222/

 

Tordenskiold förstör en svensk transportflotta i Dynekilen.

I öfre hörnet t.h. en örn hållande en sköld, hvari titeln: Tordenskiolds Navnkundige Tog paa Dynekilden 1716 d. 8 Jul˙. Framställning af träffningen. I nedre hörnet t.v. en tafla med uttydning af tecknen. [Sign.] N. Stiboldt. delin. O.H. de Lode. Chalc: Reg: Soc: Dan: sculps. - Kopparstick 235 x 352. Ur C.P. Rothe's Peder Tordenskiolds Omstaendelige Livs og Heldte-Levnets Beskrivelse. Kbhvn 1747. Kvart.

C.XII A.129

 

- Liten kopia, med örnen utelämnad, 115 x 185.

C.XII A.130*Zee battaille tussen de Deense en de Sweedse schepen, by de rivier de Swynsond in Noorweegen, tot nadeet van de taaste, voor gevallen op den 8 Iuly 1716. (Även lat. tit.). - Pet. Schenk exc. - Kpst. 16,5 x 19,5 cm.

C.XII A.131

 
1717

 

Tordenskiolds misslyckade företag mot Göteborg.

1. Öfverskr. i boktr.: Die Situation von der Gottenburgischen Blocquade. Kopparstick 210 x 340: Blokaden och anfallet. I nedre hörnet t.v. en tafla med uttydning af tecknen. Nedanför, två spalter beskrifning i boktryck. Hamburg, gedruckt und zu bekommen bey seel. Thomas von Wierings Erben, bey der Börse im güldnen A,B,C. 1717. Patentfolio.

C.XII B.108

 2. Tordenskiolds Attaque og Bloquade for Gottenborg Ao 1717. d. 14 Ma˙. Plan i fogelperspektiv. Nederst uttydning af tecknen. Kopparstick 190 x 120. Kopierad efter ett större kopparstick i Tordenskiolds Levnet af Rothe.

C.XII A.132

 *Danskarnas anfall mot Göteborg maj 1717.

Dänisch-Mislungenes Desein Die Schwedische Schiffe vor Gotheburg u. Elfsburg zu verbrennen A: 1717

Mens: Maij: - Grav. 18 x 30 cm. - I: Cron-Lieb, Ehrenhold, Verbesserter Schwedischer Ehren-Calender 1718. Nürnberg (1717).

25 T4h (Br.)Tordenskiold tillbakaslagen vid Strömstad.

Tordenskiolds Attaqve paa Strömstad Ao 1717. Framställning af angreppet. Nederst uttydning på två små spalter. [Sign.] N. Stiboldt delin. G. de Lode sculps. Kopparstick 270 x 165. Ur Tordenskiolds Levnet af Rothe.

C.XII A.133

*Kopia i journal 17,5 x 10,5 cm.

C.XII A.134
/Sid. 223/

 

Belägringen af Fredrikshall och Carl XII:s död.

1. Plan der Belagerung von Fridrichshall angefangen von Carl dem XII (glorwürd: Andenckens) - - mit 10000 Mann 36 Can: u 18 Mort d 11. Nov: aufgehoben d. 12 Dec 1718 edirt von Iohann Baptist Homann Der Röm Kais: Mayt Geographo in Nürnberg. Cum Privilegio S.C.M. skrifvet på ett af änglar uppburet draperi, i midten prydt med Norges vapensköld. Nedanför: belägringen i fogelperspektiv, de kringliggande bärgen och en del af Idefjorden, hvarest en sjöstrid pågår. - Koloreradt kopparstick 495 x 580.

C.XII C.28

 - Variant, utan angifvande af privilegiet.

C.XII C.292. På ett utrulladt band i öfre hörnet t.v.: Die Belagerung von Fridrichshall im December Anno 1718. Belägringen i fogelperspektiv. - Kopparstick 360 x 235. Ur Theatr. Europ. XXI.

C.XII A.135

 3. Kopparstick 252 x 330: Plan af Fästningen Frederichs Hall med des Ataque.

Belägringen i fogelperspektiv. [Sign.] Joh. vanden Aveelen. Sc. I öfre hörnet t.v., inom en fyrkantig tafla: Explication på Bookstäfwerna. - - Under kopparsticket på två spalter i boktryck en Journal af ataquen för Fredrichshall. - Patentfolio.

C.XII B.109

 - Äfven kopparsticket ensamt, utan text.

C.XII A.1364. I öfre hörnet t.h.: Belagerung der Vestung Friderichshall in Norwegen. Svenska tranchéer och batterier framför en stad som skall föreställa Fredrikshall. Från batteriet närmast i förgrunden är en fana med krönt lejon uthängd. - Illa gjordt kopparstick 174 x 235.

C.XII A.137

 5. Afbeelding van Fredriks Hall, en't sneuvelen van Carel den XII. Coning van Sweeden, den 11 Decemb: 1718. Kavalleristrid (!) framför en belägrad stad.

Kopparstick 160 x 260.

C.XII A.138

 /Sid. 224/

 

1718.

 

6. Öfverst på ett band: The Seige (!) of Fredericksall where his Swedish Majty. was kill'd, ye 11 th of Decembr 1718. Utsigt af staden och fästningen samt det omgifvande landskapet med svenska batterier och marscherande trupper. T.v. i förgrunden bäres af soldater Carl XII:s döda kropp, lagd på korslagda pikar, fram till ett tält, vid hvilket en grupp högre officerare församlat sig. Nedanför bilden en skildring af Carl XII:s bedrifter, i midten delad af det svenska vapnet, omgifvet af troféer och allegoriska figurer. Sold by T. Bowles next ye Chapter House in St. Pauls Church Yard.

Stor figurrik kopparstickstafla, bestående af två hopfästa blad, tillsammans 507 mm x 1 meter 200 mm.

St.f. 13

 *Den döde konungen med handen på värjan betraktas av några män i fackelsken. I bakgrunden en nyss avlossad kanon. - Etsn.

C.XII A.1427. Den döde konungen, ännu hållande med högra handen om sin till hälften utdragna värja, upplyftes af en skara krigare, hvilkas åtbörder uttrycka sorg och förfäran. [Sign.] C.W. 1829.

Kopparstick 145 x 235. Efter ritning af Wahlbom. - Ur Boijes Magazin för konst, nyheter och moder, sjette årgången. Sthlm 1829. Oktav.

C.XII A.143

 *Carl XII Tod. - Den döde konungen liggande på rygg betraktas av ett par män i lyktsken. I bakgrunden en borg och seglande skepp. - Etsn. (?)

C.XII A.1448. Carl den Tolftes död. Konungen, träffad af den dödande kulan, har med hufvudet öfver venstra armen nedsjunkit mot bröstvärnet i löpgrafven framför Fredrikshall. Den högra handen håller ännu kring fästet af den till hälften utdragna värjan. På afstånd bortflyr mördaren insvept i sin kappa. Scenen belyses af månsken.

Sedes. Särdeles fint utförd litografi (af A.Lundquist) ur Kalender för Barn, Sthlm 1831. Bilden, som i sin mån bidragit att popularisera berättelsen om Carl XII:s död för mördarhand, är sedan ofta kopierad - t.ex. i Stockholm förr och nu, Sthlm 1837-40. Kvart.x)

x) i Bazaren 1841, nr 42.

C.XII A.145

 - På en nyare reproduktion i träsnitt, bihang till Svenska Tidningar, 1878, är den flyende mördaren utelämnad.

C.XII A.146

 *Der fatale Fall Caroli XII. Königs von Schweden vor Friderichs Hall, geschehen in der Nacht zwischen dem 11. und 12. Dec. Ao 1718. - G. Rugg bel.(!) et fec.

Kpst. 17 x 31 cm.

C.XII A.139

 *Der König in Schweden wird todt geschossen 1718.

Kpst. 6,5 x 9 cm.

C.XII A.140

 *Paa Normands Tapperhed og Patriotisk Iver. De Fredrikshalder her, et rart Exempel giver. 1716. - I.I.T˙chbein del. K.G. Fritsch sc. Kpst. 6,4 x 12 cm.

C.XII A.141/1-2

 *Karl den XII tes död 1718. Udgivet og forlagt af Asbj. Knutsen . - Efter Tegning af A. Hartvig. - Hoffensberg & Traps Etabl. Kjbhvn. Ton lit. 28 x 38 cm.

C.XII B.110

 *Ögonblicken näst före Carl XII:s död … - Litogr.

C.XII A.147*Carl XII:s skugga vid Fredrikshall. - J.H. S(tröme)r del. & lith. - Lit. tr. Gjöthström & Magnusson (32 x 25 cm).

C.XII A.148

 *Karl XII:s likfärd. Reprod. av oljemåln. av Gust. Cederström, Nationalmusei Studieblad 70.

C.XII A.156

 *Karl XII:s likfärd. Kopparetsning efter Cederströms målning.

C.XII C.30Carl XII:s nödmynt.

Carolus XII. Konungens bild i en oval med ett liggande lejon framför sig samt troféer vid sidorna. Afritsning Paa de smaa Svenske Mynte-Dalere Som fra Aar 1715. til 1719. i Sverrige ere slagne, - - Bild och inskrift omgifvas af de tio nödmyntens åt- och frånsidor. Nederst: Kjöbenhavn, Tryckt hos Joh. Jörgen Höpffner, Univ. Bogtr. boende i Skindergaden, og findis hos hannem tilkiöbs. - Patentfolio. Träsnitt och boktryck.

C.XII A.149

 
/Sid. 225/

 

1719

 

Carl XII:s likbegängelse.

1. Vorstellung des Leichs-Conducts Ihro weiland Königl. Ma˙t in Schwede Carl des XII wie selbiger in Stockholm den 27 Febr: Anno 1719 solenniter gehalten worden. Sorgetåget, ordnadt på 4 parallella rader, förande den kungliga kistan under en baldakin till Riddarholmskyrkan, framför hvilken gardet och borgerskapet äro uppställda. Kopparstick 305 x 380.

C.XII A.150

 2. Leich Begängnus Caroli. XII. Königs in Schweden. Liktåget, ungefär som 1. - Kopparstick 165 x 255.

C.XII A.151

 *De Lyk-statie van de Koning van Sweden Carel de XII; op den 16 Febr. 1719. (Även lat.tit.) -  Pet. Schenck exc. - Kpst. 17 x 20 cm.

C.XII A.152

 *Leichen-Begängniss Königs Carls XII. - Kpst. 6,5 x 9 cm.

C.XII A.153Tillbaka till Snoilsky  


Uppdaterad 2004-04-16
Sidredaktör Göran Bäärnhielm